Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach - 01.05.2018

środa, 02 maj 2018 13:26

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W SIEMIATYCZACH

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK na terenie miasta zlokalizowany jest na składowisku odpadów w Siemiatyczach – tzw. ROSOSZE, tel. 790-317-112 lub w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00 tel. 85 655-21-90 i 85 655-25-77.
3. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Siemiatycze, za które wnoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Siemiatycze.
4. Do PSZOK odpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
Pracownik PSZOK nie rozładowuje dostarczonych odpadów, wskazuje jedynie miejsce ich umieszczenia.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 1
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze. Mieszkaniec Siemiatycz oddający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą aktualny dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1. Zużyte opony o średnicy do 56cm
2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych)
3. Zużyte baterie i akumulatory
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny, nie zdemontowany
5. Odpady wielkogabarytowe
6. Odpady budowlano–rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemiatycze)
7. Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone)

8. Opakowania ze szkła

9. Opakowania z tworzyw sztucznych

10. Opakowania z papieru i tektury oraz papier (książki, zeszyty, gazety)
11. Opakowania z metalu
12. Opakowania wielomateriałowe
13. Przeterminowane leki
14. Popiół i żużel
15. Odzież i tekstylia

Uwaga: Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) będą przyjmowane wyłącznie w workach (skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie), a gałęzie w wiązkach o długości nieprzekraczającej 1metra.

§ 3
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
we wtorek i czwartek od 12:00 – 18:00
w sobotę od 8.00-14.00

§ 4
Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, workach typu „big-bag”, oznakowanych w sposób umożliwiający łatwą identyfikację znajdujących się wewnątrz odpadów lub luzem w wyznaczonych do tego celu miejscach np. boksach, wiatach, zasiekach.
Odpady niebezpieczne są magazynowane w oddzielnym boksie w szczelnych pojemnikach. Pojemniki są wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji wchodzących w skład odpadów.
Odpady ulegające biodegradacji oraz popiół magazynowane są w boksach na utwardzonej powierzchni w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
Miejsca magazynowania odpadów posiadają szczelną utwardzoną posadzkę.
Przyjęte odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane są selektywnie w miejscu zadaszonym posiadającym nieprzepuszczalne podłoże lub w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

 § 5
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone i zawierać etykietę pozwalającą na jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemiatycze. Wszystkie odpady przyjmowane do PSZOK są ewidencjonowane.

§ 6
Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

§ 7
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.
3. Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
4. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Czytany 2205 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 marzec 2021 10:53