Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22 czerwca 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:02

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 22 czerwca 2012 r. 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

W dniu dzisiejszym mam przyjemność przedstawić Wysokiej Radzie sprawozdanie za pierwszy, pełny rok działalności.

Procedura absolutorium związana jest z rozpatrzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, jednak uważam, że dobrym zwyczajem jest też podsumowanie merytoryczne działalności samorządu i to też w tym momencie chciałbym uczynić.

Zakres działalności samorządu jest bardzo szeroki. Nie sposób w trakcie jednego wystąpienia przedstawić złożoności realizowanych zadań. W ciągu roku podczas sesji Rady starałem się na bieżąco informować o stanie realizacji poszczególnych działań. Dzisiaj przypomnę w skrócie te najważniejsze.

 

Inwestycje

Przy uchwalaniu budżetu Miasta najwięcej dyskusji i emocji jest związanych z planowanymi inwestycjami, dlatego od nich rozpocznę wystąpienie.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zawierał 22 pozycje w tym opracowanie dwóch dokumentacji.

Największą realizowaną inwestycją była przebudowa ul. Legionów Piłsudskiego oraz remont ul. Pałacowej realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Koszt inwestycji wyniósł 1 621 771 zł, przy dofinansowaniu w wysokości  810 885 zł. Poza poprawą stanu technicznego wymienionych ulic ważną rzeczą dla mieszkańców jest powstanie wielu nowych miejsc parkingowych. Przebudowa ul. Legionów Piłsudskiego obejmowała również budowę 145 mb kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ta została połączona, dodatkowym, 69 metrowym odcinkiem z kanalizacją ulicy Ogrodowej, którego koszt wyniósł 39 360 zł. Dopełnieniem nowego wyglądu tej części Miasta było ustawienie dwóch nowych wiat przystankowych.

Kolejną co do wielkości inwestycją był remont budynku Przedszkola Nr 1. Ze względu na wysokie koszty remontu, oszacowane na 615 tys. zł, podzielony został na dwa etapy. W ubiegłym roku zmieniono konstrukcję dachu, przebudowano kominy, schody zewnętrzne i tarasy. Pierwszy etap kosztował miasto 391 tys. zł. II etap będzie realizowany w bieżącym roku.

Zrealizowano także remont dachu dawnej oranżerii, którego koszt wyniósł  111 298 zł. 18,42 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Na teren wokół oranżerii opracowano dokumentację zawierającą nowe rozwiązania w zakresie zieleni i miejsc wypoczynku. Opracowanie zostało przekazane miastu w październiku. Koszt wyniósł 32 964 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji została oszacowana na 2 042 262 zł. Jednocześnie podjęto działania związane z opracowaniem projektu drogi dojazdowej z parkingu przy SOK do ul. Legionów Piłsudskiego

Przy szkołach podstawowych, w ramach ogólnopolskiego programu Radosna Szkoła wybudowano place zabaw. Koszt budowy wyniósł 332 tys. zł, z czego ok. 50% stanowiła dotacja z budżetu państwa. Inwestycja została poddana procedurze odbioru jakościowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, w trakcie którego na miasto został nałożony obowiązek wykonania dodatkowego ogrodzenia wewnątrz placów zabaw. Podniosło to koszty przedsięwzięcia o 12 607 zł. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz dewastację placów, w przyszłości należy uwzględnić poniesienie kosztów monitoringu.

Miasto uzyskało również dotację w wysokości 55 000 zł na wymianę pokrycia dachowego w dwóch budynkach mieszkalnych zamieszkałych przez Romów. Zadanie zostanie zrealizowane już w 2012 r.

Dwa spośród zaplanowanych zadań na 2011 r. związane były z budową oświetlenia ulicznego: w ul. Cerkiewnej oraz części ul. B. Głowackiego i Białostockiej. Inwestycja została opłacona w 2012 r. ze względu na niekompletność dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę do końca ubiegłego roku. Poza wymienionymi ulicami oświetlenie uzupełniono na drodze wewnętrznej przy ul. Górnej oraz rozbudowano oświetlenie przy ul. Bursztynowej.

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów wokół zalewów pod nazwą: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach. Do projektu planowane jest włączenie przebudowy kanalizacji deszczowej ulicy Nadrzecznej, na którą już wcześniej została opracowana dokumentacja. Wykonanie opracowania zlecono dopiero 20 października gdyż wykonawcę wyłoniono w drugim przetargu. Koszt opracowania to 429 270 zł. Kompletna dokumentacja została przekazana 30 stycznia br. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie na atrakcyjność Miasta. Bardzo liczymy na uzyskanie dofinansowania tego projektu. Bez wsparcia zewnętrznego jego realizacja będzie niemożliwa.

