Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25 czerwca 2021 r.

wtorek, 29 czerwiec 2021 14:04

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Dzisiejsze sprawozdanie obejmuje okres od marca, kiedy to ostatni raz miałem okazję informować Radę, w tej formie, o bieżącej działalności. Biorąc pod uwagę zarówno długi przedział czasu jak bogaty program dzisiejszej sesji ograniczę się do spraw najważniejszych. Tradycyjnie rozpocznę od przedstawienia realizacji inwestycji.

W czerwcu rozpoczęła się realizacja dwóch nowych inwestycji miejskich. 9 czerwca podpisano umowę z firmą Inwest Consulting Jarosław Czarnecki, z siedzibą w miejscowości Glina, na wykonanie I etapu Placu Integracji Społecznej, zlokalizowanego na działce przy Klubie Juniora. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wyznaczeniu i częściowym urządzeniu stref wypoczynku i rekreacji, skomunikowanych ciągami pieszymi. Kolejne 2 etapy zagospodarowania będą realizowane w terminie późniejszym jako odrębne zamówienia. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną:

  1. chodniki z kostki brukowej,
  2. nawierzchnie bezpieczne z maty przerostowej i mat gumowych,
  3. trawniki dywanowe,
  4. ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych,
  5. wyposażenie placu w elementy małej architektury: ławki wolnostojące, kosze na śmieci z segregacją, zjazd linowy Tyrolka, wigwam, pagórki z tunelami, surfing, ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna (biegacz, jeździec, orbitek, wioślarz, wyciąg górny, ławka treningowa),
  6. oraz oświetlenie placu.

Planowany termin zakończenia prac to wrzesień bieżącego roku. Wartość robót zrealizowana zostanie za 535 050 zł brutto.

Drugą nową inwestycją miejską, która obecnie się rozpoczyna jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkolno-żłobkowego przy ul. Andersa, o pomieszczenia dla dwóch grup żłobkowych wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (wodociągową, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi) oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: drogi wewnętrzne, chodniki i instalacje zewnętrzne (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczną). Żłobek zyska dwie sale zabaw wyposażone w niezależne łazienki oraz dwa pokoje administracyjne. Zaś kompleks żłobkowo-przedszkolny uzyska nowe wejście wraz z holem i przedsionkiem. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą robót została firma Cetus z Łosic, która złożyła ofertę wykonania prac za 1 999 000 zł. Realizacja zadania ma zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym w wysokości 1 500 000 zł z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Dzięki jej realizacji baza żłobkowa wzbogaci się o kolejne 50 miejsc.

Poza tym, realizowane są trzy duże inwestycje a jedna została zakończona i jest obecnie na etapie odbioru. Pierwsza z inwestycji to przebudowa amfiteatru. Znaczna część prac odbywa się obecnie poza budową. W zakładzie zajmującym się prefabrykacją wytwarzane są elementy widowni, z których powstaną miejsca siedzące dla 2 tysięcy osób. Na placu budowy trwają prace związane z przygotowaniem podłoża pod prefabrykaty, oraz pod stalową konstrukcję sceny. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień bieżącego roku.

W fazie szczytowej są prace związane z przebudową miejskiego targowiska. Obecnie trwa montaż ścian pawilonów handlowych. Do wykonania pozostało jeszcze, poza dokończeniem pawilonów, wykonanie utwardzenia placu i oświetlenia. Przewidziany w umowie termin zakończenia prac upływa z końcem lipca tego roku. Na 26-28 lipca zaplanowano przetargi na powierzchnie na zrewitalizowanym mini targowisku. Do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego przeznaczono 10 pawilonów handlowych o powierzchniach od 19,80 m2 do 25,06 m2 oraz w trybie przetargu ograniczonego, skierowanego do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli lub przenieśli działalność na teren targowiska przy ul. Grodzieńskiej – 3 pawilony handlowe o powierzchni ok. 22 m2. Ponadto do dzierżawy przeznaczono także 5 stanowisk zadaszonych wiatą o powierzchniach 17,60 m2 i 20,79 m2. 

