Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13 lutego 2018 r.

wtorek, 20 luty 2018 08:16

Pani Przewodnicząc, Wysoka Rado!

Termin dzisiejszej sesji Rady zbiega się ze zorganizowanym w naszym mieście Dniem Samowystarczalności Energetycznej. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Politechnika Częstochowska oraz Grupa ENERIS. W ramach Dnia Samowystarczalności Energetycznej od rana w naszym mieście odbywają się prezentacje i warsztaty, które przybliżą najnowsze materiały i technologie, możliwe do wykorzystania dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Specjalny warsztat, bezpośrednio po sesji, ok. godz. 14.00, został przygotowany dla radnych. Z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do uczestnictwa w nim i zapewniam, że nie będą Państwo rozczarowani. Zanim jednak poznacie Państwo nowe możliwości w zakresie zaopatrzenia w energię wróćmy do bieżących spraw miasta.

Obecna pora roku nie sprzyja prowadzeniu inwestycji, jest to natomiast doskonały czas by przygotować się poprzez przygotowywanie dokumentacji czy podpisanie umów do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i rozpocząć je wraz ze wzrostem temperatur.

Niespełna trzy tygodnie temu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie, zagospodarowania na cele rekreacyjne i turystyczne północnego nabrzeża zalewu nr 2. W ramach zadania zaplanowano: budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej krytej trzciną, drogi dojazdowej, chodników, parkingu na 20 miejsc postojowych oraz umieszczenie ławek. Wartość projektu została oszacowana na 128 000 zł brutto, natomiast dofinasowanie wynosi 81 446 zł. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Termin realizacji zadania został ustalony do 15 czerwca br. Partnerem przy realizacji zadania zostało Stowarzyszenie IGNIS, którego wkładem w projekt będzie społeczna praca członków stowarzyszenia przy uprzątnięciu terenu pod budowę.

W styczniu, podpisane zostały również umowy na dofinansowanie dwóch projektów mających na celu zmodernizowanie źródeł ciepła i redukcję emisji CO2:
1) „Słoneczne dachy miasta Siemiatycze” – czyli montaż kolektorów słonecznych na 120 posesjach,
2) oraz „Czyste powietrze nad Siemiatyczami - wymiana kotłów CO w 30 gospodarstwach domowych, na nowe piece gazowe.

Podpisane umowy są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków, złożonych w ramach otwartego konkursu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych”. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania ogłoszenia przetargów na wybór wykonawców projektów.

Na początku bieżącego miesiąca ogłoszono przetarg na modernizację ponad 5 ha terenów zielonych w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach” dofinansowywanego w 85% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt zadania wyniesie ok. 2,3 mln zł, a termin realizacji przewidywany jest do końca października.

Jedna z największych, jeżeli nie największa inwestycja w historii miasta, czyli budowa krytej pływalni w Siemiatyczach przechodzi z fazy projektowej w stan realizacji. W grudniu zeszłego roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy pływalni. Ze względu na złożoność i duży zakres prac oraz dużą ilość pytań zadanych przez podmioty zainteresowane ubieganiem się o zamówienie, procedurę przetargową planuje się zakończyć na przełomie lutego i marca. Na etapie prac projektowych podjąłem decyzję o budowie pływalni w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. To rozwiązanie nie powoduje wzrostu kosztów inwestycji zwiększa natomiast szanse ubiegania się o dofinansowanie. Aktualna nazwa zadania brzmi: „Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach”. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2019 r.

Uruchomione zostały procedury na wybór wykonawców zadań drogowych. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę budowy parkingu oraz przebudowy zatoki postojowej przy ul. Gen. W. Sikorskiego. W ramach zadania wykonany zostanie parking na 9 stanowisk z kostki brukowej wraz z przyległym chodnikiem oraz powiększona zostanie o ok. 100 m2 istniejąca zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej. Zadanie ma być wykonane do 30 czerwca br. Wykonawcą robót będzie Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne z Siemiatycz. Wartość robót oszacowano na 44 tys. zł.

