Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 lipca 2020 r.

poniedziałek, 10 sierpień 2020 14:07

Pani Przewodnicząca Wysoka Rado

W ostatnich miesiącach, życie na świecie i w naszym mieście toczyło się pod znakiem epidemii. Wprowadzone ograniczenia, konieczność zachowania dystansu społecznego wpłynęły na funkcjonowanie instytucji i podmiotów gospodarczych. Priorytetem stało się zarówno bezpieczeństwo mieszańców jak i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Z nową rzeczywistością musieliśmy zmierzyć się wszyscy.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 marca zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych, przedszkolach i żłobkach. 12 i 13 marca prowadzone były wyłącznie zajęcia opiekuńcze, natomiast  od 16 marca zawieszone zostały wszystkie zajęcia, a uczniowie i wychowankowie pozostali w domach. Mając na uwadze jak negatywny skutek będzie miał brak prowadzonych zajęć, zwłaszcza dla uczniów klas VIII, już od 16 marca - jeszcze przed wprowadzeniem przez rząd zdalnego nauczania,  nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego i matematyki rozpoczęli pracę zdalną z uczniami tych klas. Od środy 25 marca już dla wszystkich uczniów rozpoczęto kształcenie na odległość. Odbywało się ono przede wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, portali edukacyjnych, skype, messengera itp. Lekcje realizowane były według planu zajęć, który obowiązywał przed przerwą związaną z koronawirusem. Zdalne nauczanie objęło wszystkie przedmioty i realizowane było  zgodnie z podstawą programową. Od 18 maja br., przywrócona została możliwość, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W obu szkołach skorzystało z nich łącznie 26 uczniów.

Od 25 maja 2020 r., zgodnie z wytycznymi oraz z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych, nasze szkoły podstawowe  były przygotowane do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1-3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze były pomocą i wsparciem dla tych rodziców, którzy nie mieli możliwości zapewnienia dziecku właściwej opieki w domu. Obawy rodziców związane z podjęciem decyzji o uczęszczaniu dziecka do szkoły były bardzo duże. Na dzień 25 maja potrzebę  świadczenia takiej opieki zgłoszono dla 16 dzieci łącznie w obu szkołach. Również od 25 maja ruszyły indywidualne konsultacje uczniów klas ósmych z nauczycielami przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Zgłoszenia potrzeby konsultacji kierowane były bezpośrednio do nauczycieli uczących danego przedmiotu . Od 1 czerwca ruszyły natomiast konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Z informacji uzyskanych od szkół wynika, że z konsultacji dla uczniów klas VII skorzystało 55 osób natomiast z konsultacji w grupie klas I-VII 194 uczniów.

W związku z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji  dla uczniów, szkoły na swoich stronach zmieściły  procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie placówek.

Naszym priorytetem było zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim dzieciom. W przypadku problemów sprzętowych szkoły umożliwiały wypożyczenie laptopów na czas zdalnego kształcenia. Mając na uwadze możliwe problemy z dostępem do Internetu i potrzebę wsparcia uczniów w realizacji obowiązku zdalnego nauczania, wspólnie z Radnymi 24 kwietnia br., podjęliśmy decyzję o zapewnieniu tym uczniom darmowego dostępu do Internetu. Należy podkreślić, że Radni zdecydowali się, przeznaczyć na ten cel swoje diety. Potrzebę takiej pomocy zgłosiło  25 osób – wszystkim zgłoszonym zapewniono darmowy Internet. Inicjatywa zrealizowana została przy wsparciu firmy Dipol Sp. z o. o.

W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej odwołało kwietniowy egzamin ósmoklasisty, który ostatecznie został przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca. W naszym mieście do egzaminu przystąpiło łącznie 107 uczniów.

