Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 stycznia 2021 r.

piątek, 29 styczeń 2021 11:54

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Miesięczny okres jaki upłynął od ostatniej sesji Rady sprawia, że bieżących spraw, które przedstawię Radzie w sprawozdaniu jest nieco mniej, mają jednak istotne znaczenie dla funkcjonowania samorządu i mieszkańców.

Mimo zimowej aury wykonawca RAAT Konrad Demiańczuk rozpoczął prace budowlane związane z adaptacją istniejącego budynku przy ul. Grodzieńskiej 31A, części sanitarno-technicznej, na potrzeby utworzenia w nim nowego Klubu Senior+. Prace adaptacyjne, wykończeniowe i wyposażenie mają potrwać do końca marca 2021 r.

Pod koniec ubiegłego roku  ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, budowy deszczochronów na platformach pływających oraz zmiany kotwienia pomostu pływającego na zalewie. Miasto przeznaczyło na ten cel 170 tysięcy złotych. Do udziału w postępowaniu przetargowym przystąpił jeden podmiot, którego oferta znacznie przewyższyła zakładaną wartość. W związku z tym,  podjąłem decyzję o unieważnieniu postępowania. Jednocześnie, mając na uwadze względy ekonomiczne i funkcjonalne, podjąłem decyzję o zmianie formuły realizacji tego zadania, dzieląc je na dwa etapy. W pierwszym etapie przygotowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W drugim etapie przystąpimy do budowy. Na dzień dzisiejszy użytkowane molo jest w dobrym stanie technicznym i może spełniać swoją funkcję. Przyjęcie dwuetapowej realizacji omawianej inwestycji zwiększa szansę pojawienia się możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu z zewnętrznych źródeł.

Aktualnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy budowy 8 instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Mówiąc na temat odnawialnych źródeł energii  wspomnę, że w dalszym ciągu oczekujemy na ocenę wniosku złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotyczącego dofinansowania do indywidualnych źródeł OZE – fotowoltaiki na budynkach mieszkańców. Niestety, w tym przypadku, termin zakończenia oceny wniosku z miesiąca na miesiąc jest przez Instytucję Zarządzającą przesuwany. Według najświeższych informacji wyniki oceny projektów powinny zostać przekazane jeszcze w styczniu. Przypomnę, że wniosek o pozyskanie środków był złożony w lutym ubiegłego roku, a pierwszy termin rozpatrzenia zapowiadano na wrzesień.

Trwają prace rozliczeniowe związane ze zrealizowanymi inwestycjami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych. Oczekujemy na weryfikację złożonych dokumentów dotyczących budowy Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód Zachód, poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz budowy systemu monitoringu miejskiego.

Na początku stycznia, z uwagi na bardzo trudne warunki drogowe na drogach miejskich o nawierzchni żwirowej i gruntowej, wykonano prace remontowe na najbardziej uciążliwych odcinkach ulicy Fiołkowej i dróg bocznych, Lawendowej, Kościelnej, dróg w okolicy Leśnego Zakątka, żwirowych odcinkach ulic Sportowej i Zielonej. Wartość wykonanych prac wyniosła ok. 3 tys. zł. Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem dróg żwirowych i gruntowych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2020 r., rozeznania cenowego, w bieżącym roku jest firma Transport Roboty Ziemne Eugeniusz Koc z Siemiatycz. Szacunkowa wartość robót przewidzianych do wykonania w bieżącym roku wynosi 60 000 zł netto. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej wykonywane są, przez pracowników obsługi miasta, przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno (w workach). W styczniu wykonano remont cząstkowy na drodze od ul. Drohiczyńskiej do wysypiska, na której pojawiło się bardzo dużo ubytków w nawierzchni.

Od 10 stycznia po wystąpieniu trudnych, zimowych warunków na ulicach miejskich uruchomiono prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg miejskich. Na ulice miasta wyjechały solarki i pługi odśnieżne. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz, z którym miasto ma podpisaną od 2018 roku umowę na trzy kolejne sezony zimowe. Niezależnie od usług świadczonych przez wykonawcę, pracownicy gospodarczy zatrudnieni przez Urząd biorą czynny udział w utrzymaniu zimowym chodników, parkingów i palców publicznych.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania: „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - Wymiana pokrycia dachowego z azbestu“, dofinansowanego ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", w grudniu 2020 r. złożony został wniosek o dotację na usunięcie azbestu z 22 nieruchomości. Szacunkowo zapewni to odbiór ponad 45 ton wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania oszacowano na  23 810 zł, z czego 20 000 zł ma zostać objęte dotacją. W styczniu br. otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Miastu przyznano dotację we wnioskowanej wysokości. Realizacja zadania planowana jest na lipiec-sierpień 2021 roku.

