Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu 15 czerwca 2016 r.

czwartek, 15 wrzesień 2016 14:02

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Głównym tematem dzisiejszej sesji Rady jest przeprowadzenie procedury absolutorium za wykonanie budżetu ubiegłego roku. Zanim jednak to nastąpi przedstawię krótko informację dotyczącą bieżących spraw miasta. Tradycyjnie zacznę od inwestycji.

W trakcie realizacji jest, dofinansowana z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Nadrzecznej. Wykonano już ok. 90 % planowanego zakresu robót. W chwili obecnej widać już nową ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż zalewu wraz z oświetleniem, parkingi na 96 miejsc postojowych, zatokę autobusową. Istotną częścią projektu jest przebudowa obecnego i wybudowanie nowego odcinka kanału deszczowego o długości 545 mb wraz z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe. Powinno to rozwiązać problem odprowadzania wód deszczowych i uchronić przed zalewaniem mieszkańców do którego dochodziło podczas zlewnych deszczów oraz gwałtownych roztopów. Przypomnę, że wykonawcą robót jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Wartość robót to 1 375 800 zł a dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 50 %. Termin zakończenia robót ustalono do 8 lipca br.

W zakresie pozostałych prac drogowych: wykonano odnowę ok. 2 tys. m2 oznakowania poziomego ulic miejskich (wykonawcą robót była firma BUDOMOST Spółka z o. o. z Białegostoku, wartość wykonanych prac wyniosła ok. 30 tys. zł) oraz wprowadzono dwie zmiany w organizacji ruchu:
- w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Leg. Piłsudskiego ustawiono lustro drogowe,
- a także wyznaczono i oznakowano dwa przejścia dla pieszych przy ul. Jabłoniowej w obrębie ul. Wiśniowej oraz drogi dojazdowej bez nazwy.

Prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na wykonanie krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Nr 1. 2 czerwca odbyło się spotkanie związane z oceną przygotowanych dwóch koncepcji projektowych w którym uczestniczyli przedstawiciele biura projektowego, powołani przez miasto eksperci z zakresu budowy i projektowania basenów oraz pracownicy Urzędu Miasta. Omówione zostały koncepcje, przesłane w wersji elektronicznej i papierowej przez Biuro projektowe na parę dni przed spotkaniem. Przedstawione warianty zawierały koncepcje z rozwiązaniami pod kątem technologicznym z szacunkowym porównaniem aspektów ekonomicznych. W trakcie spotkania dokonano wyboru zaproponowanych rozwiązań przy jednoczesnym wniesieniu uwag przez osoby dokonujące oceny przygotowanych koncepcji.

Ustalono:
- lokalizację i powierzchnię basenu,
- rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku w kontekście kompleksu sportowego istniejącej hali widowiskowo-sportowej z projektowaną pływalnią sportowo-rekreacyjną,
- technologię wykonania basenu oraz jego wyposażenia,
- urządzenia i instalacje związane z obsługą basenu jak technologia basenowa czy system wentylacji,
- dokonano również wyboru technologii systemu grzewczego w skład której wchodzi źródło ciepła, instalacja ciepła technologicznego dla wody basenowej i wentylacji.

Wymieniony zakres technologii jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia użytkownika ponieważ to właśnie wymienione instalacje pozwalają najwięcej zaoszczędzić podczas eksploatacji takich obiektów jak basen. Przyjęte rozwiązania są jednym z etapów związanym z opracowaniem dokumentacji technicznej. Akceptacja rozwiązań technologicznych pozwala na określenie zapotrzebowania oraz wystąpienie o warunki do gestorów sieci.

W listopadzie ubiegłego roku Miasto Siemiatycze złożyło wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie remontu dwóch budynków mieszkalnych, w których zamieszkują rodziny Romskie.   Komisja ds. opiniowania wniosków, złożonych na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w województwie podlaskim pozytywnie oceniła złożony przez Miasto Siemiatycze wniosek przyznając dofinansowanie w kwocie 13 212 zł. Jest to jedynie czwarta część wnioskowanego dofinansowania. Dlatego, zwróciłem się do organu przyznającego dotację o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu remontu przy zachowaniu wysokości przyznanej dotacji. Taką zgodę uzyskaliśmy w związku z tym, remont będzie dotyczył jedynie budynku przy ul. Krótkiej 6. Zakres planowanych prac obejmie uzupełnienie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z jednoczesną obudową wymienianych oraz wcześniej wymienionych okien i drzwi zewnętrznych, ściany zewnętrzne budynku zostaną obłożone deską szalunkową na rusztach, deski osłonowe, po uprzednim zagruntowaniu, zostaną zabezpieczone dwukrotnie drewnochronem. Do otrzymania przyznanych środków konieczne jest podpisanie porozumienia z Wojewodą. Uchwała w sprawie wyrażenia przez Radę zgody na zawarcie porozumienia w tej sprawie została skierowana na dzisiejszą sesję.