W ubiegłym roku pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze” . W końcu rokuzostała podpisana umowa. Z przyczyn, które Państwo znacie, Przedsiębiorstwo Komunalne zrezygnowało z dofinansowania i zamierza realizować przedsięwzięcie własnymi środkami. W ubiegłym roku wybudowana została kanalizacja w ulicy Żeromskiego. W bieżącym roku trwa budowa kanalizacji na osiedlu po prawej stronie ulicy Słowiczyńskiej.

Zmianie uległa też koncepcja rozwoju ciepłownictwa w mieście. Odstąpiono od budowy elektrociepłowni w rejonie ulicy 11 Listopada i Żwirki i Wigury. Zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie elektrociepłowni opalanej biomasą”.

Z przykrością muszę stwierdzić, że upłynął kolejny rok bez możliwości wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i na przebudowę nawierzchni drogowej w ul. Sportowej, Plażowej i Słowiczej. Przyczyną wstrzymania prowadzonych prac projektowych jest sporny przebieg linii rozgraniczającej jednej nieruchomości położonej przy ul. Plażowej. W sprawie toczy się postępowanie sądowe.

Tak jak w poprzednich latach wykonywano prace związane z budową, remontem i przebudową chodników. Wykonano je na 824 mb. Wybudowano chodnik na części ul. Gilewskiego, Konopnickiej, Wysokiej przy ciągu handlowym, Obrońców Warszawy oraz w kierunku amfiteatru wraz z ustawieniem ogrodzenia sztywnego. Łączny koszt budowy chodników wyniósł 118 230 zł. Przy robotach tych częściowo zostały wykorzystane materiały z rozbiórki z ulic Legionów Piłsudskiego i Pałacowej.

W ramach remontów cząstkowych ulic odnowiono nawierzchnię bitumiczną 99 m odcinka ul. Słowackiego i 150 m odcinka ul. Ogrodowej, drogi w kierunku zakładów Pronar oraz 1400m 2 parkingu przy ul. Grodzieńskiej. Koszt tych prac wyniósł 160 606 zł. Drogi gruntowe (ulice Walendziuki, Sosnowa, Krzywa i Konopnickiej) zostały poddane profilowaniu oraz doziarnianiu kruszywem naturalnym, co poprawiło ich przejezdność.

Udzielona została pomoc finansowa powiatowi siemiatyckiemu w wysokości 30 000 zł na wykonanie remontu ul. Armii Krajowej.

Ogółem wartość robót drogowych realizowanych przez miasto wyniosła 2  288 371 zł. Z tego 36,75 % stanowiły dotacje zewnętrzne.

Ważną sferą działalności samorządu jest ochrona środowiska. W tej dziedzinie skupiono uwagę na wstępnych czynnościach przygotowujących do zmian w systemie gospodarki odpadami, które miasto jest zobowiązane wprowadzić do 1 lipca 2013 r. Obowiązkowe przejęcie odpadów przez miasto i ich segregacja to filary nowego systemu. Do segregacji miasto przyzwyczaja mieszkańców już od kilku lat. Służą temu pojemniki na surowce ustawione w różnych punktach miasta, akcje nieodpłatnego zabierania surowców prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne oraz konkursy dla uczniów. W ubiegłym roku rozstrzygnięta została już 9 edycja konkursu polegającego na zbiórce surowców wtórnych przez dzieci i młodzież. Zachętą do udziału w konkursie są atrakcyjne nagrody .

Osobnym problemem jest przestrzeganie przez mieszkańców regulaminu utrzymania porządku i czystości szczególnie w zakresie usuwania z nieruchomości nieczystości stałych i płynnych w tym brak podłączeń do sieci kanalizacyjnej mimo istnienia kanału sanitarnego w danej ulicy. Kontrolę realizacji tych obowiązków przeprowadzono w stosunku do 406 nieruchomości. Tam gdzie stwierdzono nieprawidłowości wydano zalecenia i ustalono termin ich wykonania.

U mieszkańców posiadających czworonogi staramy się wyrobić właściwe nawyki opieki nad zwierzętami. W tej kwestii wiele jeszcze przed nami, ale został zrobiony pierwszy krok. Miasto zakupiło 2000 szt. zestawów higienicznych „wucepsinka”, które były nieodpłatnie rozdawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Zarząd Mienia Komunalnego, szkoły i Urząd Miasta.

