Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 7 października 2020 r.

piątek, 09 październik 2020 08:17

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Po upływie blisko 3 miesięcy od ostatniej sesji Rady na dzisiejsze posiedzenie przygotowano pokaźny pakiet projektów uchwał, które mam nadzieję zostaną przyjęte przez Radę. Także dzisiejsze sprawozdanie jest dość obszerne, chociaż zostało ograniczone do najistotniejszych spraw.

Pomimo ciągle napiętej sytuacji związanej z zachorowaniami na COVID – 19 wszystkie projekty realizowane przez miasto realizowane są we wcześniej zaplanowanym tempie.

Praktycznie zakończona została budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód Zachód, którego częścią jest miejska pływalnia. Aktualnie wykonywane są czynności zmierzające do zaplanowania funkcjonowania obiektu, w tym w ujęciu demonstracyjności. W połowie października odbędzie się przekazanie obiektu przez wykonawcę i wtedy miasto może przystąpić do procesu rozliczenia projektu. Uroczyste otwarcie obiektu, z udziałem zaproszonych gości, nastąpi 23 października. Przez dwa  kolejne dni, w sobotę i niedzielę, 24 i 25 października obiekt zostanie udostępniony do zwiedzania mieszkańcom. 24 października, poza zwiedzaniem, będzie można obejrzeć pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu jednego z największych klubów pływania synchronicznego w Polsce - Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazowia - Synchro z Warszawy. Rodzinom z dziećmi, które odwiedzą pływalnię w sobotę, przygotujemy też dodatkowe atrakcje w hali widowiskowo-sportowej. W niedzielę, 25 października, dni otwarte na basenie uzupełnią koncerty muzyczne w hali widowiskowo-sportowej. Planowane są dwa koncerty z muzyką zespołu Queen, w roli głównej. To propozycja miasta dla młodzieży i dorosłych. Wszystkie wydarzenia zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych i wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Miasta i w październikowym numerze Siemiatyckiego Informatora Miejskiego.

W sąsiedztwie Centrum Edukacji Ekologicznej trwa modernizacja energetyczna budynku po dawnym gimnazjum. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługowo-Budowlana „WRÓBLEWSKI” z Bielska Podlaskiego wykonująca prace termomodernizacyjne, hydrauliczne i elektryczne za kwotę ok. 3,5 mln zł. Budynek będzie przeznaczony pod działalność szkoły muzycznej. Wymaga to przeprowadzenia prac adaptacyjnych i remontowych przestrzeni szkolnych. Miasto już dwukrotnie składało wnioski do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie tych prac, jednak bez rezultatu. W bieżącym roku złożony został wniosek do Programu „KULTURA”, wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualnie trwa ocena wniosku i wyniki powinny być znane w listopadzie b.r. Niezależnie od tego, chcąc wzmocnić szanse pozyskania wsparcia, 30 września został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zawnioskowano o wsparcie w wysokości 95% kosztów inwestycji czyli ok. 3 000 000 zł. Projekt obejmuje adaptację parteru i pierwszego piętra na potrzeby szkoły muzycznej oraz poziomu -1 na potrzeby MOSiR gdzie powstaną sale do ćwiczeń fizycznych wyposażone w sprzęty siłowni oraz pomieszczenia do ćwiczeń grupowych typu fitness.

Jeszcze w październiku zostaną zakończone, trwające od jesieni ubiegłego roku, prace w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3. Projekt objął modernizację oświetlenia wewnętrznego, prace termomodernizacyjne, modernizację centralnego ogrzewania i wentylacji.

