Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 maja 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:01

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 maja 2012 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Proszę Państwa o wysłuchanie krótkiego sprawozdania z bieżącej działalności Miasta oraz z realizacji uchwał Rady.

Kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Podleśne”. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby udrożnienia kanalizacji deszczowej. Kontrola w terenie potwierdziła, że kanalizacja jest niedrożna. W kilku przypadkach woda nie odpływa ze studzienek kanalizacyjnych. Przystąpienie do kompleksowego udrożnienia kanału deszczowego wymaga przeznaczenia znacznych nakładów, dlatego też obecnie ograniczono się tylko do zlecenia udrożnienia najbardziej newralgicznych punktów. Jak było wcześniej zapowiadane Przedsiębiorstwo Komunalne zrezygnowało z dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej ze środków unijnych nie stanowi to jednak zagrożenia wykonania inwestycji.

Rozpoczęła się realizacja II etapu remontu Przedszkola Nr 1. Przypomnę, że zakres prac obejmuje termomodernizację ścian i pozostałej części fundamentów.

Ogłoszony został przetarg na wymianę pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ul. Zaszkolnej 8 i Krótkiej 6. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze”. Zostało ono dofinansowane kwotą 55 000 zł ze środków rządowych.

Mimo upływu terminu na wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 przez Autorską Pracownię Projektową – Architekt Marek Wojtecki z Białegostoku do dnia dzisiejszego nie wpłynęła ona do Urzędu. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą za każdy dzień zwłoki miasto naliczy kary w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto. Po otrzymaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie obiektu.

W przypadku projektu związanego z zagospodarowaniem terenów nad zalewami jesteśmy na etapie oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne z Urzędu Marszałkowskiego oraz pozwolenie na wycinkę drzew od Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu tych dokumentów miasto będzie mogło złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. W przypadku tej inwestycji wniosek będzie składany do dwóch organów do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie lustra wody i do Starosty Siemiatyckiego w zakresie gruntu.

Decyzja, którą podjęła Rada w sprawie zwiększenia bonifikat do końca czerwca przy sprzedaży mieszkań na osiedlu Wysokie spowodowała wzrost zainteresowania mieszkańców wykupem mieszkań. Od końca listopada, kiedy to podjęta została uchwała, złożonych zostało 13 wniosków z tego osiedla. W 8 przypadkach dokonano już sprzedaży, a w 5 przypadkach sprawy są w toku. Na dzień obecny tylko w budynku Wysoka 62 miasto posiada większość udziałów we wspólnocie mieszkaniowej. W pozostałych dwóch budynkach udział miejskich lokali we wspólnocie wynosi 20 i 31 %.

Aktualnie prowadzone jest jeszcze postępowanie w sprawie sprzedaży 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Pałacowej, 11 Listopada i Świętojańskiej.

W trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej została sprzedana 1 działka położona w rejonie ul. Górnej i Kasztanowej o pow. 104 m2 za kwotę 7 634 zł + podatek VAT.

W obu spółkach miejskich odbyły się zgromadzenia wspólników poświęcone ocenie działalności spółek w 2011 roku. Po analizie przedstawionych sprawozdań, zgodnie z wnioskami Rad Nadzorczych Prezesi spółek otrzymali absolutorium. Absolutorium otrzymały również Rady Nadzorcze. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego została powołana Rada na kolejną trzyletnią kadencję  w dotychczasowym składzie tj. Michał Prutis – przewodniczący, Małgorzata Łapińska – zastępca przewodniczącego i Grażyna Walendziuk.

21 maja po dwukrotnym ogłaszaniu przetargu została podpisana umowa na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej. Wykonawcą usługi został PKS Siemiatycze. Umowa została zawarta do maja 2015 r. Dopłata Miasta do wozokilometra została ustalona na poziomie poprzednio obowiązującej, tj w wysokości 3,67 zł. Niewielkiej korekcie uległ rozkład jazdy. Jedynie w przypadku linii nr 1 pętla została przesunięta z końca ul . Bartosza Głowackiego w okolice cmentarza komunalnego. Miasto zastrzegło sobie w umowie możliwość wydłużenia lub skrócenia linii do 15 % w stosunku do obecnie obowiązujących długości.

Od 7 maja w mieście realizowane są prace społecznie użyteczne. W ramach tych prac 8 osób pracuje przy pracach porządkowych między innymi przy oczyszczaniu ulic oraz przy zieleni miejskiej. 

Planowana jest zmiana zagospodarowania terenów zielonych przy Placu Jana Pawła II oraz Ronda Solidarności. Koncepcja została opracowana przez architekta krajobrazu dr inż. Halinę Jaroszewską. W założeniach zmiana ma powodować nie tylko wzrost atrakcyjności i estetyki terenu, lecz również zmniejszyć pracochłonność prac pielęgnacyjnych. Realizacja tego projektu zostanie powierzona firmie Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina, która została wyłoniona po przeprowadzonym przetargu.

