Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 04 styczeń 2021 13:55

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Na dzisiejszej sesji Rada ma podjąć decyzję dotyczącą realizacji zadań samorządu w przyszłym roku. Projekt budżetu, który został skierowany pod obrady wynosi 85 022 337 zł w zakresie wydatków. Do realizacji zaplanowano 18 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 20 803 733 zł  z których największe to:

 1. rewitalizacja zdegradowanej części miasta – dokończenie budowy targowiska i amfiteatru miejskiego kwota 8 386 000 zł,
 2. adaptacja budynku po byłym gimnazjum – kwota 3 077 000 zł,
 3. rozbudowa żłobka Nr 2 – kwota 1 875 000 zł,
 4. budowa instalacji OZE – kwota 1 821 000 zł,
 5. utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – kwota  1 577 100 zł.

Zaplanowane inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i wnioskuję do Rady o uchwalenie budżetu miasta na 2021 r. zawartym w projekcie uchwały.

W dalszej części wystąpienia przedstawię Radzie informacje na temat stanu realizacji bieżących zadań.

Zakończona została budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód Zachód, mieszczącego w swych strukturach basen. Zgodnie z planem odbyły się odbiory budowlane. Wykonawca przekazał obiekt do użytkowania. Przystąpiliśmy do procesu rozliczania dofinansowań przyznanych inwestycji. Niestety ze względu na epidemię obiekt nie mógł zostać udostępniony mieszkańcom, co nastąpi niezwłocznie po zniesieniu obowiązujących obostrzeń. Inwestycja została zgłoszona do konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu” który promuje technologie, rozwiązania produkcyjne i organizacyjne z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza w gminach, nauce i działalności gospodarczej. Kapituła konkursu, powołana przez Rektora Politechniki Krakowskiej, przyznała naszemu miastu tytuł laureata w kategorii „Innowacje w świecie samorządów”. Zostaliśmy uhonorowani wyjątkowym eko-dyplomem „Innowator w budownictwie energooszczędnym 2020”. Jest to pierwsza nagroda jaką zdobył ten obiekt.

W sąsiedztwie basenu trwa modernizacja energetyczna budynku po dawnym gimnazjum. W listopadzie br. odebrana została pierwsza część wykonanych prac termomodernizacyjnych, elektrycznych i sanitarnych za kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł. Docelowo, budynek przeznaczony jest do zmiany sposobu użytkowania pod działalność szkoły muzycznej. W listopadzie br. złożony został, kolejny już, wniosek o dofinansowanie na ten cel do Programu „Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego” będącego w gestii Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W tym miejscu chcę przypomnieć, że w latach 2018 i 2019 wnioskowaliśmy już o wsparcie adaptacji z tego programu. Niestety za każdym razem odmawiano nam wsparcia. W tym roku wniosek został złożony także do programu „Kultura" dotowanego z Funduszy Norweskich. Odmówiono nam wsparcia tłumacząc brakiem wystarczających środków wpisując jednocześnie klauzulę o braku możliwości wnoszenia odwołania. Niezależnie od sytuacji zobowiązani jesteśmy do zakończenia inwestycji w roku 2021, wobec czego w dalszym ciągu będziemy ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych na jej sfinansowanie lub zrefundowanie jej wykonania.

W listopadzie odbył się również ostateczny odbiór prac związanych z pogłębioną termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Andersa. Wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego, zainstalowano panele fotowoltaiczne, ocieplono fundamenty, ściany zewnętrzne oraz strop nad ostatnią kondygnacją, wymieniono pozostałą do wymiany stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachowe nad częścią sportową budynku szkoły, jednocześnie przeprowadzono remont poszycia dachowego nad częścią dydaktyczną, w całości zmodernizowano centralne ogrzewanie oraz wykonano wentylację mechaniczną w części sportowej budynku. Prace w tym obiekcie trwały od października 2019 r. Ich łączny koszt wyniósł ok. 4,3 mln zł a dofinansowanie na ten cel to ok 3,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryje ok. 82% wydatków w zakresie tej inwestycji.

Podczas realizacji dużego projektu, związanego z rewitalizacją części miasta, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego realizacja zadań postępuje planowo. Wykonawca przebudowy targowiska - firma Cetus Sp zoo z Łosic przystąpił do prac na terenie budowy. Ten sam wykonawca kontynuuje prace przy budowie i stabilizacji nasypu pod widownią amfiteatru. Z kolei wykonawca monitoringu miejskiego z końcem listopada zgłosił gotowość do odbioru, aktualnie trwają procedury odbiorowe, monitoring jest uruchomiony i testowo rejestruje odczyty.