Kolejny realizowany projekt to Rewitalizacja części miasta, dofinansowana z RPO WP 2014-2020 a w nim: budowa parkingu, budowa amfiteatru, wykonanie monitoringu oraz przebudowa targowiska. Budowa parkingu została zakończona w czerwcu. W przypadku amfiteatru wykonawca – firma Cetus Sp. z o.o. z Łosic, wykonał już część budynku technicznego oraz widowni i sceny. Aktualnie trwają prace przy nasypie pod widownią. Zmodernizowany obiekt ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Z kolei wykonawca monitoringu miejskiego, w ramach którego zaplanowano budowę, konfigurację oraz uruchomienie 23 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie Miasta, zbliża się do ukończenia zadania. Uruchomienie monitoringu planowane jest  w listopadzie br. Ostatnie zaplanowane w ramach projektu zadanie, przebudowa targowiska wraz z budową dwóch zespołów pawilonów handlowych, zostało zlecone do wykonania w sierpniu b.r. Wykonawcą będzie firma Cetus Sp. z o.o. z Łosic, wykonawca amfiteatru. Cetus zaoferował cenę za wykonanie przebudowy targowiska 1 829 010 zł z realizacją do lipca 2021 r.

Na bieżąco, w zależności od potrzeb prowadzone są remonty dróg miejskich. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej wykonywane są przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno przez pracowników obsługi miasta. W sierpniu większe ubytki nawierzchni bitumicznej (na ul. Spacerowej, Sienkiewicza, Konopnickiej, pętli autobusowej przy Hortexie) uzupełnione zostały przez Przedsiębiorstwo Komunalne masą bitumiczną na gorąco. Koszt naprawy wyniósł 3 690 zł.

Remonty miejskich dróg o nawierzchni żwirowej lub gruntowej wykonywane są przez firmę Transport Roboty Ziemne Eugeniusz Koc. Prace remontowe na drogach żwirowych i gruntowych prowadzone są sukcesywnie, w miarę potrzeb. Z powodu występowania w bieżącym roku, częstych ulewnych deszczy, powodujących rozmywanie dróg gruntowych, ich utrzymanie w należytym stanie wymagało wykonania większej, od zakładanej, ilości robót.  Nie można było tego przewidzieć w chwili zawierania umowy. Biorąc pod uwagę konieczność wykonania bieżących i jesiennych robót utrzymaniowych na tych drogach, zaszła konieczność zwiększenia szacowanej wartości przedmiotu umowy. Aneksem do umowy zwiększono szacowaną wartość robót o 20 % tj. o kwotę 14 760 zł brutto.

Na początku września wymieniono wiatę przystankową przy istniejącym przystanku komunikacji miejskiej przy ul. 11 Listopada, na wysokości Przedszkola Nr 3 poprzez rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej konstrukcji stalowej i ustawienie nowej wiaty przystankowej typu „Afrodyta” na płycie betonowej. Wymieniono również istniejącą wiatę na wiatę typu „Afrodyta” przy przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Słowiczej. Koszt zakupu i montażu tych dwóch wiat wyniósł ok. 10 920 zł.

Kontynuując prace rewitalizacyjne w mieście na październik zaplanowano podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Mała rewitalizacja w mieście Siemiatycze: Plac Integracji Społecznej”. Obecnie trwają przygotowania formalno – prawne do realizacji tego przedsięwzięcia. W okresie zimowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia a sama rzeczowa realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 500 tys. zł, z czego miasto otrzymało dofinasowanie z RPO Woj. Podlaskiego w wysokości 393 tys. zł.

Dzięki dotacji z programu Senior+ w kwocie 150 000 zł do końca bieżącego roku wyremontowane zostaną pomieszczenia gospodarcze w nieużytkowanej dotąd części budynku, przy amfiteatrze. Liczymy, że umieszczenie, po sąsiedzku, w jednym budynku Klubu Juniora i Klubu Seniora może przynieść ciekawe efekty w postaci pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

Dbając o poprawę stanu środowiska naturalnego, we wrześniu b.r. przystąpiliśmy do realizacji projektu budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Podpisana została umowa o dofinansowanie, opracowano dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i zgłoszenia. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projektem objęto 8 budynków w tym: Urząd Miasta, obie szkoły podstawowe, budynek edukacyjny przy ul. Świętojańskiej 25, trzy przedszkola oraz  halę widowiskowo-sportową. Koszt projektu oszacowano na ponad 1 milion 864 tys. zł a dofinansowanie wyniesie ponad milion trzysta tysięcy.

