Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 grudnia 2011 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 14:59

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 grudnia 2011 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,    

Dzisiejsza Sesja Rady jest poświęcona przede wszystkim budżetowi Miasta na rok 2012. Decyzje podjęte na dzisiejszej sesji zaważą na poziomie i sposobie realizacji zadań w przyszłym roku.

Projekt budżetu Miasta został przyjęty zarządzeniem i przekazany Radzie Miasta w przewidzianym ustawą terminie. W dniu 21 grudnia Komisja Finansów i Budżetu skierowała do organu wykonawczego 9 wniosków końcowych. Zdecydowałem o uwzględnieniu wszystkich 9 wniosków i wprowadzeniu ich do projektu budżetu w formie autopoprawki.

W dniu dzisiejszym przedstawiam Wysokiej Radzie ostateczną wersję projektu budżetu Miasta na 2012 r. Założenia projektu budżetu na następny rok są następujące: dochody Miasta zostały zaplanowane  w wysokości 34 389 728 zł natomiast wydatki budżetu w wysokości 36 314 728 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1 925 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 823 500 zł. Są to wyłącznie środki własne. w przypadku uzyskania dofinansowania wniosków złożonych w zakresie : rozwoju infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich oraz budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”  przyznane kwoty zostaną wprowadzone do budżetu zwiększając tym samym wydatki na inwestycje.

Wskaźnik udziału dochodów własnych w budżecie Miasta jest na poziomie przewidywanego wykonania za bieżący rok i wynosi 61 %. Przedstawiany Wysokiej Radzie projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty na dzisiejszej sesji.

Zanim Rada przystąpi do głosowania. Chciałbym w krótkiej formie przybliżyć pozostałe, bieżące sprawy Miasta. 

Odebrany został  remont cząstkowy ulic  Gilewskiego i Krótkiej. Podczas remontu zużyto 9 ton masy mineralno asfaltowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Maksbud” Sp. z o. o w Bielsku Podlaskim. Wartość robót wyniosła 7 195 zł.

Zmieniona została  organizacja ruchu ulic: Zaszkolnej, Ks. Ściegiennego, i Przybyszewskiego. Ma to poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu w tym rejonie. Koszt tej zmiany to 3 970 zł. 

Negatywnym wynikiem zakończył się drugi już przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 7907 m2. Cena wywoławcza wynosiła 310 000 zł.

Zbyta została natomiast nieruchomość o pow. 14 m 2 w trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 3 480 zł + podatek VAT.

Po podjęciu przez Radę uchwały przyznającej 80% bonifikaty na rzecz najemców którzy w terminie do 30 czerwca 2012 r. zdecydują się na wykup lokali mieszkalnych przy ul. Wysokiej do Urzędu Miasta wpłynęły trzy wnioski w tej sprawie.

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora żłobka miejskiego. Na konkurs wpłynęła jedna oferta którą komisja zaakceptowała. Funkcję Dyrektora Żłobka od Nowego Roku pełnić będzie Pani Barbara Terpiłowska. Zostały zakończone prace modernizacyjne w przedszkolu nr 3. Żłobek został wpisany do rejestru i rozpoczyna się organizowanie nowej placówki.

Wypłacone zostały stypendia socjalne przyznane 150 uczniom za 4 miesiące od września br. Wysokość stypendiów waha się w zależności od zamożności rodziny od 90 do 150 zł. Ogólna kwota do wypłaty wyniosła 65 045 zł.

Od listopada br. miasto realizuje projekt „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W wyniku przeprowadzonej w listopadzie rekrutacji, do projektu przystąpiło kilkanaście organizacji z terenu miasta. Od grudnia uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniach, w trakcie których omawiane są słabe i mocne strony funkcjonowania organizacji na terenie Siemiatycz, potrzeby i problemy, wskazywane są możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych, ustalane priorytety w zakresie współpracy samorządu i lokalnych organizacji. w ramach projektu do kwietnia przyszłego roku opracowana zostanie Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.  Projekt zakończy się w kwietniu 2012 r.

W listopadzie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt.  „Reaguj, pomagaj, bądź aktywny – siemiatycka inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii społeczno – informacyjnej, kursów z zakresu samoobrony, kursów pierwszej pomocy, spotkania edukacyjne z mieszkańcami oraz zakup kompletu siłowni zewnętrznej. Wartość projektu wynosi  89 360 zł, w tym dofinansowanie - 74 360 i wkład własny – 15 000zł.

W ramach prowadzonych działań w zakresie profilaktyki uzależnień 12 i 13 grudnia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi odbyły się wywiadówki profilaktyczne skierowane do rodziców klas IV-VI oraz I-III gimnazjum. Rodzice zostali zapoznani z problematyką współczesnych uzależnień dotykających młodzież. Poza informacjami dotyczącymi używek szczególna uwaga została zwrócona na uzależnienie od internetu i komputera.

 

Z kolei 14 grudnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie  na temat współczesnych strategii i poziomów profilaktyki skierowane do przedstawicieli oświaty: dyrektorów placówek oraz pedagogów. w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Policji oraz niektórzy radni. Spotkanie prowadziła dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji "ETAP" w Białymstoku. Spotkanie było okazją do  wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń w zakresie profilaktyki realizowanej w mieście. Wspólnie poszukiwano skutecznych rozwiązań by ustrzec młodzież  przed popadaniem w uzależnienia.

 

W tym samym czasie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi trwały zajęcia terapeutyczne z młodzieżą eksperymentującą z używkami programu „FreD Goes net”, których realizatorami byli terapeuci z Ośrodka „ETAP”. Dzięki współpracy z kuratorami oraz siemiatyckimi szkołami, udało się zachęcić do udziału w warsztatach 13 osób.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Dzisiejsza sesja Rady jest ostatnią w tym roku i jest okazją do podsumowań. Na szczegółową ocenę bieżącego roku przyjdzie czas podczas sesji absolutoryjnej. Teraz jednak chciałbym podkreślić, że  rok 2011 mimo narastającego wokół kryzysu był dobrym rokiem dla naszego miasta. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim którzy wnieśli swój wkład w realizację zadań samorządu miejskiego. Dziękuję radnym i pracownikom samorządowym. Pozostaje mi życzyć by rok 2012 był jeszcze lepszy zarówno dla naszego Miasta jak i każdego z Państwa osobiście.

Czytany 2098 razy