Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 8 listopada 2017 r.

poniedziałek, 13 listopad 2017 13:54

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Zanim nastąpi debata nad przygotowanymi na dzisiejszą sesję projektami uchwał, tradycyjnie przedstawią Radzie informację dotyczącą realizacji uchwał Rady oraz bieżących spraw miasta.

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionów Piłsudskiego, realizowanej głównie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma IL-BUD Spółka z o.o. z Piątnicy. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, budowę własnej kotłowni, wymianę opraw oświetleniowych na ledowe oraz montaż na dachu paneli fotowoltaicznych. Obecnie prowadzone są prace zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku polegające na ociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego, wymianie grzejników, a także budowie wewnętrznej kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo gazowe. Przewidziany termin zakończenia prac to połowa lutego przyszłego roku. Dotrzymanie terminu zależy w głównej mierze od warunków atmosferycznych, gdyż technologia wykonania zewnętrznych prac termomodernizacyjnych wymaga określonej minimalnej temperatury, przy której można stosować przewidziane w projekcie materiały budowlane. Wartość prac termomodernizacyjnych zgodnie z umową wynosi 1 321 914 zł brutto zaś wysokość dofinansowania 1 174 626 zł.

W październiku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w wysokości 85% projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach”, o łącznej wartości 2 317 594 zł. Było to nasze drugie podejście w pozyskaniu środków na zieleń miejską. Tym razem zakończone sukcesem. Projekt obejmuje ponad 5 ha gruntów na których zostaną urządzone nowe tereny zielone oraz zmodernizowane istniejące. W ramach projektu przewidziano nasadzenie 10 604 szt. drzew i krzewów, założenie ponad 8,5 tys. m2 trawników, 12 tys. m2 łąk kwietnych, posadzenie bylin na powierzchni 6 tys. m2. W ramach projektu zostanie także wykonane 377 m2 nawierzchni żwirowych oraz 1 226 m2 nawierzchni z kostki betonowej.
Lokalizacja przedsięwzięcia dotyczy ulic:
- Leg. Piłsudskiego,
- 11 Listopada,
- Placu Jana Pawła II,
- Jabłoniowej,
- Wiśniowej,
- A. Jabłonowskiej,
- S. Żeromskiego,
- Armii Krajowej,
- A. Mickiewicza,
- Nadrzecznej,
- F. Chopina,
- Sportowej,
- J. Słowackiego,
- Kasztanowej,
- Świerkowej,
- Słowiczyńskiej,
- Górnej,
- Gen. W. Andresa,
- Wysokiej,
- I. Gilewskiego,
- B. Głowackiego,
- oraz Żwirki i Wigury.
Do realizacji projektu miasto przystąpi wiosną przyszłego roku.

W przyszłym roku przystąpimy również do dalszego zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad zalewem, tym razem ich północnej części, okolic tzw. cypla. Nasz wniosek dotyczący zagospodarowania tego terenu uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez „Lokalną Grupę Działania - Tygiel Doliny Bugu" w wysokości blisko 64% kosztów przedsięwzięcia. W ramach projektu zostanie zbudowana, kryta trzciną, drewniana wiata rekreacyjna, droga dojazdowa, parking na 20 miejsc postojowych, chodniki oraz umieszczone zostaną elementy małej architektury takie jak: ławki parkowe oraz kosze na odpady segregowane i zmieszane. Inwestycja podniesie walory rekreacyjne terenów nad zalewem pozwalając na bezpieczne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom. Dotychczas na wspomnianym terenie były organizowane właściwie nielegalne ogniska i spotkania plenerowe powodując zagrożenie dla przylegających terenów leśnych. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 128 000 zł.

W październiku przedłożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego ostateczne poprawki wniosków o dofinasowanie montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji pieców gazowych w ramach konkursu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – Tygiel Doliny Bugu. Wartość projektów po ostatecznych poprawkach wynosi:
1) 1 241 935 zł dla montażu kolektorów słonecznych, pt. ”Słoneczne dachy miasta Siemiatycze”
2) 319 461 zł dla instalacji kotłów gazowych, pt. „Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów C.O.” Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków.