Podejmowane przez miasto działania w zakresie ochrony środowiska zostaną zawarte  w aktualnie tworzonej strategii rozwoju elektromobilności na lata 2020-2037. W połowie września projekt dokumentu został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Następnym krokiem w celu wdrożenia strategii będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, które planowane są na przełomie października i listopada bieżącego roku. Zadanie jest dofinasowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizując cele gospodarczego rozwoju miasta trwają prace przy projekcie związanym z utworzeniem Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt jest dofinansowany w kwocie ponad 1,2 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożony został wniosek do starostwa powiatowego w Siemiatyczach o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem po uzyskaniu decyzji będzie wyłonienie wykonawcy prac budowalnych i dostawców wyposażenia. Uruchomienie Inkubatora planowane jest jesienią 2021 r.

Na lipcowej sesji Rady wspominałem o przygotowywaniu dokumentacji niebiesko-zielonej infrastruktury. Projekt otrzymał nazwę „WCZUJ SIĘ W KLIMAT SIEMIATYCZ!”. Wniosek o jego dofinansowanie na poziomie 85% wartości inwestycji został złożony w połowie sierpnia. Koszt działań, zaplanowanych we wniosku, oszacowano na ponad 5,7 mln. zł. W ramach projektu zaplanowano dostawę i montaż fontann pływających na zalewie wraz z konsolą sterowania manualnego, budowę zielonego przystanku przy ul. Grodzieńskiej, rozbudowę zielonego skweru przy ul. Andersa, utworzenie ogrodów deszczowych w donicach, rozbudowę Placu Integracji Społecznej, budowę kładki i ścieżki pieszo-rowerowej po drugiej stronie zalewu, rozbudowę fontanny w centrum miasta, utworzenie ogrodu przy Bibliotece miejskiej pełniącego funkcję zielonego forum publicznego. Uzupełnieniem wymienionych zadań inwestycyjnych będą rozbudowane działania edukacyjno-informacyjne. Zaplanowano, aby różnego rodzaju konkursy, spotkania czy wydarzenia związane z ochroną środowiska częściowo pokrywały się w czasie z prowadzonymi pracami budowlanymi celem zapoznania mieszkańców z realizowanym przedsięwzięciem oraz wskazaniem wagi problemu jakim jest zaniedbanie środowiska. Edukacja w tym zakresie będzie kontynuowana w kolejnych latach po zrealizowaniu zaplanowanych prac inwestycyjnych tj. do połowy 2024 r.

Z końcem września złożony został także wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, w ramach którego ma powstać obiekt, w którym znajdować się będzie część dzienna oraz część mieszkalna przeznaczona do pobytu całodobowego. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 dorosłych, niepełnosprawnych osób. 3 mieszkania zaplanowano na pobyt całodobowy. Obiekt zostanie zaprojektowany i wybudowany w sposób zapewniający pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zamierzenia planowana jest na lata 2021-2023. Koszt wykonania Centrum oszacowano na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego na poziomie ok 3 mln zł, z czego Miasto ubiega się o dofinasowanie zadania w wysokości ponad 90%. Centrum zostanie zlokalizowane przy ulicy Wysokiej.

Lokalizacyjnie zbliżony będzie kolejny planowany do utworzenia obiekt, tj. wielorodzinny budynek komunalny. We wrześniu został on zgłoszony do dofinansowania do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano budowę 32 mieszkań wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto ramach prac wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny łączący blok z ulicą Wysoką, chodniki, utwardzenie terenu, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne i wodociągowe w tym instalacje OZE. Obiekt jest zaplanowany jako niskoenergetyczny. Koszt budowy obiektu oszacowano na poziomie ok. 8 mln zł, z czego Miasto ubiega się o dofinasowanie w wysokości 98% wartości inwestycji.

