Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 września 2017 r.

czwartek, 28 wrzesień 2017 10:22

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Za nami już, niestety, wakacje. Z jednej strony czas wypoczynku, z drugiej zaś okres, w którym wykonywane są zaplanowane prace remontowe, konserwacyjne czy też realizowane są inwestycje.

Budowa budynku socjalnego realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaawansowana jest na dzień dzisiejszy w 50%. Budynek postawiony jest w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym i stolarką okienną. Wykonano również elewację zewnętrzną oraz linie zasilające i złącze kablowo-pomiarowe. Rozpoczęto także budowę pieców kaflowych i układanie glazury w łazienkach. Na dzień 21 września opłacona została wykonawcy częściowa faktura na kwotę 404 447 zł.

Wyremontowany został także komunalny budynek mieszkalny przy ul. Ks. Ściegiennego. Zakres remontu obejmował wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę powlekaną wraz z robotami towarzyszącymi oraz częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV. Wartość prac wraz z robotami dodatkowymi wyniosła niespełna 26 tys. zł. W kwocie tej znajduje się pozyskane dofinansowanie w wysokości 18 889 zł z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. W poprzednich latach z uzyskanym dofinansowaniem z tego programu remontowano budynki przy ul. Krótkiej i Zaszkolnej.

Realizując uchwałę Rady o utworzeniu w naszym mieście kolejnych dwóch żłobków zlokalizowanych w budynkach Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5 i po przyznaniu miastu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinasowania w wysokości 230 000 zł na adaptację pomieszczeń żłobowych oraz 102 800 zł na ich wyposażenie i funkcjonowanie przystąpiono do realizacji zadania. Pierwsze przetargi na remont przedszkoli zostały ogłoszone 14 czerwca. W odpowiedzi na nie 30 czerwca złożono po jednej ofercie na każdy z remontów, które znacząco przewyższyły zakładaną w budżecie kwotę na ten cel. W związku z tym przetargi unieważniono i 3 lipca ogłoszono je ponownie. W drugich przetargach nikt nie złożył oferty. Wobec braku zainteresowania wykonawców, realizacja zadania była realnie zagrożona. W takiej sytuacji ustawa pozwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji z konkretnym wykonawcą. Po wielu przeprowadzonych rozmowach udało się zainteresować zamówieniem siemiatycką firmę Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Rybałtowski i uzyskać cenę 349 tys. zł brutto. W rezultacie prace budowlane rozpoczęły się 4 sierpnia br. Ze względu na krótki okres realizacji, wiele prac skumulowało się w ich końcowym okresie. Udało się jednak je ukończyć i żłobki rozpoczęły funkcjonowanie z początkiem września. Kierowanie żłobkami po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zostało powierzone osobom, które są jednocześnie dyrektorami przedszkoli w tych samych budynkach.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Miasto w sierpniu wykonało drogę wyjazdową i chodnik z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego. W zakres robót wchodziło wykonanie drogi szer. 3,5 m z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm oraz chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm wraz z wykonaniem robót towarzyszących: schody w ciągu chodnika, poręcze, oznakowanie. Inwestycja wykonana została na działce Starostwa Powiatowego (teren SP ZOZ) i działce Miasta Siemiatycze (obok Szkoły Muzycznej). Wykonawcą robót wybranym po przeprowadzeniu rozeznania cenowego była Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne. Wartość robót części drogi, której inwestorem było Miasto Siemiatycze wyniosła ok. 27 tys. zł. Mimo, że wybudowana droga ma zaledwie 31 m długości bardzo usprawni wyjazd ze szpitala.

