Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

środa, 12 maj 2021 09:01
Zdjęcie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz osoby prowadzącej wózek z napisem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz logotypem Siemiatycze Blisko Zdjęcie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz osoby prowadzącej wózek z napisem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz logotypem Siemiatycze Blisko

 

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spolecznej

Edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest adresowany do osób niepełnosprawnych. Miasto Siemiatycze w 2024 roku realizuje piątą edycję w/w. programu, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 493 312,80 zł

Całkowita wartość: 493 312,80 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta  w wykonywaniu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2024 to 34 osoby, w tym: 3 dzieci  w wieku do 16. roku życia; 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 27 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Korzystanie z usług asystentów jest bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i pokrycia kosztów przejazdu asystenta z osobą niepełnosprawną) gminy i powiaty pokrywać będą ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.).

Dane kontaktowe: kontakt osobisty w siedzibie MOPS w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35A, I piętro, pokój 101, tel. 85 655 69 57 lub 85 656 12 26.

 


edycja 2023 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest adresowany do osób niepełnosprawnych. Miasto Siemiatycze w 2023 roku realizuje czwartą edycję w/w programu, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 486 234,00 zł
Całkowita wartość: 486 234,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2023 to 42 osoby, w tym: 4 dzieci do 16 roku życia, 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 33 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Korzystanie z usług asystentów jest bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i pokrycie kosztów przejazdu asystenta z osoba niepełnosprawną) gminy i powiaty pokrywać będą ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Dane kontaktowe: kontakt osobisty w siedzibie MOPS w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35A, I piętro, pokój 101, tel. 85 655 69 57 lub 85 656 12 26.


edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest adresowany do osób niepełnosprawnych. Miasto Siemiatycze w 2022 roku realizuje trzecią edycję w/w programu, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 26 osób, w tym: 4 dzieci w wieku do 16. roku życia, 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy jest uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Korzystanie z usług asystentów jest bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i pokrycie kosztów przejazdu asystenta z osoba niepełnosprawną) gminy i powiaty pokrywać będą ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun prawny) powinna złożyć do MOPS w Siemiatyczach wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, podpisany Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane kontaktowe: kontakt osobisty w siedzibie MOPS w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35A, I piętro, pokój 101, tel. 85 655 69 57 lub 85 656 12 26. 


edycja 2021

Miasto Siemiatycze w 2021 r. realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany z budżetu państwa w ramach Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania - 58 320,00 zł

Całkowita wartość zadania - 58 320,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 adresowany jest do osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do wyżej wymienionych oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wsparcie asystenta polega na pomocy:

- przy wykonywaniu codziennych czynności np. zakupów,
- w dotarciu do lekarza, rehabilitację czy zajęcia terapeutyczne,
- w załatwianiu spraw urzędowych,
- wyjściu, powrocie, dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
- w podejmowaniu aktywności społecznych, np. uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Dla osób mniej samodzielnych wsparcie asystenta w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc.

Osoby potrzebujące wsparcia asystenta osobistego mogą skorzystać z tej formy pomocy. Wystarczy, że skontaktują się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, tel. 85 656 12 26, gdzie uzyskają informacje dotyczące programu. Siemiatycki MOPS obecnie zatrudnia dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.


edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w 2020 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program ma na celu:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu - osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na: wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwieniu spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00. W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Jak zacząć korzystać z Programu asystenta osobistego:

Osoba niepełnosprawna powinna złożyć do MOPS Siemiatycze (ul. 11 Listopada 35A) „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Po analizie zgłoszenia, MOPS będzie mógł przyznać usługę asystenta.

Koszt usługi: Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Koszty realizacji usług (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) będą pokryte ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta. Po przekroczeniu tego limitu gmina lub powiat będą mogły przyznać kolejne godziny ze środków własnych. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.


 

 

 

 

Czytany 1126 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 luty 2024 15:32