Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 lutego 2017 r.

czwartek, 16 luty 2017 10:51

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Zasadniczym punktem obrad dzisiejszej sesji jest czekająca nas reforma edukacji i wynikająca z niej zmiana sieci szkół. Przed rozpoczęciem dzisiejszej debaty odbywały się spotkania z udziałem radnych i nauczycieli, na których omawiano temat przyszłej sieci szkół w naszym mieście. Sprawa istniejących szkół podstawowych jest oczywista, bo z mocy prawa przekształcone zostają w ośmioletnie szkoły podstawowe. W przypadku gimnazjów przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - dopuszczają różne możliwości, między innymi:
- można gimnazjum przekształcić w 8-latnią szkołę podstawową,
- można gimnazjum przekształcić w liceum ogólnokształcącego, technikum lub w branżową szkołę I stopnia,
- można też gimnazja wygaszać.

Żadne rozwiązanie nie zadowoli wszystkich, dlatego też szczególną uwagę zwróciliśmy na argumenty związane z:
- uczniami – zależało nam na tym, żeby szkoły były dostępne i nie przepełnione,
- oraz z ciągłością pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły (w tym przypadku podczas wygaszania gimnazjów zyskalibyśmy na czasie i w miarę możliwości pracownicy gimnazjum przechodziliby na stanowiska za pracowników odchodzących na emeryturę w szkołach podstawowych, ewentualnie w przedszkolach).

Po analizie wszystkich argumentów , proponujemy następujące działania:
- Szkołę Podstawową Nr 1 przekształcić w 8-letnią szkołę podstawową,
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przekształcić w 8-letnią szkołę podstawową z klasami dotychczasowego gimnazjum, aż do wygaśnięcia,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 sukcesywnie wygaszać i zakończyć jego działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

To rozwiązanie wydaje się w naszych warunkach rozwiązaniem optymalnym.

Po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie projektu sieci szkół zostanie ona skierowana do Kuratora Oświaty w Białymstoku oraz do związków zawodowych w celu zaopiniowania. Zatem ponownie do tematu wrócimy po uzyskaniu opinii na sesji marcowej.

Zanim nastąpi dyskusja na temat spraw oświatowych i innych skierowanych na dzisiejszą sesję w skrócie przedstawię Państwu realizację bieżących spraw i uchwał Rady.

Mimo, że za oknem mamy zimę ruszyły prace przygotowawcze związane z zaplanowaną przebudową odcinków ulic Mickiewicza, Sportowej i Słowackiego o łącznej długości 904 mb pod roboczym tytułem „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów”. 3 lutego ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi 20 lutego. Przypomnę, że zakres przebudowy obejmie: przebudowę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, budowę chodników i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. Chopina z ul. Słowackiego na mini rondo, 4 wyniesione przejścia dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie 9 przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 1 087 000 zł. 50 % kosztów zadania zostanie pokryte z pozyskanych przez miasto środków budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Jednocześnie przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy przebudowy linii telekomunikacyjnej kolidującej z wyżej wymienioną inwestycją, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej przebudowy złożyła firma TELKAM Mirosław Kamiński z Drohiczyna. Cena przebudowy zawarta w ofercie wynosi 24 354 zł. Planowany termin wykonania – do końca kwietnia br.

Z końcem grudnia powtórnie zostały złożone wnioski o pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie rozwoju zieleni w mieście oraz termomodernizację Zespołu Szkół przy ul. Andersa. By zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania na rozwój zieleni, pierwotny wniosek został poddany analizie i modyfikacji głównie w zakresie zwiększenia obszaru przewidzianego do zagospodarowania gdyż w pierwszej edycji preferowane były duże obszary do zazielenienia. Do pierwotnego zakresu do zagospodarowania, dodano teren nad rzeką Kamionką od ulicy Żwirki i Wigury do kładki na rzece oraz fragmenty przy ulicy Andersa. Tym samym obszar objęty projektem zwiększył się z ok. 4 ha do ponad 5 ha. W przypadku termomodernizacji Zespołu Szkół wniosek został zmodyfikowany w zakresie dokumentacji technicznej, która została dostosowana do norm które będą obowiązywały od 2021 r. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji został złożony również przez Siemiatycki Ośrodek Kultury w zakresie termomodernizacji skrzydła zajętego przez Szkołę Muzyczną i łącznika budynku przy ulicy Leg. Piłsudskiego zajętego na część biurową.

