Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25 września 2013 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:14

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25 września 2013 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Spotykamy się po blisko trzymiesięcznej przerwie. Mimo okresu urlopowego płynnie były realizowane bieżące zadania i zaplanowane inwestycje.

Zostały zakończone prace związane z budową nowej drogi dojazdowej przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury łączącej ulice 11 Listopada i Legionów Piłsudskiego. Droga w znacznym stopniu usprawnia włączanie się do ruchu pojazdów przyjeżdżających do przedszkola.

W czasie wakacji została zakończona przebudowa plaży miejskiej przy ulicy Sportowej realizowana w ramach wieloletniego projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach”. Wartość wykonanych robót wyniosła 420 tys. zł. Inwestycja objęła swoim zakresem rozbudowę plaży, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż plaży oraz zejścia na plażę w postaci schodów i serpentyny. Nowa plaża cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających nasze miasto.

Okres wakacyjny sprzyjał prowadzeniu prac w placówkach oświatowych. W ramach programu MALUCH w budynku Przedszkola Nr 3 wykonano adaptację kolejnych pomieszczeń na potrzeby żłobka oraz zmodernizowano taras. Wyposażono sale i 1 września uruchomiono adaptowaną część żłobka zwiększając o 25 liczbę miejsc. Aktualnie żłobek posiada 69 miejsc. Trwają jeszcze prace remontowe pomieszczenia po byłej kotłowni, które stanie się magazynem na sprzęt ogrodowy. Ponieważ w wyniku przetargu koszt prac adaptacyjnych zmniejszył się o 49 522 zł, skierowano do Wojewody Podlaskiego wniosek o możliwość wykorzystania środków inwestycyjnych na dodatkowe wyposażenie żłobka.

Zgodnie z umową został zakończony I etap budowy linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej oraz Małopolskiej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 250 tys. zł. W ramach zadania między innymi zostały ustawione nowe słupy oświetleniowe typu pastorał warszawski na ul. Grodzieńskiej, od Placu Jana Pawła II do mostu. Następny etap będzie realizowany z chwilą rozpoczęcia przebudowy linii energetycznej przez PGE. Niektórzy z mieszkańców komentowali ustawienie słupów na środku chodnika. Chciałbym wyjaśnić, że takie umiejscowienie słupów jest związane z projektowaną przebudową skrzyżowania ul. Grodzieńskiej ze Świętojańską, która zakłada poszerzenie jezdni i budowę dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo.

Aktualnie trwa realizacja długo oczekiwanej inwestycji związanej z przebudową ulic Żeromskiego i Anny Jabłonowskiej. W zakres zadania wchodzi budowa kanału deszczowego oraz przebudowa części wymienionych ulic z chodnikami. Prowadzona inwestycja zmusza Miasto do przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z prowadzonym robotami. Niestety część wspomnianej infrastruktury nie została przewidziana w dokumentacji technicznej, wystąpiła nieoczekiwana kolizja budowanego kanału deszczowego z główną linią gazociągu w ulicy 11 Listopada. Docelowym rozwiązaniem tego problemu jest przebudowa odcinka gazociągu na szerokości pasa drogowego ulicy Żeromskiego. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MIKST Sp. z o.o. w Węgrowie i Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Bartosz Ćwik Sp. Komandytowa. 18 września 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, popularnym jako Schetynówki.

Jednocześnie przygotowywane są dokumenty do przystąpienia do dalszego etapu inwestycji w przyszłym roku. Realizacja zadania pod roboczą nazwą „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych Etap II” będzie możliwa w przypadku uzyskania dalszego dofinansowania z budżetu państwa. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania. Teren objęty planowanym przedsięwzięciem w bieżącym roku został wyposażony w kanał sanitarny oraz wodociąg rozbiorczy. Wykonany oraz planowany zakres zadania pozwoli na kompleksowe zamknięcie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w ulicach objętych przedsięwzięciem.