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane były programy pod nazwą „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Celem obu programów była pomoc uczniom i nauczycielom w zdalnym nauczaniu podczas pandemii. Zgodnie z założeniami programu „Zdalna Szkoła” zakupiono do szkół 17 laptopów i 7 tabletów. Na zakup sprzętu miasto otrzymało dotację w wysokości 70 tys. zł. Z kolei w ramach programu „Zdalna szkoła +” otrzymaliśmy grant w wysokości 74 800 zł i zakupiono kolejne 22 laptopy wraz z oprogramowaniem. Przekazane laptopy i tablety dyrektorzy szkół użyczali nieodpłatnie uczniom i nauczycielom, którzy zgłosili taką potrzebę, na czas realizacji zdalnego nauczania. Przekazany sprzęt szkoły będą mogły wykorzystać w bieżącej działalności, a w razie potrzeby, w przypadku przedłużającej się pandemii wspomogą w dalszej zdalnej nauce.

W czasie epidemii również dzieci przedszkolne nie zostały pozbawione kontaktu z nauczycielami, którzy przesyłali im materiały do pracy w domu. Nauczyciele zachęcali także do udziału w różnych projektach takich jak kartka dla medyka, wspólna recytacja wierszy i śpiewanie piosenek, które po zmontowaniu zamieszczane były w sieci.

Od 6 maja dopuszczona została możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczną decyzję o ich otwarciu pozostawiono jednak  organom prowadzącym te placówki. W związku z brakiem wytycznych według, których miały funkcjonować żłobki i przedszkola oraz po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami, których większość opowiedziała się za wstrzymaniem otwarcia placówek, pozostały one nadal zamknięte. Podjęta decyzja nie była łatwa, ale podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie dzieci, rodziców i opiekunów, a w konsekwencji – troską o zdrowie nas wszystkich. Aby mieć pewność, że pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach w sytuacji obowiązującego wciąż stanu epidemii będzie bezpieczny, zwróciłem się pisemnie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, z prośbą o wytyczne i udzielenie konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - czy powrót dzieci do żłobków i przedszkoli w sytuacji zagrożenia koronawirusem będzie bezpieczny i nie będzie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia samych dzieci jak również ich rodzin i pracowników placówek. Niestety nie udzielono nam konkretnej odpowiedzi, a jedynie odesłano do wytycznych zamieszczanych na stronach internetowych. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielu rodziców borykało się z problemem konieczności powrotu do pracy i aktywności zawodowej przy jednoczesnej konieczności zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, przedszkola i żłobki podjęły działania i procedury, dzięki którym od 25 maja przygotowane były na przyjęcie wszystkich dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Żłobki były przygotowane na przyjęcie 54 dzieci - zgłoszono 31, przedszkola były przygotowane na przyjęcie 120 dzieci - zgłoszono  116. Wraz ze zmianą wytycznych ilość miejsc w placówkach była sukcesywnie zwiększana co spowodowało, że każde zgłoszone dziecko zostało przyjęte.

Zdalne nauczanie, podyktowane sytuacją związaną z epidemią COVID 19, było nowym doświadczeniem zarówno dla samorządu, nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Wymagało od wszystkich dużego zaangażowania, cierpliwości, a przede wszystkim współpracy oraz wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

W kwietniu, w obliczu narastającej epidemii w Polsce, zorganizowaliśmy w Siemiatyczach akcję produkcji i dystrybucji maseczek ochronnych, w którą zaangażowała się ogromna ilość wolontariuszy oraz lokalne firmy. W ramach pierwszego etapu akcji "Chcesz maseczkę, wywieś wstążeczkę", od 7 do 15 kwietnia 2020 r. siemiatyczanom przekazano 12 tys. ręcznie uszytych maseczek. Aby otrzymać pakiet wszystkie zainteresowane osoby, proszone były o wywieszenie na ogrodzeniu posesji czy też klamce drzwi w bloku, specjalnego "komunikatu" w postaci widocznej wstążeczki. Tam gdzie znalazł się tego rodzaju "komunikat", maseczki zostały pozostawione w pakiecie na ogrodzeniu lub na klamce. W ramach drugiego etapu, podtrzymując przyjacielskie relacje z miastem partnerskim Etterbeek oraz pragnąc okazać nasze wsparcie w obliczu pandemii, 2800 maseczek ochronnych uszytych przez jednostki miejskie, trafiło do Ambasady RP w Brukseli oraz Gminy Etterbeek.

