Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 września 2021 r.

czwartek, 16 wrzesień 2021 14:05

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Mimo niedawno zakończonych wakacji i czasu wypoczynku w mieście realizowano szereg prac i inicjatyw, które w skrócie przedstawię Wysokiej Radzie.

W zakresie prac inwestycyjnych przy zalewie nr 1 kontynuowany był proces rewitalizacji w ramach którego wykonywana jest modernizacja amfiteatru oraz budowa pierwszej części Placu Integracji Społecznej. Wykonano już przebudowę kanalizacji deszczowej, budynek techniczno-sanitarny, nasyp pod widownią, część widowni i sceny, trwa montaż elementów prefabrykowanych stanowiących górną część widowni. Zmodernizowany obiekt miał być oddany do użytku jesienią, jednak ze względu na utrudnienia spowodowane przez pandemię w tym ograniczenia i sytuację na rynku materiałów budowlanych wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Z obiektu będziemy więc mogli korzystać dopiero w następnym roku. W ramach dalszej części projektu rewitalizacyjnego wykonawca Cetus Sp. z o.o. realizuje również prace związane z modernizacją targowiska przy ul. Grodzieńskiej. Nowa, zmodernizowana przestrzeń targowiska w tym 15 pawilonów wyposażonych w ogrzewanie elektryczne i instalację fotowoltaiczną, dwie wiaty otwarte, pawilon sanitarny, wiatę śmietnikową i źródełko mają zostać oddane do użytkowania jeszcze we wrześniu. W lipcu i we wrześniu przeprowadzane były przetargi na wynajem powierzchni na targowisku. Wynajętych zostało pięć stanowisk zadaszonych wiatą oraz osiem pawilonów handlowych. Do wynajęcia pozostało pięć pawilonów handlowych wyposażonych w instalację elektryczną oraz ogrzewanie piecem akumulacyjnym. Przetargi na nie zostaną przeprowadzone jesienią. Na wrzesień zaplanowano również odbiór wykonywanego obecnie Placu Integracji Społecznej zlokalizowanego na tyłach świetlicy środowiskowej i Klubu Senior+ II. W efekcie realizowanego projektu, przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, powstanie wspólna wielofunkcyjna przestrzeń, która będzie rozwijana w ramach kolejnych projektów i inicjatyw. W obecnym etapie powstaje część placu zabaw z pagórkami i tyrolką oraz część siłowni zewnętrznej.

Chcąc pozyskać kolejne środki zewnętrzne, na dalsze procesy inwestycyjne, w sierpniu miasto złożyło trzy wnioski w ramach rządowego programu Polski Ład na łączną kwotę 23 mln zł i wnioskowane dofinansowanie ok. 22 mln zł. W ramach złożonych wniosków zaplanowano między innymi dalszą rewitalizację terenów nabrzeży nad zalewem nr 1, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 750 metrów wraz z oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą, budową kładki przez Kamiankę, budową kanału deszczowego, remontem mostu i jazu na ul. Spacerowej, rozbudową Placu Integracji Społecznej, oraz rozbudową systemu fontann pływających na zalewie. Złożono także wniosek o finansowanie przebudowy ul. Fiołkowej i ul. Kościelnej wraz z wykonaniem kanału deszczowego z podziemnym zbiornikiem retencyjnym oraz oświetleniem, a także na sfinansowanie remontu i modernizację oczyszczalni ścieków.

Oprócz tych już realizowanych i planowanych na następne lata inwestycji, miasto stale przystępuje do nowych projektów. Dzięki zwiększeniu, przez Urząd Marszałkowski, środków na granty związane z instalacjami fotowoltaicznymi Miasto uzyskało dofinansowanie na złożony w lutym 2020 roku wniosek, dotyczący dofinasowania montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Założono montaż 85 instalacji. W sierpniu podpisana została umowa o dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln 300 tys. zł. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania pracownicy urzędu miasta przystąpili do pracy nad wdrażaniem projektu. Ogłoszono nabór chętnych uczestników, który zakończył się 27 sierpnia. Złożone formularze są obecnie oceniane i uzupełniane. W dalszej kolejności nastąpi podpisywanie umów pomiędzy miastem, a wyłonionymi w konkursie beneficjentami, realizacja wykonawcza oraz rozliczanie beneficjentów i finalnie - projektu.

