Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta 30 grudnia 2019 r.

czwartek, 09 styczeń 2020 08:50

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Dzisiejsza sesja Rady jest jedną z ważniejszych sesji w ciągu roku, gdyż w jej programie znajduje się uchwalenie budżetu na następny rok a tym samym określenie priorytetowych zadań i wyznaczenie kierunków rozwoju miasta na najbliższe 12 miesięcy. Zaplanowany budżet na rok 2020 wynosi  92 589 033 zł. W stosunku do roku 2019 budżet wzrasta o 8 829 000 zł, głównie z powodu zaplanowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym. Do realizacji zaplanowano 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 34 965 000 zł, z czego planowane dofinansowanie zewnętrzne to kwota 30 592 700 zł. Dotychczas wydatki na zadania inwestycyjne nigdy nie były planowane na tak wysokim poziomie. W przyszłorocznym  budżecie stanowią one prawie 38 %, ogólnych wydatków miasta. Mam nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu jest satysfakcjonujący dla wszystkich i zostanie w dniu dzisiejszym uchwalony przez Radę.

Zanim jednak Rada przystąpi do debaty na temat budżetu i pozostałych projektów uchwał skierowanych na sesję, przekażę Państwu podstawowe informacje na temat stanu realizacji bieżących  zadań.

Bez zakłóceń przebiega budowa basenu. 28 listopada br. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego, a 16 grudnia nastąpiło symboliczne przekazanie czeku na kwotę 15 384 281,92 zł-, przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Jak Państwo widzą dzisiejsza sesja Rady odbywa się w odnowionym pomieszczeniu ośrodka kultury. Pomieszczenie zyskało nowy wygląd i zwiększona została jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to, w ramach przygotowania pomieszczeń do funkcjonowania klubu Senior+. Prace remontowe odbywały się pod dużą presją czasu, bo w końcu listopada został wybrany wykonawca. 13 grudnia Miasto wystąpiło z wnioskiem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 150 tys. zł. Prace remontowe oraz zakup wyposażenia wykonała firma „Usługi Remontowo-Budowlane” Zbigniew Rybałtowski. Koszt realizacji inwestycji zamknął się w kwocie 274 tys. zł brutto.

W połowie roku została wykonana część przebudowy ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa w Siemiatyczach wraz z budową kanału deszczowego. W ramach zadania wykonano kanał deszczowy na całej ulicy Kosynierów i na odcinku ulicy Fieldorfa (łącznie 428,5 mb), nawierzchnię bitumiczną w krawężnikach na części ulicy Kosynierów (103 mb) i ulicy Fieldorfa (161 mb) oraz wjazdy na posesje na przebudowywanych odcinkach ulic. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 968 tys. zł. Według ostatnich informacji, Urząd Wojewódzki umieścił nasze zadanie pn. „Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim” na liście podstawowej naboru na 2019 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i jest realna szansa na zaliczenie poniesionych kosztów w poczet rozliczenia dofinansowania w/w przedsięwzięcia.

Przy wykorzystaniu kostki brukowej, pozyskanej przy rozbiórce chodnika na ul. Andersa, podczas budowy ścieżki rowerowej, wykonano remont odcinka chodnika o dług. ok. 92 mb przy ul. Legionów Piłsudskiego. Remont polegał na rozebraniu zniszczonego chodnika o nawierzchni asfaltowej i zniszczonego krawężnika oraz wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z ustawieniem nowego krawężnika i obrzeża. Wartość robót wyniosła ok. 24,8 tys. zł.

W ramach procedury przetargowej w listopadzie br. został wyłoniony wykonawca budowy linii oświetlenia ulicznego w kilku lokalizacjach na terenie miasta, gdzie mieszkańcy zgłaszali problem nieoświetlonych ulic. Zgodnie z podpisaną umową, z firmą z Kosowa Lackiego, brakujące oświetlenie ulic: Polnej, Jabłoniowej, zaułek ulicy Górnej, odcinek ulicy Wysokiej do nowych bloków oraz zaułek ulicy Jabłonowskiej, zostanie zrealizowane do połowy lutego 2020 r. Wartość prac została wyceniona na kwotę 231 000 zł.

W grudniu br. ogłoszono przetarg na kompleksową modernizację energetyczną budynku po byłym gimnazjum przy Świętojańskiej. W ramach przewidzianych prac zostaną wymienione, będące w złym stanie, okna i drzwi, docieplone ściany i niedocieplona wcześniej część dachu. Ponadto zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne i solarne, zostanie wymieniony kocioł gazowy wraz z grzejnikami, a centralne ogrzewanie budynku będzie się opierać na systemie zarządzania energią. Dodatkowo w części południowej  budynku zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją a także zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe na nowe typu LED. Prace adaptacyjne i aranżacyjne związane z przebudową pomieszczeń dydaktycznych i sali sportowej na potrzeby szkoły muzycznej, zostaną wykonane w odrębnym zadaniu.