W styczniu przygotowano projekty dwóch uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta, które zostały skierowane na dzisiejszą sesję Rady.  Pierwsza  uchwała dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawek tej opłaty, druga zaś  określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie nowych uchwał wynika z konieczności podwyższenia stawki opłaty oraz z aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie niezgodności z prawem różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Przygotowano więc projekt uchwały, w którym dokonano wyboru metody ustalenia opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz określono nową wysokość stawek tej opłaty. Zmiana sposobu naliczania opłaty skutkuje potrzebą uchwalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umożliwiającego obliczenie opłaty wg nowego sposobu.

4 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja zapoznała się z 23 wnioskami o przydział lub zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa Komisja odstąpiła od oględzin pomieszczeń zamieszkałych przez wnioskodawców. Na podstawie informacji zawartych w złożonych wnioskach przygotowano projekty list osób zakwalifikowanych do najmu i zamiany. Na listę oczekujących na przydział lokalu wpisano 5 osób, natomiast na listę zamian – jedną osobę. Wnioskodawcy zostali pisemnie poinformowani o wynikach pracy Komisji.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami  podpisano 5 aktów notarialnych w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  i służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Suma jednorazowych wynagrodzeń, na rzecz miasta, wyniosła z tego tytułu łącznie 8 555 zł.

Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych oferentów, negatywnym wynikiem zakończyły się drugie przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górnej.

18 stycznia ogłoszono sześć pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta, położonych w obrębie wsi Anusin. Powierzchnia działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi od 236 m2  do 1103 m2 zaś ceny wywoławcze od 14 000 zł do 65 000 zł. Przetargi odbędą się 22 lutego 2021 r.

20 stycznia odbył się przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sportowej, o pow. 150 m2. Nieruchomość wydzierżawiona została na czas nieokreślony z przeznaczeniem na małą architekturę związaną funkcjonalnie z działalnością prowadzoną w pobliskim lokalu. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 151,50 zł netto.

Od 18 stycznia uczniowie klas I-III, po ponad dwumiesięcznej nauce zdalnej, powrócili do szkół. Pozostali uczniowie kontynuują nauczanie w sposób zdalny, tak jak w pierwszym semestrze. Nauka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. W ostatnim tygodniu ferii nauczyciele klas I-III, nauczyciele świetlicowi, kierownictwo szkoły, pracownicy administracji oraz personel pomocniczy, wzięli udział ogólnopolskiej akcji testowania na obecność koronawirusa. Badania były dobrowolne i bezpłatne. Zapotrzebowanie na testy zbierano za pośrednictwem kuratoriów oświaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzymał odpowiednie skierowanie.

W styczniu dokonano rozliczenia, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3, projektu, w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z otrzymanej dotacji, wyremontowano stołówkę oraz zamontowano klimatyzację. Ponadto do kuchni zakupiono sprzęt ułatwiający przygotowywanie i wydawanie posiłków. Koszt zadania wyniósł 100 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło 80% poniesionych wydatków.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku oceny złożonej oferty, Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości około 100 tys. zł na wydatki bieżące. Jest to kwota o 70 tys. zł mniejsza niż w roku ubiegłym.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w styczniu przygotowane zostały stosowne sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na koniec 2020 r. w Siemiatyczach 498 rodzin posiadało przynajmniej jedną aktywną kartę. Ogółem w naszym mieście w związku z realizacją ustawy, Kartę Dużej Rodziny przyznano 1558 osobom. Dodam, że na terenie naszego miasta obowiązują także lokalne programy społeczne: Karta Rodzina 5+ - na koniec 2020 roku z karty korzystały 392 osoby oraz program Karta Seniora – chęć posiadania takiej karty zgłosiły ogółem 573 osoby. W styczniu przekazano także informację statystyczną do Ministerstwa Infrastruktury w zakresie obowiązujących na terenie miasta licencji taxi – aktualnie  licencje na przewóz taxi posiada siedmiu przedsiębiorców. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na koniec 2020 r.  figurowało 1062 przedsiębiorców posiadających stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Siemiatycz (w roku 2019 – było ich 1065). CEIDG dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółki handlowe rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zakresie wniosków o wpis, składanych do CEIDG, widać wyraźnie, iż coraz większa grupa przedsiębiorców aktywnie korzysta z możliwości samodzielnego dokonywania operacji we wpisie przy użyciu profilu zaufanego czy też podpisu certyfikowanego.

