Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 12:49

Tereny inwestycyjne przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach

Wykaz działek przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach przeznaczonych na sprzedaż:
 

 

Nazwa terenu

Powierzchnia  [ha] Status własnościowy terenu Umiejscowienie (obręby, nr-y działek) Uzbrojenie
Teren inwestycyjny przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach 1,5664 Własność JST nr geod. 3481/2, Siemiatycze Obręb 2 działkę przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia
Teren inwestycyjny przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach 1,3084 Własność JST nr geod. 3532/1, Siemiatycze Obręb 2 działkę przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia

 

LOGOTYPY Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój, flaga RP, flaga UE Europejski Fundusz Społeczny

Zdjęcia lotnicze oraz panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych zostały wykonane w ramach projektu nr POWR.02.18.00-00-0007/19 pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki został uchwalony uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 108)

Plan ustala przeznaczenie terenów pod zabudowę przemysłową i usługową. Obejmuje obszar o powierzchni około 108 ha położony wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki, od zachodu ograniczony rzeką Kamionką i w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 640. Położenie terenu przy istniejących drogach: powiatowej i wojewódzkiej tworzy szkielet komunikacyjny i ułatwia zagospodarowanie terenów na cele określone planem.  

Na terenie objętym niniejszym planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć zaliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za wyjątkiem:

 • składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych wg przepisów szczególnych;
 • lokalizowania zakładów utylizacji i składowania odpadów.

Obszar objęty planem położony jest w sąsiedztwie komunalnej oczyszczalni ścieków i w kierunku wschód-zachód przecięty jest sieciami istniejącej infrastruktury technicznej, tj. linii elektroenergetycznej napowierzchnej WN 110 kV, gazociągu wysokiego ciśnienia i tranzytowego rurociągu naftowego „Przyjaźń”.

Strefa ochronna od rzeki Kamionki, stanowiącej naturalny ciąg ekologiczny Miasta Siemiatycze, z zakazem zabudowy obejmuje 100-metrowy pas na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Bugu” (na południe od drogi wojewódzkiej nr 640) oraz 40 – metrowy pas na pozostałym terenie. Na terenie opracowania nie występują obszary NATURA 2000. Fragmentaryczne kontury lasów na obszarze planu generalnie przeznaczone zostały na cele nieleśne.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki” dokonano następujących ustaleń:

10 U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią (obszar położony w południowo-zachodniej części obszaru objętego planem, ograniczony rzeką Kamionką i ul. T. Kościuszki, na północ od drogi wojewódzkiej nr 640).

Na terenach tych dopuszcza się realizację:

 • zabudowy mieszkaniowej w ramach przeznaczenia uzupełniającego, wyłącznie jako towarzyszącej, funkcji podstawowej, w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego lub wolnostojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników.

Na terenach tych zakazuje się:

 • realizacji mieszkań jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa usługowa uzasadniająca ich potrzebę,
 • realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,
 • grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki.
 • 1 P.U; 6 PU; 7 P.U; 8 P.U; 12 P.U; 13P.U; 14 P.U; 15 P.U; 16 P.U; 18 P.U; 19 P.U; 23 P.U; 24 P.U;  25 P.U; 26 P.U i 28 P.U – tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz  z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.

            Na terenach tych dopuszcza się realizacje:

 • urządzeń towarzyszących i obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej itp.,
 • mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, jeżeli jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia.

            Na terenach tych zakazuje się:

 • realizacji mieszkań służbowych jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa przemysłowa i usługowa uzasadniająca ich potrzebę,
 • realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,
 • grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki.

2 ZL; 3 ZL; 4 ZL; 5 ZL; 9 ZL; 17 ZL; 20 ZL ( tereny zlokalizowane głównie przy południowej granicy obszaru opracowania ).

Zasady zagospodarowania lasów:

 • utrzymanie powierzchni terenów zielonych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,
 • zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną,
 • utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

Ustalono również tereny pod stacje transformatorowe i układ komunikacyjny – drogi i ulice istniejące, przewidziane do poszerzeń i projektowane. Niewątpliwym priorytetem dla miasta będzie uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Plan pozwoli na sprawniejszą realizację sieci w zakresie procedur i zabezpieczenia terenów pod komunikację.

Kontakt:

Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 85 65 65 829, 86 65 65 827

 

 

Czytany 16581 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 grudzień 2021 10:35