Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców Siemiatycz

czwartek, 09 wrzesień 2021 15:24
Zdjęcie paneli fotowoltaicznych Zdjęcie paneli fotowoltaicznych

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018

 

INFORMACJA Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 r.

INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW PROJEKTU SŁONECZNE SIEMIATYCZE
dotycząca braku możliwości odliczenia w ramach termomodernizacyjnej ulgi podatkowej wydatków w części w jakiej zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Grantobiorca biorący udział w projekcie i finansujący częściowo montaż instalacji fotowoltaicznej na własnej nieruchomości nie może uzyskać podwójnego finansowania inwestycji ze środków publicznych. Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację należy pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład: Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może wskazać jako koszt inwestycji maksymalnie różnicę 30 000,00 zł i 24 000,00 zł tj. 6 000,00 zł.


INFORMACJA Z DNIA 4 kwietnia 2023 r.

Miasto Siemiatycze, działając jako Grantodawca, niniejszym publikuje listę rankingową wniosków złożonych w terminie naboru w dniach 9-17 marca 2023 roku:

Liczba porządkowa Numer ewidencyjny wniosku Imię i Nazwisko Adres montażu instalacji fotowoltaicznej Liczba przyznanych punktów
Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Słoneczne Siemiatycze"
1 IF.042.3.119.2021 ul. Wesoła 22 100
2 IF.042.3.118.2021 ul. Słowiczyńska 49 84,62
3 IF.042.3.130.2021 ul. Słowiczyńska 65 80,3
4 IF.042.3.120.2021 ul. Sobieskiego 11 69,76
5 IF.042.3.124.2021 ul. Rumiankowa 3 68,64
6 IF.042.3.133.2021 ul. Świętojańska 34 61,12
Lista rezerwowa
7 IF.042.3.126.2021 ul. Żeromskiego 82 59,9
8 IF.042.3.123.2021 ul. Kasztanowa 86 58,11
9 IF.042.3.125.2021 ul. Armii Krajowej 30 56,68
10 IF.042.3.127.2021 ul. Ciechanowiecka 53 52,31
11 IF.042.3.132.2021 ul. Anny Jabłonowskiej 27 49,16
12 IF.042.3.131.2021 ul. Obr. Wizny 1 44,08
13 IF.042.3.121.2021 ul. Kasztanowa 117 42,04
14 IF.042.3.128.2021 ul. Świętojańska 4A 40,12
15 IF.042.3.129.2021 ul. Ściegiennego 9 28,97
16 IF.042.3.122.2021 ul. Kasztanowa 79 23,95

 

W celu podpisania umowy o powierzenie Grantu należy zgłosić telefonicznie: tel. 85 65 65 815 termin wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Miasta, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia spotkania podczas którego nastąpi podpisanie umowy. Wzór umowy wraz z załącznikami znajdują się na dole strony.


INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z DNIA 8 MARCA 2023

Miasto Siemiatycze ogłasza dodatkowy nabór wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie nastąpią w oparciu o REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” wraz z załącznikami.

Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW zamieszczonym poniżej.

Gdzie składać wnioski

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w biurze podawczym w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek - czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-14:00 w terminie od 9 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. do godz. 14:00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do Biura Podawczego. Tym samym, nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Deklaracje, wnioski przystąpienia do projektu złożone przed rozpoczęciem tego naboru nie będą  uwzględniane w tym naborze. Jedynie złożenie wniosku w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania grantu. Wnioski będą podlegać ocenie formalno-merytorycznej zgodnie ze wskazanymi w regulaminie kryteriami.

Nabór Grantobiorców przeprowadzany będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, na które składają się:
Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu), w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 2. Rachunki za energię elektryczną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym:
  - w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest dłuższy niż rok, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu,
  - w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest krótszy niż rok, należy przedłożyć rachunki za faktyczny okres użytkowania. Wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego,
  - w przypadku, gdy instalacja OZE zostanie zamontowana w budynku dotychczas nieużytkowanym i niezamieszkałym, Grantobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia wysokości prognozowanego zużycia energii, np. poprzez określenie bilansu mocy urządzeń elektrycznych etc.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela/współwłaścicieli lub osobę upoważnioną na podstawie załączonego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Dla kogo dofinansowanie:

 1. Granty udzielane będą na zakup i montaż Instalacji OZE znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
 2. Energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.
 4. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą̨ Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystana część energii elektrycznej, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 Finansowanie

 1. Wysokość Grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowalnych związanych z daną Inwestycją.

 2. Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:
  a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
  b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku mieszkalnego,
  c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
  d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV),
  e) Koszty przygotowawcze i powykonawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.
 1. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 6 000,00 PLN brutto za 1 kWp.