Kolejny projekt, związany z rewitalizacją miasta „Mała rewitalizacja w mieście Siemiatycze: Plac Integracji Społecznej” jest na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia. Plac planowo ma być uruchomiony w okresie wakacyjnym w następnym roku.

Na 2021 rok przesunięta została data utworzenia nowego Klubu Senior+. Po otrzymaniu, nieracjonalnie wysokiej ceny wykonania zadania, w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, przeprowadzanym w listopadzie, podjąłem decyzję o jego unieważnieniu. W drugim postępowaniu, gdzie wydłużono datę wykonania zadania do końca marca 2021 uzyskano cenę na akceptowalnym poziomie 180 000 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAAT Konrad Demiańczuk z Siemiatycz. Oferta obecnie podlega ocenie. 

Trwa również procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy budowy 8 instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Do przetargu zgłosiło się 15 Wykonawców z całej Polski. Termin wykonania instalacji to 3 miesiące od podpisania umowy. Podpisanie umowy planuje się na styczeń 2021 r.

W dalszym ciągu trwają prace związane z utworzeniem Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W listopadzie miasto uzyskało pozwolenie na budowę i przystąpiono do opracowania dokumentacji przetargowej. W najbliższym możliwym czasie planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a uruchomienie inkubatora zaplanowano na koniec 2021 roku.

Z końcem roku wrócił temat przebudowy ulic na Osiedlu Ciechanowieckie – Etap II. W listopadzie powstała możliwość otrzymania dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Nasz wniosek złożony w 2019 roku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu z naboru na rok 2020, który znajdował się na odległej 58 pozycji na liście rezerwowej, z powodu wielu rezygnacji samorządów z realizacji zadań znajdujących się na liście podstawowej oraz oszczędności środków, wynikających z niższych wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargów od wartości zakładanych we wnioskach, mógł otrzymać dofinansowanie pod warunkiem posiadania podpisanej umowy z wykonawcą zadania. W związku z tym ogłoszony został przetarg publiczny na wykonanie tego zadania i po bezzwłocznym jego rozstrzygnięciu wyłoniony został wykonawca robót, którym zostało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego – Lider i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach - Partner. Wartość umowna zadania wynosi brutto 768 381 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 453 206 zł. Wkład własny – 315 175 zł. Wspomnieć należy, że obecna sytuacja (konkurencja firm) na rynku spowodowała, iż uzyskano w przetargu, cenę na poziomie nieco ponad 70 % wartości kosztorysu inwestorskiego. Wykonując Etap II przebudowy przy zastosowaniu cen jednostkowych z etapu I (z 2019 roku) koszt robót wyniósłby ok. 1 mln zł.      W 2019 r. w pierwszym etapie przebudowy osiedla wykonano ok. 80% kanału deszczowego oraz przebudowę części ul. Kosynierów na odcinku 103 mb i ul. Fieldorfa odc. 161 mb w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, krawężników i wjazdów z kostki brukowej. II Etap obejmuje pozostały do wykonania zakres robót na ulicach Osiedla Ciechanowieckie (ulice: Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa, Ks. Brzóski, Lniarskiego) o łącznej dł. ok. 800 mb. Termin wykonania został przewidziany do 31 lipca 2021 r.  

W dniach 10 - 13 grudnia br. z uwagi na trudne, zimowe warunki na ulicach miejskich (marznąca mżawka powodująca wystąpienie gołoledzi) zaszła konieczność rozpoczęcia prac związanych ze zwalczaniem śliskości na drogach. Na ulice miasta wyjechały solarki. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz, z którym miasto ma podpisaną w 2018 roku umowę na trzy kolejne sezony zimowe. Koszt prac wykonanych we wspomnianych wyżej dniach wyniósł blisko 10 tys. zł.

Rada miasta ustalając w 2020 r stawki opłat za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zdecydowała o zmniejszeniu opłat w przypadku deklaracji właściciela lub użytkownika nieruchomości o zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie w kompostowniku. Na 4 839 gospodarstw, w tym 2 236 w zabudowie jednorodzinnej 194 gospodarstwa zadeklarowały zagospodarowywanie odpadów w kompostowniku. W październiku br. rozpoczęto kontrolę przydomowych  kompostowników. Kontrolę prowadzono w różnych częściach miasta, w tym m.in. na ulicy 11 Listopada, Głowackiego, Kilińskiego, Nowej, Obr. Westerplatte, Żeromskiego, Drohiczyńskiej, Ogrodowej, Sadowej, Kościuszki, Słowiczej. Łącznie do dnia dzisiejszego skontrolowano 46 nieruchomości.  W związku z faktem, iż brak jest wytycznych dotyczących wyglądu kompostowników, ich rozmiar oraz kształt  a także materiał z którego je wykonano jest bardzo różnorodny, od gotowych zakupionych w markecie poprzez paletowe, deskowe czy nawet murowane. Ze względu na gęstą zabudowę miejską przydomowe kompostowniki są znacznie bardziej popularne na ulicach Drohiczyńskiej, Kilińskiego czy na Głowackiego, gdzie działki są znacznych rozmiarów.