W ramach realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowano seminarium na temat funkcjonalności portalu dedykowanego organizacjom pozarządowym ngo.pl. Seminarium zostało przeprowadzone w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pn. „Wspieranie Organizacji Pozarządowych”. Celem programu, którego partnerem lokalnym zostało nasze miasto, było zapewnianie organizacjom pozarządowym i liderom społecznym wsparcia instytucjonalnego poprzez dostęp do informacji, poradnictwa oraz szkoleń. Podczas seminarium przeprowadzono warsztat poświęcony komunikacji oraz promocji działań społecznych. Członkowie kilkunastu siemiatyckich organizacji dowiedzieli się m.in. na jakie pytania powinna odpowiadać dobrze przygotowana informacja oraz jak budować przekaz do konkretnego odbiorcy. W seminarium wzięło udział ponad 15 członków siemiatyckich organizacji pozarządowych. Spotkanie było również okazją do omówienia projektu programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który będzie przedmiotem dzisiejszych obrad Rady oraz monitoringu modelu komunikacji samorządu i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Nową formą współpracy z organizacjami pozarządowymi, jaką podjęto w ostatnim czasie jest nawiązywanie partnerstw między lokalnymi organizacjami a samorządem przy realizacji projektów. Nawiązano dwa partnerstwa ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Ignis” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Muzycznej I st. im W. Kilara „Wokaliza”. Wymienione stowarzyszenia ubiegają się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu: „Inicjatywa lokalna w społecznościach”. Projekt stowarzyszenia „Ignis” dotyczy remontu tzw. Domu Rycerza. W budynku objętym wnioskiem mieści się siedziba stowarzyszenia, korzystają z niego również Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron” oraz 33 Drużyna Harcerska „Adept”. Projekt przewiduje m.in. wymianę dachu i orynnowania, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, remont pomieszczeń użytkowych z wymianą posadzki i okładzin ściennych. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I st. im W. Kilara „Wokaliza” złożyło wniosek związany z zapewnieniem jak najlepszych warunków koncertowania, nauki gry oraz rozwoju muzycznego uczniów. Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie zakupu nagłośnienia plenerowego oraz instrumentów muzycznych, tj. akordeonu, fletu, trąbki, puzonu i saksofonu. Złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Tygiel, czeka je jeszcze weryfikacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Ogrodową i jej przedłużeniem do ulicy Żeromskiego - 7 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta został przeprowadzony kolejny i ostatni z zaplanowanych, warsztat konsultacyjny. Warsztat adresowany był do ok. 30-osobowej grupy dorosłych. W przeważającej ilości wzięli w nim udział przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponadto mieszkańcy osiedla, urzędnicy a także niektórzy radni. Warsztat był prowadzony przez profesjonalnych moderatorów. Uczestnicy, pracując w grupach, definiowali pomysły na rozwiązanie problemów wskazanych do konsultacji obszarów. Zaproponowane zmiany nanoszone były na mapy, które na bieżąco drukowano i przedstawiano do dyskusji. W konfrontacji z pomysłami dorosłych zaprezentowane zostały również pomysły młodzieży opracowane na warsztacie Future City Game, który odbył się w połowie września. Zebrane wnioski wybrany urbanista wprowadzi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który następnie poddany zostanie pod obrady Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i procedowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po utworzeniu w naszym mieście Siemiatyckiego Klastra Energii z udziałem samorządów, spółki ENERIS i Przedsiębiorstwa Komunalnego 24 i 25 października br. odbyły się spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy elektrociepłowni na biomasę w Siemiatyczach. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia, spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Nowa instalacja zastąpi wysłużone kotłownie zlokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej. Czyste ciepło ogrzeje mieszkańców miasta w drugiej połowie 2019 r. Zaprojektowana przez ENERIS elektrociepłownia powstanie na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie komunalnej oczyszczalni ścieków. Zastosowanie nowoczesnej technologii i ekologicznego paliwa znacząco poprawi warunki życia mieszkańców Siemiatycz. Na marginesie pragnę dodać, że utworzenie klastra w Siemiatyczach obiło się szerokim echem w środowisku związanym z energetyką. Otrzymałem zaproszenie do przedstawienia naszej inicjatywy na konferencji „Gmina samodzielna energetycznie” zorganizowanej przez Politechnikę Częstochowską oraz na konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Kierunek: Dobra Energia”. Na temat siemiatyckiego klastra ukazały się też publikacje w prasie branżowej, Dzienniku Gazecie Prawnej, informacje o klastrze przekazywała Polska Agencja Prasowa i Radio.

W dalszym ciągu realizowane są działania mające na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firm. W październiku przesłano drogą elektroniczną blisko 200 przedsiębiorcom raport o dostępnych krajowych i europejskich środkach finansowych dedykowanych podmiotom gospodarczym działającym na terenie miasta. Raz w miesiącu, w Urzędzie Miasta, odbywają się dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców, w tym przedsiębiorców, przedstawicieli kultury, jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania można uzyskać informację w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Aby zwiększyć szanse lokalnego biznesu na rozwój, w oparciu o środki unijne, zorganizowano spotkanie siemiatyckich przedsiębiorców z p. Anną Modzelewską - menagerem projektów w Komisji Europejskiej. W czasie bezpośredniej rozmowy, 29 września br. przedsiębiorcy wskazywali na trudności związane z pozyskiwaniem środków unijnych, w tym m.in. te dotyczące procedury konkursowej, procedury oceny wniosków czy rozliczania dotacji. Omówione zostały także potrzeby przedsiębiorców oraz możliwości jakie stwarza przedsiębiorcom obecna perspektywa finansowa.

Realizując uchwałę Rady, z ostatniej sesji, o współpracy partnerskiej z gminą Etterbeek 21 października została podpisana stosowna umowa między gminami. Siemiatycze i Etterbeek, zgodnie z podpisanym dokumentem, zakładają realizację wspólnych projektów w następujących dziedzinach: edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja, energia odnawialna, partycypacja społeczna, polityka senioralna, dobre praktyki w administracji. Podpisanie umowy było kulminacyjnym punktem wydarzenia pn. Etterbeek świętuje Polskę. W czasie uroczystości obecni byli m. in. Ambasador RP w Belgii Artur Orzechowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy dzielnicy. Podpisanie umowy otworzy nowe horyzonty i możliwości wymiany międzynarodowej dla mieszkańców, spowoduje przeniesienie dobrych praktyk na grunt lokalny, umożliwi rozwój wiedzy i kompetencji oraz promocję samorządu na arenie międzynarodowej. W dniach 3-5 listopada br. Burmistrz Etterbeek Vincent de Wolf oraz przedstawiciele gminy gościli w naszym mieście z rewizytą.

Na zakończenie chciałbym zaprosić Państwa radnych do udziału w uroczystych obchodach 99. Rocznicy odzyskania niepodległości. Tradycyjnie po nabożeństwach w cerkwi i kościele nastąpi złożenie wieńców pod Obeliskiem Niepodległości, a następnie koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej. Imprezami towarzyszącymi tej radosnej rocznicy będą: V Siemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości, obchody 70-lecia działalności najstarszego klubu sportowego MKS Cresovia, podczas których klubowi zostanie przekazany sztandar oraz zaplanowany na 12 listopada Festiwal Pieśni i Tańców Narodowych.

Dziękuję za uwagę!

Czytany 1641 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:33