 2. Wartość Grantu uzależniona jest od mocy Instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego

Dane do kontaktu w sprawie:

Grzegorz Twarowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 85 65 65 815

Agnieszka Koc aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 85 65 65 815

Regulamin Wyboru Grantobiorców i inne załączniki są dostępne w załączeniu (na dole strony).


Archiwum

INFORMACJA Z DNIA 14 stycznia 2022 r.

Miasto Siemiatycze, działając jako Grantodawca, niniejszym publikuje listę rankingową wniosków złożonych w terminie naboru w dniach 1-7 grudnia 2021 roku:

Liczba porządkowa Numer ewidencyjny wniosku Imię I Nazwisko Adres montażu instalcji fotowoltaicznej Liczba przyznanych punktów
Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
1 IF.041.3.109.2021 ul. Kościuszki 140A 100,00
2 IF.041.3.100.2021 ul. B. Prusa 12 77,78
3 IF.041.3.99.2021 ul. Asnyka 1 73,06
4 IF.041.3.114.2021 ul. Polna 26 72,16
5 IF.041.3.107.2021 ul. Wysoka 47a 61,19
6 IF.041.3.103.2021 ul. Żwirki i Wigury 3 54,27
7 IF.041.3.110.2021 ul. Fabryczna 8B 50,09
8 IF.041.3.104.2021 ul. Zielona 6 48,84
Lista rezerwowa 
9 IF.041.3.102.2021 ul. Obr. Westerplatte 20 47,94
10 IF.041.3.108.2021 ul. Wiosenna 8 46,95
11 IF.041.3.112.2021 ul. Obr. Westerplatte 9 44,24
12 IF.041.3.97.2021 ul. Ogrodowa 54 43,87
13 IF.041.3.111.2021 ul. E. Orzeszkowej 11 39,24
14 IF.041.3.106.2021 ul. Ogrodowa 24C 37,80
15 IF.041.3.116.2021 ul. Ściegiennego 25 35,78
16 IF.041.3.98.2021 ul. Żeromskiego 5 35,58
17 IF.041.3.101.2021 ul. Słowicza 23 30,34
18 IF.041.3.105.2021 ul. Obr. Westerplatte 45 28,11
19 IF.041.3.113.2021 ul. Kasztanowa 63 25,28
20 IF.041.3.115.2021 ul. Kochanowskiego 3 21,49
21 IF.041.3.117.2021 ul. Słowiczyńska 34 21,39

W celu podpisania umowy o powierzenie Grantu należy zgłosić telefonicznie: tel. 85 65 65 815 termin wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Miasta, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia spotkania podczas którego nastąpi podpisanie umowy. Wzór umowy wraz z załącznikami znajdują się na dole strony.


31 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta Siemiatycze podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Słoneczne Siemiatycze”.

W ramach projektu zakłada się budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Miasta Siemiatycze z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Będzie to bezpośrednio prowadzić do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Projekt zakłada, że do końca września 2022 r. powstanie 85 instalacji fotowoltaicznych OZE na potrzeby mieszkalne mieszkańców Siemiatycz.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Miasto Siemiatycze poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, co bezpośrednio będzie prowadzić do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych;

- zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego;

- zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery dzięki ograniczeniu zużycia konwencjonalnych źródeł energii;

- zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego;

- zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez instalację wykorzystujące OZE na terenie Miasta;

- zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

1) liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 85 sztuk;

2) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 240,40 MgCO2;

3) dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,33 MWe;

oraz następujący wskaźnik rezultatu: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 296,06 MWhe/rok.

W wyniku zastosowanych rozwiązań technologicznych i rodzaju instalacji (PV) nastąpi redukcja CO2 o 46,15%.

Całkowita wartość projektu oraz kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 000 000 zł. Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to 1 300 000


WAŻNA INFORMACJA: Na prośby mieszkańców, termin naboru wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej w ramach projektu pn. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” został wydłużony do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O GRANTY NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
DO PROJEKTU PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”
Numer naboru: 1/2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typ projektu: 4. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza

Miasto Siemiatycze ogłasza, że od dnia 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie nastąpią w oparciu o REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” wraz z załącznikami.

Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW zamieszczonym poniżej.

Gdzie składać wnioski
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00 w terminie od 9 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021 r do godz. 14:00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do Biura Podawczego. Tym samym, nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Deklaracje przystąpienia do projektu złożone w 2020 roku nie są uwzględniane w tym naborze. Były one zbierane w celach ankietyzacji i nakreślenia ram projektu. Jedynie złożenie wniosku w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania grantu. Wnioski będą podlegać ocenie formalno-merytorycznej zgodnie ze wskazanymi w regulaminie kryteriami.