W październiku przeprowadzono kolejną akcję usuwania odpadów zawierających azbest. Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego była firma Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. Sp. k. z Bielsko-Białej, która w ramach podpisanej umowy odebrała i unieszkodliwiła 21,1 ton wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości. Wartość zadania to 11 280 zł. Na jego realizację miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 4000 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie usuwania azbestu ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", w listopadzie przygotowano i złożono stosowny wniosek. We wniosku uwzględniono 22 nieruchomości i odbiór  ponad 45 ton wyrobów. Wartość zadania oszacowano na  23 810 zł.

W październiku wypełniono obowiązek w zakresie złożenia rocznego sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi  na terenie Miasta Siemiatycze  za 2019 rok oraz rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych w Urzędzie Miasta Siemiatycze odpadów innych niż odpady komunalne. Oba sprawozdania po raz pierwszy zostały złożone za pośrednictwem indywidualnych kont w Bazie Danych o Odpadach i Gospodarowaniu Odpadami w skrócie BDO.

Na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu miasta oraz własnego rocznego sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzona została „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Siemiatycze za 2019 rok”. Dokument ten, będący opisem funkcjonowania  gminnego systemu gospodarowania odpadami został 30 listopada br. zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. W 2019 roku na terenie miasta Siemiatycze wytworzono i odebrano łącznie 5510,4 ton odpadów komunalnych, z czego większość stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3402,1 ton. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost wytwarzanych odpadów o 763,8 ton. Analizując obecnie obowiązujący system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, można stwierdzić, że działa on sprawnie i nie występują większe problemy z jego funkcjonowaniem. Częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów oraz ilość worków i pojemników przeznaczonych na zbieranie odpadów w ramach realizowanej umowy na odpady zbierane selektywnie w 2019 roku okazała się wystarczająca. Niepokojący jest natomiast coroczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców naszego miasta.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe  na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2021 roku. W ogłoszonym przetargu uwzględnione zostały wszystkie zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zaoferowana kwota wyniosła 2 999 686 zł brutto.

W ramach gospodarki nieruchomościami na wniosek dotychczasowych dzierżawców w minionym okresie przeznaczono do wydzierżawienia powierzchnie nieruchomości miejskich z przeznaczeniem na:

 1. 16 garaży przy ul. Sikorskiego, Andersa, Konopnickiej, i Ogrodowej - łącznie 150 m2,
 2. na małą architekturę związaną funkcjonalnie z działalnością prowadzoną w pobliskim lokalu, przy ul. Sportowej o pow. 150 m2,
 3. z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze, rolne, lub poszerzenie działki w sumie 1100 m2 w okolicy ulic: Górnej, Leśnej, Klonowej, Drohiczyńskiej, Nadrzecznej, Walendziuki i Dąbrowskiego.

W październiku i listopadzie podpisane zostały trzy akty notarialne:

 1. w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 3/32 we współwłasności nieruchomości o pow. 2000 m2 zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Nurcu- Stacji,
 2. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Kościelnej o pow. 667 m2 za kwotę 70 436 zł brutto,
 3. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Górnej, o pow. 561 m2 za kwotę  66 217 zł brutto.

Na 21 grudnia zaplanowany był przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach o pow. 742 m2 . Niestety przetarg nie odbył się z powodu nieprzystąpienia do niego żadnej osoby.

Ogłoszono również,  po raz drugi, przetargi na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, położonych przy ulicy Górnej o powierzchniach: 1218 m2, 736 m2 i  954 m2. Przetargi odbędą się w dniu 15 stycznia następnego roku. Do sprzedaży przeznaczono także 6 działek stanowiących własność Miasta Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Anusin, o powierzchniach: 297 m2, 443 m2, 680 m2, 1103 m2, 236 m2 i 446 m2.

W listopadzie zakończono procedurę przyjmowania wniosków o przydział lub zamianę lokalu na 2021 r. Spośród wniosków, które wpłynęły, 20 spełnia warunki uchwały Rady Miasta. W następnym etapie wnioski będą analizowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zostanie podjęta decyzja w sprawie tworzenia listy przydziałów i zamian.

