Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 marca 2017 r.

czwartek, 30 marzec 2017 12:46

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,
    
Głównym tematem dzisiejszej sesji Rady jest dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Po podjęciu przez Radę Miasta 15 lutego uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego została ona zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowana do zaopiniowania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe. Jak można było się spodziewać opinia ZNP oraz Związku Zawodowego Solidarność są negatywne co jest powodowane troską związków o miejsca pracy.

Z kolei opinia Kuratora Oświaty jest pozytywna, umożliwia to przyjęcie na dzisiejszej sesji Rady skierowanego projektu w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zgodnie z przyjętymi założeniami. Z nowymi przepisami są również związane skierowane na dzisiejszą sesję uchwały dotyczące kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli. W tych dwóch projektach uchwał powtórzono dotychczasowe regulacje. W praktyce, mimo nowych aktów prawnych,  nie nastąpią zmiany w zakresie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunki atmosferyczne umożliwiły rozpoczęcie niektórych inwestycji zaplanowanych na bieżący rok. 3 marca została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów”, które obejmuje przebudowę odcinków ulic: Mickiewicza, Sportowej oraz Słowackiego o łącznej długości 904 mb. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” na kwotę ok. 918 tys. zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Skarbu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie wyniesie ok. 455 tys. zł.  Zakres przebudowy obejmie: przebudowę nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, budowę chodników i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej, wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. Chopina z ul. Słowackiego na mini rondo, 4 wyniesione przejścia dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie 9 szt. przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawca już przystąpił do realizacji zlecenia. Termin wykonania zadania ustalony został na 30 czerwca br.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę przebudowy i rozbudowy części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionka z osiedlem Tarasy. W terminie do 15 kwietnia br. wykonany zostanie nowy chodnik z kostki brukowej na długości ok. 70 mb. Wykonawcą robót będzie Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne. Wartość robót wyniesie ok. 14,8 tys. zł.

Po okresie zimowym była utrudniona i nadal jest, przejezdność na drogach o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie miasta. W ostatnich dniach lutego i na początku marca wykonano prace związane z równaniem i poprawą przejezdności na najgorszych odcinkach dróg żwirowych, między innymi  na ulicach: Fiołkowej, Miłkowskiego, Nowej i drodze żwirowej za Markpolem. Niestety wody roztopowe, z bardzo dużej w tym roku ilości śniegu, w połączeniu z głęboko zamarzniętą ziemią, w początkowym okresie roztopów oraz częstymi opadami deszczu nie pozwalają na wykonanie profilowania i wyrównania, które w trwały sposób poprawiłoby sytuację na drogach gruntowych i żwirowych. Roboty utrzymaniowe wykonane będą z chwilą wystąpienia warunków, które pozwolą na trwalsze  efekty. W bieżącym roku wykonawcą robót związanych z utrzymaniem dróg żwirowych i gruntowych, wyłonionym w przeprowadzonym w grudniu 2016 r. postępowaniu jest firma Transport Roboty Ziemne Eugeniusz Koc z Siemiatycz.  

Jak wspomniałem tegoroczna zima charakteryzowała się dość dużymi opadami śniegu i dużą ilością dni o niekorzystnych warunkach na drogach. Wpłynęło to na koszt zimowego utrzymania dróg za ostatni sezon zimowy, który wyniósł ok. 104,8 tys. zł. Jest to znaczny wzrost porównując ostatnie trzy sezony zimowe, gdzie koszty zimowego utrzymania kształtowały się od 35 do 49 tys. zł. Koszty utrzymania zimowego na podobnym poziomie miasto poniosło ostatnio w sezonie 2012/2013.

Nasze miasto od lat aktywnie podejmuje działania i włącza  się w ochronę środowiska. Jeszcze w tym roku na Placu Jana Pawła II pojawią się nowe wiaty przystankowe - zielone przystanki komunikacji miejskiej. Zielone przystanki będą realizowane w ramach projektu „Żyjące przystanki - nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach”. Na realizację projektu Miasto pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 40 000 zł. Obecnie posiadamy już dokumentację projektową i przygotowywane są dokumenty do umowy o dofinansowanie. Zielone przystanki będą elementem infrastruktury wyróżniającym nasze miasto na tle innych miast w województwie. Wykonane zostaną technologią pozwalającą wykorzystać zieleń i roślinność na niezagospodarowywanych do tej pory powierzchniach. Realizacja projektu będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem ekologicznym w okolicy. Przystanki zostaną wyposażone w podświetlane tablice o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu działań na temat ochrony środowiska.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy również realizację projektu „Dzień Ziemi i wiosenne porządki w Siemiatyczach”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12 200 zł. W marcu i kwietniu w szkołach podstawowych i gimnazjach zostaną przeprowadzone szkolne Dni Ziemi. Szkoły przeprowadzą akcje ekologiczne lub lekcje tematyczne. W gimnazjach został ogłoszony konkurs na wykonanie ekologicznej makiety wybranego fragmentu miasta. Projekt zakłada także organizację eventu ekologicznego pod nazwą „Dzień Ziemi i wiosenne porządki w Siemiatyczach”. Wydarzenie planowane jest na 28 kwietnia. Zakładamy, że wezmą w nim udział nie tylko uczniowie, lecz również ich opiekunowie, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Siemiatycz. Wszyscy w wyznaczonym dniu wspólnie będziemy porządkować okolice nad zalewem. Ogłoszony zostanie konkurs na największą ilość uzbieranych śmieci z atrakcyjnymi nagrodami. Porządki zakończą się w godzinach popołudniowych wspólnym ogniskiem. Mam nadzieję, że realizacja projektu będzie jednym z elementów który wpłynie na kształtowanie wśród mieszkańców postawy odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

W ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Miasta Siemiatycze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, 24 marca br. odbyły się dwa spotkania informacyjne. Przed nami praca nad diagnozą zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji dla miasta. Dokonano wyboru wykonawcy – EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. z Białymstoku. 25 stycznia podpisana została umowa na opracowanie programu za kwotę 15 960 zł. Posiadanie programu rewitalizacji zwiększa szansę miasta na uzyskanie dofinansowania inwestycji realizowanych na terenach objętych rewitalizacją.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła prace nad tegoroczną listą osób ubiegających się o przydział lub zamianę lokalu z zasobu gminy. Po oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o najem lokali z zasobów mieszkaniowych na posiedzeniu w dniu 7 marca komisja spośród 15 wniosków pozytywnie ustosunkowała się do pięciu. Na tegorocznej liście osób oczekujących na lokal mieszkalny umieszczono dwie samotne matki wychowujące po jednym dziecku oraz trzy osoby samotne.

W ramach gospodarowania nieruchomościami na koniec tego miesiąca sfinalizowana zostanie umowa sprzedaży w trybie bezprzetargowym 15 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Siemiatyczach. W ramach tej sprzedaży miasto uzyska przychód w wysokości 310 000 zł.

W okresie od ostatniej  sesji w trybie bezprzetargowym podpisałem kolejne 2 umowy dzierżaw, części nieruchomości o łącznej powierzchni 14 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu oraz pod zabudowę schodów.

W trybie administracyjnym zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości, które były oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Opłata za przekształcenie, którą ponieśli dotychczasowi użytkownicy wieczyści, wyniosła w sumie 27 480 zł.

Już po raz czwarty Miasto Siemiatycze przystąpiło do Programu Powszechnej Nauki Pływania ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu. Program „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych. W ramach programu uczniowie z dwóch szkół wyjeżdżają na basen do Bielska Podlaskiego i z pomocą instruktora uczą się pływać. W programie uczestniczy 60 uczniów, tj. 4 grupy po 15 uczniów. Koszt realizacji zadania wynosi 19 400 zł, w tym zaangażowane środki budżetu miasta to 8 300 zł.

W ramach programu „Maluch plus” Miasto składało wniosek  na utworzenie 32 nowych miejsc żłobkowych - 17 w Przedszkolu Nr 1 i 15 miejsc w Przedszkolu Nr 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało nam mniejszą kwotę dotacji niż wnioskowaliśmy, dlatego też dokonano zmian zakresu rzeczowego inwestycji zmniejszając zakres robót. Mamy już zgodę na zmiany i przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy. Przyznana Miastu dotacja  to 320 000 zł. Zobowiązani jesteśmy do zaangażowania  środków własnych w wysokości 125 000 zł. W ramach zadania w obu przedszkolach zostaną zaadoptowane pomieszczenia na potrzeby żłobka oraz zostanie zakupione wyposażenie.
 

Z tego samego programu wnioskowaliśmy również o środki finansowe na funkcjonowanie żłobków i otrzymaliśmy dotację w wysokości  125 038 zł.

Za nami już pierwszy dyżur w Brukseli w ramach projektu „Siemiatycze do Siemiatyczan” w udostępnionych nam przez Marszałka Województwa Podlaskiego pomieszczeniach Domu Polski Wschodniej. Osoby dyżurujące odwiedziło kilkanaście osób, głównie ze sprawami należącymi do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Nasz projekt wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. Wywiady i informacje na ten temat ukazały się między Dzienniku Gazeta Prawna, Telewizji Regionalnej, TVP 1, TVN 24, Radiu Białystok, POLSAT, natomiast POLSAT NEWS relacjonował na antenie wydarzenie na żywo. Poza pomocą siemiatyczanom w Brukseli uzyskaliśmy konkretny efekt promocji miasta i stworzenia jego pozytywnego wizerunku.  

Na zakończenie wystąpienia chciałbym przypomnieć o ogólnopolskiej kampanii „STOP pożarom traw” i zaapelować do mieszkańców o niewypalanie łąk bądź nieużytków, gdyż przynosi to szkody środowisku tym bardziej, że takie działanie jest prawnie zabronione i podlega karze aresztu albo grzywny.

Dziękuję za uwagę

Czytany 2980 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2017 13:08