W sierpniu br. złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kolejny już wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku przebudowy ulic na Osiedlu Ciechanowieckim. Wniosek obejmuje pozostały do wykonania zakres przebudowy ulic: Kosynierów, Fieldorfa, Grottgera, Traugutta, Ks. Brzóski, Okulickiego, Lniarskiego. W bieżącym roku podobny wniosek nie uzyskał dofinansowania. Wartość kosztorysowa pozostałej do wykonania części przebudowy tych ulic wynosi ok. 1,3 mln zł. W przypadku przyznania dotacji mogłaby ona wynieść 60% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 765 tys. zł.

Od ubiegłego roku w zaadoptowanych pomieszczeniach przy amfiteatrze działa świetlica środowiskowa - Siemiatycki Klub Juniora prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Aktualnie Klub realizuje projekt  związany z rozszerzeniem oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, wyjazdy dla dzieci, zajęcia ze specjalistami oraz  doposażeniem świetlicy. Projekt, którego łączny koszt wynosi 190 tys. zł, przy dofinansowaniu ok. 180 tys. zł, będzie realizowany do końca 2021 roku. W związku z powstawaniem kolejnego Klubu Seniora, o czym mówiłem wcześniej,  przygotowany został projekt – „Klub Aktywnego Seniora”. Wniosek o dofinansowanie jego realizacji w wysokości 385 tys. zł został złożony w czerwcu do Lokalnej Grupy Działania. Po przyjęciu przez Radę Stowarzyszenia projekt trafi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie podlegał ostatecznej weryfikacji. Projekt zaplanowano na okres od stycznia 2021 roku do września 2022. Wartość projektu to ponad 400 tys. zł.

W realizacji projektów dotyczących osób starszych czy też niepełnosprawnych pomóc mają dwa samochody. O dofinansowanie ich zakupu, miasto wystąpiło w wnioskami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu związanego z wprowadzeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door. Projekt zakłada zakup dwóch, 9-osobowych samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki którym, na terenie miasta,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 będą świadczone usługi transportu, związane z aktywizacją społeczno-zawodową, edukacyjną i usługami zdrowotnymi. Wartość projektu oszacowano na ponad pół miliona złotych. Dofinasowanie z PFRON  wynosi 100%.

W sierpniu br. zawarta została umowa na świadczenie usług przewozowych, w zakresie komunikacji miejskiej w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.  Umowę podpisano w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który przewiduje możliwość wyboru Operatora w drodze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, między innymi w sytuacji, gdy usługi te są świadczone w wymiarze mniejszym niż 300 tys. km rocznie. Szacunkowa liczba wozokilometrów, które wykona Operator dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach na wyznaczonych liniach komunikacyjnych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. wynosi 79,5 tys.  Łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji bieżącej umowy wyniesie ok. 290 tys. zł brutto, przy czym wartość ulegnie nieznacznej zmianie  przy waloryzacji w oparciu o obowiązujący wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez GUS.

Także w sierpniu zawarta została umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Paweł Nieciecki wykonującym działalność w zakresie prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd gm. Kłoczew. Dotychczasowa umowa z Grażyną Dworakowską i Zygmuntem Dworakowskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Radysy została rozwiązana.  Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W chwili obecnej trwa procedura uzgadniania projektu zmiany Programu.

W zakresie gospodarowania mieniem gminy ogłoszono przetargi na sprzedaż pięciu nieruchomości niezabudowanych. Do sprzedaży wyznaczono:

  • działkę o pow. 667 m2, przy ul. Kościelnej, cena wywoławcza: 56 695 zł netto,
  • 4 działki położone przy ul. Górnej o powierzchniach: 1218 m2, 736 m2, 561 m2 i  954 m2 i cenach wywoławczych netto: 115 710 zł, 69 920 zł, 53 295 zł i 90 630 zł. Przetarg odbył się 5 października. Sprzedano dwie działki:
  • położoną przy ul. Kościelnej o pow. 667 m2 położoną przy ul. Kościelnej za 70 436 zł brutto,
  • oraz o pow. 561 m2 położoną przy ul. Górnej za 66 217 zł brutto.

Ogłoszono również przetarg ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 3/32 we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr geod. 98 o pow. 2 000 m2, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Nurcu- Stacji, skierowany do pozostałych współwłaścicieli zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza wynosi 6 000 zł netto. Udział został zbyty za 7 454 zł brutto.

