Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 14 czerwca 2013 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:13

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 14 czerwca 2013 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Największym wyzwaniem, które aktualnie stanęło przed samorządami, jest sprawne wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami. W związku z nowymi regulacjami przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców, a na stronie miasta w zakładce Środowisko dodano kategorię dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami. Chcąc ułatwić mieszkańcom składanie deklaracji zdecydowałem o przedłużeniu godzin pracy urzędu w ostatnim tygodniu maja do godz. 18. Dodatkowo deklaracje były również przyjmowane w sobotę 1 czerwca. Szacunkowo deklaracje zostały złożone przez 85% gospodarstw domowych. Pozostałe 15% zostanie wezwanych do złożenia deklaracji, a w przypadku uchylania się od tego obowiązku zostaną wydane decyzje ustalające wysokość opłaty. Przy czym zostanie przyjęta stawka jak za odpady zmieszane.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została wyłoniona firma, która zajmie się odbieraniem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. Jest to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce. Cena oferty brutto wyniosła 374 342 zł.

Drugim ważnym zadaniem jest realizacja inwestycji. W ostatnim okresie oddano do użytku dwie z nich: kompleks boisk Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz ulicę Słowiczą. Otwarciu ORLIKA towarzyszył festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. Wartość inwestycji wyniosła 1 175 tys. zł. Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333 tys. zł oraz z Zarządu Województwa Podlaskiego 200 tys. zł.       

Przebudowa odcinka 530 m ul. Słowiczej kosztowała 260 078 zł. Ulica uzyskała nową podbudowę oraz nawierzchnię.

Trwają prace przy budowie drogi dojazdowej przy Szkole Muzycznej w kierunku ul. Legionów Piłsudskiego. Termin realizacji inwestycji upływa 30 czerwca. Oddanie tej drogi do użytkowania i zmiana organizacji ruchu umożliwi bezkolizyjny wyjazd z parkingu przy żłobku.

Intensywne prace trwają również przy przebudowie plaży miejskiej. Planowo mają być zakończone do końca czerwca.

Sukcesywnie realizowane są remonty nawierzchni bitumicznej w ulicach Chopina, Słowackiego, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Prusa, skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Nadrzecznej, Asnyka i Kasztanowej. Wartość robót wyniesie ok. 50 000 zł. Trwają również prace przy odnowie nawierzchni bitumicznej części ul. Zaszkolnej.

Częste i intensywne opady deszczu zmuszają do wielokrotnego profilowania i doziarniania dróg gruntowych. W ostatnim okresie wartość prac wyniosła ok. 20 000 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Maxi-koparki Marcin Sawicki w Siemiatyczach.

28 maja rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pt. Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z drogą krajową Nr 19 - Etap I.W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Żeromskiego i Anny Jabłonowskiej. Wartość kontraktu wyniesie 2 169 017 zł. Planuje się, że prace zostaną zakończone w terminie do 15 października br. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o. o w Węgrowie.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę I etapu linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej oraz Małopolskiej. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANNA Sp.J. z Zambrowa z ofertą 245 381 zł. Termin realizacji inwestycji ustalony został do 30 lipca.

 W ramach dalszego zagospodarowywania zieleni miejskiej zostały wykonane plany nasadzeń w pobliżu cerkwi przy ul Cerkiewnej, przy parkingu obok kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, wzdłuż ul. Grodzieńskiej przy parkingu obok sklepu Biedronka oraz przy skrzyżowaniu Nadrzecznej i Grodzieńskiej.

Od 2007 r. na terenie Miasta realizowany jest Wieloletni Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który zakłada całkowite usunięcie azbestu do 2032 r. Na realizację programu w bieżącym roku miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 17 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Warunkiem przyznania dofinansowania było przyjęcie przez miasto obowiązku zorganizowania i opłacenia usługi usunięcia azbestu kolejnym wnioskodawcom. Wykonawca - firma CDD POLSKA Mirosław Sadowski z Hajnówki - zajmie się demontażem, transportem i utylizacją azbestu. W bieżącym roku w programie weźmie udział 16 właścicieli nieruchomości. Szacowana do usunięcia ilość azbestu to około 52 tony. Całkowity koszt zadania wyniesie 29 367 zł brutto. Wykonawca ma zrealizować zadanie do 30 września.

W ramach realizacji przyjętego przez Radę Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi została podpisana umowa ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach. Na mocy umowy schronisko zobowiązuje się do przyjęcia każdego odłowionego przez Przedsiębiorstwo Komunalne psa za wynagrodzeniem 1200 zł od jednego czworonoga. Dotychczas do schroniska nie trafił żaden pies z terenu Miasta, gdyż Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt PSiemiatycze poszukuje dla odłowionych zwierząt nowych domów.

8 maja na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowałem nasze miasto w spotkaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i centralnej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współpracy i działań podejmowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie było okazją do przedstawienia informacji dotyczących możliwości inwestowania w naszym mieście, szczególnie w okolicy ulicy T. Kościuszki. Udział w warszawskiej konferencji to wyróżnienie dla Siemiatycz jako jednostki samorządu sprzyjającej przedsiębiorcom.

Zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2013/2014. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 w szkołach liczba uczniów zmniejszy się o 53 osoby i liczba funkcjonujących klas zmniejszy się o 2 oddziały. W przedszkolach natomiast nastąpi wzrost liczby wychowanków o 34 osoby i powstaną 2 nowe oddziały.

W związku z upływem kadencji dyrektorów Przedszkola Nr 1 i Szkoły Muzycznej zostały ogłoszone konkursy na te stanowiska. Posiedzenia komisji konkursowych przewidziane są na 3 i 4 lipca.

