Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Najem lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy

środa, 05 październik 2016 14:50

KARTA USŁUGI

USTALENIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOKALU PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Numer karty GK 5 wersja 1. z 19 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Uchwała Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. z 2016 r. poz. 3733 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o ustalenie prawa najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Miasto Siemiatycze w miejsce zmarłego najemcy, zawierający wskazanie przedmiotu najmu, dane osobowe dotychczasowego najemcy, wykaz osób zamieszkałych stale wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.
  • Akt zgonu najemcy – oryginał do wglądu.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą lokalu np. akt: małżeństwa, urodzenia - oryginały do wglądu; lub oświadczenie o faktycznym pozostawaniu we wspólnym pożyciu z najemcą.
  • Oświadczenie wnioskodawcy o stałym zamieszkiwaniu z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.
  • Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy).
  • Uwierzytelniony przez Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach dokument potwierdzający uprawnienia zmarłego najemcy do danego lokalu (np. kopia decyzji o przydziale lub kopia umowy najmu lokalu zawartej z dotychczasowym najemcą).
  • Dowód osobisty do wglądu.

FORMULARZ DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Nie podlega.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pokój numer 3, tel. 85 65 65 829
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY SKARBOWY

Odwołanie w trybie administracyjnym nie przysługuje, w sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

UWAGI

W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy są: małżonek niebędący najemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Natomiast w razie braku osób wymienionych powyżej - stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1 art. 691 KC, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

W przypadku, gdy o potwierdzenie uprawnień ubiega się osoba, wobec której najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych – obowiązek ten powinien być udokumentowany poprzez przedstawienie wyroku sądowego ustalającego taki obowiązek (wymogu tego nie spełnia świadczona opieka np. babci w stosunku do wnuka, bez ustalonego wyroku sądowego).

Art. 691 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego (np. jednego ze współmałżonków w przypadku, gdy oboje byli najemcami lokalu).

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 65 65 813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze po zgonie dotychczasowego najemcy na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze po zgonie dotychczasowego najemcy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

  • karta usługi - ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy
  • wniosek o ustalenie prawa najmu lokalu mieszkalnego
  • oświadczenie wnioskodawcy o stałym zamieszkiwaniu z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci
Czytany 2402 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 listopad 2020 09:02