Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza przedstawione Radzie Miasta na sesji w dniu 25 listopada 2016 r.

wtorek, 06 grudzień 2016 15:28

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Na dzisiejszą sesję został przygotowany bogaty porządek obrad. Wśród projektów uchwał znajduje się między innymi uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017, która przewiduje nieznaczny wzrost stawek obowiązujących w roku bieżącym. Przygotowany został także Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Program Aktywności Lokalnej, który umożliwi nam aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację programów społecznych. Po raz trzeci Rada ustali zasady przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego.

Pierwsza inwestycja realizowana w ramach budżetu partycypacyjnego - plac zabaw na Osiedlu POM została oddana do użytku jesienią.  Wartość zadania wyniosła 34 tys. zł. Od 4 października najmłodsi mieszkańcy, głównie osiedla POM, mogą korzystać z ośmiu atestowanych urządzeń takich jak: bujak sprężynowy, sześcian sprawnościowy, karuzela „Trzmiel”, huśtawka podwójna, piramida procjan, huśtawka „Bocianie Gniazdo”, huśtawka „Ważka” oraz drabinka „Tur”.

W przeważającym zakresie została zrealizowana budowa Skweru Artystów przy ul. 11 Listopada. Zakres prac obejmował renowację fontanny wraz z budową towarzyszącej infrastruktury, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie zjazdu dla wózków z dziećmi i osób niepełnosprawnych, zainstalowanie oświetlenia dolnego tzw. ”świecących kostek” LED, a także budowę schodów, montaż ławek i kwietników. Efekt prac widoczny jest szczególnie po zmierzchu. Zwieńczenie inwestycji nastąpi wiosną przyszłego roku, kiedy to fontanna zostanie napełniona wodą i zostanie zagospodarowany zielenią otaczający teren. Prace przy fontannie prowadzone były systemem gospodarczym, by w możliwie największym stopniu ograniczyć wydatki związane z budową. Dotychczasowe wydatki na tę inwestycję wyniosły 71 tys. zł.

Dobiega również końca etap prac związany z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na krytą pływalnię. Lokalizacja pływalni przewidziana jest w miejscu placu apelowego Gimnazjum Nr 2 pomiędzy zachodnim skrzydłem szkoły a halą widowiskowo-sportową. Dokumentacja projektowa została wykonana przez biuro projektowe „architekci PL Jerzy Hnat” wyłonione w drodze przetargu. Do 22 grudnia wyżej wymienione biuro ma przygotować jeszcze dokumentację wykonawczą oraz kosztorys inwestorski. Koszt przygotowania dokumentacji  wyniesie 264 573 zł plus nadzór autorski w wysokości 29 397 zł oraz  koszt konsultacji i  przygotowania wytycznych projektowych ok. 41 000 zł.

2 listopada został złożony do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wniosek o pozwolenie na budowę. Zgodnie założeniami do projektu obiekt krytej pływalni składa się z kilku zespołów funkcjonalnych są to: zespół wejściowy, szatniowo – sanitarny, basenowy, saunowy, zespół personelu i administracji oraz zespół techniczny. Konstrukcja żelbetowa hali basenowej pomieści:
- nieckę basenu pływackiego  o wymiarach 25,03 na 12,5m z sześcioma torami,
- basen rekreacyjny o powierzchni 56,57 m2 z atrakcjami wodnymi,
- dwie wanny do hydromasażu - jacuzzi wolnostojące,
- oraz wodny plac zabaw dla dzieci z zagłębieniem w posadzce, o powierzchni 15,48 m2 z urządzeniami tryskającymi wodą.

Realizacja budowy wiąże się z koniecznością wyburzenia zaplecza istniejącej sali gimnastycznej, sali judo, sauny wraz z zapleczem szatniowym i magazynowym oraz ze względów zachowania warunków pożarowych wymianą części istniejącej stolarki okiennej gimnazjum od strony budowy nowego obiektu. Niezbędne będzie również wykonanie przekładek istniejących sieci kolidujących z budową hali basenowej zgodnie z projektami branżowymi.

Wejście główne do obiektu hali basenowej znajdować się będzie w istniejącej hali widowiskowo-sportowej. W obiekcie hali znajdować się również będzie kasa, bufet z zapleczem oraz szatnia okryć wierzchnich. Ponieważ zarządcą oraz użytkownikiem obu obiektów będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie projektuje się dodatkowych pomieszczeń dla pracowników oraz administracji, wykorzystując już istniejące. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed miastem staje teraz bardzo poważne zadanie pozyskania źródła finansowania budowy tego oczekiwanego przez mieszkańców obiektu.

