Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 września 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:03

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 września 2012 r.

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Krótki termin jaki upłynął od ostatniej sesji Rady powoduje, że dzisiejsze sprawozdanie będzie dość krótkie. Mam jednak nadzieję, że zawarte nim informacje okażą się dla Państwa interesujące.

Na początku września ruszyła budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Roboty rozpoczęto ze znacznym opóźnieniem. Biorąc pod uwagę zakres robót do zrealizowania oraz przedstawiony harmonogram finansowo-rzeczowy jest mało prawdopodobne, że inwestycja zostanie zrealizowana w zaplanowanym terminie.

Zostały zakończone i odebrane roboty związane z remontem Przedszkola Nr 1. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 510 086 zł. Wydatki poniesione w bieżącym roku to 118 980 zł Ocenę uzyskanego rezultatu pozostawiam Państwu. Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektor wynika, że wykonane roboty pozwoliły wyeliminować wiele mankamentów związanych z użytkowaniem budynku.

Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Podleśne”. Obecnie trwa odbudowa nawierzchni ulic wraz z wymianą krawężników. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową upływa 30 listopada. Według zapowiedzi Wykonawcy roboty zostaną wykonane i przekazane do użytkowania przez upływem tego terminu. Korzystając z prowadzenia prac drogowych w tej części Miasta, zlecane są bieżące remonty i modernizacje kanalizacji deszczowej. We wrześniu wykonano remont kanalizacji deszczowej o długości 35 mb ul. Lipowej wraz z remontem 7 wpustów ulicznych w ulicach Akacjowej, Sosnowej i Świerkowej na wartość 17 508 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest również w innych rejonach miasta. Na osiedlu „Nad zalewem” w ulicy Sportowej, Słowackiego, Prusa i Asnyka oraz na osiedlu Ciechanowieckie. Wodociąg rozbiorczy w ulicy Nadrzecznej został już pobudowany i jest zgłoszony do odbioru.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w ramach remontów cząstkowych wykonano remont ulic Targowej, Księdza Ściegiennego oraz Wysokiej przy ciągu handlowym do granicy działki miejskiej, na łączną wartość 121 027 zł.

Przedsiębiorstwu Drogowo Mostowemu zlecono remont 333 mb chodników: na ul. Sosnowej (odcinek od ul. Kasztanowej do Akacjowej) oraz na ulicy Leśnej (odcinek od ul. Górnej do Kasztanowej). Termin wykonania prac ustalono do 30 października. Ich koszt wyniesie 68 696 zł.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozstrzygnięty został przetarg na budowę 137 metrowego odcinka ul. Sosnowej. Nawierzchnia zostanie ułożona z kostki brukowej. Wykonawcą jest Firma „Dimex”. Koszt zadania wyniesie 72 870 zł.

Trwają też prace przygotowawcze do budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 między ulicami Ogrodową a Drohiczyńską oraz budynkiem starej szkoły.

Wkrótce rozpocznie się, oczekiwana przez wielu mieszkańców, budowa ulicy Cichorskiego-Zameczka - odcinka między ulicami Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „Bielbud” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego z ofertą 121 640 zł. Budowa ma zostać zakończona do 30 listopada br.

Wykonany został projekt na rozbudowę linii oświetleniowej przy ulicy Armii Krajowej w kierunku Zakładu PRONAR. Jeszcze w tym tygodniu zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę położenie Zakładu, projektowana trasa budowy oświetlenia ulicznego została zakończona na wysokości nieruchomości Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Pozostały odcinek drogi dojazdowej położony jest poza granicami administracyjnymi Miasta.

Uzyskano pozwolenia na budowę linii oświetleniowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do osiedla Tarasy. Po zapoznaniu się kosztorysem inwestorskim wystąpiono do potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego odcinka. Termin składania ofert upływa 28 września.

W trakcie przygotowania jest wniosek na pozyskanie środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni w ulicy Żeromskiego i A. Jabłonowskiej. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe miasta przebudowa wspomnianych ulic została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności wzięliśmy pod uwagę przebudowę ulicy Żeromskiego od strony 11 Listopada oraz A. Jabłonowskiej do ulicy Annopolskiej. Włączenie do programu części ulicy A. Jabłonowskiej związane jest z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej.

