Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 marca 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:00

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 marca 2012 r.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!     

Po okresie zimowym, który przyniósł oszczędności na utrzymaniu ulic w wysokości ok. 13 tys. Miasto przystąpiło do sprzątania dróg. Prace te wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne, które zostało wyłonione w drodze przetargu. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo opiewa na kwotę 98 776 zł. Ulice miejskie wymagają również ciągłej uwagi ze względu na pojawiające się ubytki nawierzchni. Uzupełnianie ich masą na zimno oraz równanie dróg gruntowych zlecono pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy w okresie jesienno-zimowym są mniej obciążeni pracą związaną z utrzymaniem terenów rekreacyjnych. W okresie wiosny i lata prace związane z remontami cząstkowymi zostaną powierzone, wyłonionej w drodze przetargu, firmie zewnętrznej – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Biała Podlaska SA. Oferta przedsiębiorstwa była najkorzystniejsza spośród trzech złożonych i opiewa na łączną kwotę brutto 272 242 zł.

W najbliższym czasie planuję również zmianę zieleni miejskiej na Placu Jana Pawła II w taki sposób by była efektowna i jednocześnie by utrzymanie jej nie wymagało znacznych nakładów pracy.

Jednym z zadań inwestycyjnych bieżącego roku jest budowa drugiego już kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, tym razem przy Szkole Podstawowej Nr 1. Do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej zaproszono 3 firmy. Wpłynęła 1 oferta Autorskiej Pracowni Projektowej – Architekt Marek Wojtecki z Białegostoku. Oferta ta spełnia kryteria określone w zaproszeniu ofertowym. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 18 450 zł brutto.

Przy realizacji tej inwestycji wystąpiłem do Ministerstwa Sportu o akceptację planowanej adaptacji istniejących pomieszczeń w budynku szkoły na zaplecze sanitarno-szatniowe w miejsce kontenerów przewidzianych w programie budowy Orlików.

Podjęto pierwsze kroki związane z planowaną budową drogi łączącej ulice Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. Miasto uzyskało pozwolenie na rozbiórkę budynków znajdujących się na kupionej przez samorząd działce znajdującej się w planowanym pasie drogowym.

Na początku marca miała miejsce kontrola realizacji budowy placów zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”. Inspektorzy Urzędu Wojewódzkiego pomyślnie ocenili realizacje tego zadania.

Wraz z końcem zimy ożywił się nieco rynek nieruchomości. Udało się zbyć w trzecim już przetargu nieruchomość położoną przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 7 907 m2. Cena, którą uzyskano, to 313 100 zł + podatek VAT. Akt notarialny zostanie zawarty do końca miesiąca.

Przy ul. Ciechanowieckiej zbyta została, także w drodze przetargu, nieruchomość zabudowana budynkiem byłej kotłowni o pow. 502 m2. Nabywca zaoferował 40 400 zł + podatek VAT. Zawarcie aktu notarialnego planowane jest na kwiecień.

Z kolei w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, kontynuowano sprzedaż działek w rejonie ulicy Górnej i Kasztanowej. W ostatnim okresie sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni 585 m2za kwotę 42 939 zł + podatek VAT. W tym rejonie prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży kolejnych 4 działek.

W trybie bezprzetargowym sprzedano także działkę o pow. 48 m 2 położoną przy ul. 11 Listopada za 7 638 zł + podatek VAT.

Na rzecz najemców zbyto 6 lokali mieszkalnych: przy Pałacowej 7 - 1 lokal, przy Wysokiej 62 – 3 lokale i przy Wysokiej 64 – 2 lokale. Dochód ze sprzedaży lokali wyniósł126 827 zł,z czego kwotę 23 312 rozłożono na raty płatne do 2014 r. Przy sprzedaży zastosowano bonifikatę w wysokości 80%, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 494 099 zł.

W związku ze zmianami w zakresie gospodarki odpadami i koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań od 1 lipca 2013 r. została opracowana ankieta skierowana do mieszkańców, zawierająca pytania dotyczące ilości odpadów powstających na poszczególnych nieruchomościach w rozbiciu na ich rodzaje. Analiza odpowiedzi pozwoli na bardziej precyzyjne oszacowanie masy odpadów, które będzie musiała zagospodarować gmina.

Wykonując uchwały Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budżetu miasta rozstrzygnięte zostały konkursy na:

- na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej,

- podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej,

- organizację wypoczynku,

- oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

Na te 4 konkursy wpłynęło łącznie 18 ofert. Wszystkie złożone oferty uzyskały dofinansowanie. Najwięcej ofert – 9, zostało złożonych na wypoczynek letni, w którym przyznane dofinansowanie waha się od 5 400 do 11 000 zł.

W ramach zagospodarowania czasu wolnego uczniów, w trybie zamówienia zlecono przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych – kursu samoobrony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Osoby zakwalifikowane na zajęcia zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych i MOPS. Na chwilę obecną mamy ok. 50 kandydatów, czyli 2 grupy. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu do końca czerwca. Prowadzone będą przez Pana Andrzeja Nowaczyka. Koszt zajęć wyniesie 1 800 zł za grupę.

