Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

System Gospodarki Odpadami

piątek, 24 kwiecień 2015 12:01

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE

 

Szanowni Mieszkańcy Siemiatycz

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2011 r. Nr 152, poz. 897), od dnia 1 lipca 2013 r. zmienia się system gospodarowania odpadamiMiasto Siemiatycze przejmuje obowiązek odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

W związku z powyższym zmienią się zasady odpłatności i odbioru odpadów na terenie miasta Siemiatycze. Umowę na podstawie, której do tej pory odbierano odpady z Państwa nieruchomości należy rozwiązać do 30 czerwca 2013 r. 

Od 1 lipca osoby zamieszkujące nieruchomości na terenie miasta będą wnosić opłaty do Urzędu Miasta Siemiatycze, a podstawą wyliczenia wysokości opłaty będzie złożona deklaracja – wzór określony został w Uchwale Nr XXXIV/162/13  Rady Miasta Siemiatycze z dnia 25 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nowy system gospodarowania odpadami został opracowany w taki sposób aby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów. Stawka odbioru za takie odpady jest znacząco niższa od stawki za zamieszane odpady komunalne. Zdeklarowanie odbioru selektywnego odpadów, bez jego przestrzegania będzie skutkowało nałożeniem maksymalnej stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Stawka, o której mowa powyżej zależna jest od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.  Szczegółowa charakterystyka zamieszczona jest poniżej w tabeli.

STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE

Stawka 

Kwota należna za kwartał

Stawka 

Kwota należna za kwartał

1

8,00

24,00

14,00

42,00

2

16,00

48,00

28,00

84,00

3

24,00

72,00

42,00

126,00

4

32,00

96,00

56,00

168,00

5 i więcej

40,00

120,00

70,00

210,00

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie od 1 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. do Urzędu Miasta Siemiatycze – do kancelarii podawczej lub pokoju 113 oraz 116, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określona zostanie wielkość gospodarstwa domowego (uzależniona od ilości osób zamieszkujących) oraz sposób zbierania odpadów komunalnych (segregacja odpadów lub jej brak). Od tej deklaracji będzie zależna kwota, należna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym gospodarstwie. Ponadto  właściciel nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany, do złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Druki deklaracji (oświadczenia w przypadku zabudowy wielorodzinnej) dostępne są na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu  zakładka Środowisko – System Gospodarki Odpadami oraz w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze (w pokoju nr 113, 116).

ZGODNIE Z PRZYJĘTYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE USTALA SIĘ CO NASTĘPUJE:

I. System  gromadzenia odpadów na terenie Miasta Siemiatycze

- pojemniki na odpady zmieszane na terenach zabudowy jednorodzinnej zapewnia właściciel nieruchomości, a na terenie zabudowy wielorodzinnej właściciel  - zarządca.

- pojemniki i worki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej zapewni Wykonawca

- worki do selektywnej zbiórki odpadów  na terenie zabudowy jednorodzinnej zapewni  Wykonawca.

- PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przyjmuje odpady od mieszkańców miasta z nieruchomości zamieszkałych w dniach: wtorek, czwartek w godz. 12-18 i sobota w godz. 8-14.

a) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z podgrupy 15 01 i 20 01, z wyłączeniem odpadów kuchennych ulegających biodegradacji kod 20 01 08,

b) Odpady biodegradowalne,

c) Odpady wielkogabarytowe,

d) Opony średnicy nie przekraczającej  56 cm,

e) Odpady budowlane i remontowe (grupa 17 w katalogu odpadów) – z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego,

f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,

g) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) Popiół i żużel z palenisk domowych,

i)  Przeterminowane leki,

j) Chemikalia.

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK odbywać się będzie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie miasta Siemiatycze (np. umowy najmu, dokumentu osobistego, potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych itd.)

II. System Odbióru odpadów komunalnych  w zabudowie jedno-, i wielorodzinnej na terenie miasta Siemiatycze przedstawia się następująco:

1) Zabudowie wielorodzinna

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych                  w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki).Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – co najmniej 2 razy w tygodniu w dniach ustalonych bezpośrednio z zarządcami nieruchomości

b) Selektywnie zbierane odpady komunalne

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej, odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników, z zachowaniem poniższej częstotliwości odbioru:

- pojemniki na szkło – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

- pojemniki na papier – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

- pojemniki na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz w tygodniu .

c) Odpady „zielone” – odbierane nie rzadziej niż: 1 raz w miesiącu (luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad), gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę przy altanach śmietnikowych, a w przypadku ich braku, w miejscach wskazanych przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów etc., winny być wiązane w wiązki i wystawiane przy altanach śmietnikowych. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

d) Odpady wielkogabarytowe wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Odpady wielkogabarytowe, i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony będzie przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach, przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (przy altankach śmietnikowych, pojemnikach).

Częstotliwość załadunku i wywozu – co najmniej 1 raz w miesiącu.

e) Odpady budowlane i remontowe  odpady (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) – w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego,  zużyte opony 

Przyjmowanie odpadów wyłącznie od mieszkańców miasta, w PSZOK.

2) Zabudowa jednorodzinna

Na terenie zabudowy jednorodzinnej, obowiązywać będzie system mieszany, workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach.

Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. 

Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

b) Selektywnie zbierane odpady komunalne  

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej, będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków:

- żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

- zielony na odpady ze szkła,

- niebieski na odpady z papieru i tektury,

Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie.

Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane, z każdego punktu odbioru w zabudowie jednorodzinnej, Wykonawca odbierający odpady, zobowiązany będzie do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Większe ilości worków, odbierane będą przez właścicieli nieruchomości, bezpośrednio w biurze Wykonawcy. 

c) Odpady „zielone” 

Worki w kolorze brązowym, zapewni Wykonawca

Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę odpadów „zielonych” – odbierane nie rzadziej niż: raz w miesiącu (luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad), gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów etc., winny być wiązane w wiązki. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

d) Odpady popiołu i żużla z palenisk domowych - worki w kolorze szarym.

Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę odpadów popiołu – w okresie od 15.09 do 15.05 co najmniej 2 razy w miesiącu oraz  poza sezonem co najmniej 1 raz w miesiącu.

e) Odpady wielkogabarytowe ,wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble), wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie się odbywać w drodze odbioru wystawionych ww. odpadów przez właścicieli, przed swoimi nieruchomościami, w ustalonym terminie – 2 razy do roku.

f) Odpady budowlane i remontowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) – w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego,  zużyte opony 

Przyjmowanie odpadów wyłącznie od mieszkańców miasta, w PSZOK.

III. Informacja

- Wybrany w drodze przetargu wykonawca poinformuje mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Harmonogramy odbioru odpadów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.siemiatycze.eu (zakładka "Środowisko/System gospodarki odpadami"), oraz przekazane mieszkańcom formie ulotek informacyjnych. Szczegółowy wykaz odpadów podlegających segregacji zawarty zostanie w ulotce informacyjnej, którą otrzyma każde gospodarstwo domowe, na terenie miasta Siemiatycze wraz z harmonogramem odboru odpadów.


Z Systemu Gospodarki Odpadami można pobrać deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji. Znajdują się tam również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze, uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Ponadto umieszczono podstawowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Siemiatycze takie jak: typy gospodarstw domowych, terminy złożenia deklaracji, rodzaje pojemników na odpady, częstotliwość zbiórki odpadów. Więcej - TUTAJ.

Przypominamy również, iż wszelkie pytania dotyczące Systemu Gospodarki Odpadami można kierować na ades e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 5587 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 listopad 2018 09:13

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×