Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

środa, 05 październik 2016 14:35

KARTA USŁUGI

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Numer karty GK 1 wersja 1. z 19 listopada 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na  1 litr oleju w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Do wniosku dołącza się:

 • faktury VAT (albo ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego;
 • oświadczenie beneficjenta pomocy.

FORMULARZ DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 3 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY

Nie podlega.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji dokonywane są w terminach:

 • od 1 – 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym,
 • od 1 – 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,
parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, pokój numer 3, tel. 85 65 65 829
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY SKARBOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Burmistrz Miasta Siemiatycze jest organem właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących  w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Osoby fizyczne i prawne wnioski składają w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Na fakturach VAT, które przedkłada się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, upoważniony przez Burmistrza pracownik urzędu miasta umieszcza adnotację „przyjęto w dniu…do zwrotu części podatku akcyzowego”.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 65 65 813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • Karta usługi - Zwrot podatku akcyzowego
 • Załącznik 1 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 • Załącznik 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
 • Załącznik 3 - Oświadczenie do wniosku
 • Załącznik 4 - Wykaz faktur złożonych za paliwo
 • Załącznik 5 - Oświadczenie o posiadanych gruntach na terenie innych gmin
Czytany 1792 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 listopad 2020 07:57