Nabór Grantobiorców przeprowadzany będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, na które składają się:
Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu),
w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 2. Rachunki za energię elektryczną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym:
  o w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest dłuższy niż rok, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu,
  o w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest krótszy niż rok, należy przedłożyć rachunki za faktyczny okres użytkowania. Wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego,
  o w przypadku, gdy instalacja OZE zostanie zamontowana w budynku dotychczas nieużytkowanym i niezamieszkałym, Grantobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia wysokości prognozowanego zużycia energii, np. poprzez określenie bilansu mocy urządzeń elektrycznych etc.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela/współwłaścicieli lub osobę upoważnioną na podstawie załączonego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Grantobiorca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych poprzez opatrzenie kopii Wniosku o powierzenie grantu pieczątką z datą wpływu.
Dla kogo dofinansowanie

 1. Granty udzielane będą na zakup i montaż Instalacji OZE znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
 2. Energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.
 4. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą̨ Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystana część energii elektrycznej, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Finansowanie

 1. Wysokość Grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowalnych związanych z daną Inwestycją.
 2. Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:
  a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
  b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku mieszkalnego,
  c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
  d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).,
  e) Koszty przygotowawcze i powykonawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.
 3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 6 000,00 PLN brutto za 1 kWp.
 4. Wartość Grantu uzależniona jest od mocy Instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego

Dane do kontaktu w sprawie:
Grzegorz Twarowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: (85) 656 58 15
Agnieszka Koc
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: (85) 656 58 15

Załączniki:
REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie Grantu, w tym
  1.1. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na udział w Projekcie grantowym,
 2. Załącznik nr 2 – Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu,
 3. Załącznik nr 3 - Wzór Karty oceny punktowej Wniosku o przyznanie Grantu,
 4. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o powierzenie Grantu wraz z załącznikami, w tym:
  4.1. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii na cele działalności gospodarczej i rolniczej,
  4.2. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego na nowe i nie zawierające azbestu,
  4.3. Oświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku, na którym zostanie zamontowana Instalacja OZE,
  4.4. Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
  4.5. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 5. Załącznik nr 5 – Wzór formularzy dotyczących procedury wyboru wykonawcy Instalacji OZE, w tym:
  5.1. Formularz ofertowy,
  5.2. Protokół wyboru ofert,
 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy na wykonanie Instalacji OZE z wykonawcą,
 7. Załącznik nr 7 – Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę,
 8. Załącznik nr 8 - Wzór protokołu odbioru Instalacji OZE,
 9. Załącznik nr 9 – Wzór Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami, w tym:
  9.1. Oświadczenie dotyczące sposobu wyboru wykonawcy Instalacji OZE,
  9.2. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania.
 10. Załącznik nr 10 – Wzór formularza dotyczącego rezygnacji z udziału w Projekcie grantowym,
 11. Załącznik nr 11 – Wzór Sprawozdania rocznego o osiągniętym efekcie ekologicznym w okresie trwałości Projektu

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O GRANT W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”

Miasto Siemiatycze, działając jako Grantodawca, niniejszym publikuje listę rankingową wniosków złożonych w terminie naboru wniosków w dniach 9 – 27 sierpnia 2021 roku:

Liczba porządkowa

Numer ewidencyjny wniosku

Adres montażu instalacji fotowoltaicznej

Liczba przyznanych punktów

Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania

1

IF.042.3.54.2021

ul. Chopina 34

100,00

2

IF.042.3.31.2021

ul. Armii Krajowej 13

98,29

3

IF.042.3.45.2021

ul. Sienkiewicza 3

98,27

4

IF.042.3.44.2021

ul. Fabryczna 3

97,64

5

IF.042.3.57.2021

ul. Annopolska 18

81,45

6

IF.042.3.67.2021

ul. Sienkiewicza 11

81,02

7

IF.042.3.30.2021

ul. Przybyszewskiego 1

79,13

8

IF.042.3.75.2021

ul. Kasztanowa 83

78,08

9

IF.042.3.22.2021

ul. Pałacowa 4

77,54

10

IF.042.3.15.2021

ul. Polna, działka 618

76,55

11

IF.042.3.33.2021

ul. Jabłoniowa 5

74,60

12

IF.042.3.82.2021

ul. Wesoła 24

73,55

13

IF.042.3.27.2021

ul. Kilińskiego 80A

73,01

14

IF.042.3.24.2021

ul. Kraszewskiego 18

72,76

15

IF.042.3.64.2021

ul. Kraszewskiego 21

72,75

16

IF.042.3.18.2021

ul. Mickiewicza 11

72,08

17

IF.042.3.11.2021

ul. Lewandowskiego 15

71,75

18

IF.042.3.85.2021

ul.11 Listopada 243

70,28

19

IF.042.3.2.2021

ul. Prusa 13

68,28

20

IF.042.3.58.2021

ul. Dąbrowskiego 15

66,93

21

IF.042.3.28.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 17D

66,11

22

IF.042.3.59.2021

ul.11 Listopada 105

65,58

23

IF.042.3.83.2021

ul. Kraszewskiego 15

65,24

24

IF.042.3.78.2021

ul. Konopnickiej 26

63,61

25

IF.042.3.1.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 7

61,36

26

IF.042.3.12.2021

działka 2251/10

61,16

27

IF.042.3.36.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 25

59,97

28

IF.042.3.38.2021

ul. Wiśniowa 4

58,25

29

IF.042.3.16.2021

ul. Drohiczyńska 122

57,30

30

IF.042.3.39.2021

ul. 11 Listopada 139

56,45

31

IF.042.3.87.2021

ul. Chopina 12

56,23

32

IF.042.3.81.2021

ul. Żwirki i Wigury 19A

55,30

33

IF.042.3.47.2021

ul. Fiołkowa 21

55,07

34

IF.042.3.66.2021

ul. Jabłonowskiej 11

54,96

35

IF.042.3.93.2021

ul. Kraszewskiego 24

54,75

36

IF.042.3.84.2021

ul. Wysoka 28

54,27

37

IF.042.3.95.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 38

54,16

38

IF.042.3.3.2021

ul. Sadowa 8

53,26

39

IF.042.3.50.2021

ul. Jabłoniowa 17

52,96

40

IF.042.3.35.2021

ul. Kilińskiego 88

52,46

41

IF.042.3.88.2021

ul. Krzywa 14

52,30

42

IF.042.3.29.2021

ul.11 Listopada 161

50,86

43

IF.042.3.10.2021

ul. Wiśniowa 15

49,96

44

IF.042.3.26.2021

ul. Miłkowskiego 7

49,69

45

IF.042.3.20.2021

ul. Świerkowa 60

48,88

46

IF.042.3.69.2021

ul. Słoneczna 9

48,35

47

IF.042.3.41.2021

ul. Chopina 4

47,31

48

IF.042.3.92.2021

ul.11 Listopada 27

46,63

49

IF.042.3.86.2021

ul. Lawendowa 6

46,60

50

IF.042.3.96.2021

ul. Lipowa 7

46,60

51

IF.042.3.65.2021

ul. Szarych Szeregów 10

45,88

52

IF.042.3.7.2021

ul. Bukowa 4

45,47

53

IF.042.3.8.2021

ul. Jana III Sobieskiego 11A

45,36

54

IF.042.3.42.2021

ul. Konopnickiej 12

45,13

55

IF.042.3.51.2021

ul. Konopnickiej 4A

44,25

56

IF.042.3.23.2021

ul. Wiśniowa 16

44,18

57

IF.042.3.6.2021

ul. Jabłoniowa 11

44,14

58

IF.042.3.17.2021

ul. Armii Krajowej 10

44,04

59

IF.042.3.60.2021

ul. Drohiczyńska 96

43,63

60

IF.042.3.25.2021

ul. Obrońców Wizny 20

42,28

61

IF.042.3.56.2021

ul. Reja 1

41,64

62

IF.042.3.19.2021

ul. Głowackiego 39

41,24

63

IF.042.3.46.2021

ul. Konopnickiej 11

40,42

64

IF.042.3.13.2021

ul. Miłkowskiego 5

40,03

65

IF.042.3.68.2021

ul. Walendziuki 3

39,18

66

IF.042.3.34.2021

ul. Prusa 8

38,53

67

IF.042.3.4.2021

ul. Kochanowskiego 5

37,84

68

IF.042.3.43.2021

ul. Słowackiego 5

37,48

69

IF.042.3.89.2021

ul. 11 Listopada 138

37,16

70

IF.042.3.63.2021

ul. Kasztanowa 45

36,57

71

IF.042.3.53.2021

ul. Drohiczyńska 35

36,13

72

IF.042.3.77.2021