Na ukończeniu są również prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze”. Instalacje montowane są na dachach 8 budynków miejskich - Urzędu Miasta, dwóch szkół, trzech przedszkoli, hali widowiskowo-sportowej i budynku po byłym Gimnazjum. Łączna moc zainstalowanych instalacji wyniesie 272 kWp. (kilo wato pików). Pozwoli to na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji. Planowo prace zakończą się na początku lipca, ich wartość wynosi 1 170 608 zł. Na etapie odbioru są prace związane z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25. Do wykonania w kolejnym etapie pozostały prace adaptacyjne i aranżacyjne związane z przebudową pomieszczeń dydaktycznych i sali sportowej na salę koncertową. Wartość wykonanych robót to 3 450 000 zł.

W zakresie realizacji inwestycji drogowych, zgodnie z zapewnieniem głównego Wykonawcy, do końca czerwca zakończona zostanie przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim. Wartość umowna zadania wynosi brutto 768 381 zł. W tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 453 206 zł i wkład własny – 315 175 zł. 

Na bieżąco prowadzone są remonty nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich. Remonty wykonywane są, przez pracowników obsługi miasta, przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno. Remonty miejskich dróg o nawierzchni żwirowej lub gruntowej wykonywane są przez firmę Transport Roboty Ziemne Eugeniusz Koc, z którą miasto podpisało umowę na rok 2021 po przeprowadzeniu rozeznania cenowego. 

W maju wykonano odnowę oznakowania poziomego na ulic. Wykonawcą robót była firma PP-U Drogownictwa S.A. z Białej Podlaskiej. Odnowiono oznakowanie poziome w ilości 2 780 m2. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 25 tys. zł.
Podjęte zostały działania związane z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta. W pierwszej kolejności zlecono opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę dodatkowego oświetlenia pięciu przejść na ul. 11 Listopada, na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Żwirki i Wigury. Dokumentacja jest przygotowywana przez firmę z Siemiatycz Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko. Koszt dokumentacji projektowej wyniesie 10 tys. zł + VAT. W planach jest również doświetlenie dwóch przejść na ul. Andersa w pobliżu szkoły i przedszkola oraz dwóch przejść na ul. Ogrodowej również przy szkole i przedszkolu. W sprawie dofinansowania przedsięwzięcia złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakładany koszt doświetlenia 4 przejść przy placówkach oświatowych wyniesie ok. 67,4 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie zadania to 65 % wartości. Zakładamy zrealizowanie zadania do maja następnego roku.
Również w celu poprawy bezpieczeństwa z początkiem czerwca wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ul. Kasztanowej. Wykonane zostało wyniesione przejście dla pieszych na odcinku między ulicami: Obrońców Westerplatte i Obrońców Helu oraz próg zwalniający na odcinku pomiędzy ulicami: Bohaterów Lenino i Górną. Do zatwierdzenia przedłożono projekty zmiany w organizacji ruchu na ul. Ogrodowej (ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu z drogą przy ZUS i zmiany w organizacji miejsc postojowych przy ZUS) oraz na ul. Pałacowej (ustawienie lustra drogowego pomagającego kierującym pojazdami wjeżdżającymi z ul. Zaszkolnej w bezpiecznym skręcie w lewo). Na zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych czeka także projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Legionów Piłsudskiego zakładający uporządkowanie sposobu parkowania na istniejącej zatoce parkingowej (pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Pałacową) poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Oznakowanie wprowadzone zostanie po zatwierdzeniu tego projektu.

