Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:03

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 sierpnia 2012 r.

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Proszę o wysłuchanie krótkiego sprawozdania z bieżącej działalności.

7 sierpnia została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1. Wykonawcą jest firma HALIFAX International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w wysokości 997 008 zł. Zgodnie z warunkami umowy termin zakończenia realizacji budowy został ustalony na 2 miesiące od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy, co nastąpiło tego samego dnia. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma WarMbud Mariusz Warszycki z Bielska Podlaskiego. Niestety, chociaż od przekazania placu budowy upłynęły 3 tygodnie, firma nie przystąpiła do budowy. Są poważne obawy, że termin zakończenia inwestycji jest zagrożony. Za przekroczenie terminu wykonawcy zostaną naliczone przewidziane umową kary.

Korzystając z planowanej przez Polską Grupę Energetyczną przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej NN na kablową: ulic Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej oraz części ulicy Kościuszki, zdecydowałem o zleceniu wykonania dokumentacji przebudowy oświetlenia na tych odcinkach. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone tym samym firmom, które przygotowują dokumentację dla PGE, tj. Biuru Projektowemu ELAM i Biuru Projektowemu KELPRO. Na początku sierpnia zostały podpisane umowy. Termin realizacji prac projektowych został ustalony na 2 lutego 2013 r. z biurem KELPRO i na 30 kwietnia 2013 r. z biurem ELAM.

17 sierpnia zostało zgłoszone zakończenie prac remontowych - wymiany pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ulicy Zaszkolnej 8 i Krótkiej 6. Zadanie inwestycyjne w całości zostanie sfinansowane w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W związku z powstaniem oszczędności, w stosunku do przyznanego dofinansowania, ubiegamy się wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu remontu celem wykorzystania w pełni przyznanych środków.

Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Podleśne”. Obecnie trwa odbudowa nawierzchni oraz wymiana krawężników. Termin zakończenia budowy zgodnie z umową upływa z końcem listopada. Według zapowiedzi Wykonawcy roboty zostaną wykonane i przekazane do użytkowania przez upływem umownego terminu. Równocześnie prowadzona jest budowa kanału sanitarnego na osiedlu „Nad zalewem” w ulicy Sportowej, Słowackiego, Prusa i Asnyka. Wodociąg rozbiorczy w ulicy Nadrzecznej został już pobudowany i jest zgłoszony do odbioru.

Trwa również budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Ciechanowieckie”.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Podleśnie” wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinkach kolidujących z kanałem sanitarnym w ul. Akacjowej dł. 8 mb na wartość 6 041 zł oraz ul. Świerkowej dł. 26 mb wraz z dziewięcioma przykanalikami na wartość 21 704 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę odcinka 84 mb ul. Krzywej na wartość 12 295 zł oraz remont odcinka drogi miejskiej od ul. Ogrodowej do budynku ZUS na wartość 2 539 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o. o. w Siemiatyczach.

W czerwcu Rada Miasta podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, w wysokości 80 000 zł, powiatowi siemiatyckiemu na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ul Armii Krajowej. Prace przy remoncie zostały zakończone i w dniu dzisiejszym odbędzie się odbiór robót.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w ramach remontów cząstkowych trwają prace przy remoncie ulic: Targowej, Ks. Ściegiennego oraz ul. Wysokiej przy ciągu handlowym do granicy działki miejskiej. Wykonano również profilowanie i doziarnienie kruszywem naturalnym ok. 8 km miejskich dróg gruntowych prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o. o. w Siemiatyczach, wartość robót wyniosła 28 831 zł.

Remonty cząstkowe wykonywane są też przez pracowników MOSiR, którzy uzupełniają na bieżąco ubytki w jezdniach masą na zimno.

Sukcesywnie realizowana jest sprzedaż, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych. W ostatnim okresie zbyto trzy lokale: dwa przy ulicy Wysokiej 64A oraz jeden przy Świętojańskiej 27. Łączny dochód ze sprzedaży po udzieleniu 80% bonifikaty wyniesie 62 679 zł, z czego kwotę 27 179 zł rozłożono na raty płatne do 2014 roku. Obecnie trwają czynności zmierzające do sprzedaży kolejnych 3 lokali mieszkalnych.