W okresie wakacji zakończona została budowa instalacji fotowoltaicznych na 8 miejskich budynkach (Urząd Miasta, dwie szkoły, trzy przedszkola, budynek edukacyjny przy ul. Świętojańskiej 25 oraz hala widowiskowo-sportowa). Zamontowano i uruchomiono instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 270 kW. Efektem ich pracy będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 180 ton równoważnika CO2 oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Obecnie trwa proces rozliczania się z wykonawcami i instytucją dofinansowującą.

W lipcu została podpisana umowa z Województwem Podlaskim na dotację do usuwania azbestu z terenu miasta. Przyznane dofinansowanie wynosi 20 000 zł, co przy wkładzie własnym 3 810 zł miało umożliwić odbiór ok. 45 ton wyrobów zawierających tę niebezpieczną substancję. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego do Urzędu Miasta wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza z nich wynosiła 423 zł brutto za odbiór i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów zawierających azbest, co dało całkowity koszt 19 055 zł brutto. Wykonawcą usługi została wybrana firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina, która w ramach podpisanej umowy, w sierpniu odebrała z 22 nieruchomości i unieszkodliwiła 39,84 tony wyrobów zawierających azbest. W wyniku oszczędności w realizacji zadania umowę na dofinansowanie aneksowano, dzięki czemu w październiku zostanie odebrany azbest z dodatkowych siedmiu nieruchomości. Szacunkowa ilość odebranego azbestu w ramach projektu wyniesie ok. 57 ton. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami do zasobu gminy nabyto w drodze darowizny od osób fizycznych na rzecz miasta 1 504 m2 gruntów położonych w rejonie ul. Słowiczyńskiej. Łączna wartość darowizny wynosi 71 523 zł. Grunty zostały nabyte w związku z planowanym zamierzeniem i potrzebami inwestycyjnymi gminy – budową drogi.

Z kolei w sierpniu podpisany został akt notarialny w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki o pow. 5 496 m2 za kwotę 206 000 zł plus 23% podatek VAT.

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji dla budynków już istniejących oraz 14-dniowy termin dla budynków nowych. Deklaracje w wersji papierowej można składać w Urzędzie Miasta jednak ze względu na pandemię zachęcam do składania deklaracji w formie elektronicznej, przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Formularze zgłoszeniowe oraz broszury informacyjne są dostępne na stronie internetowej miasta.

W sierpniu br. zawarta została umowa na świadczenie usług przewozowych, w zakresie komunikacji miejskiej w okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2022 r. Umowę podpisano w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, który przewiduje możliwość wyboru operatora w drodze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, między innymi w sytuacji, gdy usługi te są świadczone w wymiarze mniejszym niż 300 000 km rocznie. Szacunkowa liczba wozokilometrów, które wykona operator dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach na wyznaczonych liniach komunikacyjnych w okresie, na który została zawarta umowa wynosi ok. 80 tys. km. Łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji bieżącej umowy wyniesie ok. 290 tys. zł brutto.

Miesiąc sierpień był okresem przyjmowania od rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do urzędu wpłynęło 39 wniosków. Procedury administracyjne są aktualnie w toku. Z danych urzędu wynika, że dotacja dla rolników w oparciu o aktualnie złożone wnioski wyniesie 20 439 zł.

Realizując uchwałę Rady z 25 czerwca br. 19 lipca br. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, którego przedmiotem jest przekazanie na rzecz policji środków finansowych w wysokości 15 000 zł. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W bieżącym roku ze względu na ograniczenia epidemiologiczne z mniejszym rozmachem niż w latach poprzednich organizowano wakacyjne wydarzenia. Niemniej, udało się zrealizować większość imprez. Poszerzona została oferta dostępnego sprzętu rekreacyjnego. Deski SUP i eFoil spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami mieszkańców, jak również gości odwiedzających Siemiatycze. W sezonie letnim miejski punkt informacji turystycznej w odwiedziło blisko 4700 osób. Z pewnością turystów było jeszcze więcej, także sezon należał do udanych. Przy tej okazji przypomnę, że w Siemiatyczach, poza obiektami takimi jak hotel czy pensjonat, usługi hotelarskie są świadczone także w innych obiektach. Do usług tych zalicza się również wynajmowanie samodzielnych pokoi, miejsc noclegowych w budynkach stałych, pokoi gościnnych/kwater prywatnych. Przedsiębiorca, który w zakresie prowadzonej działalności świadczy tego rodzaju usługi, w obiekcie położonym na terenie miasta, powinien pamiętać o wpisaniu obiektu do ewidencji tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Lista miejsc noclegowych, zgłoszonych do ewidencji innych obiektów świadczących usługi noclegowe na terenie miasta, jak również innych ewidencji prowadzonych przez upoważnione organy jest dostępna na stronie internetowej miasta.