Wkrótce rozpoczniemy akcję promocyjną dotyczącą Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który powstanie przy Placu Jana Pawła II. Inkubator będzie miejscem, które zapewni zainteresowanym przedsiębiorcom niezbędną infrastrukturę użytkową i pomoc w zakresie obsługi informacyjno-promocyjnej, usług szkoleniowych i eksperckich, poradnictwa prawnego, finansowego, księgowego, pomoc w poszukiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków publicznych i prywatnych. Inkubator zostanie oddany do użytku we wrześniu, zależy nam na tym, aby informacja o inwestycji dotarła do jak najszerszego grona osób. Być może ktoś już dziś planuje własny biznes, jest również szansa, że inkubator będzie bodźcem do działania dla niezdecydowanych.

Styczeń to okres sprawozdawczy nie tylko w samorządach, także w firmach. Do końca miesiąca przedsiębiorcy prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych, składają do urzędu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. Oświadczenia są analizowane, a środki z opłat, wniesionych  przez przedsiębiorców, Miasto przeznacza na profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom. To pieniądze między innymi na prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie wypoczynku dzieci, zajęcia w czasie wolnym czy różnego rodzaju wydarzenia lokalne współorganizowane przez samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Tematem Nr 1 na świecie jest epidemia koronawirusa ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych. W związku z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Miasto Siemiatycze przygotowuje się do realizacji zadania związanego z organizacją dowozu osób potrzebujących do punktów szczepień, to jest: osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia, we własnym zakresie, trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. 5 stycznia został wyznaczony koordynator ds. szczepień. Ponadto udostępniony został numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje na temat dowozu na szczepienia. Na dzień dzisiejszy w Siemiatyczach funkcjonują trzy punkty szczepień: w przychodniach przy ulicy Andersa i 11-go Listopada oraz w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 8.

O wszystkich istotnych sprawach dotyczących miasta i mieszkańców informujemy na bieżąco poprzez stronę Miasta oraz przez ulotkę informacyjną - Siemiatycki Informator Miejski. Korzystamy też z możliwości oferowanych przez prasę regionalną - 20 stycznia w Kurierze Porannym Gazecie Współczesnej ukazał się artykuł prezentujący plany inwestycyjne Miasta w 2021 r. Analiza statystyk serwisu www.siemiatycze.eu wskazuje, ze w 2020 r. serwis odwiedziło ponad 55 tys. użytkowników. Łączna liczba odsłon strony w 2020 r. wyniosła ponad 281 tys. Z serwisu miasta warto korzystać również planując załatwienie sprawy w urzędzie. W zakładce Urząd Miasta/Załatwianie spraw znajdują się zaktualizowane opisy dużej części realizowanych usług. Karty z opisem procedur zostały podzielone na poszczególne referaty, zawierają m.in. informacje dotyczące wymaganych dokumentów, opłat i terminów. W załączeniu do każdej karty – są także załączniki, w tym wnioski, wzory zgłoszeń, oświadczeń i pełnomocnictw. W badaniu ankietowym, jako przyczyna niezałatwienia sprawy, przy pierwszej wizycie w urzędzie, wskazywany jest często brak wszystkich wymaganych dokumentów -  dlatego warto skorzystać z tej formy informacyjnego wsparcia.

Na zakończenie już dziś zapraszam do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym jakości życia w mieście, które tradycyjnie przeprowadzimy w miesiącach luty-marzec. Czekamy na opinie i uwagi mieszkańców w zakresie podejmowanych spraw społecznych, realizowanych zadań inwestycyjnych, jak również na propozycje w zakresie możliwej współpracy z samorządem.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 225 razy