Jednocześnie 9 września 2020 r. podano do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży działki położonej przy ul. B. Głowackiego o pow. 742 m2 w trybie przetargu ograniczonego. Cena wywoławcza wynosi 59 360 zł netto.

W tym roku wakacje znacząco różniły się od tych z lat poprzednich. W związku z ogólnokrajowymi zaleceniami, w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zachorowań, ograniczone zostały zorganizowane wyjazdy letnie  dla dzieci i młodzieży. W naszym mieście nie został ogłoszony konkurs na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z profilaktyki uzależnień. W przypadku zagospodarowania czasu wolnego po czasowej przerwie w działalności klubów trwającej od marca, po powrocie dzieci do szkół we wrześniu, organizacje pozarządowe wznowiły treningi oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym, konieczna jest zmiana kosztorysów oraz harmonogramów adekwatnie do obecnie realizowanych działań. W chwili obecnej do Urzędu Miasta spływają zmiany naniesione przez organizacje i na tej podstawie aneksowane są zawarte w marcu 2020 r. umowy.

1 września, z zachowaniem reżimu sanitarnego, szkoły rozpoczęły nowy rok szkolny. Jest to rok nietypowy i trudny ze względu na panującą epidemię. Na podstawie wspólnych wytycznych GIS i MZ, dyrektorzy, przygotowali wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkół i placówek w czasie pandemii. Regulaminy określają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.  W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siemiatyczach stwierdzono, że wszystkie kontrolowane jednostki są przygotowane pod względem dostosowania do wytycznych i obowiązujących obostrzeń. Na chwilę obecną w Szkole Podstawowej Nr 1 jest 584 uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 3 - 446 uczniów oraz w Szkole Muzycznej - 178 uczniów. Do przedszkoli uczęszcza łącznie 544 dzieci (Przedszkole Nr 1 -  149 dzieci, Nr 3 - 189 dzieci, Nr 5 - 206 dzieci) a do żłobków 85 (Żłobek Miejski – 54, Żłobek Nr 1 - 16 i Nr 2 - 15 ). Łącznie we wszystkich przedszkolach i żłobkach mamy 629 dzieci. Zapewnione zostały miejsca wszystkim dzieciom, których rodzice zgłosili zapotrzebowanie.

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację epidemiologiczną w kraju, a także mając świadomość, iż w każdej chwili może nastąpić konieczność powrotu do nauki zdalnej, zdecydowano o zakupie narzędzia do prowadzenia lekcji zdalnych, hybrydowych i tradycyjnych. Złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Zdając sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale również rodzice, a przede wszystkim dzieci, Miasto chce zapewnić taki system, który usprawni prowadzenie lekcji zarówno w sposób hybrydowy jak i zdalny. Oprogramowanie ma łączyć w sobie funkcje platformy do nauki zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej oraz elektronicznego tornistra. Poza tym ma być zintegrowane z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Podjęte działania uzupełnią zrealizowane wcześniej przez Miasto projekty: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w wyniku których, szkołom przekazane zostały laptopy i tablety - dyrektorzy natomiast użyczali ich nieodpłatnie uczniom i nauczycielom, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie, na czas realizacji zdalnego nauczania.

Miasto złożyło również wnioski o:

  • udzielenie dotacji celowej, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na kwotę 118 005,68 zł.
  • oraz w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zostało złożone zapotrzebowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na kwotę 6 945 zł.

W ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 3 doposażona zostanie stołówka szkolna oraz zostanie podniesiony jej standard. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 80 000 zł, co stanowi 80%  kosztów realizacji zadania.

Od 1 września, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia br  zostało podwyższone o 6% wynagrodzenie dla nauczycieli. Obecnie minimalne wynagrodzenie pedagogów wynosi:

  • nauczyciel stażysta - 2 249 zł  (wzrost o 167 zł)
  • nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł  (wzrost o 172 zł)
  • nauczyciel mianowany – 3 445 zł (wzrost o 195 zł)
  • nauczyciel dyplomowany – 4 046 zł (wzrost o 229 zł). Dla budżetu skutek podwyżek w skali miasta wynosi ok. 65 tys. zł miesięcznie.