W sierpniu ubiegłego roku Miasto przystąpiło do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Konsultacje społeczne zdecydowano przeprowadzić dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta przy ul. Plażowej. W ramach uzyskanego grantu w wysokości 56 tys. zł zakupiony został dron i przeszkolone zostały 3 osoby w zakresie jego obsługi, a ponadto zakupiono 3 monitory i drukarkę laserową. Posiadanie drona pozwoliło na przygotowanie atrakcyjnego materiału fotograficznego i filmowego, który był wyświetlany na monitorach umieszczonych przy kasie Urzędu i na korytarzu I piętra. Wstępnie przyjęty harmonogram zakładał przeprowadzenie konsultacji jesienią, co skutecznie uniemożliwiła sytuacja pandemiczna. Termin konsultacji został przesunięty na wiosnę bieżącego roku. 25 marca uruchomiona została ankieta online oraz wyznaczone zostały terminy realizacji technik bezpośrednich: spaceru badawczego i warsztatu. Niestety z uwagi na obostrzenia i reżim sanitarny niezbędne było dwukrotne przesunięcie terminów tych wydarzeń. Ostatecznie spacer badawczy odbył się 22 maja, zaś warsztat grup roboczych 31 maja 2021 r. Do 31 maja wydłużony został również termin udostępnienia ankiety online. W sumie wpłynęło 160 ankiet. Zarówno spacer badawczy jak i warsztat cieszyły się dużym zainteresowaniem. W spacerze badawczym łącznie z przedstawicielami Miasta, jako organizatora konsultacji, wzięły udział 34 osoby, zaś w warsztacie 33 osoby, w tym: mieszkańcy ul. Plażowej, właściciele nieruchomości leżących na terenie objętych projektem planu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy, przedstawiciele instytucji, radni miejscy, przedstawiciele rad osiedlowych oraz inni użytkownicy przestrzeni objętej opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W każdym z wydarzeń uczestniczył ekspert z dziedziny planowania przestrzennego i każde było prowadzone był przez moderatora, który zachęcał do zgłaszania uwag, zadawania pytań i wnoszenia propozycji. Merytorycznym głosem w dyskusji była ekspert z dziedziny planowania przestrzennego – Pani Katarzyna Jabłońska, która na bieżąco starała się odpowiadać na pytania i uwagi uczestników. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zebranych wniosków i uwag, sporządzanie protokołów z poszczególnych technik, które do końca czerwca zakończone zostaną raportem. Dokumenty opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta od 1 kwietnia obowiązuje nowa metoda wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowy wzór deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia nowych deklaracji. W okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca br. pracownicy urzędu przyjęli ok. 2 tysiące deklaracji właścicieli domów jednorodzinnych oraz deklaracje osób prawnych z terenu miasta. W celu usprawnienia obsługi mieszkańców w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, utworzono odrębne stanowisko do przyjmowania deklaracji. Obowiązku tego nie wypełniło ponad 320 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Osoby te w minionym tygodniu otrzymały stosowne pisemne wezwania do złożenia deklaracji. Z danych urzędu wynika, że zwiększyła się liczba nieruchomości wyposażonych w przydomowy kompostownik. Spośród złożonych deklaracji 23,7% właścicieli domów jednorodzinnych zadeklarowało kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W stosunku do danych na koniec 2020 r. jest to wzrost o 15%.

Za rok 2020 została przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Z porównania danych za rok 2020 i 2019 wynika, że w roku 2020 wytworzono ogółem o ok. 98 ton odpadów mniej. Zmalała o ponad 570 ton liczba odpadów niesegregowanych, o ok. 68 ton mniej wytworzono odpadów ze szkła, oraz o ponad 11 ton mniej wytworzono popiołu z palenisk domowych. Jednocześnie o ponad 200 ton wzrosła ilość bioodpadów, o ponad 57 ton ilość papieru i tektury, o 39 ton wzrosła ilość odpadów zmieszanych opakowaniowych, o 55 ton odpadów wielkogabarytowych i o ponad 320 ton odpadów budowlanych i remontowych. W przeliczeniu na liczbę osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec 2020 r. mieszkaniec Siemiatycz wyprodukował w ciągu roku średnio ponad 380 kg odpadów komunalnych. Koszty obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. wyniosły ok. 2 miliony złotych i wzrosły o ponad 835 tysięcy złotych w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok sprawozdawczy.