ul. 11 Listopada 243A

35,81

73

IF.042.3.32.2021

ul. Słowiczyńska 4

35,73

74

IF.042.3.37.2021

ul. Kościuszki 40

35,72

75

IF.042.3.76.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 17E

35,61

76

IF.042.3.80.2021

ul. 11Listopada 82

35,55

77

IF.042.3.48.2021

ul. Chopina 25

35,44

78

IF.042.3.61.2021

ul. Świętojańska 32

32,79

79

IF.042.3.5.2021

ul. Obrońców Wizny 33

32,76

80

IF.042.3.71.2021

ul. Bursztynowa 16

30,45

81

IF.042.3.40.2021

ul. Słowackiego 8

29,99

82

IF.042.3.52.2021

ul. Dąbrowskiego 4

27,83

83

IF.042.3.91.2021

ul. Anny Jabłonowskiej 20

24,98

84

IF.042.3.72.2021

ul. Akacjowa 3

24,94

85

IF.042.3.14.2021

ul. Dębowa 7

23,93

Lista rezerwowa

86

IF.042.3.9.2021

ul. Ks. Brzóski 1A

23,42

87

IF.042.3.49.2021

ul. Nałkowskiej 3

21,25

88

IF.042.3.55.2021

ul. Moniuszki 2

19,96

89

IF.042.3.79.2021

ul. Wiśniowa 13

16,09

90

IF.042.3.70.2021

ul. Kilińskiego 91

8,90

91

IF.042.3.62.2021

ul. Kraszewskiego 4A

1,12

Wnioski niezakwalifikowane do dofinansowania

92

IF.042.3.21.2021

ul. Witosa 12A

-

93

IF.042.3.73.2021

ul. Kasztanowa 89

-

94

IF.042.3.74.2021

ul. Kilińskiego 25

-

95

IF.042.3.90.2021

ul. Nadrzeczna 21

-

96

IF.042.3.94.2021

ul. Kościuszki 142A

-

W celu podpisania umowy o powierzenie Grantu należy zgłosić telefonicznie (tel.: 85 656 58 15) termin wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Miasta z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w celu umówienia spotkania podczas którego nastąpi podpisanie umowy.

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza Grantobiorców na spotkanie informacyjne, które zaplanowano w dniu 4 października 2021 r. o godz. 16:00 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Siemiatyczach (ul. Zaszkolna 1).

Grantodawca udostępnia wzory dokumentów jakie będą wymagane podczas rozliczenia realizacji inwestycji, przed wypłatą grantu (dół strony)

PONIŻEJ PREZENTUJEMY DALSZY PROCES REALIZACJI PROJEKTU:

W skrócie:

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU (Miasto – mieszkaniec) – ANALIZA RYNKU - PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ – DOKUMENTACJA – REALIZACJA – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – ZGŁOSZENIE DO OPERATORA – ROZLICZENIE Z GRANTODAWCĄ – WYPŁATA GRANTU – SPRAWOZDAWCZOŚĆ CO ROKU PRZEZ 5 LAT

Dokładniej:

 1. Zawarcie umowy o powierzenie grantu na wzorze wskazanym przez Grantodawcę: wzór umowy o powierzenie grantu
 2. Przeprowadzenie ANALIZY RYNKU przez Grantobiorcę w zakresie wyłonienia wykonawcy do realizacji Inwestycji, o czym mowa w Rozdziale IX Regulaminu: Regulamin

!! Podczas dokonywania analizy rynku należy zwrócić Wykonawcy uwagę na zakres obowiązków wynikający z wzoru umowy pomiędzy Wykonawcą i Grantobiorcą: Minimalny zakres dokumentacji technicznej

 

Należy też zwrócić uwagę na zapisy dotyczące zakresu umowy: Zgodnie z treścią umowy w zakres robót wchodzi:

i. dostawa, montaż, uruchomienie instalacji,

ii. przedłożenie kart katalogowych i certyfikatów/zaświadczeń zainstalowanych urządzeń, instrukcji użytkowania instalacji OZE, protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji,

iii. przeszkolenie z zakresu obsługi i określenie regulaminu konserwacji/serwisowania,

iv. opracowanie dokumentacji technicznej przedstawiającej proponowane rozwiązania technologiczne po uwzględnieniu uwarunkowań danego budynku (minimalny zakres dokumentacji został wskazany w Załączniku nr 7 Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę do Regulaminu wyboru Grantobiorców (Minimalny zakres dokumentacji technicznej) oraz realizacji Projektu grantowego),

v. opracowanie kosztorysu powykonawczego, zawierającego informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego,

