Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 marca 2013 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:04

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu  27 marca 2013 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Tak jak większość Polaków zacznę dzisiejsze wystąpienie od narzekania na przedłużającą się zimę. Niestety powody do narzekania są uzasadnione znacznymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.  Łącznie koszt zimowego utrzymania za okres trzech miesięcy od grudnia 2012 r. do końca lutego wyniósł 98 820 zł. Jest to kwota o 49 569 zł wyższa od pierwotnie zaplanowanej.

Sezon zimowy jest wykorzystywany na prace projektowe i przygotowawcze związane z inwestycjami. 12 marca została podpisana umowa z firmą ANH Dzięcioł Stanisław z Duczek koło  Wołomina – wykonawcą zastępczym, na dokończenie budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”. Firma została wyłoniona w drodze przetargu z pięciu oferentów przy najkorzystniejszej ofercie na wartość 664 356 zł. Termin wykonania omawianego zadania został określony na 31 maja.

Do Starosty Siemiatyckiego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na drogę dojazdową z parkingu przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury do ulicy Legionów Piłsudskiego. Złożenie wniosku nastąpiło po uprzednim wprowadzeniu zmiany przebiegu drogi oraz jej parametrów. Konieczność wprowadzenia zmian jest wynikiem braku akceptacji jednej ze stron postępowania. Pozwolenie umożliwi przejście do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi. 

Biuro projektowe ELAM z Białegostoku wykonało dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Grodzieńskiej na odcinku od Placu Jana Pawła II do mostu, Świętojańskiej i Małopolskiej. Bezpośrednio po otrzymaniu dokumentacji został złożony wniosek do Starostwa i Urzędu Wojewódzkiego o uzyskanie pozwolenia na przebudowę oświetlenia w tych ulicach. Pozostały odcinek projektowanej przebudowy ulicy Grodzieńskiej jest w trakcie opracowania dokumentacji.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym na oczyszczanie ulic lokalnych, parkingów i chodników w tym oczyszczanie kanalizacji deszczowej na kwotę (brutto)  149 365zł. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosną o 51 %.

Rozstrzygnięto również przetarg i podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych ulic miejskich na wartość 236 185 zł (brutto).Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. w Węgrowie.

Realizując budżet Miasta oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi rozstrzygnięte zostały konkursy na wsparcie projektów realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty na rzecz mieszkańców Miasta. W konkursie na wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu dotacje zostały przyznane: Miejskiemu Klubowi Sportowemu Cresovia w wysokości 85 000 zł oraz Towarzystwu Sportowemu 5 000 zł.

W konkursie na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży dotacja w wysokości 38 000 zł została przyznana Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

W konkursie na wsparcie realizacji programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, na który  wpłynęło 11 ofert, dotację przyznano dziewięciu podmiotom. Otrzymały ją:

KKS Orzeł - 12 000 zł,

UKS Kangur i MKS Kresowiak Orion po 10 500 zł,

Towarzystwo Sportowe - 7 000 zł

UKS Lider i UKS Danex po 6 000 zł,

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Klub Sportowy Sprinter i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej po 5 000 zł.

Na konkurs wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień  wpłynęło najwięcej, bo 12 ofert.

Dotacje zostały przyznane 10 podmiotom. Dofinansowanie uzyskały:

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek – 12 000 zł,

KKS Orzeł – 10 000 zł,

UKS Kangur – 6 000 zł

Towarzystwo Sportowe - 5 500 zł,

Kluby Sprinter i Danex po 5 000 zł,

UKS Lider - 4 500 zł,

oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Fundacja Światło Życie i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej po 4 000 zł.

Nie został rozstrzygnięty konkurs  na wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej. Postępowanie w tej sprawie będzie toczyło się ponownie.

Złożone zostały dwa wnioski na dalszy rozwój instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Jeden z wniosków dotyczy adaptacji i wyposażenia pomieszczeń po przedszkolu na utworzenie kolejnych 25 miejsc w Żłobku. Koszt utworzenia nowych miejsc wyniesie ok. 329 000 zł. Udział dotacji w pokryciu kosztów wyniesie 70%. Drugi z wniosków dotyczy wsparcia bieżącego funkcjonowania żłobka. Wnioski na łączną kwotę 616 560 zł zostały złożone w ramach programu MALUCH, z którego miasto korzystało w 2011 roku.

W marcu br. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”. Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Wnioskowane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup komputerów, zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zamieszkujących obszar miasta Siemiatycze.