Podniesiony został standard opieki nad bezpańskimi zwierzętami w przytulisku prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Koszty, jakie poniosło z tego tytułu miasto wyniosły 88 287 zł.

Sukcesywnie realizowany był program usuwania z terenu Miasta wyrobów azbestowych. Na jego realizację miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 22 201 zł. W realizację programu miasto zaangażowało również środki własne w wysokości 5 821 zł. W sumie pozwoliło to na bezpieczne usunięcie azbestu z 17 posesji.

      

Gospodarka Komunalna 

Ubiegły rok nie był korzystny jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy. Założony na początku roku plan sprzedaży nie został w pełni zrealizowany z powodu braku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży. Mimo dwukrotnych przetargów nie udało się sprzedać ani nieruchomości przy ul. Ciechanowieckiej, ani nieruchomości przy 11 Listopada. W trybie przetargu zbyte zostały niewielkie działki przy ul. Ks. Ściegiennego, Zaszkolnej i Słowiczyńskiej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 92 420 zł. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedano 2 działki i jedną na rzecz użytkownika wieczystego.

Niewielkie było także zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych przez najemców. Z założonej w planie dochodów sprzedaży 15 lokali sprzedano jedynie trzy. Przy sprzedaży zastosowano bonifikaty w wysokości 75 i 80%.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 8 nieruchomości za łączną kwotę 147 128 zł, przy czym 76 944 zł z tej kwoty rozłożono na raty do 10 lat.

Kontynuując proces komunalizacji mienia decyzją Wojewody Podlaskiego stwierdzono na rzecz Miasta Siemiatycze własność 6 nieruchomości o pow. 0,5447 ha, które przyjęto w zasób dróg miejskich. Ponadto w drodze cywilno-prawnej nabyto prawo użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowej działki o pow. 255 m2 na poprawienie dojazdu do hali sportowej za kwotę 30 000 zł oraz nabyto od osoby fizycznej nieruchomość zabudowaną o pow. 1366 m2 przy ul. B. Głowackiego na poszerzenie ulicy za kwotę 180 000 zł.

Część nieruchomości stanowiących zasób gminny jest przedmiotem dzierżawy oraz najmu. W ubiegłym roku obowiązywały łącznie 102 umowy dzierżawne za grunt, z czego uzyskano dochód w wysokości 140 591 zł oraz 13 170 zł z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy. Z najmu lokali użytkowych położonych w budynkach komunalnych przy Placu Jana Pawła II uzyskano dochód 118 389 zł netto za opłaty targowej 73 516 zł brutto. Roczny koszt obsługi targowisk wyniósł 49 970 zł. Obejmuje on koszty zarządcy, wynagrodzenia inkasenta oraz czynszu za targowicę płodów rolnych przy ul. Ciechanowieckiej.

Oświata

W ubiegłym roku nie uległa zmianie ilość placówek oświatowych prowadzonych przez miasto. Porównując jednak lata szkolne 2010/11 i 2011/12 o 80 zmniejszyła się liczba uczniów. Spowodowało to zmniejszenie liczby oddziałów z 58 do 55 oraz zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli ze 125 do 122. Jedyną szkołą, w której nastąpił wzrost liczby uczniów, była Szkoła Muzyczna.

Mimo zmniejszenia zakresu zadań oświatowych realizowanych przez miasto wydatki na oświatę wzrosły z 14 614 749 w roku 2010 do 15 894 249 w roku 2011. W kwocie tej 8 930 605 zł tj. 56,19% stanowiła subwencja oświatowa. Wzrost wydatków na oświatę powodowany jest przede wszystkim sukcesywnym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Na przestrzeni 3 lat wynagrodzenia tej grupy zawodowej wzrosły o 21%. Wypłacone w ubiegłym roku dodatki wyrównawcze pochłonęły kwotę 284 366 zł obciążoną dodatkowo składkami ZUS. Z budżetu zostały wypłacone 9 miesięczne odprawy dla zwolnionych nauczycieli zrefundowane zaledwie w 10%.

Od lipca wprowadzona została podwyżka opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu do 130 zł oraz wprowadzona została podwyższona opłata stała za pobyt w przedszkolu w okresie wakacji do 160 zł. Niestety nowe regulacje na skutek interwencji organu nadzoru przetrwały zaledwie do początku bieżącego roku. Obecny, godzinny system opłat za pobyt w przedszkolu jest mniej korzystny dla gmin.

Do trzech miejskich przedszkoli uczęszczało 530 dzieci w tym 55 z terenu gminy Siemiatycze. Na mocy stosownego porozumienia z wójtem, gmina Siemiatycze zwracała do budżetu miasta równowartość wydatków ponoszonych przez miasto na te dzieci.

