Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 11 lipca 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:02

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu  11 lipca 2012 r.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Konieczność zatwierdzenia nowych taryf na wodę i ścieki zmusiła nas do dzisiejszego spotkania mimo pełni lata i okresu wakacyjnego. Zanim Rada przejdzie do podejmowania decyzji w tej sprawie chciałbym przedstawić krótkie sprawozdanie z realizacji bieżących zadań.

 

Aktualnie trwa II etap remontu Przedszkola Nr 1 związany z termomodernizacją ścian i pozostałej części fundamentów budynku. Zaawansowanie prowadzonych prac szacuje się na ok. 60%.

 

Podpisana została umowa z wykonawcą na wymianę pokrycia dachowego dwóch budynków mieszkalnych zamieszkałych przez Romów. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i jest to firma PPHU MAJKA Maria Demiańczuk. Koszt wymiany pokrycia wyniesie 37 380 zł i w całości zostanie pokryty z rządowego programu działalności na rzecz społeczności romskiej. Miasto otrzymało na ten cel dotację w wysokości 55 000 zł w związku z tym planuję wystąpienie do Wojewody o zgodę na rozszerzenie zaplanowanych prac tak, by wykorzystać w całości przyznaną kwotę.

 

Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1. Ogłoszony został również przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin składania ofert upływa 23 lipca. W ogłoszeniu został ustalony termin wykonania inwestycji w ciągu dwóch miesięcy od przekazania placu budowy.

 

Sukcesywnie trwają prace przy profilowaniu i doziarnianiu kruszywem dróg gruntowych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Z PDM mamy zawartą umowę na te prace do 30 listopada.

 

W ramach bieżącego utrzymania  wykonane zostało oznakowanie poziome ulic na wartość 30 607 zł.

Mając na uwadze plan wykorzystania nieruchomości przyjęty na 2012 r. zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu trzy nieruchomości:

- przy ul. 11 Listopada (na Wesce) o pow. 1044 m2,

- przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m 2 ,

- oraz przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 656 m2.

Dokonano wyceny tych nieruchomości i wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży zostaną podane do publicznej wiadomości w drugiej połowie lipca.

 

Realizując ustalenia budżetu Miasta prowadzone były działania związane z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości dwóch działek wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pod drogi. Jedna z działek położona przy ul. Ogrodowej o pow. 593 m2zastała nabyta 9 lipca za kwotę 45 000 zł. Druga o pow. 2006 m2położona w rejonie ulic Żeromskiego i Jabłoniowej także zostanie nabyta jeszcze w lipcu.

 

W ostatnim okresie zbyte zostały na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne, przy ul. Wysokiej, Pałacowej i 11 Listopada. We wszystkich przypadkach zastosowano bonifikatę w wysokości 80%. Na 13 lipca zaplanowano zawarcie umowy sprzedaży dwóch lokali położonych przy ul. Wysokiej i Świętojańskiej i prowadzone są czynności w sprawie zbycia kolejnych sześciu lokali.

Rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów 4 placówek oświatowych. W dwóch jednostkach: w Przedszkolu Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 dyrektorami zostały osoby pełniące te funkcje dotychczas. Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w Przedszkolu Nr 5 – nowym dyrektorem od 1 września zostanie Pani Małgorzata Śnieżko oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, gdzie na dyrektora został wybrany Pan Mariusz Niewiarowski.

Tak jak w ubiegłym roku w czasie wakacji zostały zorganizowane dyżury przedszkoli. W miesiącu lipcu dyżuruje przedszkole Nr 3, natomiast w sierpniu Nr 1. Na letnie zajęcia uczęszcza ok. 100 dzieci.

Chociaż wakacje dopiero się rozpoczęły, podjęte zostały przygotowania do wsparcia najuboższych rodzin z naszego Miasta przy zakupie podręczników szkolnych w ramach ogólnopolskiego programu „Wyprawka szkolna”. W tegorocznej edycji programu o dofinansowanie w wysokości uzależnionej od poziomu nauczania mogą ubiegać się rodzice dzieci klas od I do IV szkoły podstawowej i I klas szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskujący dochód w wysokości do 351 zł na osobę oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych bez względu na wysokość osiąganego dochodu i poziom nauczania.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się w naszym mieście po raz kolejny Miejskie Obchody Przeciwdziałania Uzależnieniom. W tym roku hasło obchodów brzmiało: „Narkotyki? Na Co Mi To!” W imprezie wzięło udział ok. 350 uczniów w tym także ze szkoły w Czartajewie. Podczas obchodów wręczone zostały nagrody uczestnikom konkursu „Młodzi z Pasją”.