Do 15 września można było składać wnioski o stypendia szkolne. W sumie wnioski złożono dla 48 uczniów. Po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniono 45, natomiast 3, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego - negatywnie.

Złożono również 5 wniosków o stypendium im. Jana Pawła II. Jest to stypendium ustanowione przez Radę Miasta Siemiatycze, dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Siemiatycze. Po ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza, przyznane zostały 4 stypendia po 200 zł wypłacane przez 10 miesięcy. Wręczenie stypendiów odbyło się w dniu dzisiejszym.

 Miasto Siemiatycze podjęło współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA, działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego. Współpraca dotyczy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.  W ramach programu, zaplanowano przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Jest to już kolejny rok realizacji programu w miejskich szkołach.

W obecnym roku szkolnym miejskie przedszkola będą realizowały projekty w znacznym stopniu dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przedszkole Nr 1 – „Mały naukowiec”, kwota dofinansowania – 311 555,62 zł (całkowita wartość projektu – 366 555,62 zł), Przedszkole nr 3 – „Przedszkolak mały ale doskonały” – kwota dofinansowania – 262 764,96 zł (całkowita wartość projektu – 309 135,25 zł) oraz Przedszkole nr 5 – „Kreatywny przedszkolak” – kwota dofinansowania – 253 705,28 zł (całkowita wartość projektu – 298 705,28 zł).

1 września rozpoczął się w całym kraju Powszechny Spis Rolny. We wszystkich gminach powstały Gminne Biura Spisowe które wykonują zadania zgodnie ze zleceniem GUS. Spisowi podlegają wszystkie istniejące gospodarstwa rolne i udział w spisie jest obowiązkowy.

Główną formą spisu jest tzw. samospis. Poza tym, dane są zbierane przez ankieterów telefonicznych. W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem zawieszono wykonywanie przeprowadzania wywiadów w formie bezpośredniej i także rachmistrzom spisowym przyznano uprawnienia przeprowadzania wywiadów telefonicznych. Spis potrwa do 30 listopada br. Kolejny spis – Narodowy Spis Powszechny odbędzie się wiosną przyszłego roku. Na poziomie gmin, na potrzeby spisu aktualizowana jest baza adresowo-mieszkaniowa.

Wrzesień to tradycyjnie już miesiąc w którym sprzątamy nasz kawałek ziemi. W Siemiatyczach odbyła się kolejna edycja dwóch proekologicznych kampanii: Dnia bez Samochodu oraz Sprzątania Świata. W sobotnie popołudnie sprzątane były lasy i tereny zielone w okolicach zalewów i ulic: Tadeusza Kościuszki, Świerkowej, Gilewskiego, Wysokiej, Plażowej i Sportowej. W efekcie zebraliśmy kilkadziesiąt worków pełnych śmieci. W wyznaczone miejsca uczestnicy dowożeni byli elektrycznym meleksem. Po tegorocznym sprzątaniu stwierdzam z radością, że ilość śmieci w lasach znacznie się zmniejszyła. To dowód na to, że nasze akcje przynoszą wymierne rezultaty. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję sprzątania świata, w tym radnym i pracownikom: Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Muzycznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Siemiatyckiego Klubu Juniora, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Urzędu Miasta oraz organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu Wokaliza, PZW Koło Siemiatycze i LKS Sprinter.

Po kilkumiesięcznej przerwie wznowione zostało wydawanie Siemiatyckiego Informatora Miejskiego. Numer wrześniowy poświęcony jest głównie inwestycjom, choć nie zabrakło w nim także wiadomości o realizowanych wydarzeniach kulturalnych czy sportowo-rekreacyjnych. Mam nadzieję, że Informator Miejski będzie już wydawany regularnie a mieszkańcy będą znajdować tam interesujące dla siebie informacje.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 582 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:31