Kolejnym działaniem związanym z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa był zakup 12 bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Urządzenia zostały rozmieszczone w budynkach użyteczności publicznej w których funkcjonują miejskie jednostki. Zakup urządzeń wsparła finansowo firma Polser, która przeznaczyła na ten cel 10 tys. zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 23 976 zł.

Ze względu na panującą pandemię ostatnie miesiące nie były też łatwe dla lokalnych przedsiębiorców. Mając na uwadze łagodzenie skutków tej sytuacji w miesiącach kwiecień i maj udzieliłem wsparcia przedsiębiorcom dzierżawiącym nieruchomości należące do miasta. Obniżki czynszu wyniosły łącznie nieco ponad 16 tys. zł i dotyczyły osób zajmujących się handlem.

Mimo szczególnej sytuacji i zmianami organizacji życia codziennego związanymi z zachorowaniami na COVID, nie doszło do zastoju w realizacji inwestycji miejskich.Wszystkie projekty są realizowane zgodnie z harmonogramami a bieżące problemy są rozwiązywane w miarę możliwości na bieżąco.

Stan zaawansowania prac w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód wynosi aktualnie ok. 80 % . Obecnie realizowane są zewnętrzne i wewnętrzne  prace wykończeniowe. Zmierzają ku końcowi prace instalacyjne w tym technologii basenowej, sieci strukturalnej czyli okablowanie budynku, systemu oddymiania, systemu CCTV – tj. telewizji obserwacyjnej, systemu SWIN tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu ESKOK czyli elektronicznego systemu obsługi klienta, systemu BMS mającego za zadanie monitorowanie kluczowych urządzeń zamontowanych w budynku i systemu nagłośnienia. Do budynku wykonano już przyłącza elektryczne, gazowe i wodnokanalizacyjne. Poza pracami typowymi dla obiektów basenowych podejmowane są czynności zmierzające do zaplanowania funkcjonowania obiektu, w tym w ujęciu demonstracyjności. W najbliższym miesiącu zostaną ogłoszone postępowania na zakup wyposażenia obiektu w meble, multimedia, na opracowanie treści stron internetowych oraz oprogramowanie do analizy danych. Przeprowadzany jest również audyt BHP by zapobiec kłopotom związanym z bezpieczeństwem na etapie użytkowania obiektu.

By zapewnić lepszą dostępność do obiektu, od strony rzeki Kamionki zaplanowano 40 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i tworzona jest dokumentacja niezbędna do budowy parkingu.

W sąsiedztwie nowopowstającego Centrum Edukacji Ekologicznej trwa modernizacja energetyczna budynku po dawnym gimnazjum. Realizuje ją firma Usługowo-Budowlana „WRÓBLEWSKI” Andrzej Wróblewski z Bielska Podlaskiego wykonująca prace termomodernizacyjne, sanitarne i elektryczne za kwotę bliską 3,5 mln zł. Stan zaawansowania prac objętych kontraktem szacuje się na poziomie 25%. Zostało już wykonane docieplenie ścian piwnic oraz częściowo ściany nadziemia, wymieniono stolarkę okienną. Wewnątrz budynku trwają prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania do wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Zakres prowadzonej inwestycji uwzględnia prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na potrzeby szkoły muzycznej. Zmiana sposobu użytkowania pociąga za sobą jeszcze szereg robót adaptacyjnych i remontowych. Już dwukrotnie miasto składało wnioski o dofinansowanie na ten cel do Ministerstwa Kultury, jednak nasze plany nie uzyskały poparcia, a co za tym idzie dofinansowania. W bieżącym roku we współpracy z partnerem Norweskim, Uniwersytetem z Trondheim złożyliśmy wniosek do Programu „KULTURA”, Poddziałanie 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego”. Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. We wniosku założono wsparcie na wykonanie adaptacji obiektu na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej, a także o środki na rok działalności tych jednostek.

Głęboką modernizację energetyczną przechodzi budynek Szkoły Podstawowej nr 3. Na chwilę obecną wymieniono już wszystkie przewidziane do wymiany okna i drzwi, docieplono w 85% ściany zewnętrzne. Do wymiany pozostało pokrycie dachowe sali gimnastycznej. Ponadto zakończono już w całości prace związane z wymianą opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne ledowe. Trwają także prace branży sanitarnej związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, gdzie rozpoczęto już etap wymiany grzejników. Zakończenie prac zaplanowano na jesień br.