W związku z przyznaniem miastu dofinansowania na projekt „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego” ogłoszone zostały cztery przetargi.

Pierwszy, na przebudowę amfiteatru – w ramach której powstanie  niezadaszona widownia o pow. ok. 1 760 m2 na 2000 miejsc siedzących, z przewyższeniem rzędów od poziomu +/-0.00 do poz. +5.40 m, scena o powierzchni ok. 358 m2 , zaplecze sanitarne pod widownią o powierzchni użytkowej ok. 170 m2 , droga pożarowa, chodniki i oświetlenie zewnętrzne.

Na wykonie tego zadania wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa ich ocena.

Drugi przetarg dotyczy budowy systemu monitorowania wizyjnego na terenie miasta oraz zapewnienia nieprzerwanej obserwacji wskazanych, newralgicznych punktów wraz z ciągłą automatyczną rejestracją obrazów ze  wszystkich  kamer. Zamówienie obejmuje między innymi budowę, konfigurację oraz uruchomienie 23 punktów z kamerami w różnych lokalizacjach, umieszczonych na istniejących słupach lub budynkach. Kamery będą działać zarówno w dzień, jak i w nocy i będą tworzyć sieć Systemu Monitoringu Miejskiego. W ogłoszonym przetargu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma BIT Spółka Akcyjna z Warszawy, z wyceną 777 729 zł brutto.

Kolejny przetarg dotyczy budowy zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w miejscu istniejącego targowiska przy ulicy Grodzieńskiej. Według projektu, pawilony handlowe,  mają być obiektami modułowymi, jednokondygnacyjnymi o konstrukcji stalowej, obudowanej płytami warstwowymi. Poza nimi powstaną dwie wiaty do handlu, pawilon sanitarny oraz altana śmietnikowa. Na nowo zostanie utwardzony plac. Wykonana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna wraz z oświetleniem placu. Ponieważ w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, na wykonanie tego zadania, uruchomione zostało drugie postępowanie przetargowe.

Przeprowadzony został przetarg na budowę parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Nadrzecznej (za sklepem „Biedronka”). Parking o nawierzchni z kostki brukowej został zaplanowany na 40 miejsc postojowych, w tym 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej i 5 dla busów. W ramach zadania zostanie również  wykonana droga dojazdowa i odwodnienie parkingu. Termin wykonania zadania ustalono na 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert.

28 listopada podpisana została umowa między miastem a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji usług wsparcia na rzecz biznesu”. Inkubator powstanie w wynajętej przez miasto części budynku PSS Społem przy Placu Jana Pawła II. Projekt obejmuje: opracowanie dokumentacji, prace adaptacyjne budynku oraz zakup wyposażenia. Koszt projektu został oszacowany na kwotę        1 863 472 zł w tym dofinansowanie w wysokości       1 242 256 zł. Na dzień dzisiejszy została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

W przygotowaniu są kolejne  wnioski o dofinasowanie: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz utworzenie placu zabaw w rejonie amfiteatru. Wnioski zostaną złożone w I kwartale następnego roku.

W ramach zadań związanych z gospodarką nieruchomościami 22 listopada podpisane zostały dwa akty notarialne:  pierwszy w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego przy ul. Świętojańskiej 29 na rzecz najemcy, za kwotę w wysokości 31 013 zł przy zastosowaniu bonifikaty 50% oraz drugi dotyczący darowizny osoby prywatnej na rzecz Miasta Siemiatycze nieruchomości oznaczonej nr. geod. 1874/11 o pow. 426 m2 w związku z planowanym zamierzeniem i potrzebami inwestycyjnymi gminy tj.  budową drogi, która będzie stanowić przedłużenie ul. Rumiankowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił konkurs na dofinansowanie, w 2020 roku, zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wnioski o dotację gminy mogą składać do końca stycznia. Wysokość dotacji, dla poszczególnych gmin,  w 2020 roku,  jest uzależniona od wskaźnika G określającego dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca za rok 2019.  W przypadku Miasta Siemiatycze, dla którego wspomniany wyżej wskaźnik G wynosi 1561,45 zł, maksymalna kwota dofinasowania do usunięcia 1 tony wyrobów zawierających azbest wyniesie do 210 zł, w przypadku uwzględnienia także demontażu,  kwota ta wzrośnie  do 280 zł. We wniosku miasta  zostaną zawarte wnioski mieszkańców jeszcze z 2018 r., które ze względu na ograniczone środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nie zostały zrealizowane. Wg wstępnych szacunków wniosek obejmie 25 nieruchomości, na których jest do odbioru około 56,2 tony wyrobów azbestowych. Wstępna analiza finansowa wskazuje, że cena odbioru i unieszkodliwienia 1 tony wyrobów zawierających azbest w 2020 roku będzie oscylować w granicach 450 zł brutto. Przy ilości ok. 56,2 t Miasto Siemiatycze z własnego budżetu na to zadanie przeznaczy ok. 13,5 tys. zł. Do właścicieli nieruchomości, którzy w 2018 roku złożyli kompletny wniosek, ale nie zakwalifikowali się do dotacji w minionym roku, zostały wysłane pisma informujące o możliwości uzyskania dofinansowania w 2020 roku z prośbą o pisemne potwierdzenie chęci uczestnictwa w aktualnym naborze wniosków.

