Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 7 sierpnia 2019 r.

czwartek, 08 sierpień 2019 11:42

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Lato to czas wakacji i wypoczynku ale także realizacji zaplanowanych inwestycji. Sądzę, że największe zainteresowanie mieszkańców budzi przebieg budowy miejskiej pływalni. Wbrew głosom które dobiegają z terenu miasta i niepokoją mieszkańców mogę poinformować, że budowa basenu przebiega zgodnie z przyjętą  technologią i harmonogramem robót. Zakończyły się już roboty konstrukcyjne poziomu minus 1 podbasenia, w tym wykonano żelbetowe niecki basenu dużego oraz rekreacyjnego. Obecnie trwają prace na poziomie zero budynku. Wznoszone są ściany i słupy na parterze budynku. Ponadto, równolegle prowadzone są prace zewnętrzne związane z instalacją sanitarną. Niebawem generalny wykonawca firma Zab-Bud przystąpi do wykonywania dwudziestu czterech, stu metrowych odwiertów wchodzących w skład instalacji pompy ciepła. Sprawując nadzór nad inwestycją stwierdzono, że  generalny wykonawca zakontraktował już niemal wszystkie pozostałe do wykonania zakresy prac. Do chwili obecnej, zgodnie z ofertą przetargową, podpisał umowy z 18 firmami podwykonawczymi, co gwarantuje płynną realizację inwestycji bez zwłoki z tytułu poszukiwań firm wykonawczych. Jest to istotne z punktu widzenia problemów jakie dotykają obecnie budownictwo w Polsce. Wykonywane prace są na bieżąco sprawdzane i odbierane przez nadzór inwestorski. W trakcie dotychczasowej realizacji inwestycji odbyło się już 6 częściowych odbiorów robót. Wartość wykonanych i odebranych prac wynosi 5 750 511 zł, z czego 800 000 zł zostanie zapłacone w najbliższym terminie zgodnie z umową. Pozostała należność została uregulowana w przewidzianym czasie.

Zakończono przebudowę części ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa. Roboty prowadzone były przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. W ramach zadania wykonano kanał deszczowy na całej ulicy Kosynierów i na odcinku ulicy Fieldorfa (łącznie 428,5 mb), nawierzchnię bitumiczną w krawężnikach na części ulicy Kosynierów (103 mb) i ulicy Fieldorfa (161 mb) oraz wjazdy na posesje na przebudowywanych odcinkach ulic. Wartość wykonanych robót wynosi ok. 968,2 tys. zł.

Zakończyły się także prace budowlane związane z budową budynku sanitarno-socjalnego na plaży miejskiej przy ulicy Sportowej. Już wkrótce odpoczywający na plaży i przebywający w tym rejonie będą mogli skorzystać z nowych i higienicznych łazienek. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stworzono również miejsce gdzie będzie można przewinąć  małe dzieci. Obecnie trwają czynności odbiorowe zmierzające do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 Po długim oczekiwaniu, w połowie lipca przedstawiciel producenta ustawił wiatę przystankową typu Afrodyta na przystanku komunikacji miejskiej przy Szkole Nr 1, przy ul. Ogrodowej. Z uwagi na zły stan techniczny wymieniono również dwie stare wiaty przystankowe przy ul. Ciechanowieckiej na nowe wiaty typu Afrodyta.   Koszt zakupu i montażu tych trzech wiat wyniósł ok. 14,5  tys. zł.