Projekt jest skierowany do 200 gospodarstw domowych wybranych spośród grup docelowych wskazanych w Działaniu 8.3, w tym m.in. do:

- gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych;

- dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

- dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”;

- osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

- rodzin zastępczych i samotnych rodziców;

- osób z grupy 50+.

W ramach projektu przewidziane jest również utworzenie na terenie miasta punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w szkołach, bibliotece, domu kultury, w budynku hali widowiskowo-sportowej. Sprzęt komputerowy w tych punktach będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców w godzinach pracy jednostek.

Wartość złożonego wniosku ok. 2,5 mln zł, wartość dofinansowania 100%.  W przypadku uzyskania pozytywnej opinii komisji oceniającej i podpisania umowy o dofinansowanie, rozpocznie się procedura rekrutacji grup docelowych.

W związku z wniesieniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej w rejonie ul. Annopolskiej w terminie jego wyłożenia do publicznego wglądu tj. od 20 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r. i 14 dni po jego wyłożeniu, wprowadzone zostały zmiany w/w planie wynikające z częściowego  uwzględnienia  tych uwag, dość znaczące szczególnie w rejonie rowu przecinającego teren objęty planem. Na skutek zmian zapadła decyzja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej w rejonie ul. Annopolskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 marca do 10 kwietnia.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się 10 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze w sali konferencyjnej o godz. 1030. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, będzie mógł wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia br.

10 lutego odbyły się w naszym mieście wojewódzkie obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego pod Honorowym patronatem   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, władz wojewódzkich rządowych i samorządowych, duchowieństwo, oficerowie Wojska Polskiego Garnizonu Białystok i służb mundurowych, władze lokalne, przedstawiciele lokalnych środowisk i mieszkańcy Miasta. Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta RP skierowany do uczestników. Była to największa uroczystość patriotyczna zorganizowana w ostatnich latach w naszym mieście.

Miasto Siemiatycze zostało wyróżnione certyfikatem za uczestnictwo w kampanii edukacyjnej "Pozory mylą, dowód nie".  

 

„Pozory mylą, dowód nie” – to ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest ograniczanie spożycia alkoholu przez nieletnich. Miasto Siemiatycze bierze czynny udział w budowie społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Kampania ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywizację środowisk lokalnych, zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostępności napojów alkoholowych w tej kategorii wiekowej. Kampania organizowana jest już po raz czwarty przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Do tegorocznej edycji dołączyło również Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmując kampanię honorowym patronatem.

W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja na temat głodnych dzieci w Polsce. Mimo, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada pewne rozeznanie w tej sprawie i opłaca obiady 288 dzieciom poleciłem przeprowadzenie ankiety dotyczącej potrzeb żywieniowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W każdej ze szkół przebadano 100 uczniów. Aktualnie wyniki ankiet są opracowywane. Ze wstępnej analizy wynika, że  jeden ciepły posiłek  dziennie w postaci obiadu zjada 100 % uczniów szkół podstawowych i 96,5 % uczniów gimnazjów. Niepokoi fakt, iż 7% uczniów  szkół podstawowych i 15% uczniów gimnazjów je 2 lub mniej pełnych posiłków dziennie. Z grupy tej z obiadów na stołówce szkolnej korzysta 85% uczniów szkół podstawowych i 50% uczniów gimnazjów. Pozostaje więc blisko 6 % uczniów szkół podstawowych i 7,5 % uczniów gimnazjów, którzy pomimo, iż nie jedzą wystarczającej ilości pełnych posiłków dziennie nie korzystają z obiadów szkolnych. Jest to grupa potencjalnie narażona na niedożywienie i należałoby  zbadać przyczyny zaistniałej sytuacji. W sprawie zwiększenia skuteczności pomocy w tym zakresie będę rozmawiał z dyrektorami szkół i kierownikiem MOPS.

Na przełomie lutego i marca reprezentowałem nasze miasto w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Kołobrzegu.  Podczas obrad obok czynności statutowych zostały omówione m.in. kwestie związane z obywatelskim projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, projektem zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie oświatowej oraz partycypacją społeczną. Delegaci zdecydowali, iż wśród priorytetów działania Związku na 2013 rok znajdą się kwestie edukacji, finansów i ustawy „śmieciowej” oraz konsolidacji środowiska samorządowego.

Dziękuję za uwagę

Czytany 2066 razy