Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

środa, 15 lipiec 2015 08:54
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Numer karty PR 3 wersja 3. z dnia 9 czerwca 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 99 z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2021 r. poz. 221).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
w  przypadku  rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej  troje dzieci  oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; nie dłużej niż do 25 roku życia;

w  przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo  w  rodzinnym  domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W  przypadku  osób  nieposiadających  numeru  PESEL,  składając  wniosek   o   przyznanie   Karty, poza dokumentami, o których mowa, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

w przypadku  dzieci  legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym   albo   znacznym   stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

W   przypadku cudzoziemców  mających miejsce zamieszkania   na   terytorium   RP   na   podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu  uchodźcy  lub  ochrony  uzupełniającej,  jeżeli  zamieszkuje  z  członkami  rodziny  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę tradycyjną.

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa powyżej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 809, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, pokój numer 10, telefon 85 65 65 818
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji  wnosi  się do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego. Odwołanie  należy  złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa poniżej:
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
w wieku do ukończenia 18. roku życia;
w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25. roku życia;
bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie  pozbawił  go  władzy  rodzicielskiej  lub  jej  nie  ograniczył  przez  umieszczenie  dziecka  w  pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Oświadczenia zawarte  we  wniosku  oraz  oświadczenia: że  rodzic  nie  jest  pozbawiony  władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do  co  najmniej  trojga  dzieci; o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej  lub  rodzinnym  domu  dziecka, składa się pod rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie   jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Członkowie rodziny wielodzietnej są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian danych zawartych w Karcie lub adresu poczty  elektronicznej  lub  numeru  telefonu – jeżeli obowiązek ich  podania  wynika  z  ustawy,  zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy, chyba że członek rodziny złożył wniosek o przyznanie nowej karty.

Osoby posiadające Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżek oraz innych uprawnień oferowanych przez  instytucje publiczne oraz przedsiębiorców prywatnych. Informacje
o partnerach  programu Karty Dużej Rodziny KLIKNIJ TUTAJ

Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek uzyskanych na podstawie Karty Rodzina 5+.

Z dniem 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie, czy posiadał kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Elektroniczna KDR została przeniesiona do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Do aktywowania mObywatela wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), pozostają przy kartach tradycyjnych. Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): Administratorem danych osobowych jest: Minister właściwy do spraw rodziny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul.  Nowogrodzka  1/3/5, 00‐513 Warszawa, e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe: do inspektora ochrony danych w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania Karty Dużej Rodziny na  podstawie  art.  6  ust  1  lit.  c ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki  1  na  podstawie  zawartej  z  tą  firmą  przez  Ministerstwo  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Dane osobowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.  Dane  osobowe,  o  których  mowa  w  ust.  1  wraz  z  wnioskiem  o  przyznanie  Karty  i  dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przetwarzania, o których mowa powyżej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przyznania Karty Dużej Rodziny. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

W załączeniu:

  • karta usługi Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Załączniki:

  • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR)
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (ZKDR-01)
  • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym (ZKDR-02)
  • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (ZKDR-03)
Czytany 3674 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 czerwiec 2021 10:43