vi. przygotowanie kompletnego zgłoszenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 1. Zawarcie umowy z wykonawcą (Wzór umowy na wykonanie Instalacji) Instalacji OZE przez Grantobiorcę w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od podpisania Umowy o powierzenie Grantu, przy czym do obowiązków wykonawcy będzie należeć przeprowadzenie wizji lokalnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu powykonawczego po zakończeniu realizacji Inwestycji. Minimalny zakres treści merytorycznej, która powinna znaleźć się w opracowanej dokumentacji został wskazany w Załączniku nr 7 – Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę do niniejszego Regulaminu: Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę do niniejszego Regulaminu
 2. Realizacja Inwestycji OZE przez Grantobiorcę w terminie wyznaczonym w zawartej Umowy o powierzenie Grantu, przy czym szacowany termin to maksymalnie 8 miesięcy. W terminie tym należy również uwzględnić konieczność pozyskania dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji zgodnie z przepisami prawa (dotyczy np. uzyskania wymaganego pozwolenia na prowadzenie robót od Konserwatora Zabytków (PWKZ) w Białymstoku i zgłoszenia chęci przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym – zakres wymaganych dokumentów jest uzależniony od indywidualnych okoliczności wynikających z istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych planowanego montaży instalacji etc.).
 3. Zgłoszenie przez Grantobiorcę gotowości Inwestycji do protokolarnego odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powołanego przez Miasto Siemiatycze po uprzednim otrzymaniu informacji od wykonawcy o zakończeniu montażu Instalacji OZE.
 4. Trójstronne dokonanie odbioru Inwestycji pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów określonych w dokumentacji technicznej (Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Grantobiorca) pod warunkiem braku uwag ze strony Inspektora Nadzoru lub po ich usunięciu.
 5. Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zawarcie umowy/aneksu do obecnej umowy (jeżeli dotyczy).
 6. Złożenie przez Grantobiorcę po zakończonej Inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz wykonawcy Wniosku o wypłatę Grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
 7. Wymagane załączniki wskazano w treści wniosku o wypłatę grantu: Wzór Wniosku o wypłatę Grantu

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA

a. Umowa zawarta z wykonawcą Instalacji OZE
b. Aneks/-y do umowy z wykonawcą Instalacji OZE (jeżeli były)
c. Dokumentacja techniczna opracowana przez wykonawcę Instalacji OZE przed jej wykonaniem
d. Kosztorys powykonawczy po zakończeniu realizacji Inwestycji OZE
e. Protokół odbioru Instalacji OZE
f. Dokument księgowy (faktura/rachunek) wystawiony przez Wykonawcę instalacji
g. Wyciąg bankowy do ww. dokumentu potwierdzający zapłatę
h. Wniosek o zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem złożenia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego
i. Zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę opatrzone adnotacją organu wydającego o ich ostateczności (jeżeli dotyczy)
j. Pozwolenie na prowadzenie robót wydanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeżeli dotyczy)
k. Oświadczenie w sprawie przeprowadzonego wyboru wykonawcy Instalacji OZE
l. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania
m. Inne dokumenty (w zależności od specyfiki inwestycji)

 1. Wypłacenie Grantu na rachunek bankowy wskazany w Umowie o powierzenie Grantu niezwłocznie po weryfikacji Wniosku o wypłatę Grantu w terminie i na warunkach określonych w Umowie o powierzeniu Grantu.
 2. Wypełnianie obowiązków w zakresie trwałości Projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych.

 

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018

 

INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW Z 7 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Po uzyskaniu interpretacji Urzędu Marszałkowskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego informujemy uczestników projektu grantowego dotyczącego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych jak niżej:

 1. Czy Grantobiorca w okresie trwałości projektu może we własnym zakresie rozbudować założoną instalację zwiększając jej moc?

Montaż na jednej nieruchomości dwóch instalacji (w tym jednej poza projektem) co do zasady jest dopuszczalny. Jednakże montaż instalacji fotowoltaicznej przekraczającej 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę naruszy zapisy Regulaminu. Zgodnie z warunkami szczegółowymi zapisanymi w Regulaminie konkursu: „Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym”. Powyższy warunek wymusza na Grantobiorcy montaż takiej instalacji fotowoltaicznej, aby łączna ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nie przekroczyła 120% zapotrzebowania budynku na energię w roku wyprodukowania energii z OZE.

 1. Czy w momencie rozliczenia z Grantodawcą Grantobiorca może sfinansować instalację większą od dofinansowanej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej przekraczającej 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę naruszy zapisy Regulaminu a zatem może skutkować zwrotem dofinansowania. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu grantowego nie ma możliwości montażu instalacji powyżej 5 kWp. Jednym z kryteriów oceny projektu był rodzaj i wielkość źródła energii – w Państwa przypadku zadeklarowane były instalacje poniżej 5 kW.

 1. Informacja dotycząca wyboru wykonawców.

Umowa o dofinansowanie zobowiązała Grantodawców i Grantobiorców  do stosowania  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – mieszkańcy – Grantobiorcy będą dokonywać wyboru zgodnie z wytycznymi tj. z uwagi na szacowaną wartość zamówień będą stosować tzw. Rozeznanie rynku.  Czyli mieszkańcy muszą wyłonić wykonawcę zgodnie z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym. Jeśli wybiorą wykonawcę niezgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami – to konsekwencje są takie jak w przypadku innych nieprawidłowości – korekta finansowa zgodna z taryfikatorem korekt finansowych.

