Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 12:49

Tereny inwestycyjne przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki uchwalonego uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 108).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki ustala przeznaczenie terenów pod zabudowę przemysłową i usługową.

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 108 ha położony wzdłuż ul. T. Kościuszki, od zachodu ograniczony rzeką Kamionką i w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 640. Położenie terenu przy istniejących drogach: powiatowej i wojewódzkiej tworzy szkielet komunikacyjny i ułatwia zagospodarowanie terenów na cele określone planem.  

Na terenie objętym niniejszym planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć zaliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszar objęty planem położony jest w sąsiedztwie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków i w kierunku wschód-zachód przecięty jest sieciami istniejącej infrastruktury technicznej, tj. linii elektroenergetycznej napowietrznej WN 110 kV, gazociągu wysokiego ciśnienia i tranzytowego rurociągu naftowego „Przyjaźń”.

Strefa ochronna od rzeki Kamionki, stanowiącej naturalny ciąg ekologiczny Miasta Siemiatycze, z zakazem zabudowy obejmuje 100-metrowy pas na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” (na południe od drogi wojewódzkiej nr 640) oraz 40-metrowy pas na pozostałym terenie. Na terenie opracowania nie występują obszary NATURA 2000. Fragmentaryczne kontury lasów na obszarze planu generalnie przeznaczone zostały na cele nieleśne.

W "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki" dokonano następujących ustaleń:

10 U - tereny przeznaczone pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią (obszar położony w południowo-zachodniej części obszaru objętego planem, ograniczony rzeką Kamionką i ul. T. Kościuszki, na północ od drogi wojewódzkiej nr 640)

Na terenach tych dopuszcza się realizację:

- zabudowy mieszkaniowej w ramach przeznaczenia uzupełniającego, wyłącznie jako towarzyszącej funkcji podstawowej, w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego lub wolnostojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników.

Na terenach tych zakazuje się:

- realizacji mieszkań, jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa usługowa uzasadniająca ich potrzebę,

- lokalizacji usług z zakresu użyteczności publicznej, takich jak: oświaty, wychowania, opieki społecznej i socjalnej,

- realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

- grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki,

- rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg.

1 P.U; 6 P.U; 7 P.U; 8 P.U; 12 P.U; 1 3P.U; 14 P.U; 15 P.U; 16 P.U; 18 P.U;  19 P.U;  23 P.U; 24 P.U; 25 P.U; 26 P.U i 28 P.U – tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo - usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią

Na terenach tych dopuszcza się realizacje:

- urządzeń towarzyszących i obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni urządzanej itp.,

- mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego.

Na terenach tych zakazuje się:

- realizacji mieszkań służbowych, jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa przemysłowa i usługowa uzasadniająca ich potrzebę,

- realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

- grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki,

- rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg.

2 ZL; 3 ZL; 4 ZL; 5 ZL; 9 ZL; 17 ZL; 20 ZL (tereny zlokalizowane głównie przy południowej granicy obszaru opracowania)

Zasady zagospodarowania lasów:

- utrzymanie powierzchni terenów zielonych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,

- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z gospodarką leśną,

- utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

Ustalono również tereny pod stacje transformatorowe i układ komunikacyjny – drogi i ulice istniejące, przewidziane do poszerzeń i projektowane. Niewątpliwym priorytetem dla miasta będzie uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Plan pozwoli na sprawniejszą realizację sieci w zakresie procedur i zabezpieczenia terenów pod komunikację.

Kontakt:

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 85 65 65 827, 85 65 65 800


Czytany 14642 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 grudzień 2015 15:18