Trwają przygotowania do modernizacji Biblioteki. Modernizacja zostanie sfinansowana z pozyskanych, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek środków w wysokości ponad 1,1 miliona złotych . Zakres zadania obejmie nie tylko aspekty czysto techniczne (wymiana instalacji, docieplenie, nowa elewacja), ale również – co chyba najważniejsze z punktu widzenia czytelnika – gruntowną przebudowę wnętrza biblioteki i zakup nowoczesnego wyposażenia. Co równie istotne, biblioteka stanie się przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Do jutra oczekujemy na pełną dokumentację przebudowy (projekty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, aranżacji wnętrza). Po otrzymaniu dokumentacji złożone zostaną dokumenty o pozwolenie na budowę oraz ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę prac. Pierwsze prace budowlane powinny zacząć się jeszcze w tym roku. Realizację zadania zobowiązani jesteśmy zakończyć do 31 sierpnia 2018 r.

Jednym z problemów miasta jest niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych, w tym lokali socjalnych. Powstała koncepcja budowy nowych lokali socjalnych przez Zarząd Mienia Komunalnego na działce przy ul. Armii Krajowej. Realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Stosowny wniosek Zarząd Mienia złożył w końcu marca . Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Ostateczny termin rozpatrzenia wniosku konkursowego wraz z ogłoszeniem wyników przypada na 30 czerwca. Zaprojektowany budynek będzie składał się z zespołu 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 301,39 m2. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oszacowany został na wartość 842 454 zł z czego możliwe do uzyskania wsparcie finansowe wynosi 294 859 zł.

Realizując przyjęty plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz zalecenia instytucji państwowych, w bieżącym roku, przystąpiono do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Miasta Siemiatycze. Jest to kontynuacja procesu rozpoczętego w roku 2012, kiedy to zaktualizowano opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Obecna aktualizacja dotyczy pozostałych gruntów - 280 działek, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Poprzednia aktualizacja miała miejsce w roku 1997, ceny gruntów od tego czasu znacznie wzrosły. Opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania wnosi się do 31 marca każdego roku i w zależności od celu na jaki zostało ustanowione wieczyste użytkowanie wynosi od 0,3 do 5 % wartości gruntu. Wartość gruntu określana jest w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego. Między innymi na te potrzeby w drodze zapytania cenowego został wyłoniony rzeczoznawca majątkowy, który swoje usługi wycenił na 60 tys. zł plus 23% podatku VAT. Szacuje się, że dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste aktualizowanych nieruchomości w roku 2017 wzrośnie dwukrotnie w stosunku do roku bieżącego, a docelowo będzie to trzykrotność dotychczasowego dochodu.

W omawianym okresie do gminnego zasobu nieruchomości nabyto, z przeznaczeniem pod drogę – przedłużenie ulicy Sadowej, działkę   o pow. 87 m2 ha za kwotę 2784 zł.

W ramach sprawdzenia realizacji przez mieszkańców obowiązków wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kontynuowana jest rozpoczęta w ubiegłym roku akcja kontroli odbioru odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. W bieżącym roku wysłano 83 wezwania skierowane do podmiotów gospodarczych/właścicieli nieruchomości, których nie ma w prowadzonej przez urząd ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych, utworzonej na podstawie wykazów przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady i uaktualnianej na podstawie ich półrocznych sprawozdań. Kontrolą objęto nieruchomości niezamieszkałe lub w części zamieszkałe na których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, lokale usługowe, zakłady rzemieślnicze, bary). Do końca maja upłynął termin na składanie wyjaśnień w 64 przypadkach. Przeprowadzone kontrole wykazały, że zaledwie 10 podmiotów potrafiło udokumentować odbiór odpadów a 33 kontrolowanych podpisało taką umowę po otrzymaniu wezwania i objęło odbiorem odpadów w ramach tej umowy dodatkowo 4 podmioty prowadzące działalność w tym samym budynku. Pozostałe wezwania są jeszcze na etapie wyjaśniania.

Mając na uwadze złożoną interpelację w sprawie zaśmiecenia okolicznych lasów wysłano 34 wezwania do właścicieli i współwłaścicieli działek leśnych położonych na terenie miasta z prośbą o ich uprzątniecie. W ramach tej akcji miasto zapewniło bezpłatny odbiór zebranych odpadów. Kontrola przeprowadzona po wskazanym w wezwaniu okresie na uprzątnięcie działek wykazała, że wskazane tereny zostały oczyszczone.