Również planowo postępują prace podczas realizacji kolejnego dużego projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 tj. Rewitalizacji części miasta Siemiatycze zwierającego cztery zadania:
- budowę amfiteatru,
- budowę parkingu,
- budowę targowiska,
- oraz budowę monitoringu miejskiego.

Wykonawcą amfiteatru jest firma Cetus Sp z o.o. z Łosic która podjęła się realizacji przedsięwzięcia za cenę ponad 9 mln 300 tys. zł. Wykonano już prace rozbiórkowe, wycięto część kolidujących i jednocześnie niebezpiecznie starych drzew, wykonano dodatkowe prace związane z podziemną instalacją elektryczną, palowanie gruntu - niezbędne do wzmocnienia i stabilizacji widowni i sceny, wykonano fundamenty budynku, widowni i sceny. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem betonowych konstrukcji widowni i pomieszczeń techniczno-sanitarnych. Widownia w zmodernizowanym obiekcie przewidziana jest 2000 osób, powstanie zadaszona scena i zaplecze sanitarne. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Została już zrealizowana budowa  parkingu zlokalizowanego przy ulicy Nadrzecznej na zapleczu targowiska miejskiego, gdzie w miejscu nieutwardzonego placu powstały 40 miejsca postojowe na potrzeby amfiteatru, świetlicy środowiskowej i targowiska. Parking wykonała firma Brukstone Kamil Kunicki z Siemiatycz za kwotę prawie 263 tys. zł. Opracowano również projekt organizacji ruchu, na podstawie którego wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome na parkingu, zakupiono potrzebne do tego celu znaki drogowe i w najbliższych dniach parking zostanie oznakowany.

Rozpoczęła się realizacja monitoringu miejskiego. 23 kamery jeszcze w tym roku zostaną zainstalowane na istniejących słupach oświetleniowych lub budynkach użyteczności publicznej. Centrala monitoringu będzie mieściła się w budynku Urzędu Miasta. Monitoring będzie zorganizowany jako odtworzeniowy, co oznacza, że nie będzie prowadzony stały nadzór sytuacji w mieście.

Niestety dotychczas nie udało się wyłonić wykonawcy przebudowy targowiska wraz z budową dwóch zespołów pawilonów handlowych. W pierwszym postępowaniu żadna firma nie złożyła oferty. 9 lipca został ogłoszony drugi przetarg. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem zakończy się wynikiem pozytywnym.

Koniec realizacji całego projektu dotyczącego rewitalizacji zaplanowano na jesień 2021 roku. Jego efektem będzie znaczące przekształcenie terenu przy ul. Grodzieńskiej i uczynienie go bardziej atrakcyjnym do rozwoju.

Mając na uwadze realizację Gminnego Programu Rewitalizacji w lutym został złożony wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu. Projekt dotyczy utworzenia Placu Integracji Społecznej. Staramy się o pozyskanie środków na realizację pierwszego etapu zadania, w którego zakres ma wejść zrewitalizowanie oraz zagospodarowanie prawie 4 ha powierzchni działki przy świetlicy środowiskowej oraz przy niefunkcjonującym, otwartym basenie miejskim. Obecnie trwa ocena tego projektu. Wartość inwestycji, ujętej we wniosku o dofinansowanie, opiewa na kwotę ponad 500 tys. zł. Liczymy na dofinasowanie projektu w wysokości ok.  393 tys. zł. Cały zaplanowany do budowy Plac Integracji Społecznej to koszt ok. 2 mln zł. Dzięki realizacji tej inwestycji dalsza część terenów przy amfiteatrze zostanie odpowiednio zagospodarowana i udostępniona mieszkańcom.