Realizując uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w grudniu ubiegłego roku, Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała wstępnej weryfikacji skierowanych do niej wniosków o przydział mieszkania oraz wyznaczyła termin pierwszych oględzin. W 2016 r. do Urzędu Miasta wpłynęły 22 wnioski o przydział mieszkań, z czego tylko 15 spełniło wymagania formalne i jest poddawane dalszej procedurze. Spośród nich, jeden wniosek został już rozpatrzony i lokal komunalny został przyznany w trybie szczególnym. Sytuacja mieszkaniowa na terenie miasta jest trudna. Ze względu na deficyt mieszkań komunalnych i socjalnych na mieszkanie oczekuje się nawet kilka lat. Na listach oczekujących na mieszkanie lub zamianę znajdują się osoby pozostające w najtrudniejszej sytuacji w danym momencie. Aktualnie realizowana lista osób oczekujących, była sporządzona w 2012 r. Na koniec 2016 r. na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne znajdowało się 5 rodzin. Na przydział mieszkania socjalnego oczekują 4 osoby. Również 5 rodzin oczekuje na zamianę mieszkania.

Na dzisiejszą sesję Rady został skierowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta. Został on przygotowany w związku z sygnałami ze strony mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych między ulicami: Legionów Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Żeromskiego, Ogrodową i jej przedłużeniem do ul. Żeromskiego. Wnioski mieszkańców dotyczą zmiany rozwiązań komunikacyjnych oraz ustaleń parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, szczególnie w zakresie geometrii dachów. Zmiana pozwoli również na uporządkowanie obowiązujących zapisów, dostosowanie do aktualnego stanu prawnego, poprawy warunków estetycznych i krajobrazowych oraz ewentualne wyznaczenie terenu pod zabudowę wielorodzinną.

Zmiana planu dotyczyć będzie także niewielkiej korekty granic terenu objętego planem - przesunięcie granicy północnej do linii budynków wielorodzinnych osiedla „Sady” oraz wyłączenie z obszaru opracowania pasa drogowego ul. Ogrodowej i jej przedłużenia, który jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części Miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego, uchwalonego przez Radę Miasta 30 października 2009 r.

W trakcie procedury planistycznej przeprowadzone zostaną pogłębione konsultacje społeczne dokumentu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyjęta zasada pogłębionych konsultacji społecznych realizowana będzie przez nasz Urząd po raz pierwszy w historii. Bliższe informacje o harmonogramie przeprowadzenia konsultacji oraz o przyjętych metodach otrzymacie Państwo na kolejnej sesji.

W ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Miasta Siemiatycze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, przeprowadzona została procedura udzielenia zamówienia na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W wyniku zapytania ofertowego, spośród 17 ofert, dokonano wyboru wykonawcy – EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. z Białymstoku. 25 stycznia podpisana została umowa na opracowanie programu za kwotę 15 960 zł. Posiadanie programu rewitalizacji zwiększa szansę miasta na uzyskanie dofinansowania inwestycji realizowanych na terenach objętych rewitalizacją.

Od 1 lipca br. w kraju będą obowiązywały nowe zasady dotyczące segregacji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady zbierane selektywnie mają być zbierane w podziale na cztery frakcje. Taka zasada obowiązuje już w Siemiatyczach i zmiana przepisów nie powoduje wprowadzania zmian w naszym systemie. Zobowiązani będziemy jedynie do zmiany napisów umieszczonych na pojemnikach, które dostosowane zostaną do wymogów rozporządzenia.

Pozostając w temacie odpadów i ekologii miło jest mi Państwa poinformować, że otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotację w kwocie 60 000 zł na sfinansowanie w 100% zadania: "Edukacyjne wiaty śmietnikowe, czyli jak i dlaczego warto segregować odpady". W ramach realizacji tego projektu w 3 miejscach w zabudowie wielorodzinnej (osiedle Tarasy i Wysokie) oraz przy hali widowiskowo-sportowej ustawione zostaną 4 wiaty przeznaczone do przechowywania pojemników PA 1100 na odpady segregowane.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach niewiele się dzieje w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W styczniu tego roku przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 15 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym PSS "Społem". Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Łączna powierzchnia działek wynosi: 1,1794 ha. Cena nieruchomości, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością prawa własności gruntu a wartością prawa użytkowania wieczystego, powiększona o koszty wyceny, wynosi: 310 000 zł.