W grudniu ubiegłego roku złożony został wniosek o dofinansowanie usuwania, z terenu miasta, wyrobów zawierających azbest. Na rok 2021 zostało zaplanowane usunięcie ok. 45 ton takich wyrobów z 22 nieruchomości. Wartość zadania to ok. 24 tysiące złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 20 tysięcy. Usuwanie z terenu miasta azbestu jest realizowane sukcesywnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji i zgodnie z przyjętym przez Radę programem. Usunięcie azbestu z terenu miasta powinno zakończyć się do 2032 roku.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami w drodze przetargu nieograniczonego 17 maja zostały sprzedane dwie nieruchomości: działka o powierzchni 1 385 m2 położona przy ul. Armii Krajowej 22 za kwotę netto: 232 300 zł plus podatek VAT oraz działka przy ul. Górnej o powierzchni 699 m2 za kwotę netto: 67 075 zł plus podatek VAT.

Ogłoszone zostały dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż działek po dawnym gruzowisku przy ul. Kościuszki. Działka o powierzchni 5 496 m2 - cenę wywoławczą ustalono na: 203 792 zł netto – przetarg zaplanowano na 2 lipca br. oraz działka o powierzchni 15 664 m2 – cena wywoławcza to: 577 579 zł netto – przetarg zaplanowano na 9 sierpnia br.

Na wniosek właścicieli nieruchomości, przeznaczonych pod drogę, położonych przy ul. Słowiczyńskiej, prowadzana jest procedura przyjęcia darowizny przez Miasto w związku z planowanym zamierzeniem i potrzebami inwestycyjnymi gminy. Darowizna mieszkańców dotyczy czterech działek o łącznej powierzchni 1 504 m2 . Łączna wartość darowizny to 71 523 zł.

W marcu zakończono prace rozbiórkowe po dawnym budynku socjalnym przy ul. Armii Krajowej 22. Koszt rozbiórki z uprzątnięciem terenu wyniósł 26 568 zł.

Od lat na terenie miasta ustawione są kontenery PCK do których mieszkańcy mogą wrzucać używaną odzież. W ramach podziękowania za wieloletnią współpracę przy zbiórce odzieży Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał Miastu sprzęt rehabilitacyjny: 4 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki oraz 4 komplety kul inwalidzkich o wartości ok. 4 tysięcy złotych. Sprzęt będzie udostępniany, osobom potrzebującym, nieodpłatnie na zasadzie wypożyczenia. Osoby zainteresowane nieodpłatnym użyczeniem sprzętu mogą zgłaszać się do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

W ramach promocji lokalnych przedsiębiorstw, które przystąpiły do miejskich programów Karta Rodzina 5+ i Karta Seniora, chciałbym zaprezentować kolejne firmy wspierające rodziny wielodzietne i seniorów. EBEAR COMPANY Radosław Sawicki został partnerem miejskich programów: Rodzina 5+ i Karta Seniora. Siemiatycka firma, posiadaczom karty Rodzina 5+ oraz karty Seniora proponuje 10% rabatu na wynajem mobilnej bani. Firma oferuje wypożyczenie sześcioosobowej bani z piecem wraz z dowozem w Siemiatyczach i w okolicach miasta. Szczegółowe informacje można znaleźć na Fb Bezkresowa. 

SYLWEK Usługi remontowo-budowlane Sylwester Kocięba z Siemiatycz to partner Programu Rodzin 5+. W sklepie SYLWEK Materiały Budowlane i Wykończeniowe, położonym przy ul. Ciechanowieckiej 34, przedsiębiorca proponuje 10% rabatu na farby Caparol, 10% rabatu na gładzie szpachlowe Master Mas i 10% rabatu na cały asortyment Cellfast. To doświadczona firma działająca w branży budowlanej, zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną farb, lakierów, chemii i materiałów budowlanych. W sklepie klienci kupią niezbędne produkty i materiały, ale także otrzymają pomoc w doborze najlepszych rozwiązań. Firma świadczy również usługi remontowo-budowlane, śledzi najnowsze rozwiązania stale poszerzając dostępny asortyment. 