Podobnie jak w poprzednich latach zaplanowane zostało funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacyjnym. W lipcu dyżur będzie pełniło Przedszkole Nr 1, natomiast w sierpniu Przedszkole Nr 5. Informacja o możliwości uczęszczania dzieci do przedszkola w czasie wakacji została umieszczona na stronie internetowej Miasta oraz w placówkach przedszkolnych.

Trwają przygotowania do uczestnictwa Miasta w programie. „Wyprawka szkolna” polegającym na dofinansowaniu zakupu podręczników uczniom pochodzącym z rodzin o niskim dochodzie. W nowym roku szkolnym program obejmie uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej, uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na poziom nauczania.

Po raz kolejny zorganizowano w Siemiatyczach Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tym razem zmieniona została konwencja przedsięwzięcia. Uczestnikom zaproponowano udział w Miejskiej Grze Profilaktycznej.We współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Strażą Przygraniczną z Mielnika oraz Ratownictwem Medycznym przygotowano szereg zadań sprawnościowo-intelektualnych dla uczestników. W imprezie, która odbyła się w amfiteatrze miejskim, wzięło udział ok. 300 uczniów z czterech szkół: gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Przygotowano 11 konkurencji, m.in. można było: 

- przebiec po trapie rozłożonym na zalewie miejskim,

- poćwiczyć rzuty rzutką do tonącego,

- zapoznać się z wiedzą teoretyczną z zakresu ratownictwa medycznego,

- poćwiczyć opatrywanie ran i resuscytację,

- postrzelać i zapoznać się z bronią, którą posługują się policjanci,

- rozpoznać fałszowane zdjęcia paszportowe i utożsamić je z wiekiem,

- prawidłowo rozpoznać oznaczenia przygraniczne,

- przeszukiwać teren w poszukiwaniu przedmiotów ukrytych w trawie przy pomocy sprzętu do wykrywania metali.

W obchody włączyła się również siemiatycka grupa harcerzy, która pomogła w organizacji 3 konkurencji: rzut jajkiem na najdłuższą odległość, synchronizowane przejście na pięciometrowych nartach do celu, slalom na skrzynkach. Uczestnicy mieli także do rozwiązania zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, których celem było podniesienie poziomu oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie używek oraz rozpowszechnienie informacji o ogólnopolskich telefonach zaufania. Na wszystkich czekał poczęstunek z grilla. Dużą popularnością cieszyło się przygotowane stoisko profilaktyczne obsługiwane przez członków Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS”, na którym przygotowane zostały materiały profilaktyczne oraz informacyjne dotyczące punktów pomocy w mieście. Młodzież została uhonorowana dyplomami, a uczestnicy II edycji działań profilaktycznych pod hasłem "NIE (...) I JUŻ"– nagrodami rzeczowymi. Na zakończenie imprezy odbyła się pogadanka oraz koncert.

Przed sezonem wakacyjnym na terenie Miasta ustawione zostały tablice informacyjne zawierające oznakowanie miejsc i punktów istotnych dla ruchu turystycznego. Są one elementem Systemu Informacji Miejskiej, który będzie sukcesywnie rozbudowywany. Mam nadzieję, ze zawarte informacje będą pomocne dla osób odwiedzających nasze miasto. Planujemy również w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Bioregion utworzenie punktu Informacji Turystycznej. Punkt będzie funkcjonował przy Placu Jana Pawła II.

W ramach Strategii Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi realizowany jest projekt pod hasłem Akademia Lokalnego Animatora. Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia z zakresu: pozyskiwania środków na działalność organizacji i różnic pomiędzy działalnością gospodarczą a odpłatną działalnością pożytku publicznego. Drugie spotkanie dotyczyło rachunkowości organizacji pozarządowych, prawnych aspektów funkcjonowania, rozliczania pozyskanych środków, mobilizacji ludzi do działania oraz integracji członków organizacji. Planowane są kolejne zajęcia. Na stronie internetowej miasta została dodana zakładka Informator NGO, gdzie zamieszczane są aktualności z życia organizacji oraz ich dane teleadresowe. Jest to forma promocji organizacji i ich działalności.

17 lipca w naszym mieście będą gościć uczestnicy wyprawy „Równość i Godność” organizowanej przez Gorzowski Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem. Celem wyprawy jest zwrócenie uwagi na konieczność tworzenia właściwych warunków do życia osób niepełnosprawnych. Podczas wizyty planowane jest plenerowe spotkanie z mieszkańcami oraz przedstawicielami miejscowych stowarzyszeń zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. W trakcie spotkania przedstawione zostaną postulaty w zakresie poprawy życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Spisane zostaną również potrzeby lokalnej społeczności w tym zakresie.

Na zaproszenie władz Miasta Postawy w dniach 7-9 czerwca delegacja Miasta Siemiatycze wraz z zespołem „Małe Podlasie” uczestniczyła w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Dźwięki muzyki”. Udział w festiwalu był okazją do prezentacji naszego dorobku kulturowego. Małe Podlasie zostało uhonorowane nagrodą specjalną. Być może w lipcu dojdzie do rewizyty strony białoruskiej w związku z II Festiwalem Kultura bez Granic.

W dniu jutrzejszym rozpoczyna się cykliczna impreza Dni Siemiatycz. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek. Gwiazdą wieczoru podczas festynu rodzinnego będzie Andrzej Piasek Piaseczny. Zapraszam wszystkich do licznego uczestnictwa w zaplanowanych imprezach i życzę dobrej zabawy.

Czytany 2234 razy