Ponadto w miesiącu grudniu ubiegłego roku w trybie bezprzetargowym podpisanych zostało 9 umów dzierżawy części nieruchomości z przeznaczeniem na ustawienie: garaży tymczasowych, witacza (z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego) oraz kiosku handlowego.

Początek roku to także czas ogłaszania konkursów i przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym. Konkurs na wspieranie rozwoju sportu w naszym mieście nie został rozstrzygnięty ze względu na błędy w złożonych ofertach. Po nierozstrzygnięciu konkursu na wsparcie sportu na wniosek organizacji pozarządowych po raz drugi zorganizowano szkolenie dla organizacji ukierunkowane na omówienie formularza oferty. W szkoleniu uczestniczyło blisko 20 członków organizacji pozarządowych z terenu miasta. Na wniosek organizacji pozarządowych uczestniczących w szkoleniu wydłużony został termin składania ofert na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień do 24 lutego br. Po kolejnym ogłoszeniu konkursu na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu wpłynęły dwie oferty i aktualnie trwa ich ocena. Upłynął także termin składania ofert na wsparcie organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie świetlicy środowiskowej i wsparcie programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej i w tym przypadku rozpoczynamy procedurę ich oceny.

Za nami już okres ferii zimowych. Jak co roku miejskie jednostki przygotowały ofertę dla uczniów przebywających w Siemiatyczach. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach, zajęciach plastycznych, turnieju gry w warcaby, zajęciach z robotyki, przeglądzie talentów oraz zabawach z chustą animacyjną. Atrakcją pierwszego tygodnia było spotkanie z Kropelakiem maskotką Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i ciekawe doświadczenia z wodą. Zorganizowane zostały również zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W ramach akcji bezpieczne ferie dzieci poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci obejrzały również spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa oraz uczestniczyły w grach i zabawach edukacyjnych Przystanku Historia z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej z Białegostoku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował cykl zajęć sportowych na hali widowiskowo sportowej. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do14.00. Były to różnego rodzaju turnieje, gry i zabawy. W drugim tygodniu ferii przy hali otwarte zostało lodowisko i wypożyczalnia łyżew czynne codziennie od 10.00 do 21.00. Dodatkowo zorganizowana została Zimowa szkoła narciarstwa biegowego czyli zajęcia z instruktorem narciarstwa biegowego na trasach narciarskich wokół zalewu nr 2. Zajęcia były prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Na zakończenie ferii zimowych 4 i 5 lutego z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta odbył się pierwszy w naszym mieście turniej gier komputerowych pod nazwą Siemiatle Esport Contest uczestnicy indywidualni oraz pięcioosobowe zespoły w sumie 138 osób z różnych części kraju rywalizowali w trzech wybranych grach. Impreza spełniła jednocześnie trzy funkcje: dostarczyła rozrywki, promowała miasto i zintegrowała członków Młodzieżowej Rady.

Powiększa się grono partnerów Programu Rodzina 5+. Do programu dołączyła Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Burzycki. Kancelaria zaoferowała posiadaczom karty rabaty na porady prawne, sporządzanie pisma oraz na prowadzenie sprawy. To już 16 partner funkcjonującego od 2013 r. miejskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne i samotnych rodziców. Z Programu korzysta blisko 500 mieszkańców, uprawnionych m.in. do 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole, bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze oraz zniżek oferowanych przez Partnerów Programu Rodzina 5+.

Na zakończenie chciałbym nawiązać do informacji przedstawionej na grudniowej sesji Rady dotyczącej comiesięcznych dyżurów przedstawicieli administracji miasta w Brukseli. Dyżury rozpoczną się od 5 marca i będą odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00 w udostępnionych nam przez Marszałka Województwa Podlaskiego pomieszczeniach Domu Polski Wschodniej. Nocleg dla osób dyżurujących zapewnia Ambasada Polska w Brukseli. Aby upublicznić nasz projekt zorganizowano dwie konferencje prasowe 11 lutego w Brukseli i 13 lutego w Siemiatyczach. Mam nadzieję, że ten nowatorski projekt skierowany do siemiatyczan przebywających w Brukseli w perspektywie przyniesie korzyści także miastu.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1855 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 luty 2017 11:08