Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 maja 2019 r.

czwartek, 08 sierpień 2019 10:13

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Dzisiejsza sesja obfituje w sprawozdania, także to najważniejsze, z wykonania budżetu miasta za 2018 r. Zanim jednak rozpocznie się dyskusja dotycząca ubiegłego roku, tradycyjnie przedstawię Radzie informacje dotyczące bieżących spraw miasta.

W ostatnim czasie trwają intensywne prace nad wyjaśnieniami i uzupełnieniami dokumentacji złożonej do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2018 roku dotyczącej dofinansowania budowy Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód - Zachód obejmującej koszty związane z budową budynku zawierającego w swojej strukturze niecki basenowe i strefy saunowe. Projekt objął koszty już rozpoczętych prac budowlanych przy obiekcie. Równocześnie część prac jest dofinansowywana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W grudniu rozliczono pierwszą fakturę, po czym wpłynęła pierwsza transza dofinansowania w wysokości 1 mln zł. Aktualnie trwają prace budowlane i pogłębiana jest współpraca Miasta Siemiatycze z jednostką badawczą Politechniki Krakowskiej tj. Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego który prowadzić będzie badania nad parametrami energooszczędności budynku. Prace budowlane prowadzone są według założonej technologii wykonania elementów konstrukcyjnych budynku i zatwierdzonego harmonogramu robót. Na dzień dzisiejszy wykonano 84 % płyty fundamentowej i 50% ścian zewnętrznych piwnic. Ponadto wykonano już żelbetową nieckę basenu pływackiego wspartą na słupach i podciągach. Trwają również prace ciesielskie związane z wykonaniem stropu nad podziemną częścią techniczną pływalni.

Zakończona została instalacja 80 kolektorów słonecznych w ramach projektu "Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze". Odbiór techniczny zadania został przeprowadzony w pierwszej dekadzie maja br.  Obecnie nastąpi proces rozliczania zrealizowanej inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim decydującym o dofinansowaniu inwestycji.

Kontynuując politykę zrównoważonego rozwoju i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii chcę zaproponować mieszkańcom przystąpienie do kolejnego tego typu projektu, tym razem obejmującego dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Aktualnie przygotowywana jest ankieta dotycząca zainteresowania tematem i zbadania potrzeb. Ankieta zostanie skierowana do mieszkańców  w najbliższych miesiącach. Złożenie wniosku zaplanowano na jesień b.r. Ewentualna realizacja rozpocznie się prawdopodobnie w 2021 roku . Jednocześnie Miasto przygotowuje dokumentację aplikacyjną niezbędną do pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych na 8 obiektach użyteczności publicznej tj.: Gimnazjum Nr 1, Hali Widowiskowo-Sportowej, 3 przedszkolach dwóch szkołach podstawowych i na Urzędzie Miasta. Złożenie wniosku planowane jest z końcem maja b.r. Ewentualna realizacja nastąpi w  latach 2020/2021. Koszt montażu instalacji szacowany jest na ok. 1 785 000 zł, łączna moc instalacji 272,5 kWp.

W dalszym ciągu ocenie podlegają dwa projekty złożone z końcem 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim obejmujące działania poprawiające efektywność energetyczną i obniżenie kosztów zużycia prądu w Szkole Podstawowej nr 3 i w budynku edukacyjnym przy ul. Świętojańskiej 25 (obecnie gimnazjum). Przedmiotowe projekty zakładają między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych, części stropodachu, wymianę części okien oraz stolarki drzwiowej, instalację central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia.

Przesunie się w czasie adaptacja budynku po Gimnazjum Nr 1 na potrzeby funkcjonowania Szkoły Muzycznej. W listopadzie 2018 r. Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adaptację budynku poprzez jego remont i przebudowę. Niestety w I naborze nie zostało przyznane miastu dofinansowanie. Planowane jest powtórne złożenie wniosku przy najbliższym uruchomionym konkursie obejmującym tego typu zadanie