Trwająca epidemia w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie placówek oświatowych. Od 26 października klasy IV-VIII, a od 9 listopada również klasy I-III uczą się w formie zdalnej. W Szkole Podstawowej Nr 1 lekcje realizowane są na platformie meet zeto oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez aplikację Prymus. Szkoła Podstawowa Nr 3 wykorzystuje do nauczania zdalnego platformę Teams i e-dziennik. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, szkoła organizuje, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu rodziców z dyrektorem szkoły, nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu znajdującego się w placówce. Sprzęt szkolny jest również wypożyczany uczniom do domu. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi, szkoły nadal zapewniają opiekę świetlicową, dla dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę. W szkole nr 1, z opieki świetlicowej korzysta średnio czterech uczniów, a w szkole nr 3 – dwudziestu.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje.

Przedszkola i żłobki funkcjonują od 1 września z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Od września na podstawie opinii sanepidu oraz za zgodą organu prowadzącego, zawieszone były zajęcia stacjonarne w następujących jednostkach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w kl. III b, od 29.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
 2. Przedszkole nr 3 i Żłobek Miejski od 29.10.2020 r. do 16.11.2020 r.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w kl. II b, od 04.11.2020 r. do 05.11.2020 r.
 4. Przedszkole Nr 5 w grupie 6 latków „Jagódki”, od 07.12.2020 r. do 11.12.2020 r.

W związku z realizacją jednorazowego dofinansowania w wysokości do 500 zł dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w listopadzie Miasto otrzymało 63 tys. zł, z dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioski o przyznanie dofinansowania złożyło 119 osób.  Po ich weryfikacji szkołom przekazano środki w wysokości proporcjonalnej do ilości zatrudnionych i uprawnionych do dofinansowania nauczycieli celem wypłaty. Niewykorzystane środki finansowe mogą być wykorzystane przez szkoły na cele związane z nauczaniem zdalnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r., szkoły podstawowe zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne dla 476 uczniów (w tym dla 6 posiadających orzeczenia)  oraz materiały ćwiczeniowe dla 1034 uczniów (w tym dla 22 uczniów posiadających orzeczenia) za łączną kwotę 118 006 zł. Natomiast w ramach programu „Wyprawka szkolna” z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, uczęszczających do szkół: Branżowej I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, na rok szkolny 2020/2021, skorzystało 24 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na łączną kwotę 6 099 zł. Środki finansowe na wniosek gminy przekazuje Wojewoda. W miesiącu październiku po wypłaceniu środków szkołom, dokonano rozliczenia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.

Miasto cały czas stara się dostosować opiekę żłobkową i przedszkolną do potrzeb mieszkańców. W październiku bieżącego roku złożona została oferta konkursowa na wsparcie finansowe zadań w 2021 r. z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch+”. Wynik konkursu będzie znany prawdopodobnie w styczniu.

Złożona została również oferta w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2021” na utworzenie 50 nowych miejsc w Żłobku Nr 2. W wyniku konkursu Miasto, jako jedna z dwóch gmin w województwie podlaskim, otrzymało dotację na ten cel w wysokości 1 500 000 zł. W ramach projektu, przewiduje się dobudowę budynku do istniejącego już obiektu Przedszkola Nr 5, z przeznaczeniem na Żłobek i przebudowę części budynku przedszkola w obrębie wejścia głównego tj. połączenie nowego budynku z istniejącym. Wykonane zostaną roboty remontowe wewnątrz istniejącego budynku związane z remontem wejścia głównego, połączenie istniejących instalacji z nowotworzonymi. W nowej części powstaną dwie sale zabaw, dwie łazienki, szatnia, hol i pomieszczenia admistracyjno-gospodarcze. Ponadto zostanie zagospodarowany i dostosowany do potrzeb małych dzieci teren wokół obiektu poprzez m.in. zamontowanie bezpiecznej nawierzchni oraz zakupienie sprzętu ogrodowego. Powstanie też nowe ogrodzenie. Stworzone zostaną nowoczesne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Wkrótce Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpi do realizacji projektu  pt. „Nowoczesna Szkoła oknem na świat” na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 762 048 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe i specjalistyczne oraz podnoszone będą  kompetencje zawodowe nauczycieli. Ponadto szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć.

