Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

PB SUD 2016 (6)

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmiany wynikającej z aneksu z dnia 12 lutego 2016 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przez Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.
3. PB SUD jest projektem non-profit.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze,
2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji oraz jej prawidłowy przebieg, która powoływana jest przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
4) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
5) Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD,
6) Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu


CELE i ZADANIA PB SUD
§3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń szkoły podstawowej.
2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić arkusz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD i złożyć go w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza.
7. Burmistrz Miasta Siemiatycze powołuje Komisję Rekrutacyjną która, w drodze losowania, dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB SUD .
8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
10. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte się do udziału w PB SUD (z obu szkół) Komisja Rekrutacyjna ( zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3) losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa ( załącznik Nr 2) , w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:
1) zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,
2) zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
3) śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

§7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB SUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

§8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
3) rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

1. Zajęcia w ramach PB SUD prowadzone są w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów i warsztatów w cyklu, zwanym rokiem akademickim.


§10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

§11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
5. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
6. Na zakończenie zajęć Student PB SUD otrzymuje wpis w indeksie.
7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§13

1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB SUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.
2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności Studenta PB SUD na zajęciach jest lista obecności podpisywana przez rodzica/opiekuna prawnego przed zajęciami.

§14

1. Student PB SUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB SUD.
2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§15

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§16

1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają arkusze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa wyrażają tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych osobowych w celach związanych z organizacją PB SUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, otrzymywanie informacji dotyczących PB SUD drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
3. Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Studenta PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.
5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2016 roku .

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

18 czerwca br. odbył się ostatni zjazd w ramach projektu realizowanego przez Miasto Siemiatycze pn. Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy.

W sobotę w pierwszym wykładzie na Politechnice Białostockiej uczestniczyli studenci Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Przed zajęciami Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis podpisali oficjalne porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy.

Małym studentom wręczono indeksy. Temat wykładu inauguracyjnego brzmiał: „NIEZWYKŁE LICZBY FIBONACCIEGO”, zajęcia poprowadziły dr hab. Dorota Mozyrska oraz dr Ewa Girejko.

Kolejny wykład pt. „Odkrywamy trzeci wymiar” odbędzie się 12 marca 2015 r. 

Informujemy, że do 24 lutego 2016 r. należy złożyć deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach na Siemiatyckim Uniwersytecie Dziecięcym. Deklaracje składa się  sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Informacji dodatkowych udziela Barbara Anasińska, Urząd Miasta Siemiatycze, tel. 85 65 65 817.

W piątek 19 lutego br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Siemiatycze odbyło się oficjalne losowanie studentów Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Projekt Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy jest programem pilotażowym, pierwsza rekrutacja potwierdziła bardzo duże zainteresowanie programem. W szkołach złożono ponad 100 arkuszy rekrutacyjnych.

piątek, 12 luty 2016 11:38

Aneks do projektu PB SUD 2016

Informujemy, że 12 lutego został podpisany Aneks Nr 1 do regulaminu projektu „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”.

Zmianie uległ § 4 ust. 1 regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „1. Studentem PB SUD może zostać uczeń szkoły podstawowej”.

 

REGULAMIN PROJEKTU „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY” (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmiany wynikającej z aneksu z dnia 12 lutego 2016 r.)