Na początku Listopada ogłoszony został przetarg na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Realizacja zadania będzie współfinansowana z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 22 listopada  dokonano otwarcia 8 ofert złożonych w postępowaniu i przystąpiono do ich oceny.   W ramach zadania przewidziano między innymi: rozbudowę wejścia głównego do budynku, zabudowę istniejących tarasów, zmianę funkcji części istniejących pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznej głównie wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i dokończenie wymiany stolarki.  Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność budynku biblioteki, umożliwi organizowanie różnego rodzaju spotkań i wyeliminuje bariery architektoniczne co zapewni dostępność osobom niepełnosprawnym. Nie bez znaczenia będzie także podniesienie estetyki budynku i otaczającego terenu.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się opracowywanie programu rewitalizacji naszego miasta. Na opracowanie programu Miasto uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 32 tys. zł  ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 10 % kosztów programu zostanie pokryte ze środków własnych miasta. Program rewitalizacji będzie opracowywany z udziałem mieszkańców. Pierwszy etap to kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca celów oraz zasad prowadzenia rewitalizacji. Planowane są również konsultacje, debaty i spotkania podczas których mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje  oczekiwania i opinie w tym zakresie. Program rewitalizacji ma zostać opracowany do zakończenia III kwartału następnego roku.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miasto jako członek Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, podjęło działania zmierzające do uzyskania dotacji na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wymiany starych kotłów C.O. zasilanych paliwem stałym na paliwo gazowe, w budynkach mieszkalnych. W celu przedstawienia ogólnych założeń i warunków udziału w projekcie, 15 i 16 listopada odbyły się   spotkania z mieszkańcami Siemiatycz. Z dużym zadowoleniem muszę przyznać, że w spotkaniu wzięła udział liczna grupa mieszkańców. Od 21 listopada br. zainteresowani udziałem w projekcie mogą pobrać ze strony internetowej miasta lub osobiście w Urzędzie deklaracje udziału w programie. Od 24 do 28 listopada przyjmowane są deklaracje uczestnictwa w programie. By ułatwić mieszkańcom składanie deklaracji  zdecydowałem o przyjmowaniu ich także poza godzinami pracy Urzędu, tj. w sobotę i niedzielę w siedzibie Szkoły Muzycznej przy ul. Leg. Piłsudskiego 1 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pod koniec października Urząd Wojewódzki ogłosił wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do dofinansowania na rok 2017 w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek Miasta o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych  nr 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach” znalazł się na siódmej pozycji listy wśród 70 ocenianych wniosków. Pozycja ta, praktycznie gwarantuje przyznanie dotacji. Z analizy listy rankingowej wynika, iż dofinansowanie powinna uzyskać ok. połowa wniosków gdyż dotacja dla dróg gminnych województwa podlaskiego na rok 2017 wynosi ok. 29,7 mln zł, natomiast suma wnioskowanych kwot wynosi ok. 61,8 mln zł. Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zatwierdzona zostanie i ogłoszona do końca br. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy odcinka ul. Mickiewicza o dł. 129 mb, ul. Sportowej o dług. 440 mb oraz ul. Słowackiego o dług. 335 mb. Łączna długość przebudowy to 904 mb. Zakres prac obejmie: przebudowę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, budowę chodników i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się wykonanie: zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. Chopina z ul. Słowackiego na mini rondo, cztery wyniesione przejścia dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie 9 szt. przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 1 087 000 zł. Wnioskowana wysokość dotacji – 50% kosztów.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w miesiącu październiku sprzedano jedną działkę położoną przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 656 m2. Działka została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego, do którego dopuszczono trzy osoby,  za kwotę  25 250 zł plus VAT.  Ponadto odbyły się dwa przetargi na zbycie nieruchomości przy ulicy Tadeusza Kościuszki o pow. 0,6187 ha oraz nieruchomości przy ul. 11 Listopada o powierzchni  1044 m2, które zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

W ramach przygotowań do sezonu zimowego w październiku przeprowadzono pisemne rozeznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy zimowego utrzymania dróg na najbliższe dwa sezony. Po pisemnym zaproszeniu czterech potencjalnych wykonawców oraz ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej miasta otrzymaliśmy dwie oferty. Umowę na wykonie usług zimowego utrzymania dróg podpisano z dotychczasowym wykonawcą tj.  Przedsiębiorstwem Usługowym MPO-J z Siemiatycz. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi według ilości przepracowanych godzin i cen jednostkowych. Ceny ustalone w postępowaniu pozostają praktycznie na poziomie poprzedniego sezonu.

Zakończono tegoroczną realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siemiatycze”. W wyniku akcji usunięto ponad 93 tony wyrobów zawierających azbest. Zdemontowano, przetransportowano i przekazano do unieszkodliwienia eternitowe pokrycia dachowe z 49 nieruchomości. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina.  Całkowity koszt zadania wyniósł 31 845 zł, w tym 31 809 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku. Środki miasta to zaledwie 36 zł.

Od 2013 r na terenie miasta realizowany jest miejski program wspierający rodziny wielodzietne  -  Rodzina 5+. Z Karty Rodzina 5+ korzysta blisko 500 mieszkańców Siemiatycz. Poza zniżkami oferowanymi przez miast mamy aktualnie 15 partnerów. W ostatnim czasie do tej grupy dołączyła Firma USŁUGI KRAWIECKIE Agnieszka Korowicka.