Niepowodzeniem zakończyła się próba zbycia działki o pow. 656 m2, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej. Cena wywoławcza wynosiła 38.000 zł + VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium w wymaganym terminie. Na początek października planowane jest przeprowadzenie pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości: przy ulicy Żwirki i Wigury o pow. 353 m2 - cena wywoławcza 40.000 zł + VAT oraz przy ulicy 11 Listopada o pow. 1044 m2 - cena wywoławcza 60.000 zł + VAT.

17 sierpnia tego roku umową notarialną oddano w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę o pow. 147 m2przy ul. Kilińskiego. Pierwsza opłata roczna z tego tytułu wyniosła 4 597 zł, którą rozłożono na 5 rat rocznych płatnych do 2016 roku.

Realizując ustalenia budżetu na 2012 r., do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działki wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pod drogi: o pow. 593 m2 przy ulicy Ogrodowej za kwotę 45.000 zł oraz w rejonie ul. Żeromskiego i Jabłoniowej o pow. 2006 m2  za kwotę 90.000 zł.

W miesiącu lipcu br. rozpoczęto przeprowadzanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Aktualizacja spowodowana jest znacznym wzrostem wartości gruntów w stosunku do ostatniej dużej aktualizacji, która miała miejsce w roku 1997. Na chwilę obecną, zawiadomienia o wypowiedzeniu dotychczasowej opłaty i przyjęciu nowej, dostali mieszkańcy bloków przy ulicy Pałacowej 7, 9, 11, 13, 15, Świętojańskiej 27 i 29 oraz 11 Listopada 35. Na lata przyszłe planuje się zaktualizować opłaty roczne wieczystym użytkownikom nieruchomości zabudowanych lub przewidzianych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i wieczystym użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą, spółdzielniom i kościołom.

W wyniku nawałnicy jaka przeszła nad naszym miastem 29 lipca uszkodzonych zostało 16 budynków mieszkalnych. Następnego dnia powołana przeze mnie komisja przystąpiła do szacowania strat. Rodziny poszkodowane otrzymały zasiłki celowe łącznie na kwotę 46 550 zł. W trzech przypadkach, gdzie straty były największe, poszkodowani ubiegają się o zasiłki na remont do 20 000 zł.

Dziewięciorgu dzieciom z rodzin dotkniętych żywiołem przyznane zostały zasiłki szkolne. Ponadto został złożony wniosek o środki finansowe na tzw. zasiłki losowe na cele edukacyjne dla dziesięciorga dzieci.

W 5 gospodarstwach rolniczych dokonano szacowania strat pod kątem udzielenia poszkodowanym gospodarstwom kredytów, które pozwolą na wznowienie produkcji rolnej. Tylko jedno spośród gospodarstw uzyskało wskaźnik szkód uprawniający o ubieganie się o kredyt preferencyjny, tj. ponad 30% średniej rocznej produkcji.

Od maja realizowany jest projekt pt. „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W sierpniu dobiegają końca zajęcia i warsztaty edukacyjne prowadzone przez animatorów ze Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku. Również w sierpniu kończą się zajęcia relaksacyjne. W ramach których członkowie siemiatyckiej akademii wymienili się w Białymstoku z uczestnikami Szkół Superbabci z Białegostoku i Supraśla. We wrześniu uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Lublina. Miejsce wyjazdu zostało ustalone wspólnie. W Lublinie poza zwiedzaniem samego miasta oraz spotkaniem z uczestnikami lubelskiej Szkoły Superbabci, członkowie akademii będą mieć okazję czynnego uczestnictwa w kulturze; w planach jest wieczorne wyjście do teatru. Dodatkowo w programie wyjazdu przewidziane jest zwiedzanie Muzeum w Majdanku oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Druga połowa września oraz październik zarezerwowane zostały na staże wolontariackie seniorów. Odbywać się one będą w jednostkach takich jak SOK, biblioteka miejska, przedszkola i innych, decyzję w tym zakresie podejmą sami beneficjenci. W trakcie staży uczestnicy w praktyce wykorzystają wiedzę, umiejętności praktyczne i organizatorskie zdobyte podczas zajęć. Realizacja projektu zakończy się w październiku br.

W ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Siemiatyczom w niedzielę 2 września o godz. 13.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach organizowany jest koncert pt. "Muzyka w świątyni - wiosna-lato". W programie usłyszymy modlitwy i arie kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in. Moniuszki i Verdiego, w wykonaniu Eweliny Wojciechowskiej (sopran) i Macieja Krassowskiego (akompaniament).

Strona www.siemiatycze.eu wzbogacona została o nowe artykuły dotyczące dziejów Siemiatycz - "Historia Siemiatycz w rysunkach i opisach Henryka Świerżewskiego". To wyjątkowy przewodnik po zabytkach naszego miasta. Siemiatycki przewodnik i artysta przedstawił dzieje kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, cerkwi prawosławnej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, kaplicy ewangelickiej, synagogi, dawnego klasztoru o.o. Misjonarzy, zabytkowych nagrobków oraz zespołu rynkowego. W zakładce Informator turystyczny znajdują się również Legendy Ziemi Siemiatyckiej autorstwa Eugeniusza Nowaka oraz Legendy Podlasia Nadbużańskiego Tomasza Lippomana.

Niestety dobiegają końca wakacje. W tym roku udało się uniknąć zamknięcia kąpielisk z powodu zanieczyszczeń. W ciągu całego sezonu woda była badana pięciokrotnie, wyniki badań za każdym razem wskazywały, że jakość wody spełnia wszystkie normy. Zarówno na basenie, jak i na kąpielisku nad bezpieczeństwem czuwali wykwalifikowani ratownicy. W związku z wejściem nowych przepisów na wyposażenie basenu i kąpieliska zakupiono torby medyczne wraz z wyposażeniem oraz butle tlenowe, koszt to ok. 9 tys. zł. W czasie wakacji MOSIR był organizatorem zajęć i zawodów sportowych takich jak Mistrzostwa Siemiatycz w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn, zawody pływackie, Wakacyjna Liga Orlika, Basket Cup, wyścigi kajaków i rowerów wodnych, zawody o tytuł Najsilniejszego w Siemiatyczach i wiele innych. W lipcu Siemiatycze były gospodarzem Mistrzostw Polski o Puchar im. W. Kuchara - rocznik 1998 w piłce nożnej do lat 14. Gościliśmy drużyny m.in. z Pomorza, Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski. Na hali widowiskowo-sportowej dobiegają końca obozy sportowe, na których przebywają 122 osoby. Zajęcia odbywają się na hali sportowej, nocleg i wyżywienie zapewnia gimnazjum. Na początku lipca z bazy gimnazjum korzystali również uczestnicy Turnieju Tańców Polskich o Podlaską Szyszkę.

Wakacje były dobrym okresem, by przygotować placówki oświatowe na przyjęcie uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 1 w trzech klasach wymieniono podłogi na wartość ok. 30 000 zł, ponadto trzy kolejne pracownie zostały wyposażone w zestawy multimedialne: komputer, projektor i przystawkę multimedialną. W ten sposób od 1 września 43% pracowni w szkole będzie wyposażonych w zestawy multimedialne, co ułatwi nauczycielom prowadzenie lekcji uczniom, zaś je uatrakcyjni.

Dobiega końca remont Przedszkola Nr 1. W Gimnazjum Nr 1 przeprowadzono remont korytarza szkolnego zdjęta została boazeria i położono tynk żywiczny.

Dla pierwszoklasistów zostały przygotowane znaczki odblaskowe z herbem Miasta oraz kamizelki odblaskowe, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze. Są też skromnym upominkiem na rozpoczęcie etapu szkolnego w ich życiu.

W szkołach, do 6 września, przyjmowane są wnioski o pomoc finansową w zakupie podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, natomiast w Urzędzie Miasta do 15 września przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne, a do 20 września o stypendium Jana Pawła II.

Od 1 września następuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Pensja zasadnicza wzrasta o 3,8%. Jednocześnie rosną uzależnione od kwoty bazowej średnie wynagrodzenia nauczycielskie.

W najbliższą sobotę, w amfiteatrze nad zalewem odbędzie się impreza pod hasłem - zakończenie wakacji. W programie koncerty zespołów młodzieżowych. Wystąpi również zwycięzca tegorocznego Blues Festiwalu zespół Polska B, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Cochise z Pawłem Małaszyńskim jako liderem. Początek o godz. 17.00. Zapraszam Państwa na tę imprezę w imieniu swoim i Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2075 razy