Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 18:03
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

Numer karty IF 7 wersja 1. z dnia 21 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XII/77/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28.10.2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy, planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 • Załączniki do wniosku:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  • kserokopia decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

W przypadku zajęcia pasa w celu prowadzenia robót należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • oświadczenie o:
  • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadkach etapowego prowadzenia robót,
 • jeśli występuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza wraz z kopią opłaty.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 103 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • W przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – opłata w wysokości 17,00 zł – zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XII/77/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28.10.2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do jednego miesiąca.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury

Pok. 103, Tel. 85 65 65 830

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

-poniedziałek od 7:30 do 17:00,

-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

-piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Zezwolenie dotyczy:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym,
 • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.
85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Czytany 4266 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 kwiecień 2021 14:03