Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Regulamin projektu „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

środa, 27 październik 2021 14:04
Kolorowa grafika z rysunkami wykładowcy, telefonu, notesu i fragmentu świadectwa, Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy, logotyp Siemiatycze Blisko, napis Regulamin projektu „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”   Kolorowa grafika z rysunkami wykładowcy, telefonu, notesu i fragmentu świadectwa, Politechnika Białostocka Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy, logotyp Siemiatycze Blisko, napis Regulamin projektu „POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

REGULAMIN PROJEKTU

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przy współpracy z Politechniką Białostocką, której siedziba mieści się w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A.

2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.

DEFINICJE

 • 2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze.

2. Partnerze/Uczelni – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką.

3. Dyrektorze – należy rozumieć odpowiednio Dyrektora Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza uczeń, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach.

4. Szkole - należy rozumieć odpowiednio Szkołę Podstawową, do której uczęszcza uczeń, tj. Szkołę Podstawową Nr 1 w Siemiatyczach lub Szkołę Podstawową Nr 3 w Siemiatyczach.

5. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć.

6. Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD.

7. Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu

8. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej PB SUD oraz stronach internetowych szkół podstawowych, niezbędny do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach PB SUD w danym roku akademickim. Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz zgodny z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB SUD w danym roku akademickim. Wzór deklaracji „DEKLARACJA UCZESTNICTWA - PRZYJĘCIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NA PODSTAWIE REGULAMINU PB SUD” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

CELE i ZADANIA PB SUD

 • 3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.

2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI

 • 4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń klasy IV-VI Szkoły podstawowej.

2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach.

3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy Szkołami wymienionymi w ust. 2.

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.

5. Rekrutacja prowadzona jest w Szkołach zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi w ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD oraz stronach internetowych szkół, co najmniej tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD oraz stronach internetowych szkół i złożyć go do Dyrektora Szkoły, do której dziecko uczęszcza. Dyrektor jest upoważniony do przeprowadzenia rekrutacji oraz wyznaczenia opiekunów, do zadań określonych w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Rekrutację studentów do PB SUD przeprowadza Dyrektor w ramach przyznanych limitów miejsc.

8. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.

9. W przypadku spełnienia kryteriów przez większą liczbę zgłoszonych uczniów, niż limit przyznanych miejsc, Szkoła przeprowadzi losowanie i w ten sposób wytypuje uczestników PB SUD.

10. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.

11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD, jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

12. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte z powodu braku wolnych miejsc, (zachowując zasadę proporcjonalności) każda Szkoła losuje listę rezerwową, przypisując wylosowanym dzieciom kolejno numery.

13. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

 • 5

1. Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2), w terminie podanym przez Organizatora.

2. Deklarację uczestnictwa należy złożyć do Dyrektora Szkoły, do której dziecko uczęszcza.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • 6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,

2. Zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,

3. Śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

 • 7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks, identyfikator i kartę biblioteczną, które mają charakter symboliczny. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie studentowi indeksu, identyfikatora i karty bibliotecznej, Organizator zastrzega sobie prawo do ich niewydawania.

2. W przypadku zgubienia indeksu, identyfikatora bądź karty bibliotecznej, należy złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

 • 8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:

1. Złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,

2. Dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 3. Rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 9

1. Zajęcia w ramach PB SUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu zwanym rokiem akademickim.

2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni.

3. Z zastrzeżeniem §15 zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej lub w przestrzeni innych instytucji współpracujących.

 • 10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

 • 11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną odjazdu autokaru, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.

2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.

3. Przed rozpoczęciem zajęć, bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego osobę, listy obecności dostępnej u opiekuna grupy. Wzór oświadczenia upoważniającego do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze ani zbędne przedmioty.

5. Z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników, na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń mobilnych.

6. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać miejsca w którym odbywają się zajęcia. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.

7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 • 12

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie biorą udziału w zajęciach.

2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej lub poza terenem Uczelni opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni opiekunowie.

 • 13

1. Student PB SUD na zakończenie roku akademickiego otrzymuje dyplom uczestnictwa w zajęciach PB SUD.

2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

 • 14

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,

2) dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć,

3) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

 • 15

1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć PB SUD w formie stacjonarnej, w tym w przypadku zaistnienia siły wyższej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej zawiera §16.

KSZTAŁCENIE ZDALNE

 • 16

1. Kształcenie zdalne prowadzone jest przy użyciu usługi MS Office 365 (aplikacja Microsoft Teams).

2. Logowanie do aplikacji odbywać się będzie na podstawie loginu i hasła przekazanego przez Partnera na wskazany w Deklaracji Uczestnictwa adres e-mail.

3. Organizator i Partner nie zapewnia Studentom PB SUD dostępu do Internetu oraz sprzętu niezbędnego do udziału w zajęciach. Organizator i Partner nie pokrywają również kosztów poniesionych przez uczestników zajęć związanych z transmisją online oraz połączeniami telefonicznymi i internetowymi.

4. Szczegółowe informacje na temat kształcenia zdalnego dostępne będą na stronie internetowej PB SUD.

5. W przypadku wprowadzenia kształcenia zdalnego §17 nie stosuje się z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku, gdy zostanie wprowadzone kształcenie zdalne, korzystanie z Biblioteki Młodego Naukowca ogranicza się tylko do możliwości zwrotu wypożyczonych książek, zgodnie z zasadami funkcjonowania Biblioteki Politechniki Białostockiej.

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

 • 17

1. Student PB SUD pod opieką osoby dorosłej na podstawie karty bibliotecznej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.

2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 18

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach PB SUD jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze (dalej: Organizator). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach PB SUD można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany na adres: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) rekrutacji do projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, do której przeprowadzenia upoważniony jest Dyrektor – na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1,

b) archiwizacji – na podstawie obowiązujących przepisów regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1.

3. Dane osobowe udostępnione będą innym odbiorcom, tylko w przypadkach, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa oraz: Partnerowi, Dyrektorowi Szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4. Szczegółowa informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach PB SUD znajduje się w formularzu rekrutacyjnym oraz w deklaracji uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 19

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi przez Dyrektora oraz umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.

4. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć PB SUD, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy zajęć realizowanych od roku akademickiego 2021/2022.

 

Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Oświadczenie
4. Zasady korzystania z Biblioteki Młodocianego Naukowca w Czytelni Książek BPB
5. Zasady wypożyczania książek z Biblioteki Młodocianego Naukowca w Czytelni Książek BPB

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

 

 

 

 

 

Czytany 124 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 październik 2021 14:30