Kolejnym z realizowanych projektów jest projekt pn. „Siemiatycki Klub Juniora” związany z  utworzeniem świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach. W ramach projektu planuje się przebudowę budynku sanitarno-technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej, która ma powstać przy amfiteatrze miejskim przy ul. Grodzieńskiej. W przedmiotowym obiekcie prowadzona będzie działalność opiekuńczo-wychowawcza na rzecz 15 dzieci i młodzieży z terenu miasta. W ramach przebudowy zostaną wykonane instalacje elektryczne, prace termomodernizacyjne, ogólnobudowlane oraz zostanie zakupione wyposażenie. Prace adaptacyjne budynku pozwolą optymalnie wykorzystać istnienie budynku zlokalizowanego w atrakcyjnym położeniu i znacząco poprawić warunki prowadzenia zajęć świetlicowych które obecnie odbywają się w świetlicy prowadzonej przez Caritas na zapleczu kościoła. Aktualnie trwają prace nad dopracowaniem dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w bieżącym kwartale. Zakończenie inwestycji, w tym uruchomienie placówki, zaplanowano z końcem roku 2019. W bieżącym roku zostanie również złożony kolejny wniosek o dofinansowanie obejmujący funkcjonowanie placówki przez przyszłe lata, w tym jej doposażenie i sfinansowanie dodatkowych zajęć wspomagająco-rozwijających dla wychowanków placówki.

Kontynuacją działań społecznych realizowanych przez Miasto jest projekt realizowany w ramach programu „Senior +”.  Projekt zakłada remont głównej sali oraz wyposażenie części budynku przy ul. Zaszkolnej 1. Porozumienie w sprawie przekazania dofinansowania podpisano 30 kwietnia. Obecnie biuro projektowe opracowuje dokumentację techniczną  niezbędną do uzyskania koniecznych pozwoleń dotyczących wykonania prac remontowo-budowlanych. Inwestycja ma być zakończona do końca bieżącego roku.

Od września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum nr 1 realizowany jest projekt „Szkoła Wyzwań”, w ramach którego dzieci i młodzież korzystają z oferty dodatkowych zajęć wyrównawczo-rozwijających, wyjazdów na Uniwersytet w Białymstoku, gdzie odbywają lekcje doświadczalne w tamtejszych laboratoriach i pracowniach prowadzone przez nauczycieli akademickich. Realizowane są także lekcje języków obcych w tym telekonferencje z młodzieżą z zagranicy, spotkania z native – speakarem, akcje promujące języki obce a także doradztwo zawodowe przyczyniając się do poprawy możliwości przyszłego rozwoju zawodowego młodzieży. W ramach projektu zakupiono wyposażenie teleinformatyczne do szkół oraz pomoce naukowo dydaktyczne o wartości około 100 000 zł.

Oprócz działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców oraz Seniorów, Miasto dba również o rozwój przedsiębiorczości w mieście – w tym celu przygotowywany jest projekt dotyczący utworzenia Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie w bardzo atrakcyjnych ekonomicznie warunkach, nowopowstałe podmioty gospodarcze, będą mogły wynająć przygotowaną przestrzeń biznesową konieczną do prowadzenia działalności. Wniosek zostanie złożony z końcem maja b.r., ewentualną realizację planuje się na lata 2020-2021. Równocześnie w maju b.r. Miasto Siemiatycze w partnerstwie z fundacją „Orzeł” z Białegostoku  złożyło wniosek o dofinansowanie do LGD Tygiel Doliny Bugu o wsparcie doradczo-finansowe rozwoju młodych przedsiębiorstw pn „Moja praca – własna firma”.   W ramach projektu przewidziano doradztwo zawodowe i pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla 20 osób oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób (ok. 23 tys. zł dla podmiotu) w tym wsparcie pomostowe przez pierwszy rok funkcjonowania firmy. Grupę docelową stanowić będą osoby od 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo, w szczególności osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne).

Kolejnym elementem konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju miasta jest opracowywana dokumentacja dotycząca projektu rewitalizacyjnego obejmującego przebudowę i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów amfiteatru, targowiska (tzw. manhatanu”) oraz znajdującego się za nim parkingu. Wartość projektu to około 12 mln zł, w tym dofinansowanie 10 mln zł. Złożenie wniosku planuje się na lipiec bieżącego roku, a przewidywana realizacja to lata 2020-2022.