Przyszedł również sprzyjający czas na podjęcie działań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie miasta. Dotychczas, w większości przypadków, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej była realizowana etapami z własnych środków. Zakres prac w głównej mierze ograniczał się do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz w pojedynczych przypadkach było wykonywane ocieplenie ścian i stropodachów. Tylko w latach 2009-2012 r. Miasto Siemiatycze na termomodernizację budynków wydało ponad 1,5 miliona zł. Obecnie wykonywana jest również termomodernizacja Przedszkola Nr 5, gdzie wartość robót ustalona została ustalona na 350 tys. zł, termin zakończenia planowany jest w roku bieżącym. Chcąc przyśpieszyć proces kompleksowej termomodernizacji, został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków z funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Do wniosku został zgłoszony budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Część dydaktyczna budynku została pobudowana, w systemie tradycyjnym, w roku 1990, a hala sportowa w 1996 r. Obecnie stolarka okienna jest wymieniona na poziomie 70%. Koszt planowanego przedsięwzięcia szacowany jest w granicach 2,8 miliona zł. W ramach termomodernizacji zaplanowano zakończenie wymiany stolarki okiennej, ocieplenie ścian i stropodachu. Jesteśmy przekonani, że wykonanie kompleksowej termomodernizacji, po uzyskaniu dofinansowania, pozwoli zapewnić przedłużenie trwałości budynku, ograniczy koszt eksploatacji oraz poprawi jego estetykę. W najbliższym czasie będzie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji budynków z innego programu GIS, do którego planuję zgłosić budynki, które częściowo zostały już poddane termomodernizacji. Czyli budynki przedszkolne, Szkołę Podstawową Nr 1 oraz budynek Urzędu Miasta. Wspomniany program umożliwi przyjęcie zakresu zrealizowanych już robót termomodernizacyjnych jako wkładu własnego.

Na początku września zostały ogłoszony przetarg na przebudowę części ulicy Świętojańskiej od Grodzieńskiej do Gimnazjum Nr 1. Po zakończonej przebudowie linii energetycznej i budowie kanału sanitarnego przebudowa ulicy będzie zakończeniem budowy infrastruktury tego fragmentu Miasta. W dniu 20 września br. nastąpiło otwarcie ofert. W przetargu wzięły udział dwie firmy PPHU TRANSBET z Białej Podlaskiej oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD. Najkorzystniejsza oferta wynosi 198 tys. zł.

Przetarg został również ogłoszony na dokończenie przebudowy części ulicy Żeromskiego, która nie została zgłoszona wcześniej do projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Przedmowy Dróg Lokalnych. W poniedziałek 23 września, nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu przystąpiły trzy podmioty. Najkorzystniejsza ofertę opiewa na kwotę 245 507 zł.

Na dzisiejszej sesji Rady zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Strategia Rozwoju Miasta do 2020 r. Dokument został opracowany w ramach wspólnego projektu Miasta Siemiatycze oraz Powiatu Siemiatyckiego pt. Siemiatycze na drodze rozwoju, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Strategia obejmuje perspektywę najbliższych 8 lat (2013-2020). Planuje się, iż będzie to czas intensywnego działania na rzecz dostosowania lokalnej gospodarki i społeczeństwa do wyzwań zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.

Okres objęty strategią pokrywa się także z nowym okresem programowania środków Unii Europejskiej. Istotne jest by stworzyć możliwość wykorzystania tych środków w sposób jak najbardziej efektywny dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta. Przygotowany dokument opiera się na wypracowanej w toku konsultacji społecznych misji miasta mówiącej, iż miasto jest przyjazne mieszkańcom, sprzyjające ludziom kreatywnym, wspierające przedsiębiorczość, dające możliwość korzystania z wiedzy, osiągnięć techniki, technologii i kultury XXI wieku. Cele nowej strategii zostały skonstruowane w ten sposób, by mogły przygotować miasto do rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, zapewniając wysoką jakość życia mieszkańców.

Dokument został opracowany przez Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji Spółka z o. o. w Białymstoku przy współudziale przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym między innymi, przedstawicieli władz, radnych miasta Siemiatycze, pracowników urzędu, przedstawicieli kluczowych środowisk z terenu miasta: szkół, przedszkoli, jednostek kultury, policji, opieki społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Partycypacja społeczności lokalnej w procesie powstawania tak ważnego z punktu widzenia rozwoju miasta dokumentu, odbywała się na kilku etapach formułowania zapisów strategii zarówno podczas określenia diagnozy stanu obecnego, jak również podczas określania kierunków dalszego rozwoju miasta oraz na etapie podsumowania, kiedy do wstępnej wersji dokumentu można było wnieść uwagi.