Z końcem lipca podpisana została umowa, z firmą Usługi Remontowo-budowlane Zbigniew Rybałtowski, na wykonanie prac adaptacyjnych budynku przy małym zalewie na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej. Wartość prac wyniesie 415 292,55 zł, z czego 243 413,84 zł tj. ponad 58% zostanie pokryte z uzyskanego przez miasto dofinasowania z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego, w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Grupą docelową projektu są dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz zaniedbanych wychowawczo, które należą do tzw. grupy ryzyka. Zadaniem placówki będzie m.in.:

1) współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez objęcie dziecka działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi,

2) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych - rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych,

3) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

4) korygowanie zaburzeń zachowania, wyrównywanie deficytów rozwojowych, łagodzenie niedostatków wychowawczych,

5) zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i zagrożeń cywilizacyjnych,

6) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz poszerzanie wiedzy ogólnej,

7) organizowanie czasu wolnego, w tym organizowanie zabaw i zajęć sportowych,

8) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

Uruchomienie placówki planowane jest jeszcze w tym roku. Na dzisiejszą sesję Rady zostały skierowane dwie uchwały dotyczące przyszłego funkcjonowania placówki.

Pod koniec czerwca został ogłoszony przetarg na budowę parkingu za sklepem „Biedronka”, przy ul. Nadrzecznej. Parking o nawierzchni z kostki brukowej zaplanowany jest na 40 miejsc postojowych, w tym 5 miejsc dla busów i 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Zostanie również wykonane odwodnienie parkingu i droga dojazdowa. Zadanie jest częścią większego projektu pod nazwą:  "Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego". Przetarg odbędzie się 26 sierpnia br. Przystąpienie do realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

W lipcu głoszony został przetarg na budowę ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa. Ścieżka o szerokości 2,0 m i długości ok. 352 mb zostanie wybudowana po prawej stronie ulicy jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. W ramach zadania wykonane zostaną również dwa wyniesione przejścia dla pieszych spełniające równocześnie funkcję progów zwalniających.  Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia br.

W związku z przyznaniem dofinansowania blisko 4 mln. z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” 25 lipca ogłoszone zostały trzy przetargi. Pierwszy przetarg dotyczy oświetlenia wewnętrznego szkoły. Przewidziany zakres prac obejmuje wymianę ponad 1200 sztuk opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku, na energooszczędne oprawy typu LED. Termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2020 r. Przedmiotem zamówienia w drugim przetargu jest:

  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników,
  • budowa systemu wentylacji sali gimnastycznej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła,
  • przebudowa instalacji elektrycznej,
  • montaż na dachu 17 sztuk paneli fotowoltaicznych, do produkcji energii elektrycznej.

Termin zakończenia prac przewidziano na trzeci kwartał 2020 r. Dopełnieniem powyższych działań jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, która stanowi przedmiot zamówienia w trzecim przetargu. Roboty jakie zostały przewidziane do wykonania to:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana pozostałej niewymienionej wcześniej stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakłada się, że prace zostaną wykonane również do końca trzeciego kwartału 2020 r. Podział inwestycji na trzy części, podyktowany między innymi wymogami formalnymi oraz daje możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym firmom, zwiększa konkurencyjność a co za tym idzie, może znacząco obniżyć koszty. Spodziewam się, że wykonanie tych prac niesie za sobą gwarancję odczuwalnych oszczędności budżetowych związanych głównie z opłatą za energię elektryczną i cieplną budynku szkoły. Nie można pominąć też faktu, że budynek zyska nową szatę estetyczną która istnieje w niezmienionej formie od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.      

W maju bieżącego roku Miasto znalazło się na liście podmiotów, które otrzymało dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – kolejnego miejsca rekreacji dla mieszkańców. Zakres projektu zakłada dostawę i montaż siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem podłoża i nasadzeń. Wśród zamontowanych urządzeń znajdą się m.in.: steper, rower, stół do tenisa stołowego i stół do gry piłkarzami. Obiekt znajdować się będzie w parku przy Szkole Muzycznej. Otwarta Strefa Aktywności będzie dostępna także dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin wykonania, to  sierpień-wrzesień bieżącego roku.

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Siemiatycze. Głównym celem strategii jest stworzenie efektywnego i bezpiecznego systemu transportu, przyjaznego środowisku poprzez redukcję zanieczyszczeń, szczególnie CO2, i poprawa jakości powietrza na terenie całego miasta. Na ten cel Miasto otrzymało 50 tys. dofinasowania z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny”. Dokument będzie powstawał z udziałem lokalnej społeczności. Liczę również na zaangażowanie Państwa radnych.