Zabiegając o bezpieczeństwo uczestników ruchu przystąpiono do odnowy oznakowania poziomego na ulicach miejskich poprzez malowanie linii segregacyjnych, przejść dla pieszych i miejsc parkingowych. Wykonawcą robót wybranym w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych BUDOMOST Sp. z o.o. z Białegostoku. Wartość brutto planowanych prac wynosi ok. 43 tys. zł. Termin zakończenia robót wyznaczono do 25 maja 2019 r.

Pod koniec kwietnia br. rozebrano pozostałości po budynku mieszkalnym położonym przy ul. Pałacowej, które od wielu lat szpeciły wygląd ulicy. Rozbiórka związana jest z planowaną w tym miejscu rozbudową ulicy Pałacowej, polegającą na wybudowaniu bocznego odcinaka ulicy o dług. 38 mb o nawierzchni z kostki brukowej, z jezdnią szerokości 5,5 m, zatoką postojową o nawierzchni z płyt ażurowych na 10 miejsc postojowych oraz jednostronnego chodnika.

Zakończona została budowa kanału deszczowego w ul. Kosynierów. Aktualnie trwają prace przy budowie kanału deszczowego na odcinku ul. Fieldorfa. Roboty prowadzone są przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach w oparciu o umowę podpisaną w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego. Zadanie obejmuje wykonanie  kanału deszczowego na całej długości ulicy Kosynierów i na odcinku ulicy Fieldorfa ( łącznie 428,5 mb) oraz nawierzchnię bitumiczną w krawężnikach na części ulicy Kosynierów (103 mb) i ulicy Fieldorfa (161 mb). Wartość umowy wynosi ok. 968,2 tys. zł. Termin wykonania – do 15 lipca br.

Na początku kwietnia br. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy wszystkich ulic Osiedla Ciechanowieckie o łącznej długości 834 mb wraz z budową kanału deszczowego o długości ok. 555 mb. Wniosek obejmuje zarówno zakres przebudowy objęty podpisaną już umową, jak również pozostałą część przebudowy, na którą w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie przeprowadzony odrębny przetarg. Wartość całego zadania objętego wnioskiem wynosi ok. 2 138 000 zł. Wstępnej listy zakwalifikowanych wniosków można spodziewać się najwcześniej pod koniec maja br. Przewidywane jest dofinansowanie zakwalifikowanych zadań na poziomie 60% wartości zadania. 

Wraz ze zbliżającym się sezonem letnim Miasto Siemiatycze stara się wyłonić wykonawcę, którego zadaniem będzie realizacja zadania: Budowa budynku sanitarno – socjalnego przy ul. Sportowej w Siemiatyczach. W pierwszym przetargu złożono jedną ofertę przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego, w drugim przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Rybałtowski z Siemiatycz. Oferta podlega aktualnie ocenie. Termin realizacji zadania wskazany w przetargu to 15.07.2019 r.

Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym

1 kwietnia podpisano z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 8 aktów notarialnych w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Siemiatycze za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 21 581, 58 zł brutto.

W kwietniu przeprowadzono 11 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych w tym 1 ograniczony i 10 nieograniczonych. Przetarg ograniczony dotyczył działki niezabudowanej o pow. 296 m2 położonej w sąsiedztwie gruzowiska i zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość sprzedano za 10 100 zł netto plus 23 % podatku VAT. W przypadku 10 przetargów nieograniczonych dotyczących działek położonych przy ul. Kościelnej udało się dokonać sprzedaży 4 działek o powierzchniach od 637 m2 do 653 m2 . Łączna kwota za ich sprzedaż wynosi 212 952 zł + podatek VAT.

W chwili obecnej mamy ogłoszonych kolejnych 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, są to:

- działka 2217/3 o pow. 2 620 m2, przy ul. Kasztanowej, cena wywoławcza: 180 000 zł netto; termin przetargu: 10.06.2019 r.,

- działka 4832 o pow. 576 m2, przy ul. Kasztanowej, cena wywoławcza: 60 000 zł netto, termin przetargu: 10.06.2019 r.,

- działka 4214/18 o pow. 128 m2, przy ul. Adama Mickiewicza, w tym przypadku przetarg jest ograniczony do właścicieli działek przyległych, cena wywoławcza: 20 000 zł netto, termin przetargu: 30 maja 2019 r.,

-  2 działki (2258/23 i 2258/25) o pow. 783 m2, przy ul. Fiołkowej, cena wywoławcza każdej: 66 555 zł netto, termin przetargu: 11.06.2019 r.,

- działka 2258/26 o pow. 783 m2, przy  ul. Kościelnej , cena wywoławcza: 66 555 zł netto, termin przetargu: 11.06.2019 r.,

- oraz działka 2258/27 o pow. 908 m2, róg ulicy Fiołkowej i Lawendowej, cena wywoławcza: 77 180 zł netto, termin przetargu: 11.06.2019 r.

