Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

środa, 10 luty 2021 08:17
Grafika z napisem wsparcie na kapitał obrotowy  dla mikro i małych przedsiębiorstw  Grafika z napisem wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21

Jest to pomoc w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie jest bezzwrotne, a firmy nie muszą ponosić kosztów związanych z realizacją projektu i wkładem własnym.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
  • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
  • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
  • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
  • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
  • przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Termin, od którego można składać wnioski

15.02.2021 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

16.02.2021 r. do godz.15:00

Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty znajdują się w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego - kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej 

Czytany 85 razy Ostatnio zmieniany środa, 10 luty 2021 08:42