Wybór oferty musi być zgodny z kryteriami oraz warunkami/wymogami ustalonymi przez Grantobiorcę. Jeśli obie oferty spełniają warunki/wymogi co do przedmiotu zamówienia postawione przez Grantobiorcę – wybiera ofertę, która została wyżej oceniona podczas oceny zgodnej z ustalonymi kryteriami.

            Załącznik: podręcznik – należy zwrócić uwagę na rozdział dot. rozeznania rynku.


INSPEKTOR NADZORU PRZY MONTAŻU INSTALACJI

W ramach realizacji projektu nadzór inwestorski związany z kontrolą montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Miasta Siemiatycze pełni firma:

ELECTRICAL ENGINEERING, RZESZOTKÓW 27, 08-107 PAPROTNIA

W celu zgłoszenia przystąpienia do montażu instalacji fotowoltaicznej, pytań technicznych, odbioru instalacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy, Panem Krzysztofem Kozakiem pod numerem: 888 218 488, bądź na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie na prośbę inspektora wnioskujemy o wstrzymanie się z płatnością dla wykonawców instalacji do momentu weryfikacji sposobu instalacji przez inspektora powołanego z ramienia Miasta Siemiatycze.


INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z DNIA 30 LISTOPADA 2021

Miasto Siemiatycze ogłasza dodatkowy nabór wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie nastąpią w oparciu o REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” wraz z załącznikami.

Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW zamieszczonym poniżej.

Gdzie składać wnioski

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w biurze podawczym w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00 w terminie od 01 grudnia 2021 r. do 07 grudnia 2021 r. do godz. 15:30. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do biura podawczego. Tym samym, nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Deklaracje, wnioski przystąpienia do projektu złożone przed rozpoczęciem tego naboru nie będą uwzględniane w tym naborze. Jedynie złożenie wniosku w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania grantu. Wnioski będą podlegać ocenie formalno-merytorycznej zgodnie ze wskazanymi w regulaminie kryteriami.

Nabór Grantobiorców przeprowadzany będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, na które składają się:

Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu), w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 2. Rachunki za energię elektryczną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym:
  - w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest dłuższy niż rok, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu,

- w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest krótszy niż rok, należy przedłożyć rachunki za faktyczny okres użytkowania. Wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego,

- w przypadku, gdy instalacja OZE zostanie zamontowana w budynku dotychczas nieużytkowanym i niezamieszkałym, Grantobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia wysokości prognozowanego zużycia energii, np. poprzez określenie bilansu mocy urządzeń elektrycznych etc.

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela/współwłaścicieli lub osobę upoważnioną na podstawie załączonego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Dla kogo dofinansowanie:

 1. Granty udzielane będą na zakup i montaż Instalacji OZE znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
 2. Energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.
 4. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą̨ Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystana część energii elektrycznej, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 Finansowanie

 1. Wysokość Grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowalnych związanych z daną Inwestycją.
 2. Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:
  a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
  b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku mieszkalnego,
  c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
  d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).,
  e) Koszty przygotowawcze i powykonawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.
 3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 6 000,00 PLN brutto za 1 kWp.
 4. Wartość Grantu uzależniona jest od mocy Instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego

Dane do kontaktu w sprawie:

Grzegorz Twarowski gTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 85 656 58 15

Agnieszka Koc aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 85 656 58 15

Załączniki w tym Regulamin Wyboru Grantobiorców do pobrania poniżej.


Informacja z dnia 20 grudnia 2021 r.

Grantodawca jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Słoneczne Siemiatycze”, które wpłynęły do Urzędu Miasta Siemiatycze w terminie od 01 do 07 grudnia 2021 r. 