Również w nieco mniejszym zakresie był organizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Dofinasowanie wypoczynku otrzymało pięć podmiotów UKS Danex, UKS Kangur, KKS Orzeł, Towarzystwo Sportowe oraz drużyna piłki ręcznej ze Szkoły Podstawowej Nr 1. W sumie 142 osoby uczestniczyły w obozach przy wsparciu finansowym z budżetu miasta. Ogólna kwota przekazana na wypoczynek letni wyniosła 29 tys. zł. Aktualnie kluby sportowe przedstawiają rozliczenie przekazanych dotacji.

1 września szkoły rozpoczęły nowy rok szkolny 2021/2022, jest to niestety kolejny rok pod znakiem pandemii. Na podstawie wytycznych, dyrektorzy, przygotowali wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Regulaminy określają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników. Według stanu na koniec sierpnia, w trzech szkołach uczy stu trzydziestu trzech nauczycieli (133) z czego zaszczepionych jest 70 %. W szkołach podstawowych mamy ogółem 1083 uczniów (w szkole nr 1 – 590 a w szkole nr 3 – 493). Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 158 uczniów (72 SP1 i 86 SP3). W ósmych klasach jest 165 uczniów (SP1 110 i SP3 55). W szkole muzycznej uczy się 185 uczniów, w tym w pierwszej klasie 71. Uczniowie uczą się gry na 10 instrumentach, a najliczniejszą grupę stanowią pianiści, gitarzyści oraz skrzypkowie. Do trzech przedszkoli uczęszcza łącznie 534 dzieci i do żłobków 95.

Mając na uwadze nietypowy, poprzedni rok szkolny, podczas którego większość zajęć odbywała się w formie zdalnej, od września do grudnia uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć wspomagających z kluczowych przedmiotów. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII w ilości maksymalnie piętnastu godzin na oddział. Zaplanowano łącznie 375 godzin zajęć wspomagających (SP1 - 165 oraz SP3 - 210). Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na to zadanie kalkulowane są według stawki 70 zł za godzinę i wyniosą ok. 26 tys. zł.

Z kolei szkoła muzyczna przy pomocy Stowarzyszenia Wokaliza, realizuje projekt „Power of music”, w ramach programu ERASMUS+. Partnerem projektu jest gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie na Litwie. Polscy uczestnicy to przede wszystkim uczniowie szkoły muzycznej oraz członkowie orkiestry OSP. Głównym celem projektu jest zapobieganie bezrobociu wśród młodych między innymi poprzez zachęcanie do rozwijania swoich kompetencji, swoich pasji i zainteresowań. Całkowita kwota dofinansowania wynosi około 22 tys. euro, co stanowi 100% kosztów.

W ramach profilaktyki zdrowotnej w klasach 7 i 8 przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące profilaktyki czerniaka. Zajęcia będą realizowane w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 realizowanego we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA, działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.

W bieżącym roku szkolnym opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół podstawowych, na mocy podpisanego z miastem porozumienia, będzie pełnił Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT. Zakład posiada Dentobus, który będzie odwiedzał szkoły według ustalonego harmonogramu. W ramach opieki stomatologicznej wykonywane będą świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne. Za realizację niniejszego porozumienia odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych szkół. Współpraca z EURODENTEM została również podjęta w zakresie profilaktyki stomatologicznej w przedszkolach.

