Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Licencja taxi

wtorek, 29 listopad 2016 09:45
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

LICENCJA TAXI

Numer karty PR 12 wersja 2. z dnia 8 lipca 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 2377).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Załączniki:

 • oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
 • oświadczenie dot. spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym;
 • oświadczenie dot. spełniania przez zatrudnionych kierowców lub osoby niezatrudnione, wykonujące osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym – o ile dotyczy;
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;
 • wykaz pojazdów;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisów z licencji.

Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu)

 • aktualnego orzeczenia lekarskiego;
 • aktualnego orzeczenia psychologicznego;
 • dowodu/-ów rejestracyjnego/-ych z wpisem: TAXI;
 • prawa jazdy.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Opłata za udzielenie licencji pobierana jest w zależności od okresu na jaki ma być wydana i wynosi odpowiednio:

 • 200 zł: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 250 zł: gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 15 do 30 lat,
 • 300 zł: gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 30 do 50 lat.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji – jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu licencji – na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji taxi - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze.

UWAGI

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Przedsiębiorca może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką przedsiębiorca w terminie 14 dni ma obowiązek zawiadomić o zawieszeniu organ, który udzielił licencji. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania kopii: zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczeń psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Przedsiębiorca, który jest zobowiązany do zwrotu licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł. Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o dzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi - licencja taxi
 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Siemiatycze
 • oświadczenie dot. spełniania przez przedsiębiorcę wykonujacego osobiście transport drogowy wymogu dobrej reputacji
 • oświadczenie  dot. spełniania przez przedsiębiorcę wymagań okreslonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym
 • wykaz pojazdów samochodowych
 • oświadczenie dot. spełniania przez zatrudnionych kierowców lub osoby niezatrudnione, wykonujace osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym
Czytany 2726 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 lipiec 2021 11:16