Udział społeczności lokalnej odbywał się w formie otwartych spotkań w grupach roboczych oraz w formie obszernych ankiet wyłożonych w jednostkach podległych miasta w wersji papierowej i elektronicznej zamieszczonych na stronie internetowej. 17 września odbyły się otwarte konsultacje dotyczące ostatecznych zapisów strategii.

Od szeregu lat miasto angażuje się we wspieranie finansowe wypoczynku dzieci i młodzieży. W bieżącym roku na ten cel przeznaczono 60 000 zł, które przekazano w formie dotacji 10 podmiotom. Warunkiem otrzymania dotacji było zaplanowanie podczas wypoczynku działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Według sprawozdań przedstawianych z rozliczeń dotacji działaniami objęto 275 osób.

Ponadto 20 siemiatyckich dzieci zostało skierowanych na 10-dniowe kolonie w Jastarni organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” z Białegostoku. Ważnym elementem wyjazdu była praca z dziećmi nad pozytywną zmianą w kształtowaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz rozwój nowych umiejętności. Poprzez atrakcyjny, nadmorski wypoczynek, uczestnicy poznali siebie samych, ale także uzyskali pomoc i wsparcie od psychologów oraz terapeutów. Wyjazd wakacyjny jest początkiem całorocznego wsparcia kolonistów realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”. Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały wyposażenie w artykuły szkolne - plecaki wraz w wyposażeniem.

Dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania oprócz atrakcji proponowanych przez MOSiR czy SOK zorganizowano cztery warsztaty profilaktyczne dotyczące wyrażania emocji, przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem dopalaczy oraz telefonu zaufania.

 W miesiącu sierpniu rozstrzygnięty został konkurs ofert na wybór emitenta obligacji. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Nordea z Gdyni. Umowa została podpisana w dniu 28 sierpnia, a już 30 sierpnia zostały wyemitowane pierwsze dwa miliony - środki trafiły na konto urzędu w tym samym dniu.

Od 1 lipca działa w całym kraju nowy system odbioru odpadów. Muszę przyznać, że przysłuchując się doniesieniom z kraju na ten temat możemy mieć satysfakcję, że wdrożenie tego systemu w naszym mieście odbyło się naprawdę sprawnie. Na podstawie funkcjonowania systemu mamy już pewne spostrzeżenia, które pozwolą nam jeszcze go ulepszyć. W ubiegłym tygodniu pracownicy Urzędu dostarczyli mieszkańcom miasta numery indywidualnych kont bankowych do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sierpniu ruszył Program Rodzina 5+. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Wydanych zostało ponad 330 kart Rodzina 5+. Rodziny zgłaszające się do programu zainteresowane są przede wszystkim zniżkami w opłatach za żłobek i przedszkole oraz bezpłatnymi przejazdami autobusami komunikacji miejskiej. Do programu zostały włączone wszystkie płatne zajęcia dla dzieci organizowane przez Siemiatycki Ośrodek Kultury w roku 2013/2014. Prowadzone są działania mające na celu pozyskanie partnerów do programu.

W ramach współpracy z Fundacją D.O.M. z Warszawy, we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oddział przy parafii św. Andrzeja Boboli zostało zorganizowane przyjęcie darów, które następnie trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin.