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 marca odbyło się spotkanie z pedagogami miejskich szkół w celu wspólnego ustalenia działań profilaktycznych realizowanych na terenie tych placówek oraz wyboru spektakli profilaktycznych. Do zaprezentowania młodzieży wybrane zostały trzy spektakle: „Dobre rady ciotki Tekli”, „Debata” oraz NOE.

16 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia rodziców. Szesnastu zadeklarowanych uczestników będzie spotykać się cyklicznie, w celu podnoszenia kompetencji wychowawczych oraz rozwiązywania problemów z dziećmi. Spotkania będą się odbywać się w sali SOK przy ul. Leg. Piłsudskiego . Dokładne terminy i harmonogram spotkań jest na etapie ustalania. Rodzice odbędą też 40 godzinny kurs „Szkoły dla Rodziców” prowadzony przez psycholog: Ewę Sulimowicz i pedagog: Elżbietę Jakubiuk.

Od miesiąca została uruchomiona nowa forma współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Komendą Powiatową Policji w Siemiatyczach. Polega ona na automatycznym przekazywaniu przez Policję do Komisji Alkoholowej formularzy wypełnionych w związku ze zgłoszeniami występującego problemu alkoholowego i zawierającymi opinię dzielnicowych o sytuacji w rodzinie. Dzięki przekazywanym informacjom znacznie poprawiła się skuteczność działań Komisji, a tym samym poprawiono sytuację wielu rodzin borykających się z alkoholizmem.

21 marca w Dniu Wagarowicza wspólnie z Policją zostały przeprowadzone kontrole 7 punktów sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim a także ważności pozwolenia sprzedaży alkoholu, rodzaju sprzedawanego alkoholu. Sprawdzano, czy widoczne i wywieszone są tablice informujące o zakazie sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim, szkodliwości zażywania tych substancji oraz o zakazie palenia na terenie obiektów. Skontrolowano:

1. Bar Pit Stop oraz Stację benzynową Shell
2. Sklep spożywczo-przemysłowy PSS Społem nr 14, ul. 11 Listopada 42
3. Sklep spożywczo-przemysłowy PSS Społem nr 24, ul. Kościuszki 46
4. Bar Leśny, ul. Polna 26
5. Bar Bożena, ul. Grodzieńska 37
7. Sklep spożywczo-przemysłowy PSS Społem nr 4, ul. Nadrzeczna 1     

Jedyne wykryte nieprawidłowość to brak tabliczek w punktach PSS Społem: „Zakaz palenia” umieszczony na terenie sklepu (w większości punktów znajdowały się na zapleczach). Ponadto podczas kontroli w jednym z punktów ukarano mandatem karnym mężczyznę spożywającego alkohol na terenie sklepu, sprzedawca został upomniany.

20 marca odbył się pierwszy wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wykładzie uczestniczyli rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej prof. Jerzy Kopania, prof. Halina Święczkowska, prof. Barbara Ślusarczyk oraz siemiatyccy seniorzy. Wykład dotyczył zagadnienia rodziny wielopokoleniowej w teorii i praktyce. Po wykładzie ustalono harmonogram spotkań na kolejne 2 miesiące.

Na etapie negocjacji jest kolejny projekt skierowany do osób starszych "Akademia Superbabci i Superdziadka". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Jego główny cel to wzrost aktywności społecznej i fizycznej seniorów. Podpisanie umowy planowane jest w kwietniu br.

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem strategii współpracy miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi. Z początkiem kwietnia projekt zostanie poddany konsultacjom, a w następnej kolejności strategia zostanie przedstawiona Radzie Miasta.

Opracowana została koncepcja kolejnej edycji projektu systemowego – „Lepsze Jutro”, w ramach Priorytetu VII POKL na 2012 r. Projekt skierowany jest do 30 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych, korzystających z opieki społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu przewiduje się szkolenia, indywidualne konsultacje z psychologiem, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i edukacyjne szkolenia zawodowe, m.in. opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka, technolog robót wykończeniowych, kasy fiskalne i profesjonalna obsługa klienta. Dodatkowo przewiduje się możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat B. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 kwietnia. Będzie to już 5 projekt systemowy MOPS na terenie miasta Siemiatycze.

W marcu br. ukazało się pierwsze wydanie Siemiatyckiego Informatora Miejskiego. Na podstawie umowy zawartej z Głosem Siemiatycz raz w miesiącu miasto opracuje materiał do czterostronicowej wkładki w gazecie, natomiast za skład i częściową dystrybucję odpowiada gazeta. W informatorze miejskim zawarte są informacje dotyczące bieżących spraw miasta, a także wiadomości z pracy jednostek podległych, ogłoszenia i komunikaty.

W związku z jubileuszem 470 lecia nadania praw miejskich ogłoszony został konkurs plastyczny dla przedszkolaków Moje miasto Siemiatycze. Prace dzieci zostaną przedstawione w przedszkolach, a w dalszej kolejności po 12 prac z każdej placówki zostanie zaprezentowane w ośrodku kultury.

Już w tym momencie chciałbym zapowiedzieć zaplanowane na 21 kwietnia uroczystości związane z jubileuszem 470-lecia nadania praw miejskich. Wspólnie z Panią Przewodniczącą zaplanowaliśmy na ten dzień uroczystą sesję Rady, a po jej zakończeniu paradę lokacyjną ulicami Miasta.

Czytany 2107 razy