Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:16

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Przed rozpatrzeniem projektów uchwał skierowanych na dzisiejszą sesję proszę o wysłuchanie krótkiej informacji na temat realizacji uchwał i bieżących spraw miasta.

Zacznę od bardzo dobrej informacji o przyznaniu naszemu miastu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pod nazwą „Powiązanie infrastruktury komunalnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II”. W skład zadania wchodzi budowa ulic: Jabłoniowej, Wiśniowej, Anny Jabłonowskiej oraz ul. Szpitalnej i przebudowa ul. Ogrodowej. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowej, parkingów, zatok autobusowych, chodników, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Koszt inwestycji wyniesie ok. 6,5 mln zł, dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa 3 mln zł. Rozpoczęto procedurę związaną z przeprowadzeniem przetargu publicznego i wyłonieniem wykonawcy robót. Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia będzie to, w bieżącym roku największa inwestycja realizowana przez miasto.

Przeprowadzono przetargi publiczne na wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego szerokości 4,0 m łączącego ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z budową wjazdów na działki sąsiadujące . W przetargu wzięły udział trzy firmy, spośród których najkorzystniejszą ofertę złożył Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Wartość zadania – to ok. 120 tys. zł. Zgodnie z umową termin wykonania zadania ustalono do 31 maja br.

- rozbudowa drogi o budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Gilewskiego. Wykonawcą robót będzie Firma „DIMEX”, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na 182 700 zł. Termin zakończenia prac ustalono na koniec sierpnia br.

- kolejny rozstrzygnięty przetarg został na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic miejskich obejmujących remonty przy użyciu masy bitumicznej, odnowę nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni z asfaltu lanego oraz regulacje studzienek. Wykonawcą robót będzie firma TRANSBET z Białej Podlaskiej.

Opracowana została dokumentacja techniczna wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie pomostu pływającego, rekreacyjnego i cumowniczego z deszczochronami na kąpielisku przy ulicy Sportowej. Dokumentację wykonało Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PROFIL” sp. z o. o. w Białymstoku. Wartość opracowania – 15,7 tys. zł. Następnym etapem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 412 tys. zł.

Prowadzone są prace związane z przygotowaniem inwestycji - rozbudowy ul. Sikorskiego (odcinka łączącego ul. Sikorskiego z ul. Górną). Wykonano projekt techniczny (wartość – 18,3 tys. zł), oraz projekt podziału geodezyjnego działek w trybie tzw. specustawy drogowej (wartość – 9,6 tys. zł). Wystąpiono również o wydanie niezbędnych opinii poprzedzających wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu zezwolenia starostwo powiatowe na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, ustali wysokość odszkodowania należnego właścicielom działek i przeprowadzi procedurę wywłaszczeniową. Odszkodowanie będzie wypłacone z budżetu miasta.

Zakończone zostały prace związane z utwardzeniem placu przy Bibliotece Miejskiej przy ul. Górnej. Wykonawcą robót była Firma „DIMEX”. Wartość prac wyniosła ok. 41 tys. zł. Zakończono również remont pomieszczeń filii biblioteki przy ul. 11 Listopada. Remont przeprowadzono sposobem gospodarczym. Od maja filia będzie mogła przyjąć pierwszych czytelników.

Dobiega końca budowa chodnika łączącego ul. Sosnową z ul. Wierzbową realizowana przez Firmę „DIMEX”. Wartość robót wynosi 38,8 tys. zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 kwietnia.

Sukcesywnie wykonywane są roboty polegające na profilowaniu i doziarnianiu kruszywem dróg gruntowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Maxi-koparki Marcin Sawicki. Roboty są zlecane na bieżąco według stawki 115 zł/godz. za profilowanie, oraz 37 zł/m³ za odziarnianie kruszywem naturalnym i 50 zł/m³ za odziarnianie kruszywem łamanym. Wartość robót wykonanych w kwietniu br. wyniosła 16 000 tys. zł.

Wraz z nastaniem wiosny przeprowadzono pozimowe oczyszczenie ulic, parkingów i chodników. Wykonawcą prac w bieżącym roku była firma Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J. Koszt sprzątania wyniósł ok. 44 tys. zł, tj. taniej o 12 tys. zł niż w roku ubiegłym.

Również tańsze okazały się usługi poziomego oznakowania ulic. Stawka jednostkowa zmniejszyła się z 15 zł/m2 do 12 zł/m2. W bieżącym roku odnowę oznakowania poziomego wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., z Woskrzenic Dużych k/Białej Podlaskiej. Koszt robót wyniesie ok. 27 tys. zł.

Wiosna jest związana z pracami pielęgnacyjnymi zieleni. Systemem gospodarczym zostało wykonane przycięcie drzew w pasach dróg miejskich. Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów na zieleńcach przy ul. Grodzieńskiej, Kościelnej i Cerkiewnej oraz kwiatów na Placu Jana Pawła II.

W ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, w dwóch turach, przyjęto 31 wniosków. W postępowaniu konkursowym została wyłoniona firma na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą usługi jest Inwestbud Sp. z o.o. z Warszawy. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 30 310 zł.