Przygotowana została już organizacja nowego roku szkolnego. W przedszkolach liczba dzieci wzrosła z 508 do 524. Oprócz tego należy jeszcze uwzględnić dodatkowo dwa oddziały żłobkowe. W sumie liczba oddziałów przedszkoli i żłobka pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 20. Nieco inaczej wygląda sytuacja w szkołach. W sumie we wszystkich ogólnokształcących szkołach prowadzonych przez miasto zmniejszy się liczba uczniów o 82. Najwięcej uczniów - 42 - ubędzie w zespole szkół. Zmniejszenie ilości uczniów oraz zmiany ramowego planu nauczania spowodowały zmniejszenie o 2 liczby oddziałów w szkołach ogółem, spadek zatrudnienia nauczycieli o 3 etaty oraz wzrost liczby nauczycieli niepełnozatrudnionych z 13 do 18. W szkole muzycznej zostanie zachowane status quo i uczyć będzie się 150 uczniów.

W bieżącym roku upływa kadencja dyrektorów dwóch przedszkoli i dwóch szkół (w Przedszkolu Nr 3, Nr 5 w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół). W związku z tym ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów w tych jednostkach. Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca, a konkursy odbędą się 25 czerwca (na stanowiska dyrektorów przedszkoli) i 3 lipca (na stanowiska dyrektorów szkół).

Sukcesywnie rozbudowywana jest baza noclegowa w Gimnazjum Nr 1. W ostatnim czasie zostało zakupionych 60 łóżek za 19 200 zł. Wkrótce zakupiona zostanie do nich jeszcze pościel. Obecnie gimnazjum będzie dysponowało 110 miejscami noclegowymi.

27 kwietnia o godzinie 12.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach odbyła się powiatowa konferencja pod hasłem „Narkotyki i inne substancje odurzające i ich działanie”, w której wzięło udział około 40 przedstawicieli oświaty, poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz policji. Organizatorami byli: Komenda Powiatowa Policji i Miasto Siemiatycze. Dwugodzinne spotkanie poprowadził terapeuta Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP”- Wojciech Powichrowski. Było to pierwsze spotkanie zapoczątkowujące cykl szkoleń dla różnych osób współpracujących z dziećmi i młodzieżą, mających na celu pogłębianie wiedzy, wspólną wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie efektywnych rozwiązań pod okiem eksperta.

Kolejna wspólna akcja Policji i Miasta to „Trzeźwy poranek” 30 kwietnia, który przebiegł pod hasłem „Jedziesz w drogę - pij wodę”. Akcja miała na celu promocję bezpieczeństwa i trzeźwości wśród kierowców wyruszających na długi weekend. Wspierana była przez producenta wody mineralnej Żywiec Zdrój. Zatrzymani kierowcy po sprawdzeniu trzeźwości otrzymywali 0,5 litrową butelkę wody mineralnej oraz profilaktyczne ulotki. Podczas przeprowadzonych działań zatrzymano 2 kierowców będących w stanie nietrzeźwości oraz nałożono 2 mandaty karne za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

W naszym mieście ruszyła kampania społeczna: "Słowa ranią na całe życie", której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa - w szczególności rodziców - że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety) niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka. W ramach podjętych działań zostały przeprowadzone w przedszkolach edukacyjne spotkania dla rodziców, w których wzięło udział ok. 50 osób.

W kwietniu zakończyła się realizacja projektu „Skuteczne NGO Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi”. Projekt jest na etapie końcowego rozliczania.

Od maja miasto rozpoczęło realizację kolejnego projektu pt. „Akademia Superbabci i Superdziadka w Siemiatyczach". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i będzie realizowany do października br. W ramach projektu przewidziane zostały m.in. warsztaty i zajęcia edukacyjne, wyjazd do Akademii Superbabci w Białymstoku, zajęcia relaksacyjne, staże seniorów w charakterze wolontariuszy oraz wyjazd integracyjny poza Siemiatycze. 

 

W ostatnią sobotę 26 maja Siemiatycze gościły młodych ludzi z różnych zakątków Polski. Młodzież wzięła udział w akcji pt. Przystanek "PaT" (Profilaktyka a Ty). Całą sobotę w różnych punktach zlokalizowanych na terenie miasta uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, takich jak np. hip-hop, teatr, taniec towarzyski, wizaż, fryzjerstwo, karate i innych. Zajęcia odbywały się pod okiem instruktorów i wzięło w nich udział blisko 400 osób. Na zakończenie imprezy odbył się koncert finałowy, podczas którego młodzież zaprezentowała miedzy innymi nowe umiejętności nabyte podczas warsztatów.

W ramach obchodów jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich zorganizowane zostały tzw. niedzielne przechadzki z przewodnikiem po mieście. Przewodnikiem jest Pan Henryk Świerżewski, który nieodpłatnie uczestniczy w tej inicjatywie. 10 maja odbyła się pierwsza przechadzka, trasa spaceru prowadziła ulicami: Pałacową i Legionów Piłsudskiego. Spotkanie spotkało się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Kolejna wycieczka już 10 czerwca.

Także w ramach obchodów jubileuszu ogłoszone zostały kolejne konkursy: konkurs literacki „Moje Miasto Siemiatycze za 30 lat – w 500 rocznicę nadania praw miejskich” - skierowany do gimnazjalistów oraz konkurs na hasło promujące nasze miasto skierowany do wszystkich mieszkańców.

Na zakończenie chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do wzięcia udziału w imprezach z okazji Dni Siemiatycz, które będą odbywały się od 1 do 3 czerwca. Mam nadzieję, że zaplanowane imprezy sprawią wiele radości mieszkańcom i odwiedzającym nas gościom. Finałem Dni Siemiatycz będzie koncert Budki Suflera.

Dziękuję z uwagę.

Czytany 2065 razy