W zakresie gospodarki nieruchomościami z zasobu gminy zbyto 11 działek za łączną kwotę 1.204.724,73 zł, w tym 860 324,73 zł po przeprowadzeniu przetargów i 344.400 zł w drodze rokowań

1) przy ul. Adama Mickiewicza o pow. 128 m2 za cenę brutto 24 846 zł,

2) dwie przy ul. Kasztanowej o pow. 576 m2 za cenę brutto 74 538 zł oraz o pow. 2 620 m2 za cenę brutto 223 614 zł;

3) cztery działki przy ul. Fiołkowej i Kościelnej, z których 3 o pow. 783 m2 sprzedano za 82 686,76 zł każda i jedną o pow. 908 m2  za 95 890,80 zł,

4) 3 działki położone przy ul. Kościelnej o powierzchniach 635, 624 i 639 m2 zbyto za kwoty brutto 64 698 zł, 63 576,24 zł i 65 101,44 zł;

5) oraz w drodze drugich rokowań, które przeprowadzono po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 2,1160 ha za cenę brutto 344 400 zł.

W lipcu podpisałem dziewięć nowych umów dotyczących dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na garaże przy ul. Żwirki i Wigury. Wynajęty został także lokal użytkowy pod działalność usługową przy Placu Jana Pawła II.

Podpisany został także akt notarialny w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pod urządzeniem gazowym w postaci przyłącza gazowego na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 1806/67 stanowiącej własność Miasta za jednorazową opłatą 1 223 zł + 23% VAT.

W miesiącu lipcu pracownicy urzędu rozpoczęli realizację obowiązku wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, czy dana nieruchomość spełnia przesłanki ustawowe do przekształcenia oraz czy konieczne jest przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem pomocy publicznej. Pierwsze zaświadczenia otrzymali już mieszkańcy bloków. Opłata z tytułu przekształcenia może być wnoszona do urzędu przez 20 lat lub na wniosek właściciela nieruchomości jednorazowo. Wydawane zaświadczenia są podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków a także wpisu  roszczenia o opłatę.

Podobnie jak w roku poprzednim w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza poszkodowani zostali producenci rolni. W celu oszacowania szkód w rolnictwie wystąpiłem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji, która aktualnie lustruje nieruchomości rolne i szacuje wielkość strat. Rolnicy, którzy nie zebrali jeszcze swoich plonów mogą składać do urzędu wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Stało się tradycją, że  na sezon wakacyjny przygotowywana jest bogata oferta imprez kulturalnych i sportowych. 21 lipca br. Siemiatycze bawiły się z Radiem Zet.  Miasto stało się areną wielkiego muzycznego święta! W ramach trasy pod nazwą "Siła Muzyki Radia Zet", na scenie nie zabrakło gwiazd polskiej muzyki. Wystąpili u nas: siemiatycka grupa wokalna Omorfos, De Marco, kubański Zespół Impacto, Szymon Chodyniecki, a w wieczornej części: długo wyczekiwany Baranovski i gwiazda wieczoru – Kasia Cerekwicka. Specjalne relacje ze spotkania w Siemiatyczach można było usłyszeć w Radiu ZET, a to co działo się podczas koncertów od kulis - w mediach społecznościowych - na Facebooku oraz Instagramie.

Za nami także cieszący niesłabnącą popularnością, rodzimy projekt – Przejazd na Czymkolwiek. Przypomnę tylko, że jest to cykliczna impreza organizowana w Siemiatyczach mająca na celu promocję zdrowia i aktywności fizycznej, w której uczestniczą często całe rodziny.  W tym roku uczestnicy przejazdu mogli brać udział w konkursie na najciekawszą stylizację z polskich seriali, a nagrodą główną był rower. Wszyscy uczestnicy przejazdu na starcie otrzymali także drobne upominki.