W związku z koniecznością ponownej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i aktualizacją Programu ich usuwania, złożony został wniosek do Ministerstwa Gospodarki w Konkursie "AZBEST 2014" o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w wysokości do 80% kosztów, które oszacowano na 12 300 zł. Zgodnie z harmonogramem konkursu wyniki powinny zostać ogłoszone do dnia dzisiejszego.

Sukcesywnie sprzedawane są lokale mieszkalne, co do których wnioski o wykup złożono do końca ubiegłego roku, tj. z zastosowaniem bonifikaty. W bieżącym okresie sprzedano na rzecz najemców 6 lokali położonych przy ulicy: Pałacowej 11, 13, 15, 11 Listopada 35 i Świętojańskiej 27. Dochód ze sprzedaży wynosi 97 662 zł z czego 54 293 zł rozłożono na dwie raty płatne do 2016 r. Wysokość udzielonych bonifikat wyniosła 80%, co daje 375 881 zł. Pozostały do sprzedania jeszcze 4 lokale, do których wnioski o wykup złożono przed 1 stycznia 2014 r.

17 marca 2014 r. podpisany został akt notarialny oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta, położonej przy ulicy Wysokiej, o pow. 4001 m2, w celu zabudowania 2 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami, na rzecz MD Investments Spółka z o. o. spółka komandytowa z Łosic. Dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w postaci pierwszej opłaty wyniósł 70 700 zł plus podatek VAT według stawki 23%.

W miejskich szkołach podstawowych realizowane są aktualnie dwa programy związane z rozwojem sprawności fizycznej uczniów „Multisport” i Umiem pływać”. W programie „Multisport” biorą udział uczniowie klas IV-VI. Pod okiem instruktora w lekkoatletycznych zajęciach ogólnorozwojowych bierze udział 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1. W programie „Umiem pływać” uczestniczy 60 uczniów klas III z obu szkół. Dzieci mają zajęcia nauki pływania z instruktorem na Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim. W organizację i finansowanie programów zaangażowane są 3 podmioty: Ministerstwo Sportu i Turystyki, samorząd wojewódzki i Miasto Siemiatycze. Miasto w ramach swojego udziału udostępnia sale gimnastyczne i sprzęt sportowy do programu „Multisport” oraz pokrywa niewielką część kosztów - 2 940 zł w programie „Umiem pływać”.

W ramach programu „MALUCH” Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 464 251 zł do bieżącego funkcjonowania żłobka. Z programu tego korzystamy od początku jego powstania, tj. od 4 lat. Łącznie do tej pory otrzymaliśmy na żłobek dotacje w wysokości 1 085 656 zł.

W ramach współpracy miasta ze stacją sanitarno-epidemiologiczną przeprowadzono warsztaty kulinarne dla grupy 22 uczniów z Gimnazjum nr 1 połączone z wykładem na temat zdrowego żywienia i degustacją przygotowanych potraw. Ta forma promocji właściwego sposobu odżywiania spotkała się z zainteresowaniem i akceptacją młodzieży i są plany, by ją kontynuować.

Po zwiększeniu przez Radę środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży do kwoty 67 000 zł, został rozstrzygnięty konkurs na realizację tego zadania. Na konkurs wpłynęło ogółem 11 ofert, jedna jako nie spełniająca kryteriów została odrzucona. Dotacje otrzymały:

- Katolicki Klub Sportowy ,,ORZEŁ” na zajęcia sportowo- wychowawcze - 13 500 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy ,,LIDER” na zajęcia sportowo- rekreacyjne - 4 500 zł,

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na festyn rodziny,,Bądźmy Razem”- 5 000 zł,

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER” na zajęcia sportowo- rekreacyjne - 5 000 zł, - Uczniowski Klub Sportowy ,,KANGUR” na zajęcia sportowe - 13 500 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy ,,DANEX” na zajęcia sportowo rekreacyjne - 4 500 zł,

- Towarzystwo Sportowe na organizację zajęć oraz imprez sportowych - 4 500 zł,

- Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej na konkurs i wieczór poezji religijnej recytowanej i śpiewanej oraz warsztaty i konkursy - 5 000 zł,

- Miejski Klub Sportowy ,,CRESOVIA” na zajęcia sportowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - 5 000 zł,

 - oraz Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów ,,IGNIS” na zajęcia dla dzieci i młodzieży ,,Aktywnie przez cały rok – dla siebie i społeczności” - 6 500 zł.

Nadal nie rozstrzygnięty pozostał konkurs na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, na który wpłynęło 14 ofert. Biorąc pod uwagę złożone oferty i wysokość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie okazało się, że przeznaczone środki są niewystarczające. Dlatego też na dzisiejszej sesji w projekcie uchwały zmieniającej budżet miasta zawarta jest propozycja zwiększenia środków na wypoczynek do kwoty 80 000 zł.

Ponieważ jesteśmy w przededniu długiego weekendu życzę wszystkim udanego wypoczynku i zapraszam do uczestnictwa w miejskich uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2661 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 wrzesień 2016 11:38