Ogłoszony został przetarg na budowę Skateparku z terminem realizacji inwestycji do 15 grudnia br. Termin otwarcia ofert ustalono na 1 października.

W ostatnim okresie spadło zainteresowanie nabywaniem przez najemców, komunalnych lokali mieszkalnych. Sprzedany został jeden lokal przy ul. Pałacowej 7 z zastosowaniem 80% bonifikaty oraz toczy się jedno postępowanie w sprawie sprzedaży kolejnego lokalu.

Toczy się również postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Grodzieńskiej. Opłata z tytułu przekształcenia jest różnicą wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. W związku z brakiem w naszym mieście stosownej uchwały Rady, obecnie nie stosuje się bonifikat od wyżej wymienionej opłaty.

Od 6 września przeprowadzana jest w Urzędzie Miasta kontrola NIK w zakresie realizacji i wykorzystania przez samorządy dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Odbyła się również druga kontrola NIK - w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. O wynikach obu kontroli poinformuję Wysoką Radę po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

6 września upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Ogółem wpłynęło 90 wniosków. Miasto złożyło zapotrzebowanie na wypłaty w ramach tego programu, w wysokości 21 469 zł. Dotychczas otrzymaliśmy kwotę 11 965 zł. Środki te zostały przekazane szkołom. Oczekujemy na II transzę po otrzymaniu, której nastąpią kolejne wypłaty.

Wypłacone zostały jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne przyznane 12 uczniom z rodzin dotkniętych nawałnicą, która miała miejsce 29 lipca br. Zasiłki zostały przyznane tym rodzinom, które wcześniej otrzymały zasiłki celowe w związku ze stratami w gospodarstwach domowych.

Zakończone zostało przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych oraz stypendium im. Jana Pawła II. Na stypendia szkolne złożono 155 wniosków oraz 8 na stypendium im. Jana Pawła II. Obecnie rozpocznie się procedura analizy wniosków.

Od początku bieżącego roku funkcjonuje w naszym mieście Żłobek Miejski. Ostatnio pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa części kosztów funkcjonowania tej jednostki. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w wysokości 138 500 zł.

1 września podczas dyskoteki na zakończenie lata organizowanej przez Siemiatycki Ośrodek Kultury przy współpracy z członkami Stowarzyszenia Abstynentów IGNIS zostały rozpropagowane broszury profilaktyczne. Zawierały one informacje dotyczące uzależnień, grupy abstynenckiej oraz placówek pomocowych znajdujących się na terenie miasta. Podjęte działanie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozpoczęła się druga edycja kampanii "Narkotyki? Na co mi to" tym razem przebiegająca pod hasłem "Odleć z nami, nie z narkotykami". W ramach akcji zorganizowano ogólnopolski konkurs dla młodzieży, który rozpropagowano w siemiatyckich szkołach oraz na stronie Urzędu Miasta. Tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na kształtowanie własnej osobowości, rozwój zainteresowań i aktywność, która pozwala oddać się swojej pasji.

W dniach 6-7 września 2012 r. uczestnicy projektu „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach” wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Lublina. W czasie wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w Szkole Superbabci w Lublinie oraz zwiedzali Lublin i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Na zakończenie chciałbym poinformować Wysoką Radę o stanie zaawansowania prac nad wprowadzeniem w naszym mieście nowego systemu gospodarki odpadami. Przypomnę, że nowe zasady mają zacząć obowiązywać od połowy 2013 r. W chwili obecnej są opracowywane projekty uchwał, które rada ma uchwalić obowiązkowo do końca roku: tj nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście spójny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenie terminu i częstotliwości wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami, wzór deklaracji oraz sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Trwają rozmowy z gminami powiatu siemiatyckiego o wspólnym ogłoszeniu przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Ponieważ temat gospodarki odpadami jest obszernym zagadnieniem, a przyjęte przez Radę rozwiązania będą miały wpływ na życie mieszkańców być może przez wiele lat, przed skierowaniem do Rady konkretnych projektów uchwał w październiku przedstawimy Państwu główne założenia systemu.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2061 razy