Warto wspomnieć również o zakończonych kolejnych edycjach przeglądu kapel, zlotu fanów BMW, festiwalu kultura bez granic a także zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza. W związku z coraz większą popularnością sportu wędkarskiego i dużą ilości wędkarzy nad naszymi zalewami wystąpiliśmy do Prezesa Okręgu PZW w Białymstoku o systematyczne zwiększanie zarybiania siemiatyckich akwenów. Mamy nadzieję, ze nasz wniosek spotka się z pozytywną reakcją.

Bardzo udana była tegoroczna edycja Targów Pogranicza. Cieszę się, że współpraca Miasta z Siemiatyckim Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych przebiega pomyślnie i że razem możemy tworzyć i rozwijać ciekawe wydarzenia. Tradycyjnie już podczas targów wręczyłem nagrodę zwycięzcy konkursu Na Najciekawsze Stanowisko Wystawowe w Kategorii Spożywczej. Nowością tegorocznych targów były I Dni Kultury Leśnej i Łowieckiej.

Jednym z realizowanych działań, mającym na celu integrację mieszkańców są pikniki osiedlowe. Odbyły się już dwa, z trzech planowanych podczas tegorocznych wakacji: na ul. Pałacowej i na ul. Świerkowej. Ostatni z nich odbędzie się  25 sierpnia na skwerze przy ul. Andersa.

Pomimo nieprzyjemnego wydarzenia, które wraz z nadejściem wakacji miało miejsce na plaży – mam tu na myśli dewastację deszczochronu będącego częścią pomostu pływającego na siemiatyckim zalewie nr 2, reszta obiektu jest czynna i można bez problemu korzystać z molo, kąpieliska jak i plaży. Kąpielisko odwiedził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który podczas wizyty stwierdził, iż zakazuje korzystania jedynie z deszczochronów. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z uroków siemiatyckiego akwenu. Po ukończeniu postępowania wyjaśniającego niezwłocznie zostaną podjęte działania, mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego pływającego pomostu. Wydarzenia planowane w sezonie na plaży odbywają się tak jak to wcześniej zaplanowano. W bieżącym roku ponowiony został cykl wakacyjnych animacji dla najmłodszych na plaży. Podobne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem w 2018 r. W tym roku także nie brakuje chętnych do zabawy. Animacje odbyły się 7 i 21 lipca. Ostatnie, planowane są 11 sierpnia. Tego dnia odbędą się również wyścigi kajaków i rowerów wodnych.

Siemiatycka plaża – nie dość, że piękna – może być również czysta! Nieustannie dbamy  i dokładamy wszelkich starań by tak właśnie było. Plaża bez niedopałków i innych zanieczyszczeń. Plakaty promujące akcję z hasłem „Papieros na plaży to obciach dla twarzy” pojawiły się na słupach ogłoszeniowych, jako wyraz naszego poparcia dla akcji „Plaża bez peta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zakaz palenia na plażach i przestrzeganie przed pozostawianiem na plaży niedopałków. Pety są największym problemem polskich plaż – nie tylko dużych kurortów, ale także małych miejscowości. To właśnie one są najbardziej problematyczne do usunięcia z piasku, wymaga to użycia specjalnych i kosztownych przesiewarek. Wszelkie uwagi do zasad funkcjonowania kąpieliska, czy czystości terenu mieszkańcy mogą zgłaszać bezpośrednio, telefonicznie i mailowo do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub do Urzędu Miasta Siemiatycze także za pośrednictwem platformy NaprawmyTo.

