Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Siemiatycze

środa, 05 październik 2016 14:41

KARTA USŁUGI

PRZYDZIAŁ LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA SIEMIATYCZE

Numer karty GK 3 wersja 1 z 19 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611)

Uchwała Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. z 2016 r. poz. 3733 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Siemiatycze.

Załączniki:

  • deklaracja o wysokości dochodu;
  • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego);
  • oświadczenie o stanie majątkowym (wzór z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dni 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu - Dz. U. 2013.589);
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do innego lokalu (obligatoryjnie przy wnioskowaniu o najem socjalny lokalu);
  • potwierdzenie okresu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu na terenie Miasta Siemiatycze, potwierdzone w szczególności: zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Siemiatycze, zaświadczeniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o okresie korzystania z pomocy społecznej w przypadku osób bezdomnych.

Powyższe załączniki nie dotyczą osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), które przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały w Siemiatyczach i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania jeżeli złożą stosowny wniosek o najem w okresie 1 roku od daty uzyskania pełnoletniości. W tym wypadku należy załączyć do wniosku: zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach potwierdzające pobyt w pieczy zastępczej.

FORMULARZ DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Nie podlega.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pokój numer 3, tel. 85 65 65 829
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY SKARBOWY

Nie przysługuje.

UWAGI

O przydział lokalu, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/94/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryterium dochodowe, tj.:

W przypadku umów najmu socjalnego lokali (lokali wynajmowanych na czas oznaczony) dochód brutto nie może przekroczyć: 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 80% najniższej emerytury na każdego członka w gospodarstwach wieloosobowych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku.

W przypadku umów najmu zawieranych na czas nieoznaczony dochód brutto z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 180 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 130% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku.

Weryfikacja dochodów osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu odbywa się dwukrotnie: na etapie złożenia wniosku oraz przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się o przydział lub zamianę na liście przydziałów rocznej lub dodatkowej.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 65 65 813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o. w Siemiatyczach, operator pocztowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Siemiatycze. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

  • karta usługi przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta Siemiatycze
  • Załącznik nr 1 - wzór wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Siemiatycze
  • Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości dochodu
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym
  • Załącznik nr 4 -oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do innego lokalu
Czytany 2644 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 listopad 2020 08:43