Nie udało się dotychczas zrealizować, zaplanowanej w tym roku, przebudowy nawierzchni ul. Bursztynowej. Zadanie obejmuje długość całej ulicy tj. odcinek 412,5 mb. Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm oraz robót towarzyszących tj. krawężników, wjazdów do posesji z kostki brukowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Przetarg na realizację zadania ogłaszany był dwukrotnie: w sierpniu i we wrześniu. W obu przetargach ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższały znacznie kwotę, jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Nawet wydłużenie terminu zakończenia robót, w drugim przetargu, z końca listopada br. na koniec maja przyszłego roku, nie wpłynęło znacząco na obniżenie ceny. W obu przetargach wpłynęły zaledwie po dwie oferty.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 złożony został wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa oraz odcinka ul. Ks. St. Brzóski w Siemiatyczach”. Zadanie obejmuje przebudowę wspomnianych 3 ulic o łącznej długości 514 mb w zakresie: budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz podbudową, chodników i zjazdów, ścieżki rowerowej po jednej stronie ul. Fieldorfa i ul. Kosynierów, oznakowania pionowego i poziomego oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych. Koszt zadania szacowany jest na ok. 1,2 mln zł. Wnioskowana wysokość dotacji – 50% tj. ok. 0,6 mln zł. Ujęcie w złożonym wniosku tylko trzech, a nie wszystkich ulic Osiedla Ciechanowieckie wynika z faktu, że wnioski o dofinasowanie w ramach tego programu mogą obejmować maksymalnie trzy odcinki dróg. Wybrane zostały trzy ulice stanowiące ciąg komunikacyjny oraz połączenie z istniejącym układem drogowym wobec czego mają największą szansę na uzyskania dofinansowania w ramach wspomnianego programu. Niestety uległy zmianie kryteria oceny składanych wniosków. Dotyczy to głównie zmiany limitów punktowanych, zlikwidowano kryterium współpracy finansowej, a wprowadzono nowe kryteria dochód i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wprowadzone zmiany są dla nas niekorzystne, gdyż pozbawiają nas pewnej ilości punktów przy ocenie wniosku.

W czerwcu zakończono prace związane z montażem wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. „Edukacyjne wiaty śmietnikowe, czyli jak i dlaczego warto segregować odpady”. Cztery wiaty śmietnikowe przeznaczone do przechowywania pojemników na odpady segregowane zostały ustawione w 3 miejscach w zabudowie wielorodzinnej na osiedlach Tarasy i Wysokie oraz przy hali widowiskowo-sportowej. Wiaty wyposażone są w tablice informacyjne, dotyczące zasad postępowania z odpadami i ich selektywnej zbiórki oraz w zgniatarki do butelek PET. Całkowity koszt realizacji zadania to 60 004 zł, z czego 60 000 zł to dotacja pochodząca za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W miesiącach czerwcu i lipcu do właścicieli 118 nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe wysłano pismo informujące o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości wraz z danymi teleadresowymi firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie miasta Siemiatycze. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą wykonywać obowiązków związanych z usuwaniem nieruchomości ciekłych, obowiązki te w trybie administracyjnym zostaną przejęte przez miasto.

Po raz drugi w tym roku, w miesiącu sierpniu przyjmowane były wnioski producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Złożono 39 wniosków. Rolnicy otrzymali dotację w kwocie ogółem 13 517 zł. Kwota dotacji pokrywana jest ze środków budżetu państwa.

Także w sierpniu ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Do urzędu wpłynęły dwa wnioski: pierwszy – Parafii Rzymskokatolickiej p.w. W.N.M.P. na prace remontowe zabytkowego budynku Klasztoru Zgromadzenia Księży Misjonarzy, drugi - Parafii Prawosławnej Śww. App. Piotra i Pawła na prace restauratorskie ikony św. Mikołaja Cudotwórcy. Na dzisiejszą sesję Rady został przygotowany projekt zmian w budżecie miasta, gdzie rekomenduję Radzie przyznanie obu parafiom dotacji w wysokości po 25 000 zł.

W sierpniu przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie świadczenia usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej. Założono tak jak dotychczas utrzymanie trzech tras i tego samego rozkładu jazdy. Jedyną ofertę złożyła Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna w Białymstoku. Umowa została zawarta na okres 1 roku od 1.09.2017 do 31.08.2018 r. przy zachowaniu ceny za wozokilometr na poziomie poprzedniego okresu tj. 3,19 zł brutto. Tym samym rząd wielkości zamówienia pozostał również na poziomie poprzedniego okresu i wynosi 222 662 zł.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w ostatnim okresie ogłoszonych zostało siedem przetargów na zbycie nieruchomości. Sześć przetargów dotyczyło działek położonych w Anusinie na terenie gminy Siemiatycze i zakończyły się wynikiem negatywnym. Przy wycenie 59,65 zł za m2 ceny wywoławcze działek w zależności od powierzchni wynosiły od 14 316 zł do 66 271 zł netto. Procedura przetargowa dotycząca sprzedaży siódmej działki położonej w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej jest w trakcie. Cena wywoławcza działki wynosi 75 000 zł netto.