Z pewnością większość tu obecnych zauważyła lub zapoznała się z plenerową wystawą, która przez ostatni miesiąc była prezentowana na Placu Jana Pawła II pn. „Kobieta pracująca w PRL”. Izabela Romaniuk, autorka wystawy i kustoszka Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, sięgnęła do archiwum fotograficznego placówki i wykorzystała zdjęcia wykonane przez fotoreporterów Gazety Białostockiej i Gazety Współczesnej, aby pokazać kobiety pracujące w najróżniejszych zakładach na terenie województwa, w czasach PRL. Wystawa to fotograficzny dokument przeszłości, kiedy kobiety podejmowały się wielu zadań zawodowych, w trudnych czasach powojennych.

O wystawach, ale także innych wydarzeniach, inwestycjach, planach, realizowanych projektach czy programach, można przeczytać na stronie internetowej Miasta Siemiatycze. Zachęcam do tego by na bieżąco śledzić stronę www.siemiatycze.eu – oficjalną stronę miasta, gdzie zamieszczane są aktualne informacje i relacje z wydarzeń. Jeszcze kilka tygodni wakacji przed nami i zapewniam, że w tym czasie atrakcji nie zabraknie.

Nasze miasto włącza się w różnorodne akcje i kampanie społeczne. W ostatnim czasie udało nam się zorganizować punkt bezpłatnych porad konsumenckich. Punkt działa w budynku SOK przy  ul. Legionów Piłsudskiego 1. Zainteresowani mieszkańcy mogą tam bezpłatnie zasięgnąć porad w sprawie pism konsumenckich, reklamacji, wezwań do zapłaty, pism procesowych, praw konsumenta, instytucji oraz organizacji chroniących prawa konsumentów. Z pomocy może skorzystać każda osoba, niezależnie od wieku czy kryteriów dochodowych. Z usług można skorzystać osobiście, telefonicznie oraz e-mailowo. Działania te uzupełnione będą poprzez akcje edukacyjno-informacyjne w formie m.in. lekcji w szkołach czy wykładów na uniwersytecie trzeciego wieku. Już wkrótce nieodpłatne porady dla konsumentów będą realizowane w każdy piątek także w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Kolejne podmioty dołączają do programu Karta Seniora. Program realizowany jest od lipca ubiegłego roku. W sumie wydano już blisko 500 kart. Zniżki seniorom – posiadaczom karty, zaproponowały następujące podmioty: AUDIOFON Sp. z o.o. sp.k., FIRMA OPTIMED Danuta Sierocka, KOŁOWROTEK Piotr Jurczuk, MKS Cresovia, Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Burzycki, Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży "ANDY", M-SAT Maciej Bujnowski, EL-STAW Adam Stawiecki. W ostatnim miesiącu do programu dołączyła firma Schody Siemiatycze Ewa Tomkiel, mieszcząca się przy ul. 11 Listopada. Firma w ramach programu proponuje wsparcie w postaci: 10 % rabatu na montaż schodów oraz renowację i montaż podłogi. Dodatkowo udzieli bezpłatnej konsultacji, pomiaru oraz wyceny usług. Przy tej okazji serdecznie zapraszam przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta do udziału nie tylko w programie Karta Seniora, ale także do udziału w Programie Karta Rodzina 5+, wspierającym rodziny wielodzietne. Partnerom przystępującym do programu, w ramach stosownego porozumienia, Miasto proponuje darmową promocję na stronie internetowej, na telebimie oraz w Siemiatyckim Informatorze Miejskim. Partner otrzymuje od Miasta Siemiatycze oznakowanie informujące o honorowaniu Karty, do umieszczenia w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

W zakresie współpracy z miastami partnerskim, wystosowaliśmy pismo do gminy Etterbeek z propozycją organizacji w Siemiatyczach polsko-belgijskiej wymiany młodzieży. Chcielibyśmy zorganizować takie spotkanie we wrześniu br., tak by młodzież mogła spotkać się w czasie Pikniku Organizacji Pozarządowych. Czekamy na odpowiedź ze strony partnera. W ubiegłym roku nasza propozycja spotkania seniorów, z przyczyn organizacyjnych, leżących po stronie partnera nie doszła do skutku.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1118 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:29