Jednym z obowiązków samorządu jest pomoc materialna dla uczniów. W dniu dzisiejszym upływa termin składania wniosków o tzw. stypendium szkolne. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie z rodzin, w których występują różnego rodzaju problemy i dochód na osobę nie przekracza 528 zł. Z kolei do 20 września można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II, które skierowane jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Siemiatycze. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, artystyczno-kulturalne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub rejonowym. Wnioski mogą składać: dyrektorzy szkół, rodzice, pełnoletni uczniowie, przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Stypendium Jana Pawła II jest przyznawane od 2006 roku.
We wrześniu został złożony wniosek na zakup pomocy dydaktycznych, do Szkoły Podstawowej Nr 3, w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W pomoce zostaną wyposażone 3 sale lekcyjne. Wybrane pomoce dydaktyczne, będą wykorzystywane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli im korzystać z możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wykorzystanie w szkole na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy również zaangażowanie dzieci w proces uczenia się. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców w zakresie liczby miejsc, jak i warunków w żłobkach co roku składany jest wniosek o dofinansowanie funkcjonowania tych jednostek. We wrześniu przyznano miastu dodatkowo 112 tys. zł. Co daje łącznie z wcześniej przyznaną dotacją kwotę 212 tys. zł. Ponadto w wyniku złożonej pod koniec ubiegłego roku oferty w ramach programu „Maluch+ 2021”, obecnie odbywa się rozbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Andersa. W wyniku prowadzonych prac utworzonych zostanie 50 nowych miejsc w żłobku. Miasto pozyskało na ten cel 1,5 mln zł. W ramach projektu rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Nr 5, powstaną dodatkowo dwie sale zabaw, dwie łazienki, szatnia, hol i niezbędne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Zgodnie z Prawem oświatowym, gmina ma obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Nasz samorząd spełnia ten obowiązek poprzez zorganizowanie transportu zbiorowego lub zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku podpisane zostały umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym BUZZY Paulina Usowicz-Barańska, na wykonanie dowozu oraz zapewnienie opiekuna dla jedenaściorga dzieci. Szacowana wartość umów wynosi około 60 tys.zł. Ponadto troje rodziców złożyło wniosek o zwrot kosztów samodzielnego dowozu dzieci. W tych przypadkach zawierane są indywidualne umowy z uwzględnieniem średniej ceny jednostki paliwa ustalonej uchwałą rady miasta.

Z nadchodzących wydarzeń chciałbym zapowiedzieć obchody Dnia Sybiraka, na które zapraszam 19 września, wspólnie z Diecezjalnym Duszpasterzem Sybiraków Diecezji Drohiczyńskiej, Proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Boboli oraz Zarządem Koła Związku Sybiraków. Ok. godz. 9.20 poczty sztandarowe i delegacje zbierają się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli., następnie planowana jest część artystyczna z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3. O godz. 10.00 rozpocznie się msza święta w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego, a po nabożeństwie spotkamy się pod Pomnikiem Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej, by tam złożyć kwiaty i zapalić znicze pamięci.

Od wielu lat miasto przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. 18 września będziemy sprzątać okoliczne tereny zielone. W tym roku do udziału w akcji sprzątania świata zgłosił się jeden z największych zakładów produkcyjnych w naszym mieście – POLSER Sp. z o.o. Oczywiście będą jak zawsze pracownicy urzędu miasta, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i innych jednostek. Do udziału w akcji zapraszany także wszystkich chętnych mieszkańców.

Już dzisiaj chciałbym zapowiedzieć szereg wydarzeń , które zostały zaplanowane na 8-10 października, pod wspólnym szyldem pierwszych urodzin pływali WODNE TARASY. W ramach wspólnego świętowania odbędą się koncerty zespołów Chłopcy Kontra Basia i Strachy na Lachy oraz występ kabaretu PARANIENORMALNI. Przygotowano również szereg niespodzianek na basenie, pokazy pływania synchronicznego, wodny plac zabaw, animacje dla dzieci. Szczegóły planowanych wydarzeń znajdą się na plakatach i na stronie internetowej miasta.

Zaledwie 15 dni pozostało do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego. Na terenie miasta ankiety przeprowadza sześciu rachmistrzów, jednak podstawową metodą jest samospis. Jest jeszcze spora grupa osób, które nie dopełniły tego obowiązku, a niestety udział w spisie jest obowiązkowy. Osoby, które mają trudności z obsługą komputera lub nie mają internetu mogą skorzystać ze stanowiska spisowego w Urzędzie Miasta i wsparcia pracowników urzędu.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 87 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 wrzesień 2021 14:28