Kontynuacją działań rewitalizacyjnych na tym terenie jest także działalność świetlicy środowiskowej, działającej pod nazwą: Siemiatycki Klub Juniora, która od 2019 roku funkcjonuje w obiekcie przy amfiteatrze. W maju b.r., w imieniu Miasta, podpisałem umowę o dofinansowanie projektu związanego z rozszerzeniem oferty świetlicy, który będzie realizowany od jesieni b.r. do końca roku 2021 i którego koszt wyniesie ok. 190 tys. zł, przy dofinansowaniu na poziomie ok 180 tys. zł. Realizatorem projektu będzie MOPS. W ramach zadania zaplanowano dodatkowe zajęcia wyrównawcze, wyjazdy dla dzieci, zajęcia ze specjalistami oraz doposażenie świetlicy.

Kolejnym projektem, który chcemy powiązać z funkcjonowaniem świetlicy, będzie utworzenie drugiego klubu senior+, z lokalizacją w nieużytkowanej części budynku mieszczącego Siemiatycki Klub Juniora. Dzięki dotacji z programu Senior+ w wysokości 150 000 zł do końca bieżącego roku wyremontowane zostaną pomieszczenia przeznaczone na klub. Dzięki fizycznej spójności oraz koordynacji obu placówek przez MOPS kluby Junior i Senior będą ściśle współpracować czerpiąc wzajemne korzyści. W związku z powstawaniem nowego Klubu Seniora zaplanowano kolejny projekt –współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Klub aktywnego Seniora w Siemiatyczach”. Wniosek został w czerwcu złożony do Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”. Po przyjęciu przez Radę stowarzyszenia wniosek trafi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie ostatecznie weryfikowany. Realizacje projektu zaplanowano na okres od stycznia 2021 roku do września 2022. Założono w nim koszty związane z zatrudnieniem opiekuna klubu Senior+, wynajęciem pojazdu i kierowcy dowożącego uczestników na zajęcia, organizację szeregu warsztatów –między innymi: kulinarnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, zielarskich, z zakresu kosmetologii i mody, edukacji prozdrowotnej, a także spotkania z psychologiem, zajęcia z obsługi urządzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych, zajęcia ruchowe, w tym przeprowadzenie wodnej terapii ruchowej na basenie oraz organizację wydarzeń kulturalnych i spotkań a także wyjazdy do kina, opery. Wartość projektu to ponad 400 tys. zł, dofinansowanie ok. 385 tys. zł.

Poza wymienionymi wcześniej projektami chcemy wykorzystać możliwości jakie daje Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie tworzona jest dokumentacja projektu tzw. zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście. W ramach tego projektu planowana jest budowa ścieżki po drugiej stronie zalewu, rozbudowa placu integracji społecznej, rozbudowa skweru przy ulicy Andersa, modernizacja fontanny na rondzie, rozbudowa fontanny pływającej na zalewie, budowa zielonego dachu na budynku sanitarnym zlokalizowanym na rondzie, dodatkowe nasadzenia w mieście, budowa kolejnego zielonego przystanku a także budowa kanalizacji deszczowej na os. Ciechanowieckim. Złożenie wniosku nastąpi w sierpniu b.r. z perspektywą realizacji na lata 2021 – 2024.

Nasze miasto od lat prowadzi politykę proekologiczną i sukcesywnie realizuje związane z nią projekty. By poprawić bilans energetyczny miasta, w 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy o dofinansowanie. Procedura jest czasochłonna ponieważ dla budynków zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej niezbędnymi dokumentami do podpisania umowy są uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do tutejszego Starostwa. To z kolei wiązało się  z wykonaniem dokumentacji budowlanej. Łącznie projektem objęto 8 budynków: Urząd Miasta, obie szkoły podstawowe, budynek edukacyjny przy ul. Świętojańskiej, trzy przedszkola oraz halę widowiskowo-sportową. Łączna moc planowanej instalacji wyniesie ponad 270 kW, które wyprodukują 231 MWhe rocznie. Zaplanowano spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie ponad 187 ton równoważnika CO2 rocznie. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 1 milion 864 tys. zł przy dofinansowaniu ponad milion trzysta tysięcy.

