Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zapytanie ofertowe GK.042.1.2017

wtorek, 10 styczeń 2017 14:49

Siemiatycze, 10 stycznia 2017 r.


GK.042.1.2016


Zapytanie ofertowe nr GK.042.1.2017 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

Zamawiający

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.siemiatycze.eu


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze (zwany dalej GPR) ma być zgodny z obowiązującymi na dzień opracowania przepisami ustawy o rewitalizacji oraz obowiązującymi na dzień opracowania Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Gminny Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag i rekomendacji w/w Instytucji.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
a) przeprowadzi szczegółową diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę, charakter potrzeb rewitalizacyjnych, zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji oraz diagnozę lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
b) dokona opisu powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, takimi jak np. strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy strategia rozwiązywania problemów społecznych;
c) dokona opisu wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
d) określi cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
e) dokona opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
f) określi mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
g) określi szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych;
h) dokona opisu struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji ze wskazaniem kosztów tego zarządzania i ramowym harmonogramem realizacji programu;
i) określi system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
j) określi niezbędne zmiany w uchwałach;
k) wskaże, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji;
l) wskaże sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
ł) podejmie wszystkie inne działania mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
1) włączenia społeczności lokalnej Miasta Siemiatycze i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowanie programu rewitalizacji poprzez zastosowanie różnorodnych technik i narzędzi partycypacyjnych, takich jak np.
a) kampania edukacyjno-informacyjna dotyczącą celów oraz zasad prowadzenia rewitalizacji – w ramach działania Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 2 spotkania informacyjno-edukacyjne w Siemiatyczach w I kwartale 2017 r.
b) konsultacje społeczne – w ramach zadania Wykonawca przygotuje materiały i przeprowadzi 5 spotkań konsultacyjnych w Siemiatyczach w I kwartale 2017 r.
c) konsultacje społeczne nad wstępnym projektem rewitalizacyjnym – w ramach zadania Wykonawca przygotuje materiały na spotkania, przeprowadzi 5 spotkań konsultacyjnych w Siemiatyczach w II kwartale 2017 r.
2) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w czasie 3 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji zadania – harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
3) wskazania granic obszaru/obszarów rewitalizacji wykonane na mapie w skali 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku   z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej,
4) przygotowania wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawierającego wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej wraz z diagnozą, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia oraz projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem;
5) współdziałania w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia);
6) współdziałania w uzyskaniu wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania GPR;
7) przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze;
8) współudziału w prezentacji założeń i celów GPR oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych komisji oraz podczas sesji Rady Miasta Siemiatycze;
9) współpracy przy przygotowaniu dokumentów do oceny przez UMWP;
10) przekazywania bieżących raportów z postępu prowadzonych prac przystosowanych do wprowadzania na stronę internetową Zamawiającego w zakładce Projekty UE - Rewitalizacja Miasta Siemiatycze.


Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pt. Rewitalizacja Miasta Siemiatycze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w okresie IV kwartał 2016 r. – III kwartał 2017 r. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z aktualnymi na dzień opracowania rekomendacjami i rozwiązaniami w zakresie informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Termin realizacji zamówienia

Do 31 lipca 2017 r.

Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające odpowiedni potencjał kadrowy. Za spełnienie tego warunku uważa się dysponowanie minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zawierające wykaz osób, informacje na temat ich kwalifikacji (z podaniem tytułów dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w opracowaniu których osoby te uczestniczyły) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenie o dysponowaniu minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zawierające wykaz osób, informacje na temat ich kwalifikacji oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert

Oferty z załączonym oświadczeniem należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze – oferta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty  i dokumentów.

Kryteria oceny przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie wg kryterium:
Cena – 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.siemiatycze.eu w zakładce Projekty UE - Rewitalizacja Miasta Siemiatycze  i w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Inne_zamowienia/
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Agata Androsiuk, tel. 85 65 65 828, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

Czytany 1648 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 styczeń 2017 15:02