Negatywnym wynikiem zakończył się również drugi przetarg na wynajem lokalu przy Placu Jana Pawła II 42, o pow. 20,40 m2 z przeznaczeniem na działalność o charakterze handlowo–usługowym. Nie złożono żadnej oferty najmu przedmiotowego lokalu.

W ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Miasta Siemiatycze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, 19 września br. zakończone zostały konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji. Aktualnie Program jest opiniowany przez instytucje wymienione w ustawie o rewitalizacji, m.in. przez: wojewodę, zarząd województwa, zarząd powiatu, organy wojskowe. Po uzyskaniu wymaganych opinii projekt programu zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta.

We wrześniu Siemiatycze dołączyły do miast, które wykorzystują teleinformatyczne systemy powiadamiania w komunikacji z mieszkańcami. Informacje SMS usprawnią obsługę klientów urzędu i jednostek organizacyjnych, a także zwiększą poczucie mieszkańców, że są traktowani w sposób profesjonalny i nowoczesny. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe oraz bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne z 5 grup tematycznych: wydarzenia kulturalne i sportowe, ważne terminy, zagrożenia, konsultacje społeczne i oświata. Warunkiem otrzymywania SMS jest dokonanie prawidłowej rejestracji do systemu. Cały czas rozbudowujemy bazę odbiorców wiadomości i zachęcamy mieszkańców do rejestracji. System został wdrożony w ramach realizowanego projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W projekcie dokumentem planistycznym wybranym do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Ogrodową i jej przedłużeniem do ul. Żeromskiego. Konsultacje rozpoczęły się w 19 kwietnia i trwać będą do 15 grudnia 2017 r. W ramach konsultacji przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w zakresie technik i narzędzi konsultacji oraz przewidziane zostały 4 techniki konsultacyjne:
- wspomniany wcześniej system SMS,
- mapy interaktywne, gdzie poprzez Geoportal GIS Podlasia na którym zostały zamieszczone granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się z materiałami i korzystając z Formularza konsultacyjnego złożyć wnioski, uwagi oraz wyrazić opinię,

- kolejna wykorzystana forma konsultacji to dwudniowy warsztat przyszłości dla młodzieży z elementami Future City Game
- i warsztat konsultacyjny z użyciem map który został zaplanowany na 7 października.

Pogłębione konsultacje społeczne na potrzeby projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykraczają poza wymogi nakładane na gminę na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednakże ich założeniem jest wypracowanie takiego kształtu dokumentu planistycznego, który nie będzie budził kontrowersji na etapie późniejszego wyłożenia planu do wglądu publicznego.

W ramach przygotowania do sezonu letniego i projektu „Rewitalizacja i rekultywacja trzech zbiorników wodnych w Siemiatyczach polegająca na wykonaniu zabiegu wprowadzenia preparatu zawierającego efektywne mikroorganizmy” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku po raz kolejny, w czerwcu br. wprowadzono do wód zalewów 5 000 litrów Efektywnych Mikroorganizmów. Wartość usługi wyniosła 36 000 zł z tego 21 600 zł zostało opłacone ze środków zewnętrznych. W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane rezultaty, tj. redukcję związków biogennych o 10% w stosunku do stanu pierwotnego tj. przed wprowadzeniem emów do wód zalewów. Przed sezonem kąpielowym oraz w jego trakcie dokonywano bieżącej oceny jakości wody na podstawie badań przeprowadzanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania nie wykazywały nieprawidłowości, woda przez całe wakacje nadawała się do kąpieli. W czasie wakacji funkcjonowały 2 miejsca do kąpieli zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: otwarty basen przy małym zalewie oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli przy zalewie numer 2. Nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą czuwało pięciu ratowników WOPR. Wypoczywającym, głównie, dzieciom i młodzieży w ramach akcji wakacje na sportowo zorganizowano cykl, turniejów i zajęć sportowych. Każdorazowo uczestników nagradzano pamiątkowymi medalami pucharami i upominkami. Do dyspozycji były też 2 boiska orlik, 3 boiska wielofunkcyjne, skate park oraz 3 boiska do siatkówki plażowej. Zajęcia na boiskach były prowadzone przez animatorów sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu na który pozyskano środki Finansowe na rok 2017 w kwocie 19 800 zł z Ministerstwa Spotu i Turystyki. Wydarzeniem był II Wieczorny Przejazd na Czymkolwiek. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wzięło w niej udział kilkaset osób. Wśród ciekawych imprez należy wymienić również Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, paradę motocykli, Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB - jazdę terenową na rowerach i animacje na plaży dla dzieci.