Przedszkola starają się uatrakcyjnić dzieciom pobyt w placówce poprzez organizowanie dodatkowych zajęć. W Przedszkolu Nr 1 realizowany był projekt Super Przedszkole współfinansowany w 93,92% przez Unię Europejską, zaś w Przedszkolu Nr 5 program Klub Leśnego Przedszkolaka dofinansowany w 94,99%. Koszt każdego z projektów wyniósł blisko 300 000 zł  Dzięki tym projektom dzieci korzystały z atrakcyjnych dodatkowych zajęć, w tym z wyjazdów na basen.

W okresie wakacyjnym przedszkola pełniły dyżury zapewniając w ten sposób opiekę dzieciom 83 dzieciom.

W związku z nierozwiązanym problemem instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 w Przedszkolu Nr 3 przeprowadzono remont i zaadaptowano części pomieszczeń na potrzeby żłobka. Koszt prac adaptacyjnych i wyposażenia pomieszczeń wyniósł 272 067 zł zł i w 69,58% został pokryty ze środków pozyskanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Pierwotna koncepcja powołania zespołu przedszkolno-żłobkowego została zakwestionowana przez organ nadzoru w związku z tym we wrześniu zdecydowano o utworzeniu odrębnej jednostki organizacyjnej, która rozpoczęła działalność z początkiem bieżącego roku.

Mimo potrzeby wprowadzania oszczędności możemy się pochwalić, że we wszystkich przedszkolach prowadzone były mniejsze lub większe prace remontowe, wymieniano sprzęt i wyposażenie. W efekcie dzieci w naszych przedszkolach mają zapewnione bardzo dobre warunki.

 

Kultura

W zakresie kultury utrzymano funkcjonowanie dwóch instytucji: ośrodka kultury i biblioteki. W związku z trudnościami lokalowymi w październiku zawieszone zostało działanie filii biblioteki mieszczącej się w Przedszkolu Nr 1. Biblioteka obsłużyła w ubiegłym roku 2 768 czytelników. Księgozbiór został wzbogacony o 1444 woluminy. Ze środków własnych na zakupy książek wydano 20 251 zł i 7 500 zł uzyskano w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Biblioteka zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu uzyskała nowy sprzęt o wartości 8 730 zł, ponadto pracownicy biblioteki uczestniczą w warsztatach, efektem których będzie opracowanie kilkuletniego planu rozwoju biblioteki.

W ubiegłym roku została opracowana Strategia Rozwoju Siemiatyckiego Ośrodka Kultury jako efekt uczestnictwa pracowników ośrodka w Programie Dom Kultury Plus. Jednym z jej założeń jest wzbogacenie oferty programowej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców. W ramach programu realizowano również szereg warsztatów dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Kultury. Szacuje się, że w stałych formach pracy realizowanych przez SOK brało udział ok. 500 uczestników.

Kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie przy organizacji Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę”. Wysokość dofinansowania wyniosła 15 000 zł. Ponadto miasto poprzez Siemiatycki Ośrodek Kultury służyło pomocą organizacyjną.

 

Kultura fizyczna

Działalność Miasta w zakresie kultury fizycznej realizowana była zarówno przez formę instytucjonalną – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na rozwój sportu podpisana została umowa z Miejskim Klubem Sportowym Cresovia, na mocy której przekazano z budżetu Miasta 90 000 zł na rozwój piłki nożnej w naszym mieście. Z dotacji tej klub wykorzystał ostatecznie 75 333 zł pozostałą część zwrócił do budżetu miasta wraz z należnymi odsetkami. Inne kluby sportowe otrzymały wsparcie finansowe na zadania związane z kulturą fizyczną połączone z profilaktyką uzależnień. Na ten cel wydano łącznie 36 000 zł. Wsparcie otrzymało 6 klubów. Ponadto umożliwiono klubom nieodpłatne korzystanie z hali widowiskowo-sportowej MOSiR.

Przy MOSiR działało 17 różnych grup sportowych. Realizowany był projekt sfinansowany przez środki zewnętrzne „Słoneczny Patrol”, w ramach którego 10 osób uzyskało uprawnienia młodszego ratownika WOPR.

Posiadanie przez MOSiR hali widowiskowo-sportowej wzbogaciło ofertę tej jednostki. MOSiR, podobnie jak w poprzednich latach, był również organizatorem imprez motorowych o zasięgu ogólnopolskim.