Partnerem programów Rodzina 5+ oraz Karta Seniora zostało także Biuro Rachunkowe „Szafir” Katarzyna Kellas z Siemiatycz. Przedsiębiorca proponuje zniżki na usługi księgowo-rachunkowe w biurze przy ul. Ciechanowieckiej 19G. Zaoferowane zniżki to: 10 % rabatu na prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji VAT, spraw kadrowo-płacowych oraz 10% rabatu na rozliczenie roczne PIT osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Biuro Rachunkowe „Szafir” Katarzyna Kellas oferuje kompleksowe usługi w zakresie księgowości i administrowania kadrami i płacami na podstawie certyfikatu księgowego Ministra Finansów.

Przedsiębiorcy stanowią około 10% mieszkańców Siemiatycz. To oni odprowadzają około 34% podatku PIT w mieście. 97% pracodawców w Siemiatyczach to mikro i małe przedsiębiorstwa - korzystanie z ich usług i towarów to szansa na rozwój firm, w tym także na zwiększenie zatrudnienia oraz poziomu życia wszystkich mieszkańców Siemiatycz – pieniądze wydane w mieście zostają na miejscu. Działaj lojalnie: kupuj lokalnie! - to hasło promowane przez Miasto Siemiatycze w ramach kampanii informacyjnej realizowanej w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz licznymi miastami w całej Polsce. W ten sposób chcemy podkreślić istotę i rolę przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym oraz znaczenie jej wspierania i rozwoju. W ramach kampanii w Siemiatyczach, 21 czerwca 2021 r w Dniu Przedsiębiorcy, pojawiły się w przestrzeni publicznej kolorowe plakaty z hasłem Działaj lojalnie – Kupuj Lokalnie! Zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w akcji.

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do końca maja przedsiębiorcy, którym wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach położonych na terenie miasta, dokonali opłaty za II ratę korzystania z zezwoleń w 2021 r. W sumie, na rachunek Urzędu Miasta Siemiatycze z tego tytułu wpłynęło 148 653,39 zł. Przypomnę, że dzięki podjętej przez Radę Miasta Siemiatycze, w kwietniu br. uchwale – z II raty zwolnieni zostali przedsiębiorcy z branży gastronomicznej.

Być może do części z Państwa dotarła już informacja o przyznaniu Siemiatyczom tytułu Miasto Dobrego Życia przez Polski Instytut Ekonomiczny, na podstawie sporządzonego raportu pn. Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych miast w perspektywie 2035 roku. Warto podkreślić, że tylko dwa miasta z województwa podlaskiego zostały wyróżnione, w tym nasze. "Miasto dobrego życia" to miasto przyjazne mieszkańcom, zapewniające im dobre warunki życia, będące w dobrej sytuacji finansowej i mające przed sobą dobre perspektywy. Od dekady nasza polityka pozwala na realizowanie projektów, które bezpośrednio wpływają na codzienność mieszkańców. Naszym celem jest, by w Siemiatyczach żyło się po prostu dobrze i jak widać zostało to dostrzeżone. To wyróżnienie dla nas wszystkich, zobowiązanie i motywacja do dalszej pracy.

Pozostając przy miłym temacie wyróżnień, chciałbym również poinformować o wyróżnieniu w Konkursie Perły Samorządu 2021, w kategorii samorządowy Lider Komunikacji i Promocji - w obszarze komunikacji pandemicznej. Wyróżnienie zostało przyznane za akcję "Chcesz maseczkę, wywieś wstążeczkę". Konkurs zorganizował Dziennik Gazeta Prawna. Jury doceniło naszą kampanię informującą mieszkańców o akcji dzięki której już na początku pandemii koronawirusa, siemiatyczanie zostali zaopatrzeni w bezpłatne maseczki ochronne.