Do końca maja dopełniono formalności związane z wyborem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w bieżącym roku. Podpisano umowę z podmiotem wybranym w ramach zapytania ofertowego - firmą P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina. Zakres prac objętych umową obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie ok. 14 ton oraz transport i unieszkodliwienie ok. 77 ton wyrobów zawierających azbest. Szacowany koszt usługi to 32 059 zł, z tego 31 809 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W bieżącym roku planowane jest usunięcie łącznie ok. 91 ton wyrobów zawierających azbest z 49 nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze.

Koniec maja to gorący okres w oświacie ze względu na prace związane z organizacją kolejnego roku szkolnego i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek. Zgodnie z nimi, nowy rok szkolny 2016-2017 rozpocznie 1 103 uczniów tj. o 147 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Do przedszkoli zaś od września będzie uczęszczało 541 dzieci tj. o 71 więcej niż w roku szkolnym 2015/2016. Spadek liczby dzieci w szkołach wynika zarówno z niżu demograficznego jak i ze zmian w prawie oświatowym, w którym powrócono do zasady, że obowiązek szkolny powstaje od 7 roku życia. Mała liczba dzieci zgłoszonych do klas I powoduje, że powstaną tylko dwie I klasy, obie w Szkole Podstawowej Nr 1. Ze względu na brak I klasy w Szkole Podstawowej Nr 3 kilkoro dzieci z jej obwodu dostanie skierowanie do realizacji obowiązku szkolnego w SP Nr 1. Zmniejszenie liczby dzieci w szkołach spowodowało zmniejszenie liczby oddziałów i spadek zatrudnienia nauczycieli z 119 na 112 osób (łącznie w trzech szkołach bez szkoły muzycznej) a w przeliczeniu na etaty spadek z 116,88 na 107,64.

Wraz z nowym rokiem szkolnym wzbogacony zostanie księgozbiór bibliotek szkolnych w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Wsparcie finansowe w wysokości 24 000 zł miasto otrzymało w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota tj. 6 000 zł będzie pochodziła z budżetu miasta. Dofinansowanie w wysokości 11 tys. zł na zakup nowości wydawniczych otrzymała również Biblioteka Publiczna.

Jak powszechnie wiadomo, obecny system opieki zdrowotnej jest nieskuteczny w walce z próchnicą wśród dzieci i młodzieży. Zdecydowałem o przeprowadzeniu bezpłatnych przeglądów zębów u dzieci z prowadzonych przez miasto szkół i przedszkoli. Akcja ruszyła w czerwcu. Rodzicom dzieci przekazane zostały stosowne informacje i formularze wyrażenia zgody na badanie. Po przeprowadzeniu badań rodzice otrzymają informację o wynikach konsultacji. Działania połączone zostaną z edukacją, której celem będzie wykształcenie nawyków dbania o higienę jamy ustnej oraz regularnych wizyt u stomatologa. Ważne jest, aby jak największe grono osób zdobyło także wiedzę o tym, gdzie i z jakich świadczeń stomatologicznych można skorzystać bezpłatnie. Mimo, że przedsięwzięcie jest przysłowiową kroplą w morzu potrzeb i jedynie diagnozą, przy właściwym zaangażowaniu rodziców może przynieść tylko same korzyści. Akcja będzie prowadzona także w następnych latach.

Kontynuowane były działania na rzecz siemiatyckich przedsiębiorców. Średnio raz w miesiącu zainteresowanym podmiotom przekazywane były raporty o dostępnych krajowych i zagranicznych środkach finansowych. W maju odbył się kolejny dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich. Ta bezpłatna forma wsparcia skierowana jest do również osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych. Podczas dyżuru można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W Urzędzie Miasta odbędą się w końcu czerwca dwa bezpłatne szkolenia z tematyki przedsiębiorczości: „Bezpłatne narzędzia do marketingu on-line (i nie tylko)” oraz „Zanim zostanę przedsiębiorcą – trening przedsiębiorczości” - dla osób prowadzących oraz zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Aktualnie prowadzony jest nabór uczestników.

W ramach procedury budżetu partycypacyjnego na rok 2017 wpłynęło sześć wniosków od mieszkańców. Aktualnie trwa ich weryfikacja i do końca czerwca te które przejdą ocenę formalną zostaną podane do publicznej wiadomości.

Kilka słów chciałbym poświęcić realizowanemu przez MOPS programowi Rodzina 500 +. W ramach realizacji tego zadania przyjęto do końca ubiegłego tygodnia 934 wnioski w tym 109 drogą elektroniczną. Wydano 744 decyzje przyznające świadczenia. Wypłacono już 1856 świadczeń dla 627 świadczeniobiorców na kwotę 927 966 zł. Pozostało do rozpatrzenia 230 wniosków na 296 dzieci.