W bieżącym roku obchodzimy 150 rocznicę Powstania Styczniowego. 30 sierpnia w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odbył się pokaz specjalny niemego filmu „Rok 1863” z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu DesOrient. Siemiatycze zostały zaproszone do udziału w projekcie kulturalnym Fundacji Legalna Kultura i Filmoteki Narodowej, który jest odtworzeniem szlaku historycznego związanego z wydarzeniami tego zrywu. Celem projektu jest upowszechnianie historii Powstania Styczniowego, zapoznanie mieszkańców z historią ich miejscowości i regionu, zaznajomienie odbiorców z historią kina, zapoznanie z zagadnieniami prawa autorskiego, promocja legalnych źródeł kultury, upowszechnianie kultury w życiu społecznym. Przed pokazem filmu „Rok 1863” prelekcję na temat genezy i charakterystyki Powstania Styczniowego oraz „Wiernej Rzeki” Stefana Żeromskiego, jednej z najsłynniejszych opowieści o tamtych wydarzeniach, wygłosił Zdzisław Warpechowski wieloletni nauczyciel historii i członek Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz. O misji i idei projekcji przedwojennych filmów oraz o działalności Fundacji Legalna Kultura opowiedziała Julia Popławska z Fundacji. W kilkuminutowym spocie telewizyjnym pokazanym przed główną projekcją filmu, przedstawiciele środowisk artystycznych, aktorzy, muzycy, pisarze zapraszali do wspólnego korzystania i tworzenia legalnych źródeł kultury. Realizacja pokazu była wspólnym działaniem Fundacji Legalna Kultura i Filmoteki Narodowej i Miasta Siemiatycze.

W sierpniu zakończone zostały kontrole prawidłowości składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2012 rok. Kontrole przeprowadzone były w miesiącach czerwiec – sierpień i objęły trzy punkty sprzedaży prowadzone na terenie Miasta Siemiatycze:

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy przy Stacji Paliw, ul. Białostocka 14 prowadzony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.,

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Nadrzeczna 1 prowadzony przez Jeronimo Martins Polska S.A.,

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Górna 21a prowadzony przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o. o. Sp. k.

Kontrole w wyżej wymienionych punktach nie wykazały nieprawidłowości.

Ponad trzy tygodnie temu rozpoczął się nowy rok szkolny wszystkie placówki zostały odświeżone i przygotowane na przyjęcie dzieci i uczniów.

Uruchomione zostały dwa programy wspierające rodziny o niskich dochodach „Wyprawka szkolna” i Stypendia. Ogółem złożono 205 wniosków o stypendia szkolne, natomiast środki finansowe na zakup podręczników otrzyma 102 uczniów.

Od 1 września weszły w życie nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Poza tzw. stawką żywieniową rodzice wnoszą opłatę za każdą godzinę ponad określony wymiar zajęć, przy czym nie może być ona wyższa niż 1 zł. Aby zrekompensować gminom ewentualne straty, z budżetu państwa przyznawane są dotacje celowe. Na wrzesień i październik miasto otrzymało łącznie 105 363 zł. Jakie faktyczne skutki finansowe tych zmian będą dla budżetu będzie można ocenić po kilku miesiącach funkcjonowania.

Po wakacyjnej przerwie w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym ds. uzależnień przy ul. Leg. Piłsudskiego wznowione zostały konsultacje z terapeutą dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz ich rodzin i osób zainteresowanych problemem uzależnień. Dyżury będą się odbywały dwa razy w miesiącu w piątki. W te dni w godzinach popołudniowych będzie się odbywała terapia rodzinna, która od 13 września ruszyła po raz pierwszy w naszym mieście. Przygotowane zostały plakaty wraz z wizytówkami informujące o piątkowych spotkaniach z terapeutą. Informacja pojawiła się również na oficjalnej stronie Miasta Siemiatycze i we wkładce dołączonej do Głosu Siemiatycz.

W ramach projektu „Decydujmy Razem” trwają prace przy opracowywaniu Statutu Młodzieżowej Rady Miasta oraz ustaleniu zasad przeprowadzania wyborów. Po zatwierdzeniu tych dokumentów przez Radę być może jeszcze w tym roku uda się wyłonić reprezentację młodzieży, która będzie współpracowała z samorządem.

W ramach współpracy Miasta z Instytutem Pamięci Narodowej czworo uczniów siemiatyckich gimnazjów uczestniczyło w wyjeździe do Katynia i Smoleńska. Miasto pokryło koszty udziału w wyjeździe młodzieży, natomiast IPN zajął się stroną organizacyjną projektu. Celem projektu jest edukacja historyczna młodzieży oraz nagrodzenie osób, które wyróżniają się w swojej szkole.

Dziękuję za uwagę. 

Czytany 2504 razy