Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Obowiązek wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

czwartek, 31 styczeń 2019 08:37

Burmistrz Miasta Siemiatycze przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne, wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO).

Na początku 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło BDO. Wraz z bazą utworzony został rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Powyższy rejestr jest prowadzony przez marszałków województw. Podstawą prawną działania rejestru jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązek wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dotyczy wielu firm produkcyjnych i usługowych. Zgodnie bowiem z art. 50 ww. ustawy wniosek o wpis zobowiązani są złożyć m.in. wytwórcy odpadów, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Według ustawy o odpadach: wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zatem każdy podmiot, który posiada ewidencję odpadów lub posługuje się kartami przekazania odpadów (karty te tworzą tzw. uproszczoną ewidencję odpadów) podlega obowiązkowemu wpisowi do bazy.

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in. podmioty nie zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, czy podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. sklepy zbierające zużyte świetlówki, apteki zbierające przeterminowane leki, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach) oraz transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, każdy kto uzyskał wpis do rejestru jest obowiązany umieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dlatego na nowe wymogi dotyczące wpisu do BDO powinni w szczególności zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się działalnością handlową i usługową, którzy w jakikolwiek sposób gospodarują odpadami innymi niż odpady komunalne.

Na rejestrację w BDO firmy miały czas do 24 lipca 2018 r. Pomimo upływu tego terminu - nadal można składać wnioski o wpis do rejestru. Co do zasady rejestracja i dostęp do bazy są darmowe, jednak nie dla wszystkich. Do uiszczania opłat zobowiązane są bowiem podmioty wskazane w artykule 57 ust. 1 ustawy o odpadach, czyli m.in. wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie oraz akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony. Za wpis do rejestru należy uiścić opłatę rejestrową oraz opłatę roczną. Większość z podmiotów objętych obowiązkiem wpisu prowadzi mikroprzedsiębiorstwa i w związku z tym opłata rejestrowa to 100 zł. Tyle samo wynosić będzie opłata roczna. Dla pozostałych przedsiębiorców opłata rejestrowa i opłata roczna wynosi 300 zł. Opłaty rocznej nie płaci się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Brak dokonania rejestracji w BDO, zgodnie z art. 179 ww. ustawy, podlega karze grzywny lub nawet aresztu. Oprócz tego na firmę prowadzącą działalność w zakresie podlegającym rejestracji bez wymaganego wpisu do bazy może zostać nałożona kara administracyjna od 5 000 zł aż do 1 000 000 zł. (art. 194 ustawy o odpadach). Te same kary dotyczyć będą firm, które dokonają wpisu niezgodnego ze stanem rzeczywistym lub podają przy wpisie nierzetelne informacje. Dotyczyć to będzie np. sytuacji, gdy firma wskazała we wpisie tylko jedną podstawę wpisu (np. wprowadzający sprzęt elektroniczny nie podała natomiast, że wprowadza również produkty w opakowaniach). Kary dotyczyć mogą zarówno podmiotów, które nie zarejestrowały się w BDO jak i tych, które współpracują z niezarejestrowanymi podmiotami (np. dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzonych przez podmiot, który się nie zarejestrował lub przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru).

Rozporządzenie określające rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w załączeniu.

Czytany 2229 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 marzec 2021 10:50