Ponieważ także mieszkańcy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w lutym został złożony wniosek o dofinansowanie 85 takich instalacji. Obecnie trwa ocena wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Założono dofinansowanie do instalacji na poziomie ok. 3 900 zł brutto na 1 kw instalacji, co oznacza, że przy średniej wielkości instalacji 4 kW będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie ok. 15 600 zł jednak nie więcej niż 65% wartości instalacji. Jesienią powinien być już znany wynik oceny. Realizacja projektu jest zakładana na 2021 rok.

Realizując cele gospodarczego rozwoju miasta, prowadzone są prace przy wdrożeniu projektu związanego z utworzeniem Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt jest dofinansowany w kwocie ponad 1 milion 200 tysięcy z RPO WP. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez ofertę usługową w inkubatorze przedsiębiorczości, skierowaną do lokalnych przedsiębiorców, w tym podmiotów pragnących wdrożyć nowe pomysły biznesowe. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, dostosowujących przestrzeń istniejącego budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego przy Placu Jana Pawła II Nr 15. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi budowa windy, roboty budowlane, zakup wyposażenia, usługi eksperckie i roczne utrzymanie infrastruktury.

W zakresie bieżącego utrzymania mienia prowadzone są remonty nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich. Remonty wykonywane są przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno (w workach) przez pracowników gospodarczych Urzędu Miasta. Remonty miejskich dróg o nawierzchni żwirowej lub gruntowej wykonywane są sukcesywnie, w miarę potrzeb.      

Z uwagi na częste występowanie, w ostatnim czasie, ulewnych deszczów w niektórych miejscach dochodzi do lokalnych podtopień oraz niebezpiecznych dla ruchu drogowego awarii kanalizacji deszczowej, które wymagają szybkich interwencji. W połowie czerwca br. zlecono Przedsiębiorstwu Komunalnemu wykonanie udrożnienia kanalizacji deszczowej w miejscach, w których występują problemy z odwodnieniem. Prace te wykonywane są przez Przedsiębiorstwo sukcesywnie. Stwierdzić należy, że w wielu miejscach występują problemy z odwodnieniem wynikające z małych przekrojów kanałów deszczowych, bądź ich ograniczoną, przez zanieczyszczenia, drożnością. Z uwagi na zły stan techniczny kanałów burzowych często dochodzi do ich awarii.  Faktem jest, że w przypadku wystąpienia dużych ulew, jakie można zaobserwować w wielu regionach Polski, żadna kanalizacja nie jest w stanie odebrać ogromnych ilości wód opadowych, w tak krótkim czasie i w wielu miejscach dochodzi do podtopień, których niestety nie da się uniknąć. Będziemy starali się ograniczyć ilość tego typu negatywnych zdarzeń dążąc do zwiększenia ilości powierzchni przepuszczalnych w mieście, zwiększania ilości terenów zielonych i zwiększenia ilości retencjonowanej wody.   

W styczniu br. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku o dotację na usunięcie azbestu z 24 nieruchomości. Wniosek dotyczył demontażu i odbioru 54,89 ton płyt eternitowych. Wnioskowano o maksymalną, możliwą do uzyskania kwotę dotacji, tj.: 11 585,70 zł przy całkowitym koszcie zadania 16 551 zł. W czerwcu WFOŚiGW w Białymstoku przyznał Miastu dotację w kwocie zaledwie 4 000 zł. Zapewni to, w tej edycji programu, przy udziale środków własnych, usunięcie jedynie ok. 20 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy odbioru azbestu.

W związku z podjęciem przez Wysoką Radę uchwały zmieniającej z dniem 1 kwietnia br. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przygotowano do ponad 2100 właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz 27 osób prawnych zarządzających nieruchomościami wielolokalowymi zawiadomienia o następującej zmianie stawek. Zostały one dostarczone do adresatów przez pracowników Urzędu w maju i czerwcu br. Od 1 kwietnia do 30 czerwca do Urzędu Miasta wpłynęło 150 deklaracji właścicieli nieruchomości korzystających ze zwolnienia z części kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu posiadania przydomowego kompostownika a także z powodu posiadania niskiego dochodu na członka rodziny uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Kompostowanie bioodpadów zadeklarowano na 138 nieruchomościach (w tym 5 gospodarstw korzysta jednocześnie z obniżki z powodu posiadania niskiego dochodu), na kolejnych 12 nieruchomościach  zadeklarowano posiadanie niskiego dochodu. Z powodu dużej ilości błędnie wypełnionych deklaracji - na bieżąco wzywano właścicieli nieruchomości do poprawy deklaracji  oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu tych dokumentów.

