Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 757

Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze

piątek, 03 styczeń 2020 13:30

logo

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”.


Cel bezpośredni projektu: zagospodarowanie przestrzeni miejskiej: amfiteatru nad zalewem i targowiska miejskiego oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych tego fragmentu przestrzeni publicznej, które umożliwi ożywienie życia publicznego w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki instalacji monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji określonym w GPR.


Cele szczegółowe projektu:
Zmniejszenie skali zidentyfikowanych w GPR zjawisk problemowych poprzez stworzenie i/lub odtworzenie infrastruktury (technicznej) wspierającej i pobudzającej aktywność mieszkańców miasta oraz zachęcającej ich do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego na obszarze zdegradowanym, poprzez jego rewaloryzację społeczno-gospodarczo-przestrzenną oraz nadanie tym terenom aktywnych funkcji społeczno-gospodarczych.

Włączenie społeczne osób zamieszkujących tereny zdegradowane poprzez stworzenie im godnych warunków do życia, poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie aktywizacji tych osób w życiu publicznym (w społeczeństwie, na rynku pracy).

Stworzenie atrakcyjnych miejsc oraz warunków do życia (do pracy, handlu, do kultury i rekreacji, spędzania wolnego czasu z rodziną).

Tworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zdegradowanych poprzez poprawę walorów estetycznych i poprawę ładu przestrzennego i odrestaurowanie przestrzeni publicznej w obrębie amfiteatru oraz targowiska przy ul. Grodzieńskiej.

Ożywienie życia publicznego miasta poprzez przywrócenie lub stworzenie miejsc odgrywających znaczące funkcje społeczno-gospodarcze.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Wyrównywanie szans m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji.


Cele pośrednie projektu:
Wsparcie rozwoju obszarów o specyficznych potrzebach w szczególności poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnej mającej na celu niezbędne dostosowanie istniejących obiektów do pełnienia aktywnych funkcji np. społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, rekreacyjnych.


Aspekt społeczny:

Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego na obszarach zdegradowanych objętych interwencją w projekcie poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych.

Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez realizację inwestycji objętej przedmiotowym projektem prowadzącej do aktywizacji społeczno-gospodarczej na terenach problemowych określonych w GPR, do włączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i gospodarczym mieszkańców.

Ożywienie terenów zdegradowanych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców.

Udostępnienie infrastruktury, która może stanowić dobrą bazę do realizację kompleksowych i zintegrowanych działań „miękkich” uwzględniających wymiar gospodarczy, fizyczny i społeczny.

Pobudzenie aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przy wsparciu NGO, które uzyskają dzięki inwestycji dedykowane im miejsce (lokal zlokalizowany na targowisku) ułatwiający im prace ze społeczności a lokalną, w tym np. umożliwiający organizację akcji społecznych, spotkań i innych wydarzeń.


Aspekt przestrzenno-funkcjonalny:

Budowa/przebudowa infrastruktury użyteczności publicznej z uwzględnieniem lepszego pełnienia przez nią funkcji w życiu publicznym.

Poprawa walorów estetycznych i ładu przestrzennego obszarów miasta położonych nad zalewem, która wzmacnia efekty innych projektów realizowanych w tej okolicy przynosząc pożądany efekt synergii.

Wzrost wykorzystania walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i kulturowych miasta Siemiatycze jako ośrodka powiatowego.

Poprawa warunków sprzyjających kontynuacji procesu rozwoju obszarów zdegradowanych.


Aspekt środowiskowy:

Skanalizowanie ruchu osób korzystających z wspieranej infrastruktury nad zalewem i ograniczenie zadeptywania i dewastacji zieleni.
Ograniczenie emisji CO2 i poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu OZE w ramach targowiska miejskiego oraz promocja wykorzystania zielonej energii.

Aspekt techniczny:

Przywrócenie społ. lokalnej amfiteatru jako obiektu spełniającego normy techniczne.


Aspekt gospodarczy:

Stworzenie „zaplecza” infrastrukturalnego do pobudzenia aktywności społeczności lokalnej.
Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, stworzenie warunków do sprzedaży całorocznej oraz poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej.
Wspieranie procesu tworzenia, promowania lub rozwoju produktów i marek regionalnych.
Stwarzanie warunków do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia m.in. handlu, gastronomii czy rekreacji.
Kreowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 13 grudnia 2019 roku. Całkowita wartość projektu: 12 538 336,71 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 8 861 446,47 zł.

Czytany 3122 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:30