Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2016 r.

środa, 04 styczeń 2017 11:38

Sprawozdanie złożone na sesji w dniu 30 grudnia 2016 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Spotykamy się w szczególnym okresie roku, w którym dominuje świąteczna atmosfera, mimo to na dzisiejszej sesji Rady procedowana będzie jedna z ważniejszych uchwał w ciągu roku – budżet miasta na 2017 rok. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 52 707 465 zł, w tym dochody majątkowe 4 756 040 zł. Planowane wydatki ustalono na poziomie 54 057 465 zł, w tym wydatki majątkowe 8 140 600 zł, co stanowi 15,06% wydatków ogółem. Łącznie planowanych jest 12 inwestycji oraz trzy dotacje inwestycyjne dla innych jednostek samorządu. Liczymy na to, że w roku 2017, podobnie jak w roku bieżącym, wydatki na zaplanowanie inwestycje ulegną zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i  ilość inwestycji w ciągu roku będzie ulegała sukcesywnie zwiększeniu. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu jest optymalnym rozwiązaniem w obecnych realiach i proszę Wysoką Radę o uchwalenie go w przedstawionym kształcie.

Zanim Rada przejdzie do realizacji merytorycznych punktów porządku obrad przedstawię Państwu najważniejsze bieżące sprawy miasta.

Wraz z końcem roku zakończyły się prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na wybudowanie miejskiej krytej pływalni przy ul. Świętojańskiej. 15 grudnia Miasto uzyskało pozwolenie na budowę basenu, a 22 grudnia projektant przekazał kompletną dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót. W najbliższym czasie przystąpimy do opracowania dokumentacji i ogłoszenia przetargu na budowę. Przed miastem stoi poważne wyzwanie pozyskania źródła finansowania inwestycji.

Na ostatniej sesji Rady wspominałem o ocenie ofert, które wpłynęły na przetarg na rozbudowę i termomodernizację  budynku biblioteki. Ostatecznie przetarg wygrała firma PPHU „Majka” z Siemiatycz. Wartość podpisanej umowy opiewa kwotę 996 384 zł brutto. Wykonawca przystąpił już do prac. Termin zakończenia przewidziany jest na początek pierwszego półrocza 2018 r.

Podczas mojego poprzedniego wystąpienia na  sesji informowałem również o działaniach zmierzających do uzyskania dotacji na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wymiany starych kotłów C.O. zasilanych paliwem stałym na paliwo gazowe, w budynkach mieszkalnych. Ostatecznie uczestnictwo w projekcie poprzez złożenie deklaracji, potwierdziło 189 gospodarstw domowych, z czego 156 gospodarstw wyraziło chęć montażu kolektorów słonecznych. Pozostałe 33 gospodarstwa zainteresowane są wymianą kotłów, w tym 10 wniosków dotyczy wymiany starego kotła zasilanego gazem na nowy kocioł gazowy. W przypadku objęcia wnioskiem wymiany pieców niezbędne będzie przeprowadzenie audytów energetycznych wykazujących redukcję emisji CO2 na poziomie ponad 30%. W chwili obecnej nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków. Mam nadzieję, że przystąpienie miasta do projektu poprawi czystość powietrza w naszym mieście i będzie inspiracją dla pozostałych mieszkańców do podejmowania inicjatyw w tym zakresie.

Od kilku  lat miasto, z udziałem środków finansowych Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, przeprowadza remonty budynków komunalnych zamieszkałych przez Romów. Dotychczas przeprowadzono remont dwóch budynków. W roku 2017 chciałbym przeprowadzić remont budynku przy ulicy Ks. Ściegiennego 6, zamieszkałym przez pięcioosobową rodzinę Romów. W tym celu, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, złożony został wniosek o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł, działań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury mieszkaniowej, użytkowanej przez społeczność romską na terenie miasta. Nie są to wielkie pieniądze ale pozwolą na wymianę pokrycia z eternitu na blachę oraz wymianę części stolarki okiennej.

Kolejną inwestycją miejską, dla której miasto chce pozyskać dofinansowanie, jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Andersa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w grudniu br. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach którego planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zamontowaniem wentylacji mechanicznej.