5 lutego ogłoszony został przetarg na budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej. W ramach zadania po jednej stronie ulicy zostanie wykonany chodnik o szer. 1,5 m po drugiej zaś, istniejący chodnik zostanie przebudowany na ścieżkę pieszo-rowerową o o szer. 3,5 m. Otwarcie ofert planowane jest na 20 lutego. Realizacja ścieżki pieszo-rowerowej jest kontynuacją ciągu komunikacyjnego, który został rozpoczęty przy ulicy Nadrzecznej. Jestem przekonany, że przekonam Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich do połączenia projektowanej ścieżki na ulicy Świerkowej z ciągiem rowerowym na ulicy Górnej. W czerwcu ubiegłego roku występowałem również do Starostwa Powiatowego o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Słowiczyńskiej na odcinku od ulicy Świerkowej do Słowackiego. W odpowiedzi dostałem jednoznaczną deklarację, że wniosek władz miasta będzie brany pod uwagę przy ustalaniu zadań inwestycyjnych w przyszłych latach.

Kończą się prace związane z termomodernizacją budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, dofinansowywaną w 85% z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji jest firma IL-BUD Spółka z o.o. z Piątnicy. Zakres prac obejmował docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, budowę własnej kotłowni, wymianę opraw oświetleniowych na ledowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie prowadzone są prace porządkowe oraz odbiorowe. Przewidziany termin zakończenia prac to połowa lutego br. Wartość inwestycji wynosi 1 321 913,90 zł brutto.

W związku z planowaną zamianą funkcji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Świętojańskiej, przeprowadzono postępowanie w drodze zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowej, pogłębionej termomodernizacji budynku oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej. Zamówienie wzbudziło duże zainteresowanie wśród projektantów z całego kraju. Do Urzędu Miasta wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. z Bydgoszczy, które zaoferowało wykonanie dokumentacji za cenę netto 35 000 zł.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej trzech odcinków linii oświetlenia ulicznego: ulicy Polnej (od ul. I. Gilewskiego do nieruchomości przy ul. Polnej 18), ulicy Wysokiej (od ostatniej lampy do nowo wybudowanego bloku) oraz ul. Jabłoniowej i przyległej drogi dojazdowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Koszt projektów trzech odcinków wynosi 7 500 zł netto.

Ponadto miasto wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej, niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego dróg w rejonie ulicy Górnej i restauracji Leśny Zakątek. Planowany do oświetlenia teren był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców i określany jako niebezpieczny, stąd w połowie zeszłego roku przystąpiono do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Podejmowane działania dotyczą nie tylko prac przygotowawczych związanych z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W końcu grudnia do SLGD "Tygiel Doliny Bugu" został złożony wniosek o dofinansowanie organizacji letnich wydarzeń promocyjno-integracyjnych oraz wydanie publikacji promującej potencjał turystyczny naszego miasta. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 26 810 zł stanowi 50% wartości zadania.

Do realizacji w bieżącym roku są planowane dwa projekty z zakresu edukacji ekologicznej: "Dzień Matki Ziemi. 4 żywioły Siemiatycz" oraz "Przejazd na czymkolwiek ulicami Siemiatycz - bo wszyscy tworzymy ATMOSFERĘ". O dofinansowanie tych zadań ubiegamy się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Budżet planowanych działań zakłada m.in. zakup dwóch ławek solarnych oraz zakup trzech stacji rowerowych. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 40 tys. zł, tj. blisko 50% kosztów projektów.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w ostatnim okresie ogłoszonych zostało dwanaście przetargów na zbycie nieruchomości. Sześć, dotyczy działek na terenie miasta o łącznej powierzchni: 4,32 ha na łączną kwotę wywoławczą: 2 578 000 zł netto są to:
- działka o powierzchni 0,268 ha przy ul. F. Chopina,
- działka o powierzchni 0,0057 ha przy ul. S. Moniuszki,
- działka o powierzchni 0,2444 ha w rejonie ul. H. Sienkiewicza
- oraz 3 działki przy ul. T. Kościuszki o powierzchniach: 0,6187 ha, 1,3084 ha i 2,1160 ha.