W związku z jubileuszem 470-lecia nadania praw miejskich obok szeregu imprez ogłaszane są konkursy adresowane do młodzieży i mające na celu skierowanie uwagi młodych ludzi na swoje miejsce zamieszkania. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie dwóch konkursów: literackiego – „ Moje miasto za 30 lat” oraz konkursu na hasło promujące Siemiatycze. W konkursie na hasło komisja nie wyłoniła zwycięscy, natomiast w konkursie na pracę literacką przyznano dwie nagrody pierwsze – tablety GOCLEVER - które otrzymali Filip Awksietijuk (Gimnazjum Nr 1) oraz Luiza Bergcholc (Gimnazjum Nr 2). Przyznane zostało również wyróżnienie Szymonowi Dawidziakowi uczniowi Gimnazjum Nr 1. Z nagrodzonymi pracami będzie można zapoznać się na stronie internetowej Miasta.

Rozstrzygnięta została już 10 edycja konkursu recyklingowego, w którym uczestniczy młodzież szkolna. Nagrodzono 55 osób przeznaczając na nagrody 4 102 zł.

Od maja miasto realizuje projekt „Akademia Superbabci i Superdziadka” współfinansowany ze środków unijnych. Uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach warsztatowych i gimnastycznych. 12 lipca wyjadą na spotkanie z przedstawicielami szkół Superbabci z Białegostoku i z Supraśla. Akademia w Siemiatyczach jest 4 szkołą Superbabci w Polsce.

3 lipca br. w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odbyło się zakończenie pierwszego semestru zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Jerzy Kopania dokonał uroczystego wręczenia studentom certyfikatów za udział w zajęciach w roku 2012. Certyfikaty otrzymało blisko 60 osób. 5 lipca wszyscy spotkali się na wspólnym ognisku integracyjnym. 

Miasto złożyło wniosek w konkursie Senatu RP „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych”. Konkurs jest związany z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz z decyzją Parlamentu Europejskiego o ustanowieniu roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Opis działań Miasta w tym zakresie wraz z dokumentacją zdjęciową zostanie oceniony przez komisję senacką.

Nastąpiły zmiany w składach organów nadzorczego i zarządzającego miejskiej spółki – Zarządu Mienia Komunalnego. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali Panowie Eugeniusz Stepanczuk i Franciszek Kowaluk. W ich miejsce zostali powołani Andrzej Charkiewicz i Eugeniusz Radziszewski. Rada Nadzorcza w nowym składzie dokonała odwołania dotychczasowego Prezesa Zarządu Panią Teresę Nazarewicz i powołała na tę funkcję Pana Eugeniusza Berezę.

Od marca br. ukazuje się w wersji papierowej Siemiatycki Informator Miejski. Od czerwca dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.siemiatycze.eu. W zakładce Nasze Miasto zgromadzono archiwalne numery. Kolejne będą na bieżąco umieszczane na stronie Miasta Siemiatycze.

Od czerwca pracownicy Urzędu Miasta biorą udział w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta pt. „Siemiatycze na drodze rozwoju”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach projektu przewidziano między innymi wdrożenie w Urzędzie Miasta normy jakości ISO 9001 oraz budżetu zadaniowego. Projekt będzie realizowany do końca 2013 r.

Chciałbym poinformować o wynikach, jakie uzyskał Urząd Miasta podczas badania satysfakcji klientów w ramach projektu „Siemiatycze na drodze do rozwoju”. Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badań Marketingowych TEST. W dniach 4-6 czerwca 2012 r. w godzinach pracy urzędu ankiecie poddano 107 osób. Udzielały one odpowiedzi między innymi na temat poziomu zadowolenia z usług świadczonych w urzędzie oraz wyrażały opinie odnośnie pracy urzędu. Z przeprowadzonych badań wynikło, iż Urząd Miasta Siemiatycze cieszy się bardzo dobrym wizerunkiem wśród petentów – większość osób uznała, że jest godny zaufania (89%), przyjazny (93%), oferuje usługi dobrej jakości (92%), a sprawy załatwiane są sprawnie (92%). Według respondentów, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zadowolenie z obsługi były: udzielanie jasnych odpowiedzi, wiedza i fachowość pracowników oraz szybka i sprawna obsługa.   

Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim Państwu udanych i bezpiecznych wakacji oraz urlopów.

Czytany 2365 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 czerwiec 2017 08:22