Na wniosek Pani Przewodniczącej Rady, w odpowiedzi na prośby mieszkańców, w ramach działań edukacyjnych, przygotowano 41 tablic dotyczących zasad segregacji śmieci. Tablice przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Zarządem Mienia Komunalnego i wspólnot mieszkaniowych, umieszczone zostały na wszystkich altanach śmieciowych przy budynkach wielorodzinnych w Siemiatyczach.

Bieżący rok, okazał się kolejnym, który przyniósł szkody w rolnictwie spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, itp. Te spowodowane przez suszę, producenci rolni mogą obecnie zgłaszać indywidualnie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. W związku z wystąpieniem na terenie miasta szkód spowodowanych przez grad, zostanie powołana komisja do oszacowania strat w terenie, w skład której wejdą przedstawiciele Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz urzędu. Szkody spowodowane gradobiciem lub powstałe w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych można zgłaszać do urzędu miasta. Aktualnie posiadamy do oszacowania 65 ha z dwóch gospodarstw rolnych.

W marcu podpisane zostały 4 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność:
- pod urządzeniem gazowym w postaci sieci gazowej na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 2246/8 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 996,30 zł brutto,
- pod urządzeniem gazowym w postaci sieci gazowej i przyłącza gazowego na nieruchomościach o nr geod. 1149/21, 1149/24 i 1149/48 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2 137,74 zł brutto,
- pod urządzeniem gazowym w postaci sieci gazowej na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1819 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 71,34 zł brutto,
- pod urządzeniami elektroenergetycznymi w postaci dwóch przyłączy kablowych SN za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 512,91 zł brutto.

W czerwcu dokonano podziału nieruchomości należącej do Miasta Siemiatycze oznaczonej nr geod. 4831/18 o pow. 0,9251 ha położonej przy ul Górnej (za sądem) na 10 mniejszych nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 9 dziewięć działek przeznaczonych jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, a jedna pod drogę. Aktualnie 4 spośród wydzielonych działek oraz działka na ul. Kościelnej zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym.

29 czerwca podpisany został protokół rokowań w sprawie darowizny na rzecz Miasta  dwóch działek o łącznej powierzchni 609 m2 przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej zabudowane działki z ulicą Konopnicką.

2 lipca podpisano akt notarialny w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, działki o pow. 288 m2 położonej przy ul. Wysokiej za kwotę 15 000 zł.

W miejskiej pasiece w tym roku odbyły się już dwa miodobrania. Z czterech uli zebraliśmy ponad 100 kg miodu. Siemiatycka pasieka nie jest pasieką produkcyjną, a przede wszystkim programem edukacyjnym. To element projektu „Miodek”, w ramach którego możemy m.in. stale, on-line obserwować pracę pszczół. Zebrany miód zapakowany został do słoiczków i jest produktem promującym nasze miasto i pszczelarstwo.

W związku ze zbliżającym się końcem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wystąpiono z propozycją do Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A. zawarcia kolejnej umowy   na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2021 r., w trybie określonym w art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. bezpośredniego zawarcia umowy z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zostanie podpisana po przedstawieniu oferty przez przewoźnika.

Na dzisiejszą sesję przygotowany został Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024. Miasto od lat boryka się z problemem zbyt małej ilości lokali mieszkalnych komunalnych, a przecież rozwiązanie problemów w zakresie polityki mieszkaniowej to sprawa kluczowa dla polepszenia jakości życia. W programie zaplanowana została budowa 30 mieszkań komunalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Mieszkania będą dostępne dla osób o średnich dochodach.