8 maja  ogłoszono drugie rokowania, po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczonej działką nr 3481 o pow. 2,1160 ha. Cena wywoławcza: 280 000 zł netto; termin rokowań: 10.06.2019 r..

19 kwietnia br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła prace nad ostateczną listą osób zakwalifikowanych do przydziału i zamiany lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Na poszczególnych listach umieszczono:

  • 6 osób na przydziału lokalu komunalnego,
  • 1 osobę na przydziału lokalu socjalnego,
  • 1 osobę do zamiany lokalu.

Ostatnie tygodnie w Siemiatyczach obfitowały w ciekawe wydarzenia, o mniej lub bardziej oficjalnym charakterze. 15 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze odbyło się spotkanie z przedstawicielami siemiatyckich organizacji pozarządowych w sprawie V. edycji pikniku organizacji pozarządowych. Podczas spotkania ustalono między innymi termin tegorocznego pikniku oraz zakres promocyjny wydarzenia. Do udziału w V. edycji, na ten moment zgłosiło się 17 organizacji pozarządowych. Piknik odbędzie się  8 września na terenach rekreacyjnych przy amfiteatrze. Organizacje, które chciałyby jeszcze dołączyć do wydarzenia integrującego mieszkańców i promującego działalność społeczną, mogą to zrobić zgłaszając się do Urzędu Miasta Siemiatycze w terminie do 30 maja.

16 kwietnia na ul. Pałacowej na drzewach pojawiły się kolorowe „opaski” w barwach miasta. Opaski, które otuliły pnie powstały podczas warsztatów koronkarskich pt. „Kolorowe koronki”, w trakcie których uczestnicy poznali właściwości terapeutyczne oraz odprężające szydełkowania. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Dla Siemiatycz Razem”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Pozostając przy temacie drzew, dodam tylko, że Siemiatycze włączyły się do ogólnopolskiej akcji #sadziMy. 26 kwietnia na parkingu przy Urzędzie Miasta w Siemiatyczach, wspólnie z Nadleśnictwem Nurzec rozdaliśmy bezpłatnie blisko tysiąc sadzonek drzew.

24 kwietnia br. wraz z radnymi z Młodzieżowej Rady Miasta odwiedziłem miejskie przedszkola, by porozmawiać z dziećmi na temat Unii Europejskiej. Spotkanie z przedszkolakami urozmaiciły wspólne zajęcia, w czasie których wykonaliśmy chorągiewki w barwach Unii Europejskiej. Prace można było oglądać 3 maja w namiocie europejskim, w którym odbyła się debata na temat Unii oraz zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które odwiedziły „euronamiot” miały możliwość skosztowania ciastek, kawy, herbaty oraz niebieskiej waty cukrowej.

4 maja 2019 r. po raz pierwszy w historii Siemiatycz odbyła się Majówka za Miastem. Wydarzenie, dzięki uprzejmości radnego Pana Jerzego Korowickiego, zorganizowane zostało w klimatycznym miejscu – w Kaszteliku „Korona Podlasia”, w Olendrach. Zainteresowani mieli zapewniony bezpłatny transport z Siemiatycz oraz powrót – miejskimi autobusami z przystanku na Pl. Jana Pawła II. Miałem przyjemność wraz z mieszkańcami zatańczyć poloneza, który zapoczątkował kolejne występy artystyczne. Na rozstawionej obok zameczku scenie zaprezentowali się: uczniowie Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Killara w Siemiatyczach, Zespół Pieśni i Tańca Małe Podlasie oraz rodzice uczniów Szkoły Muzycznej. Uczestnicy pikniku poznali również historię powstania kaszteliku. Majówka za Miastem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, na co wskazywała duża frekwencja. Bardzo chciałbym kontynuować to wydarzenie w przyszłych latach. Podczas organizacji Majówki za Miastem współpracowali: Miasto Siemiatycze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Szkoła Muzyczna w Siemiatyczach, organizacja LOT nad Bugiem, osoby prywatne, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i rekreacyjnej oraz spółka miejska - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