Pozostałe sześć przetargów dotyczy działek położonych w Anusinie, na terenie gminy Siemiatycze. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,5935 ha, zaś łączna kwota wywoławcza to: 192 967 zł netto.

Z kolei w trybie bezprzetargowym, na wniosek użytkownika wieczystego, przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość położona przy ul. Wysokiej. Aktualnie nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym Spółki RONDO. Po uwzględnieniu wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, cena sprzedaży wynosi 15 000 zł.

W trybie administracyjnym, na wniosek użytkowników wieczystych, przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi: położonych przy ul. F. Chopina oraz przy ul. 11 Listopada. Łącznie opłata uzyskana z tytułu przekształcenia wyniosła 31 307 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.

Do chwili obecnej nie został ostatecznie rozwiązany problem wyboru wykonawcy odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. Po pierwszym przetargu, kiedy to po odwołaniu jednego z oferentów została uruchomiona procedura odwoławcza, ogłoszono II przetarg. 5 lutego otwarto oferty w II przetargu. Wpłynęły dwie: od MPO Białystok i Przedsiębiorstwa Komunalnego. Korzystniejszą ofertę o ponad 600 tys. zł złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne. Wybór wykonawcy może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu procedur, wymaganych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, związanych między innymi z badaniem dokumentów złożonych przez oferenta oraz czasem na złożenie ewentualnych odwołań. W miesiącu lutym wykonawcą tej usługi na podstawie umowy zawartej w trybie doraźnym będzie nadal Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach.

Jednym z punktów obrad dzisiejszej sesji Rady jest określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Skierowanie projektu pod obrady poprzedziły konsultacje społeczne, które odbywały się od 7 do 29 grudnia ubiegłego roku. W czasie konsultacji była możliwość zgłaszania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, zgłoszenia uwag ustnie w Urzędzie oraz podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji. Przygotowany projekt uchwały w toku konsultacji nie został zmieniony.

Troszcząc się o stan czystości powietrza w naszym mieści, podjęto decyzję o zakupie specjalistycznej kamery termowizyjnej. Dzięki temu urządzeniu, będzie można nieodpłatnie ocenić stan szczelności i jakości przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych. Podniesienie świadomości mieszkańców z pewnością wpłynie na zwiększenie prywatnych inwestycji w termomodernizację, a co za tym idzie, w zmniejszenie emisji CO2 i poprawę czystości powietrza w mieście. Badania stanu technicznego budynku pod kątem termoizolacyjności na wniosek osób zainteresowanych już się rozpoczęły.

Od 2015 r. miasto jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw służących rozwojowi regionu. Jedną z ostatnich, jest stworzenie grupy roboczej ds. turystyki i rozwoju gospodarczego. W grupie znajdują się m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, producenci usług i produktów lokalnych z Podlasia Nadbużańskiego oraz samorządy. W czasie ostatnich spotkań, członkowie grupy, pracowali nad stworzeniem konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego. W perspektywie podejmowane działania mają doprowadzić do powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej, która będzie realizować zadania z zakresu rozwoju turystyki w regionie.

Od 2013 r. w naszym mieście realizowany jest autorski, miejski program Rodzina 5+. Program wspiera rodziny wielodzietne i samotnych rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Karta Rodzina 5+ upoważnia m.in. do 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole, bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz do zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Rodzina 5+. W styczniu br. do Programu Rodzina 5+ dołączył kolejny przedsiębiorca z Siemiatycz - Jaskinia Solna z leczniczym mikroklimatem Łukasz Rybałtowski, jednocześnie radny obecnej kadencji. Partner programu oferuje posiadaczom karty Rodzina 5+ zniżki i promocyjne ceny na usługi dostępne w Jaskini Solnej przy ul. Obrońców Wizny. Posiadacze karty skorzystają z rabatu na karnet rodzinny, na organizację urodzin czy seans rodzinny. Aktualnie partnerami miasta przy realizacji programu jest 20 podmiotów gospodarczych.