Liczba porządkowa Numer ewidencyjny wniosku Imię I Nazwisko Adres montażu instalcji fotowoltaicznej Liczba przyznanych punktów
Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
1 IF.042.3.64 ul. Kraszewskiego 21 100,00
2 IF.042.3.54 ul. Chopina 34 83,48
3 IF.042.3.31 ul. Armii Krajowej 13 82,04
4 IF.042.3.45 ul. Sienkiewicza 3 82,03
5 IF.042.3.44 ul. Fabryczna 3 81,51
6 IF.042.3.57 ul. Annopolska 18 67,99
7 IF.042.3.67 ul. Sienkiewicza 11 67,63
8 IF.042.3.30 ul. Przybyszewskiego 1 66,06
9 IF.042.3.75 ul. Kasztanowa 83 65,18
10 IF.042.3.22 ul. Pałacowa 4 64,73
11 IF.042.3.15 ul. Pałacowa 11/7 63,90
12 IF.042.3.33 ul. Jabłoniowa 5 62,27
13 IF.042.3.82 ul. Wesoła 24 61,39
14 IF.042.3.27 ul. Kilińskiego 80A 60,95
15 IF.042.3.24 ul. Kraszewskiego 18 60,74
16 IF.042.3.18 ul. Mickiewicza 11 60,17
17 IF.042.3.11 ul. Lewandowskiego 15 59,90
18 IF.042.3.85 ul. 11Listopada 243 57,84
19 IF.042.3.2 ul. Prusa 13 57,00
20 IF.042.3.58 ul. Dąbrowskiego 15 55,87
21 IF.042.3.28 ul. Anny Jabłonowskiej 17D 55,18
22 IF.042.3.59 ul. 11 Listopada 105 54,75
23 IF.042.3.83 ul. Kraszewskiego 15 53,63
24 IF.042.3.78 ul. Konpnickiej 26 53,10
25 IF.042.3.66 ul. Anny Jabłonowskiej 11 52,83
26 IF.042.3.1 ul. Anny Jabłonowskiej 7 51,22
27 IF.042.3.12 Cecele 24 51,05
28 IF.042.3.36 ul. Anny Jabłonowskiej 25 50,06
29 IF.042.3.38 ul. Wiśniowa 4 48,63
30 IF.042.3.16 ul. Drohiczyńska 122 47,83
31 IF.042.3.47 ul. Fiołkowa 21 45,97
32 IF.042.3.84 ul. Wysoka 28 45,30
33 IF.042.3.93 ul. Kraszewskiego 24 44,88
34 IF.042.3.3 ul. Sadowa 8 44,46
35 IF.042.3.35 ul. Kilńskiego 88 43,80
36 IF.042.3.88 ul. Krzywa 14 43,65
37 IF.042.3.50 ul. Jabłoniowa 17 43,38
38 IF.042.3.29 ul. 11 Listopada 161 42,45
39 IF.042.3.26 ul. Miłkowskiego 7 41,48
40 IF.042.3.20 ul. Świerkowa 60 40,81
41 IF.042.3.69 ul. Słoneczna 9 40,36
42 IF.042.3.41 ul. Chopina 4 39,49
43 IF.042.3.92 ul. 11 Listopada 27 38,93
44 IF.042.3.86 ul. Lawendowa 6 38,90
45 IF.042.3.96 ul. Lipowa 7 38,90
46 IF.042.3.65 ul. Szarych Szeregów 10 38,30
47 IF.042.3.7 ul. Bukowa 4 37,96
48 IF.042.3.8 ul. Jana III Sobieskiego 11A 37,87
49 IF.042.3.42 ul. Konopnickiej 12 37,67
50 IF.042.3.23 ul. Wiśniowa 16 36,88
51 IF.042.3.6 ul. Jabłoniowa 11 36,84
52 IF.042.3.17 ul. Armii Krajowej 10 36,77
53 IF.042.3.51 ul. Konopnickiej 4A 36,11
54 IF.042.3.25 ul. Obrońców Wizny 20 35,30
55 IF.042.3.56 ul. Reja 1 34,76
56 IF.042.3.46 ul. Konopnickiej 11 33,74
57 IF.042.3.13 ul. Miłkowskiego 5 33,42
58 IF.042.3.34 ul. Prusa 8 32,17
59 IF.042.3.68 ul. Walendziuki 3 31,88
60 IF.042.3.4 ul. Kochanowskiego 5 31,59
61 IF.042.3.43 ul. Słowackiego 5 31,28
62 IF.042.3.63 ul. Kasztanowa 45 30,53
63 IF.042.3.89 ul. 11 Listopada 138 30,19
64 IF.042.3.53 ul. Drochiczyńska 35 30,16
65 IF.042.3.32 ul. Słowiczyńska 4 29,83
66 IF.042.3.76 ul. Anny Jabłonowskiej 17E 29,73
67 IF.042.3.80 ul. 11 Listopada 82 29,67
68 IF.042.3.48 ul. Chopina 25 29,58
69 IF.042.3.77 ul. 11 Listopada 243A 29,07
70 IF.042.3.37 ul. Kościuszki 40 28,99
71 IF.042.3.5 ul. Obrońców Wizny 33 27,35
72 IF.042.3.71 ul. Bursztynowa 16 25,42
73 IF.042.3.40 ul. Słowackiego 8 25,04
74 IF.042.3.62 ul. Kraszewskiego 4A 24,18
75 IF.042.3.52 ul. Słowackiego 8 23,23
76 IF.042.3.91 ul. Anny Jabłonowskiej 20 20,86
77 IF.042.3.72 ul. Akacjowa 3 20,82
78 IF.042.3.14 ul. Dębowa 7 19,97
Czytany 5483 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 styczeń 2024 13:46