15 maja odbyły się Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom. W tym roku konwencja zawierała podsumowanie projektu Młodzieżowej Rady Miasta “Gdy słabość staje się siłą” realizowanego od listopada ubiegłego roku, obejmującego konkursy oraz projekcję filmu “Najlepszy” o życiu Jerzego Górskiego. Gościem specjalnym obchodów był bohater filmu, pan Jerzy Górski który odbył dwa spotkania. Rano z młodzieżą a po południu z zainteresowanymi mieszkańcami. Podczas spotkań opowiedział o przezwyciężaniu własnych słabości, nałogów oraz wskazał poprzez własny przykład jak sport może uratować życie.

W tym miejscu chciałbym zapowiedzieć kolejne wydarzenia. W imieniu MOSiRu zapraszam wszystkich miłośników biegów na VIII  już edycję Siemiatyckiej Wieczornej Dychy. Bieg ulicami miasta, 1 czerwca, rozpocznie się o godz. 18.00 przy stadionie.  Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Na uczestników czekają także ciepły posiłek, niespodzianki oraz atrakcje dla najmłodszych.

Z kolei na 4 czerwca pragnę zaprosić wszystkich do udziału  Święcie Wolności i Solidarności. „Dwunasta w samo południe” – tymi słowami zachęcano do pójścia na pierwsze wolne wybory parlamentarne w 1989 r. W tym roku przypada 30. rocznica tamtych wydarzeń - o godz. 12.00 w całym kraju rozbrzmi hymn Polski, a w dniach od 1 do 11 czerwca będą się odbywały uroczyste obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. W Siemiatyczach Święto Wolności i Solidarności rozpoczniemy o godz. 11.00 w dawnej synagodze. Tam uczniowie szkół wezmą udział w wykładzie nawiązującym do wydarzeń z 4 czerwca 1989 r. O godz. 12.00 – na Placu Jana Pawła II, wspólnie odśpiewany zostanie hymn narodowy. W dalszej części dnia, o godz. 18.00 będzie można przyjść do kawiarenki obywatelskiej zorganizowanej w sali SOK przy ul. Zaszkolnej. Będzie szansa, by powspominać wydarzenia z historii i porozmawiać o tym, jak wyglądało życie w Siemiatyczach 30 lat temu. Wydarzenie organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie oraz redakcją Kuriera Podlaskiego Głosu Siemiatycz. Do włączenia się w obchody święta 4 czerwca i udział w akcji Kawa Wolności, zaproszono właścicieli lokalnych kawiarni i restauracji. Zgodnie z ideą Kawy Wolności – w dniach 1 – 11 czerwca br. kawa w lokalach, które zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu, miałaby być podawana w atrakcyjnej cenie (niższej niż to wynika z przyjętego w lokalu cennika). W witrynach partnerów – pojawią się plakaty informujące o Kawie Wolności.

Na zakończenie chciałbym podzielić się z Państwem miłą informacją o przyznaniu miastu tytułu "Gmina na 5!" podczas tegorocznej edycji rankingu gmin przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gminy oceniano na podstawie dwóch czynników - audytu stron internetowych oraz analizy kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta. 23 maja 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się konferencja "Forum Gmin na 5!", podsumowująca tegoroczną edycję badania, na którą zostałem zaproszony. Przypomnę, ze nie jest to pierwsze wyróżnienie otrzymane przez Siemiatycze:

- 2015 rok - tytuł "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego"; 2016 rok - tytuł "Lider Rozwoju Regionalnego"; 2017 rok - tytuł "Lider Wykorzystania Środków Unijnych"; 2018 rok - tytuł "EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski. Warto w tym miejscu wspomnieć, że drugi raz z rzędu zostaliśmy także nominowani do etapu finałowego II. edycji Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski ” w Kategorii Samorząd. Nad przebiegiem oraz wyborem nagrodzonych tym tytułem czuwa Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1031 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:28