Poza prowadzeniem działalności sportowej do zadań MOSiR należy również utrzymanie dużej powierzchni terenów rekreacyjnych nad zalewami. W ubiegłym roku zwrócono szczególną uwagę na zagospodarowanie kąpieliska. Wycięto trzciny, nawieziono piach, ustawiono kolejne urządzenia do zabaw dla dzieci oraz parasole. Zaowocowało to przyznaniem miejskiej plaży wraz z otaczającym zbiornikiem statusu kąpieliska. Cieszy to tym bardziej, że w naszym województwie były tylko dwa takie miejsca: Suwałki i Siemiatycze. Podejmowane były działania monitorujące stan czystości wód. Co dwa tygodnie kontrolowano czystość wód dopływowych.

Poza plażą spędzanie wakacji w mieście uatrakcyjniało nieodpłatne udostępnienie młodzieży obiektów sportowych, organizowanie zawodów, imprez i półkolonii.

Część młodzieży, dzięki miastu, mogła wyjechać na wakacje. Wydatki na wypoczynek letni, który de facto był realizowany również z działań związanych z profilaktyką uzależnień  wyniosły w ubiegłym roku 70 100 zł. Dotychczasową listę organizacji pozarządowych, jako organizatorów wypoczynku, uzupełniono o Stowarzyszenie „Droga”. Współpraca z tym stowarzyszeniem jest o tyle interesująca, że kontakt uczestników kolonii nie kończy się wraz z zakończeniem turnusu. Stowarzyszenie bierze pod swoje skrzydła rodziny dzieci uczestniczących w koloniach i wspiera je przez cały rok.

Ogółem na działania związane z profilaktyką uzależnień wydano 338 243 zł. W ciągu roku nastąpiło ściślejsze powiązanie działań profilaktyki przeciwalkoholowej z przeciwdziałaniem narkomanii poprzez ustanowienie pełnomocnika, któremu powierzone zostały oba zadania. W ramach ogólnopolskiego  projektu „Decydujmy razem” przy udziale przedstawicieli różnych środowisk został opracowany program przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowe informacje z realizacji działań profilaktycznych znajdują się w sprawozdaniu Pełnomocnika przekazanym łącznie z materiałami na sesję.

Ubiegły rok to również podtrzymywanie współpracy z miastami partnerskimi. W czerwcu delegacja z Siemiatycz uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki oraz forum gospodarczym w Postawach. W sierpniu z rewizytą przebywała w Siemiatyczach delegacja białoruska. We współpracy z Postawami został zrealizowany projekt – Międzynarodowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. Wartość projektu wyniosła 145 000 zł i w 85% została sfinansowana pozyskanymi środkami zewnętrznymi. W ramach projektu młodzież polska i białoruska uczestniczyła w zajęciach integracyjnych i warsztatach. Trwałym efektem projektu było powołanie Międzynarodowego Centrum Aktywizacji Młodzieży, którego misją jest edukacja poprzez promocję i upowszechnianie dorobku kulturowo-cywilizacyjnego krajów i miast partnerskich. Centrum mieści się w Gimnazjum Nr 1 i zostało przygotowane do pełnienia roli bazy noclegowej.

W 2011 roku nawiązana została także współpraca z regionalnymi uczelniami Politechniką Białostocką oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej. Współpraca z Politechniką zaowocowała inwentaryzacją urbanistyczną wybranych fragmentów Miasta, wykonaną podczas praktyk studenckich, która może być wykorzystana w przyszłości w pracach projektowych samorządu. W efekcie współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej powstał Uniwersytet III Wieku.

Na uwagę zasługują podejmowane działania w zakresie promocji przedsiębiorczości. Zostało zorganizowane seminarium oraz indywidualne konsultacje z zakresu dofinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W sumie w spotkaniach wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim zostały zorganizowane również dyżury konsultanta Funduszy Europejskich.

W ubiegłym roku administracja przygotowywała się do zmiany sposobu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Od 1 stycznia br ewidencja działalności gospodarczej nie jest prowadzona na poziomie gminy, a funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wszystkie dane dotyczące przedsiębiorców z terenu Miasta zostały wprowadzone do ewidencji centralnej.

      

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado w wielkim skrócie wspomniałem tylko niektóre z aspektów działalności Miasta. Często proces dochodzenia do określonego celu jest żmudny i wymaga wielomiesięcznych przygotowań, uzgodnień czy negocjacji. Nie od razu są więc widoczne efekty. Pragnę jednak zapewnić, ze wszystkie podejmowane działania miały na celu rozwój Miasta i polepszenie jakości życia naszych mieszkańców.

Czytany 2304 razy