Miesiące wiosenne i letnie sprzyjają organizowaniu imprez na świeżym powietrzu.

9 maja - w Dniu Europy w kolorowym pochodzie ulicami miasta przemaszerowały dzieci z siemiatyckich przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci zaprezentowały ponad dwadzieścia krajów europejskich. Kolorowy marsz przeszedł ulicą Pałacową na plac Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionów Piłsudskiego. Tam na dzieci czekały atrakcje, tańce, zabawy sportowe, gry plenerowe, stoisko konstruktorskie i stoisko zmysłów.

1 czerwca br. siemiatycka młodzież spotkała się na Miejskich Obchodach Przeciwdziałania Uzależnieniom. Blisko 150 osób wspólnie promowało modę na życie bez uzależnień. Działania profilaktyczne, skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, obejmowały omówienie zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi oraz zadania przygotowane w ramach Miejskiej Gry Profilaktycznej. Całość zakończył Zryw Wolnych Serc - przez jedną minutę uczestnicy wydarzenia wybijali symbolicznie rytm serca, promując wolność od uzależnień, wolność od przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Młodzież zatańczyła belgijkę, uczestnikom wręczono drobne upominki.

W dniach 4 i 5 czerwca obchodziliśmy Dni Siemiatycz. W przygotowanie, poza Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury, który wziął na siebie główny ciężar organizacji, zaangażowały się pozostałe miejskie jednostki prezentując swój potencjał i goszcząc mieszkańców w niedzielę na różnorodnych stoiskach wystawienniczych. Urząd Miasta zaprosił mieszkańców w sobotę na Dzień Otwarty.

W ostatnią niedzielę odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, kontynuacja Targów Organizacji rozpoczętych w 2014 roku w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” Na terenach rekreacyjnych przy zalewie nr 1 można było odwiedzać stoiska wystawiennicze organizacji oraz uczestniczyć w grach i zabawach sportowych przygotowanych specjalnie na ten dzień.

Lada moment rozpoczną się wakacje. By zachęcić do odwiedzenia naszego miasta Siemiatycze prezentowały się na kwietniowych „Targach Lato” w Warszawie oraz wspólnie z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną na majowym XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Stoisko „Wakacje 2016 w Podlaskim - promocja miast i gmin turystycznych” cieszyło się zainteresowaniem odwiedzających. Na gości czekało wiele ciekawych materiałów promocyjnych, przede wszystkim mapy oraz przewodniki, które zachęcały do wakacji w Siemiatyczach. Informacje o Siemiatyczach zostały zamieszczone również w nowym przewodniku turystycznym po Gminie Drohiczyn, w części opisującej ciekawe miejsca znajdujące się w okolicy. Wzorem lat poprzednich uruchomiony został punkt informacji turystycznej przy Placu Jana Pawła II. Obecnie Punkt czynny jest w dni robocze i obsługiwany przez osobę odbywającą staż w Urzędzie Miasta. Informatory, plany miasta i ulotki przekazano również do Agencji Informacyjnej Głos Siemiatycz, która jest często odwiedzania przez turystów.

W ramach przygotowań do sezonu wakacyjnego pod koniec kwietnia zorganizowano wspólne porządkowanie okolic zalewów. Dzieci uczestniczyły w quizie ekologicznym przygotowanym przez firmę Greenland. Całość urozmaiciły pokazy strażaków z grupy wodno-nurkowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Do zalewu wrzuconych zostało 1200 kul bokashi zawierających efektywne mikroorganizmy. Porządki zakończyły się na cyplu, wspólnym ogniskiem i grillem. W konkursie na największą ilość uzbieranych śmieci przyznano dwie nagrody główne – grille. Jeden z nich trafił do grupy mieszkańców drugi do Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów Ignis. Wyróżniono także dzieci z uczniowskiego klubu sportowego LIDER. Wszystkie dzieci biorące udział w akcji nagrodzono drobnymi upominkami.

Aktualnie trwa podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi oraz rekrutacja dzieci na wypoczynek letni w ramach wsparcia przez miasto realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień . Przypomnę, że w ramach przeprowadzonego konkursu ofert wsparcie finansowe przyznano 10 organizacjom na ogólną kwotę 60 000 zł. Poza tym 16 dzieci pojedzie ze Stowarzyszeniem „Droga” do Jastarni.

Mam nadzieję, że nie będą się nudziły również osoby spędzające wakacje w Siemiatyczach. Nasze jednostki przygotowały szereg zajęć i imprez. Funkcjonować będzie również kino letnie nad zalewem.

Na zakończenie pozostaje mi życzyć wszystkim dużo słońca oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2048 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 15:17