Zajęcia dla najmłodszych mieszkańców przygotował również Siemiatycki Ośrodek Kultury w zajęciach zorganizowanych od 3 do 14 lipca wzięło udział 30 dzieci. Jedną z atrakcji przygotowaną dla dzieci była wycieczka do Telewizji Polskiej do Warszawy. Zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający miasto goście mogli uczestniczyć w licznych imprezach takich jak Lato z Radiem, Kameralne spotkania z muzyką organową, Festiwal Kultura Bez Granic, Targi Pogranicza, Blues Festiwal, Białoruski Festyn Ludowy, Koncert hip-hopowy - Flow Festiwal oraz projekcjach filmów zarówno w siedzibie SOK, jak i w plenerowym kinie na plaży.

Miasto, tak jak w poprzednich latach, dofinansowało wyjazdy na wypoczynek letni. Dzieci i młodzież, ok. 220 osób, wypoczywało m.in w Giżycku, Puławach, Jeleniej Górze, Poroninie, Zakopanym, Borowicach, Wicku koło Łeby, Darłowie oraz Zawoi. Dofinansowanie otrzymało 11 organizacji pozarządowych. Łączny koszt dofinansowania przekazany organizacjom na wypoczynek letni wyniósł 51 000 zł.

We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny jednocześnie pierwszy rok wdrażania nowego ustroju. Po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych ze szkół odeszło 7 nauczycieli, którym miasto było zobowiązane wypłacić odprawy pieniężne. W ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zostanie złożony wniosek o refundację odpraw w wysokości 144 181 zł.

Złożony został również wniosek o wsparcie finansowe dwóch szkół podstawowych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" . Program zakłada doposażenie placówek w tablice interaktywne i projektory. Wysokość wnioskowanej kwoty to 27 600 zł + środki własne 6 900 zł. Program będzie funkcjonował przez trzy lata 2017-2019 r.

W czasie wakacji odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej Nr 3, Przedszkolu Nr 3 i Nr 5. W przypadku przedszkoli stanowiska dyrektorów na kolejną kadencję powierzono dotychczasowym dyrektorom. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 3 nastąpiła zmiana - dyrektorem od 1 września jest Pani Joanna Gołubkiewicz. Z końcem sierpnia kończyła się również kadencja Dyrektora Gimnazjum Nr 1 jednak w związku z wygaszaniem gimnazjum skorzystałem z możliwości prawnej przedłużenia kadencji do czasu wygaszenia szkoły dotychczasowemu dyrektorowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy uczniowie prowadzonych przez miasto szkół otrzymali darmowe podręczniki. Jednocześnie 5 uczniów niepełnosprawnych ze szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy działającej przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach skorzystało w wyprawki szkolnej.

Nowy rok szkolny to również nowy okres stypendialny. Do 15 września złożono 117 wniosków o stypendia szkolne, które są aktualnie rozpatrywane.

Realizując spoczywający na mieście obowiązek zapewnienia dowozu do szkoły dzieciom niepełnosprawnym podpisano umowę na dowóz 11 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Wartość zamówienia wynosi 57 819 zł netto. W stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się liczba dowożonych dzieci, a w związku z tym zmniejszyła się liczba kilometrów. Wzrosła jednak cena za kilometr z 7 zł na 7,50 zł. Firma Akjom, która świadczy dla miasta tę usługę, nie ma konkurencji na naszym rynku, gdyż inni przewoźnicy nie mają ani odpowiedniego samochodu, ani stosownych pozwoleń.