Od 1 września szkoły prowadzone przez miasto funkcjonują w strukturze dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Konsekwencją wprowadzonych zmian jest spadek liczby uczniów w Gimnazjum nr 1 na ul. Świętojańskiej. To z kolei spowodowało, że nauczyciele tej placówki przenoszą się do innych szkół w poszukiwaniu nowej pracy. Rodzice uczniów uczących się w tej szkole wystąpili do miasta z wnioskiem o likwidację tej szkoły i przeniesienie uczniów od 1 września do klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3. Projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie został przygotowany na dzisiejszą sesję. Jeżeli decyzja Rady będzie pozytywna zostanie uruchomiona stosowna procedura.

Początek roku w oświacie to czas analizy wynagrodzeń nauczycieli za rok poprzedni i wypłacanie tzw. jednorazowego dodatku do wynagrodzeń. Wyliczone kwoty dodatków do wynagrodzeń za 2017 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli są w tym roku mniejsze o prawie 100 tys. zł i wynoszą łącznie dla poszczególnych stopni awansu: dla nauczycieli stażystów - 14 694,37 zł, dla nauczycieli kontraktowych - 44 076,10 zł, dla nauczycieli mianowanych - 66 397,57 zł oraz dla nauczycieli dyplomowanych - 122 757,01 zł. Wpływ na wysokość dodatków mają poza wynagrodzeniem miesięcznym, wypłacone duże kwoty odpraw dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród na dzień nauczyciela.

W bieżącym roku nadal będziemy rozwijać opiekę nad małymi dziećmi. W ramach programu MALUCH+ 2018 przyznano nam środki finansowe na utworzenie 5 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 24 w wys. 100 tys. zł. + środki własne 25 tys. zł. Koszt całej inwestycji ma wynieść 125 tys. zł. Przyznano nam również dofinansowanie w kwocie 177 600 zł  na funkcjonowanie żłobków w mieście.

Po uchwaleniu przez Radę budżetu na 2018 r. zostały ogłoszone konkursy na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy w zakresie zadań gminy. W konkursie na wsparcie działań z zakresu rozwoju sportu dotacje uzyskały Cresovia 80 000 zł oraz Towarzystwo Sportowe 30 000 zł.  W konkursie na prowadzenie świetlicy – Caritas – 40 000 zł. W konkursie na wsparcie programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej – Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie na turniej o Podlaską Szyszkę – 10 000 zł. W konkursie na zagospodarowanie czasu wolnego:
- KKS Orzeł – 6 500 zł,
- UKS Lider – 3 000 zł,
- LKS Sprinter – 5 500 zł,
- UKS Kangur – 6 500 zł,
- UKS Danex – 5 500 zł,
- Towarzystwo Sportowe 5 500 zł,
- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej – 5 500 zł,
- Stowarzyszenie WOKALIZA – 2 000 zł,
- CARITAS – 5 500 zł,
- Stowarzyszenie IGNIS – 6 500 zł,
- Podlaski Klub Karate – 2 000 zł.

Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na wypoczynek letni.

Na zakończenie wystąpienia chciałbym przekazać miłą informację o otrzymaniu przez nasze miasto nagrody w Konkursie "Wzorowa Gmina" w kategorii Lider Wykorzystywania Środków Unijnych. Organizatorem wydarzenia było wydawnictwo Europa Press Media, wydawca kwartalnika „Życie Regionów”. „Życie Regionów” dokumentuje najciekawsze inicjatywy władz samorządowych z całej Polski. W marcowym numerze „Życia Regionów” ukaże się materiał poświęcony Siemiatyczom i prowadzonym inwestycjom miejskim.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1636 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:37