W dniu jutrzejszym odbędzie się inauguracja II edycji Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia Miasta i Politechniki Białostockiej. Bazując na doświadczeniach z poprzedniego roku akademickiego do tegorocznej edycji zaproszono uczniów klas IV – VI. Zwiększeniu uległa liczba uczestników z trzydziestu do 50.  W roku akademickim 2016/2017 odbędzie się 12 zjazdów. Transport do Białegostoku zapewnia Miasto a opiekę nauczyciele ze szkół podstawowych. Dla uczniów udział w Uniwersytecie Dziecięcym jest bezpłatny.

Realizowane są także nowe inicjatywy skierowane do uczniów. Dobiegają końca przeglądy zębów u dzieci ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto. Przeglądy zakończyły się już w przedszkolach nr 3 i 5 i szkołach podstawowych. Rodzice dzieci otrzymali informację o wynikach konsultacji. Działania połączone zostały z edukacją, której celem jest wykształcenie nawyków dbania o higienę jamy ustnej oraz regularnych wizyt u stomatologa. 1 grudnia br. w szkołach miejskich rusza akcja „Śniadania w szkole”. Decyzja w sprawie organizacji śniadań w szkołach podjęta została po konsultacjach z rodzicami. Opłata za jeden posiłek wyniesie 2 zł.

W celu zapewnienia harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi przygotowany został projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Siemiatycze na rok 2017. Program poddany został obowiązkowym konsultacjom i został przedstawiony Radzie do uchwalenia na dzisiejszej sesji. Określa w szczególności cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposoby oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu  i przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Wymienione w Programie zadania priorytetowe mieszczą się w poszczególnych sferach działalności pożytku publicznego, które wymienia się w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Przewidywana kwota na realizację Programu zawarta w budżecie Miasta Siemiatycze na 2017 r. będzie nie mniejsza niż: 100 000 zł.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi ma już swoją tradycję. Staramy się ciągle poszerzać jej zakres. W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany przepisach dotyczących funkcjonowania organizacji. Wynikają one zarówno ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach, o rachunkowości jak i zasad dotyczących postępowania przy ubieganiu się o dotacje ze środków publicznych. Aby przybliżyć organizacjom te zagadnienia 26 listopada odbędą się warsztaty, w czasie których omówione zostaną m.in. nowe wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań, a także zmiany dotyczące możliwości rozliczania wkładu rzeczowego i osobowego w ofertach. W trakcie spotkania przybliżone zostaną również zasady prowadzenia księgowości w organizacji. Zajęcia poprowadzi specjalista z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Dzięki współpracy Miasta Siemiatycze z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Białymstoku, ponad 30 mieszkańców Siemiatycz skorzystało z możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach z przedsiębiorczości. W trakcie pierwszego modułu „Zanim zostanę przedsiębiorcą” zaprezentowano m.in. pomysły na biznes oraz sposoby skutecznej reklamy, jako narzędzia budowania wizerunku firmy na zewnątrz. W kolejnej części omówione zostały bezpłatne narzędzia do marketingu on-line. Słuchacze zapoznali się także m.in. z internetowymi sposobami nawiązywania relacji z klientem. Szkolenia przeprowadzili Łukasz Siemieniuk dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Adam Gardocki manager Inkubatorów.

22 października miałem przyjemność uczestniczyć, na zaproszenie Ambasadora RP w Brukseli Artura Orzechowskiego oraz Burmistrza dzielnicy Etterbeek w Brukseli Vincenta De Wolfa, w wydarzeniu “Etterbeek świętuje Polskę”. Była to pierwsza tego typu inicjatywa jednej z brukselskich dzielnic ukierunkowana na promocję Polski oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Polakami, a innymi społecznościami zamieszkującymi stolicę Belgii. Wizyta w Brukseli była okazją do spotkania z mieszkańcami Siemiatycz osiadłymi w Brukseli, zwłaszcza w dzielnicy Etterbeek. Podjęte zostały także wstępne rozmowy dotyczące nawiązania oficjalnej współpracy partnerskiej między Miastem Siemiatycze, a dzielnicą Etterbeek. Obecnie przygotowywane są stosowne dokumenty w tej sprawie. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Rady Miasta.

Na zakończenie dzisiejszego wystąpienia chciałbym przekazać miłą wiadomość o otrzymaniu przez nasze miasto, podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie,  wyróżnienia - tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2016. Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności, realizujące inwestycje nie zapominając przy tym o innych potrzebach mieszkańców. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie pozytywne zmiany widoczne są nie tylko w otoczeniu, ale także w realizowanych projektach o charakterze nieinwestycyjnym. Otrzymanie tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2016 jest powodem do satysfakcji ale również zobowiązaniem na kolejne lata.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2065 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 grudzień 2016 09:57