Wkrótce rozpocznie się nowy rok budżetowy i organizacje pozarządowe czekają z niecierpliwością na przyznanie dotacji z budżetu miasta na realizację nowych projektów. Jako pierwszy został ogłoszony konkurs na wsparcie zadań z zakresu sportu. Tak jak w poprzednich latach utrzymana została kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 90 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 5 stycznia. Kolejne konkursy, związane z działaniami profilaktycznymi zostaną ogłoszone w możliwie najkrótszym czasie po przyjęciu przez Radę Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

W grudniu w Urzędzie Miasta Siemiatycze odbył się ostatni w 2016 r.  dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku. Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich mieszkańców, w tym przedsiębiorców, przedstawicieli kultury i jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania można było uzyskać informację w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków unijnych oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie. Blisko 200 zainteresowanych otrzymało również raporty o dostępnych krajowych i europejskich środkach finansowych dedykowanych podmiotom gospodarczym działającym na terenie miasta Siemiatycze. Mam nadzieję, że ta forma pomocy przedsiębiorcom przynosi wymierne efekty i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Dlatego, planuję kontynuację tych działań również w przyszłym roku.

Polski Czerwony Krzyż jako podziękowanie naszej społeczności lokalnej za przyjęcie pojemników PCK do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów oraz przekazywaną przez mieszkańców miasta odzież przekazał miastu dwa trójkołowe rowery dla osób niepełnosprawnych. Rowery mają służyć do rehabilitacji i niwelowaniu schorzeń osób niepełnosprawnych. Rowery są nowe w różnych rozmiarach tj. dla dzieci i osób dorosłych. Polski Czerwony Krzyż ustalił procedurę przyznawania roweru,  w  której niezbędnym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Jeden rower został przekazany osobie dorosłej, drugi przekazany został do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach.

W ramach gospodarowania nieruchomościami przystąpiliśmy do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które to w znacznej części po raz ostatni były zmieniane w 1997 r. Nowe wartości zostały ustalone w oparciu o obecną wartość nieruchomości i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek procentowych. Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych sporządził rzeczoznawca majątkowy Bogdan Ratasiewicz. W chwili obecnej w użytkowaniu wieczystym znajduje się 287 działek o powierzchni ogólnej 399 867 m2.

Od 14 do 16 grudnia 2016 r. pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzili kontrolę w zakresie spełniania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce. Obowiązek przeprowadzania kontroli wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    
                                                                                                 
Ostatnie miesiące przyniosły zmiany w zakresie nadzoru właścicielskiego w spółkach. Na właścicieli i osoby wykonujące prawa udziałowe w spółkach nałożony został obowiązek przygotowania i przyjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz nadzorczego zgodnie z ustawą z czerwca br o zasadach dotychczasową tzw. ustawę kominową. Nowe przepisy zmieniają podstawy prawne wykonywania funkcji członka zarządu z formy prawno-pracowniczej na formę cywilnoprawną. Oznacza to, że dotychczasowe umowy o pracę  zostaną zastąpione kontraktem menadżerskim. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem stosownych rozwiązań. Wprowadzenie zmian musi nastąpić najpóźniej do dnia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Powszechnie wiadomym jest, że wielu mieszkańców naszego miasta przebywa za granicą. Szczególnym miejscem, które upodobali sobie siemiatyczanie jest Bruksela. Trudno jest podać dokładną liczbę siemiatyczan, którzy tam przebywają jednak szacunki wskazują, że jest to liczba niemała. Mimo, że codzienne życie tych osób koncentruje się z dala od Siemiatycz wiele spraw łączy ich z naszym miastem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy siemiatyczan zdecydowałem o zorganizowaniu comiesięcznych dyżurów przedstawicieli władz i administracji samorządu miasta w Brukseli. Inicjatywa uzyskała akceptację Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli Pana Artura Orzechowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego, którzy złożyli deklarację udzielenia miastu niezbędnego wsparcia w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do zacieśnienia więzów z Siemiatyczami.

Dziękuję za uwagę.                                                                 

Czytany 1917 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 styczeń 2017 12:32