Jednym z obowiązków gmin jest kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie. W bieżącym roku szkolnym czynności kontrolne podjęto wobec 105 osób  z rocznika 2005. Stwierdzono, że wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie miasta realizują obowiązek nauki. Realizując to zadanie samorząd współdziała z rodzicami uczniów, którzy na żądanie wójta gminy na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

W okresie epidemii szczególnej pomocy wymagają osoby starsze. 16 listopada podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 roku, realizacji zadania własnego gminy, w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Wartość projektu to 43 288 zł, w tym otrzymana dotacja celowa w wysokości 34 630 zł oraz środki własne 8 658 zł, stanowiące 20% wartości projektu. W ramach programu realizowane są usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), które ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Mimo trwającej epidemii na terenie całego kraju, również i w naszym mieście  był przeprowadzany spis rolny. Spis trwał od 1 września do 30 listopada. W założeniu podstawową metodą spisu miał być samospis jednak nie cieszył się wielkim powodzeniem. Tą metodą spisało się zaledwie nieco ponad 20 % gospodarstw. Pozostałe zostały spisane przez ankieterów GUS oraz tzw. rachmistrzów terenowych w przeważającej większości poprzez wywiady telefoniczne. W chwili obecnej trwają przygotowania, polegające na aktualizacji bazy adresowo-mieszkaniowej,  do Narodowego Spisu Powszechnego, który będzie przeprowadzany od 1  kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

W grudniu Siemiatycze przyłączyły się do ogólnopolskiego samorządowego protestu organizowanego przez Stowarzyszenie "Tak! Samorządy dla Polski". 1 grudnia na około godzinę symbolicznie wygaszone zostało oświetlenie uliczne. Akcja była wyrazem samorządowej solidarności i miała na celu zwrócenie uwagi na coraz trudniejszą sytuację finansową wielu miast i wsi. Szybki wzrost kosztów bieżących bez równoległego zwiększania dochodów powoduje, że wiele samorządów nie ma pieniędzy na rozwój inwestycyjny. Uczestnicząc w akcji zaprotestowaliśmy m.in. przeciwko planowanym regulacjom zakładającym zmniejszenie wpływów z podatku PIT i CIT, jak również przeciwko zapowiedzi polskiego veta dla unijnego budżetu na lata 2021-2027.

11 grudnia dzięki porozumieniu zawartemu ze spółką cywilną MAZUREK s.c. Mirosław Mazurek, Aldona Wierak, powiększyło się grono partnerów miejskiego Programu Rodzina 5+. Jak Państwo wiecie Program, który realizujemy od 2013 r., ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Spółka cywilna MAZUREK to firma rodzinna z tradycjami, która od ponad 30 lat tworzy z pasją skórzane buty dziecięce. Posiadaczom Karty Rodzina 5+ firma proponuje 10% zniżki na wybrany model obuwia dziecięcego w sklepie firmowym przy ul. Żwirki i Wigury 14B w Siemiatyczach. Program Rodzina 5+ wspierany jest obecnie przez 28 lokalnych firm. Godnym podkreślenia jest fakt, iż firmy udzielając zniżek posiadaczom karty dają wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego też zazwyczaj w tym okresie kierujemy do mieszkańców prośbę o udział w badaniu ankietowym dotyczącym zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd Miasta. W tym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety online, złożonego z 13 krótkich pytań. Badanie kończy się w dniu dzisiejszym. Ankiety będą analizowane, a wnioski zostaną wykorzystane do udoskonalenia pracy urzędu. Równolegle do tego badania, w grudniu zbierane były także opinie na temat współpracy Miasta i organizacji pozarządowych. Pomimo, że mijający rok był szczególny ze względu na pandemię koronawirusa, bez wzajemnego informowania się o tym, co jest dla nas ważne, jakie mamy plany, jakie działania będziemy realizować, nie może być mowy o relacjach partnerskich.

Na zakończenie chciałbym dodać, że właśnie w grudniu upłynęło 10 lat, odkąd sprawuję funkcję burmistrza. Za nami wiele projektów, wiele zmian, przed nami – nowe wyzwania.  Codzienna praca na rzecz lokalnej społeczności ma jeden cel - nie zawieść oczekiwań mieszkańców i stale podnosić jakość życia w mieście, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i lokalnej tożsamości. Mijające 10 lat to dobry moment, by podsumować dotychczasowe osiągnięcia, dlatego też grudniowy numer Siemiatyckiego Informatora Miejskiego poświęcony został temu tematowi. W tym okresie pozyskaliśmy dla miasta około 70 mln zł środków zewnętrznych - jestem szczęśliwy i dumny Siemiatycz. Dziękuję wszystkim którzy mnie wspierali w tym dziesięcioleciu Radzie Miasta, kierownikom i pracownikom jednostek, pracownikom Urzędu Miasta. Dziękuję mieszkańcom za te wspólne 10 lat, oby nadchodzące lata były równie dobrym czasem dla nas wszystkich. 

Dziękuję za uwagę.

Czytany 312 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:30