W ostatnich miesiącach siemiatyckie organizacje pozarządowe świętowały swoje jubileusze. Po 35-leciu Małego Podlasia i 60-leciu Piłki Ręcznej, 24 rocznicę działalności obchodziło Stowarzyszenie "Ignis". Miasto od lat  docenia rolę jaką pełnią organizacje społeczne w mieście. Mogą one liczyć na  wsparcie finansowe lub organizacyjnie. W ostatnim czasie Miasto wsparło m.in. organizację turniejów piłkarskich Orzeł CUP, jak również Podlaskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców.

W sprawy miasta angażują  nie tylko organizacje społeczne, również przedsiębiorcy. Do programu Rodzina 5+ dołączył kolejny partner - Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o., której Biuro Obsługi Klienta mieści się na ul. 11 Listopada 4A. W ramach programu posiadacze kart Rodzina 5+ od 1 stycznia 2020 r. będą mogli skorzystać z: 50% rabatu na usługę Multiroom, 20% rabatu na opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet w opcji PON 60/60 Mb/s i 20% rabatu na usługę wykonania instalacji światłowodowej.

Mijające tygodnie to czas świątecznych spotkań, życzeń i bożonarodzeniowych kiermaszy. Grudzień obfitował w tego rodzaju spotkania. Za nami Miejska Wigilia i Światełko Betlejemskie. Za nami także piękne występy jak: Karuzela Świątecznego Nastroju przygotowana przez Przedszkole Nr 3, czy koncert kolęd którego organizatorem była Szkoła Muzyczna. Serdecznie dziękuję zarówno twórcom jak i uczestnikom projektów za to, że wprowadzają mieszkańców w świąteczną atmosferę i jeszcze bardziej łączą lokalną społeczność.

Święta to czas radości, to także czas niesienia pomocy potrzebującym. Kolejny już raz, Siemiatycze włączyły się w akcję Szlachetna Paczka. 19 potrzebujących rodzin zostało obdarowanych żywnością, ubraniami, meblami, a nawet pomocą w postaci remontów pomieszczeń. 8 grudnia wolontariusze Szlachetnej Paczki, także w naszym mieście, świętowali finał akcji, to dzięki nim miejski finał Szlachetnej Paczki zakończył się pełnym sukcesem. Pomyślnie przebiegają także prace związane z organizacją w naszym mieście 28 Finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele wolontariuszy WOŚP z Siemiatycz w grudniu odwiedzili Jerzego Owsiaka. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji. „Wielkie granie” wystartuje 12 stycznia  o godz. 15:00 w sali przy ul. Zaszkolnej 1. Gwiazdą wieczoru będzie legendarna grupa „Kobranocka”. Poza tym wieczór uświetnią: występ iluzjonisty, konkursy i licytacje. Całość zakończymy o godz. 21:00 „Światełkiem do nieba”.

Do finału jeszcze blisko 2 tygodnie, przed nami natomiast najważniejsza noc w roku – noc sylwestrowa. Po raz pierwszy sylwester miejski zostanie zorganizowany bez sztucznych ogni i hałasu na ul. Pałacowej. O północy rozpocznie się pokaz świetlny połączony z elementami tańca i akrobatyki. W związku z organizacją pokazu sylwestrowego na odcinku ulicy Pałacowej (od Placu Jana Pawła II do ul. Małopolskiej), 31 grudnia od godz. 15.00 do godz. 2.00 - 1 stycznia, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Styczeń w Siemiatyczach zapowiada się bardzo interesująco. Sylwester miejski, zaraz po nim – finał WOŚP, następnie – kolejny projekt - Festiwal Podróżniczy Odyseja 2.0. Festiwal Podróżniczy odbędzie się w sobotę, 18 stycznia 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej. Wydarzenie poprzedzi projekcja filmu, zaplanowana na piątkowy wieczór. W programie festiwalu: prelekcje podróżnicze, m.in. o Himalajach, Gruzji, Bałkanach, Indiach i Peru. W czasie festiwalu wręczone zostaną nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym ODYSEJA – epicki festiwal podróżniczy.

Już po raz kolejny 6 stycznia ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. W tym roku, dzięki mobilizacji mieszkańców, orszak będzie miał dodatkowe atrakcje gdyż w konkursie „Orszak z Gwiazdą” organizowanym przez Fundację Orszaku Trzech Króli nasze miasto otrzymało I nagrodę którą jest wspólne kolędowanie z zespołem „Albo i Nie” oraz wizyta TVP. W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w Orszaku i  radosnego świętowania z rodziną i przyjaciółmi.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 859 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:28