Ze względu na panującą epidemię tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego 3 Maja miały bardzo skromną oprawę. Nie było możliwości, by tradycyjnym pochodem oddać cześć naszym przodkom, uczcić narodowe symbole i rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Koronawirus nie osłabił jednak naszego patriotycznego ducha – miasto zorganizowało akcję szycia biało-czerwonych flag, które następnie zostały rozdane zainteresowanym mieszkańcom. 3 maja wraz Przewodniczącą Rady Miasta, w imieniu mieszkańców złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, dając wyraz przywiązania do tradycji i patriotyzmu i oddając hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich. W symboliczny sposób uczciliśmy także pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II, oddając mu hołd w 100. rocznicę urodzin.

27 maja przypadła 30. rocznica pierwszych po II wojnie światowej, wolnych wyborów samorządowych. Główną ideą, która przyświeca budowanej przez lata samorządności jest dobro miasta i lepsza jakość życia mieszkańców. W ciągu 30. lat samorządności nasze miasto wypiękniało, nabrało charakteru i uroku. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Siemiatycze włączyły się w kampanię wizualną organizowaną przez Związek Miast Polskich, poprzez zastosowanie spersonalizowanych, ale wspólnych dla wszystkich miast grafik, promowanych w Internecie. Przyłączyliśmy się także do akcji „Kto głosuje, ten się liczy”. Akcja była działaniem profrekwencyjnym Związku Miast Polskich, mającym zachęcić mieszkańców do udziału w głosowaniu w wyborach. Przygotowano specjalne grafiki, które prezentowaliśmy m.in. w Internecie.

Także tegoroczne obchody Dnia Dziecka przypadły w okresie obowiązywania określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z oczywistych względów nie można było zorganizować tradycyjnego pikniku, jednak miejskie jednostki stanęły na wysokości zadania i przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji online. Ciekawym wydarzeniem, któremu patronowałem, był specjalny film z udziałem Tomasza Samojlika, autora komiksów i książek przyrodniczych, dedykowany siemiatyckim przedszkolakom. Inicjatorem projektu, którego głównym założeniem była edukacja ekologiczna dzieci, było Przedszkole Nr 5.

Inaczej wyglądało również zakończenie roku szkolnego. Uroczyste zakończenie roku, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, zorganizowano dla klas ósmych. Taki też charakter miało zakończenie roku akademickiego na Siemiatyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uniwersytet powstał w naszym mieście w 2012 r. i od tego czasu cieszy się dużą popularnością wśród seniorów.

Siemiatycze mogą się pochwalić wieloma projektami o innowacyjnym charakterze, dlatego zgłoszony został udział Miasta w europejskim konkursie "Innowacje w Polityce". Zaproponowaliśmy do oceny trzy projekty, które naszym zdaniem są innowacyjne nie tylko w skali kraju, ale i Europy:
- akcja szycia i dystrybucji maseczek ochronnych „Chcesz maseczkę, wywieś wstążeczkę”,
- miejska pasieka i transmisje online „Projekt Miodek”,
- Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód.

Nasze Centrum Edukacji Ekologicznej było bohaterem transmisji realizowanej przez Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej pod tytułem „Pierwsza w Polsce pływalnia pasywna - od podszewki”.  Rozmawialiśmy m.in. o założeniach, jakie przyświecały idei powstania pływalni, o zastosowanych rozwiązaniach oraz o planowanych działaniach w ramach powstającego Centrum. Mimo porannych godzin, w jakich nadawana była transmisja, oglądało ją wiele osób, które na co dzień administrują i zarządzają infrastrukturą sportową i rekreacyjną oraz  osoby zainteresowane tematyką budynków pasywnych.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Przedstawiłem zaledwie część aktywności z ostatnich miesięcy, wybrałem te, które moim zdaniem budzą największe zainteresowanie. Chociaż może nie wszyscy to odczuwają trwają wakacje. Niestety różnią się od tych w poprzednich latach. Nie mamy tej swobody co wcześniej. Z wiadomych względów ograniczone są wyjazdy. Ograniczona została również oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna dla osób pozostających w Siemiatyczach lub odwiedzających nasze miasto. Pozostaje mieć nadzieję, że obowiązujące ograniczenia są przejściowe. Życzę wszystkim by ten czas wakacyjny był czasem zasłużonego odpoczynku i upłynął przede wszystkim w zdrowiu.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 427 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:30