Komunikacja z mieszkańcami jest fundamentem budowania więzi na linii samorząd-społeczność lokalna. Dbamy codziennie o to, aby mieszkańcy otrzymywali jasne informacje na temat tego co się dzieje w mieście. To m.in. dlatego, tuż po zakończeniu cyklu inwestycyjnego, rozpoczęliśmy kolejny - PYTANIE DO BURMISTRZA. Różnorodność spraw, którymi zajmuje się samorząd jest bardzo duża. Mieszkańcom, którzy chcieliby zapytać o konkretną sprawę, poruszyć określony problem, podzielić się wątpliwościami czy też wyrazić swoją aprobatę dla podejmowanych działań – został udostępniony dodatkowy adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Czekamy na pierwsze pytania, do których ustosunkuję się na forum publicznym.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego, od dnia 19 kwietnia na hali widowiskowo sportowej przy ul. Świętojańskiej, w ramach Narodowego Programu Szczepień, funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych. W początkowej fazie był to jeden z szesnastu punktów pilotażowych w Polsce. W związku z dużym zainteresowaniem uruchomione zostały dedykowane numery telefonów z możliwością zapisu na szczepienie. Według stanu na 22 czerwca – pierwszą dawkę otrzymały 4 924 osoby, a drugą 4 100. Co daje łącznie 9 024 wykonanych szczepień. Oczywiście tylko część osób szczepionych w punkcie jest mieszkańcami Siemiatycz. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia dotyczące osób zaszczepionych z podziałem na poszczególne gminy ok. 28,1 % mieszkańców Siemiatycz zostało w pełni zaszczepionych. Najwięcej osób zaszczepionych jest w grupie wiekowej 40-59 lat i 60-69. W Urzędzie Miasta, funkcjonuje również punkt informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w którym można uzyskać informacje między innymi na temat transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie.

W dniu dzisiejszym w całym kraju odbyło się zakończenie roku szkolnego. W siemiatyckich szkołach podstawowych uczyło się łącznie 1 031 uczniów (586 SP1 i 445 SP3).
Promocję do następnej klasy otrzymało 914 uczniów (519 SP1 i 395 SP3) natomiast 116 ukończyło naukę w szkole podstawowej (67 SP1 i 49 SP3).
Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymało: 159 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 i 179 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3.

Liczba laureatów w konkursach:
SP1: - dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego;
- jeden finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;
- czterech laureatów XXVI Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
SP3: - jeden laureat z geografii Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Po trudnym roku szkolnym zarówno nauczyciele jak i uczniowie zasłużyli na odpoczynek. Tak jak w poprzednich latach Miasto wsparło finansowo organizację wypoczynku letniego organizowanego przez lokalne organizacje. W bieżącym roku na ten cel przeznaczona była w budżecie miasta kwota 30 tys. zł. Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Przyznane dofinansowanie przedstawia się następująco:
- Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ”- 13 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR”- 5 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DANEX” – 5 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe- 5 000 zł,
- i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Wokaliza – 2 000 zł.

Po okresie ograniczeń i obostrzeń powoli wracamy do normalnego funkcjonowania. Wracamy z wydarzeniami kulturalnymi i sportowo-rekreacyjnymi, co prawda cały czas w reżimie, ale i z wielką radością i optymizmem. Sezon letni sprzyja ich organizacji. Za nami wieczorna dycha z rekordową ilością uczestników, a przed nami kilkadziesiąt propozycji na sezon wakacyjny. Kalendarium zapowiada się ciekawie, warto więc śledzić informacje na stronie internetowej Miasta. W najbliższych dniach i tygodniach: wakacje 2021 i letnią scenę muzyczną powitamy koncertem „W rytmie ulicy” na plaży. W niedzielę, 27 czerwca, także na plaży odbędzie się lubiana i kolorowa impreza HOLI Święto Kolorów. Zależało nam, aby w każdy wakacyjny weekend coś się w mieście działo. W kalendarzu nie zabraknie nowości, typu wodny ślizg, koncertowa noc DJów, wodny tor przeszkód na zalewie nr 2. Oczywiście powraca kino letnie na plaży. Podpisaliśmy umowę licencyjną oraz umowę na zabezpieczenie techniczno-organizacyjne pokazów plenerowych. Po dość smutnym i mrocznym czasie wracamy w wydaniu przyjemnym, głównie komediowym. Tytuły filmów już są dostępne na stronie miasta, są także prezentowane w najnowszym, czerwcowym informatorze miejskim. Wakacje to czas odpoczynku, który warto maksymalnie wykorzystać, by nabrać sił i energii. Życzę wszystkim bezpiecznego wypoczynku, pogody ducha i wspanialej pogody!

Czytany 90 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 czerwiec 2021 14:10