Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

czwartek, 10 wrzesień 2020 15:22
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Numer karty GK 11 wersja 1. z 28 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. poz. 2300)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni
 • nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
 • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 2 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej (zwolnienia, nie podleganie).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 2, telefon 85 65 65 826
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

 • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela i/lub wszystkich współwłaścicieli.
 • Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa do wniosku załącza stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (patrz punkt Załączniki do pobrania).
 • Wnioski o wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na działkach położonych w obszarze miasta wpisanym do rejestru zabytków (obszar miasta zaznaczony kolorem czarnym na mapie załączonej do karty usługi) należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów; Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi: zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 • wniosek – zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 • oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • mapa obszaru objętego ochroną konserwatora zabytków
Czytany 563 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 grudzień 2020 09:49