W nowym roku szkolnym Gimnazjum Nr 1 będzie realizowało projekt z udziałem funduszy unijnych pod tytułem "Szkoła wyzwań". Wartość projektu wynosi 430 113 zł, w tym dofinansowanie 408 513 zł. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Obejmuje dodatkowe zajęcia wspomagające: kształcenie na poziomie ogólnym, umiejętność komunikowania się w językach obcych, umiejętność rozumowania matematycznego i właściwego dla nauk przyrodniczych i technicznych, zajęcia w trakcie których zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zdobędą umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia zostaną wzbogacone interwencją ukierunkowaną na podniesienie u uczniów postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy takich jak przedsiębiorczość, praca zespołowa, innowacyjność i kreatywność.

W drugą niedzielę września br. organizacje pozarządowe z Siemiatycz uczestniczyły w czwartej edycji pikniku NGO. W przygotowanie pikniku zaangażowało się 16 organizacji pozarządowych: Fundacja Ratujmy, MKS Cresovia, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Wokaliza, Klub Amazonki, Klub Literacki, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej, Stowarzyszenie Rycerz, Klub Hodowców i Miłośników Gołębi Pocztowych, Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne Szwadron, Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej “Małe Podlasie”, Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, UKS Lider, UKS Danex, KKS Orzeł, UKS Kangur oraz Towarzystwo Sportowe Siemiatycze. Obecne było także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wspólny czas był okazją do rozmów na temat działalności w strukturach pozarządowych i promocji wolontariatu. Miasto zakupiło uczestniczącym organizacjom gadżety reklamowe, w łącznej wysokości 1600 zł.

Po wakacyjnej przerwie powrócono do organizacji przez miasto wyjazdów na basen. W ubiegłą niedzielę odbył się pierwszy wyjazd do parku wodnego w Siedlcach. Miasto zapewnia nieodpłatny przejazd dla mieszkańców, natomiast nie pokrywa kosztów związanych z korzystaniem z parku wodnego. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejazdach z pełnoletnim opiekunem. W październiku wyjazdy planowane są: 8 października (niedziela) i 21 października (sobota).

Po wakacyjnej przerwie wróciły również dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich. Do końca bieżącego roku dyżury odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w godz. od 10.00 do 13.00.

Chciałbym poinformować Wysoką Radę o nowej inicjatywie, której celem jest włączenie mieszkańców Siemiatycz w budowanie jak najwyższej jakości życia w mieście. Już w październiku w Siemiatyczach pojawią się skrzynki na pomysły, uwagi i wnioski. Skrzynki „Pomysł na Siemiatycze” pojawią się w kilkunastu miejscach, zarówno w ścisłym centrum, jak i na osiedlach, szkołach i przedszkolach. W skrzynkach będzie można zostawiać informacje dotyczące spraw lokalnych. Informacje będą odbierane raz w miesiącu i analizowane. W miarę możliwości pomysły i uwagi będą realizowane. To obok serwisu „NaprawmyTo” i serwisu SMS kolejna forma kontaktu z mieszkańcami.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,
Chciałbym zarekomendować Radzie na dzisiejszej sesji formalne nawiązanie współpracy z dwoma samorządami gminą Etterbeek w Regionie Stołecznym Brukseli oraz z rejonem kobryńskim na Białorusi. Podpisanie umowy stworzy możliwości wymiany międzynarodowej dla mieszkańców, umożliwi przeniesienie dobrych praktyk na grunt lokalny, przyczyni się do rozwoju wiedzy i kompetencji oraz promocji miasta na arenie międzynarodowej.

Na zakończenie dzisiejszego wystąpienia chciałbym zaprosić Państwa Radnych i obecnych gości na uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powołania Siemiatyckiego Klastra Energii. Podpisanie porozumienia nastąpi bezpośrednio po zakończeniu dzisiejszej sesji w tej oto sali. Siemiatycki Klaster Energii to wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Powstanie Klastra ma na celu budowę nowoczesnej gospodarki energetycznej, opartej na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania zasobów.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1846 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:33